Bitpanda Ekosistem Token 2.0 "BEST 2.0" Şartları

16 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerlidir

Bitpanda Ekosistem Token 2.0 "BEST 2.0" Şartları

16 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerlidir

1 Genel

1.1 Bitpanda GmbH, kuruluşunu ve varlığını Avusturya yasalarına uygun olarak sürdüren; şirket sicil kaydı Viyana'da bulunan; kayıtlı işleri Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Viyana, Avusturya adresinde bulunan; Avusturya Şirketler Sicil Kayıtlarında FN 423018 k numarası altında kayıtlı sınırlı sorumlu bir Firmadır ("Bitpanda").

1.2 Bitpanda ve bağlı kuruluşları dijital varlıklarla ilgili çevrimiçi hizmetler ve ürünler sağlar. Bitpanda, Bitpanda’nın ve bağlı kuruluşlarının sunduğu tüm hizmetlerden ve ürünlerden oluşan ekosistemi, özellikle www.bitpanda.com adresinde ve burada yer alan Bitpanda Uygulamaları üzerinde işletir (“Bitpanda Ekosistemi”). Bitpanda, Bitpanda Ekosistemi’nin bir parçası olarak Ethereum Blok Zinciri üzerinde, "Bitpanda Ekosistemi Token’i” ("BEST” olarak da anılır) adı altında bir ERC20 token çıkartmıştır.

1.3 Bu kayıt ve koşullar ((“Şartlar”), Bitpanda ile herhangi bir BEST sahibi arasındaki ilişkiyi münhasıran ve kapsamlı olarak yönetir. 

1.4 Bu Şartlar kapsamında, belirli bir terim İngilizce değilse ve yanına bu terimin çevirisi eklenmiş ise, bu terim bağlam aksini gerektirmedikçe, İngilizce olmayan çevirinin kendilerine atfettiği anlamı taşıdığı şeklinde yorumlanır.

1.5 Bu Şartları kabul ederek bu Şartları dikkatle incelediğinizi ve kabul ettiğinizi, BEST ile bağlantılı tüm riskleri ve maliyetleri eksiksiz anladığınızı onaylıyorsunuz.

2 BEST

2.1 BEST bir saf işlem token’idir (ayrıca hak sağlamayan token/no-rights token olarak da anılır); nasıl yapılandırıldığına bakılmaksızın, BEST’in sahibi olma hakkı dışında hiçbir hak veya hak talep barındırmaz. Özellikle de BEST, hangi yasal dayanak temelinde olursa olsun, Bitpanda, Bitpanda bağlı kuruluşlarından herhangi biri, Bitpanda Ekosisteminde yer alan herhangi bir diğer katılımcı veya herhangi bir üçüncü taraf üzerinde hiçbir bir hak, hak talebi veya hak sahipliği anlamını taşımaz. Özellikle de BEST, (i) Bitpanda platformunda ücretlerin, maliyetlerin ve diğer masrafların ödenmesi için, (ii) faiz, temettü ödemeleri, sermaye ödeme veya geri ödemeleri, oy hakkı ve kurumsal karar süreçleriyle ilgili herhangi bir hakkın kullanılmasında, hak veya hak sahipliği anlamı taşımaz. Yasal dayanağı her ne olursa olsun bu tür talepler, haklar ve hak talepleri varsa ve bunların derecesi her ne kadarsa; gerçek veya muhtemel, bilinen veya bilinmeyen, yasal dayanağı her ne olursa olsun, bu Şartların kabul edilmesiyle bu taleplerden, haklardan ve hak taleplerinden feragat edilir.

2.2 Sonuç olarak, BEST sahibi olmaları nedeniyle; bir tarafta bir BEST sahibi ve diğer tarafta Bitpanda, Bitpanda’nın bir alt kuruluşu, Bitpanda Ekosisteminin bir başka katılımcısı veya herhangi bir üçüncü taraf arasında hiçbir şekilde bir ortaklık, ortak girişim veya benzer bir ilişki veya hak sahipliği (Anwartschaft) kurulmamıştır.

2.3 Şüphe bırakmamak için, Bitpanda, Bitpanda Ekosistemi içerisindeki katılımcılara bağlılık avantajları sunabilir ve bağlılık avantajları BEST bulundurmayı zorunlu kılabilir. Bu tür bağlılık avantajlarının (veya Bitpanda Ekosistemindeki diğer avantajların) sunuluyor olması, BEST ile bağlantılı hakların, hak taleplerinin veya hak sahipliğinin göstergesi olarak yorumlanmayacaktır.

3 Ek Mutabakatlar ve Feragat

3.1 Bu belge yatırım yapmak için bir davet değildir ve hiçbir şekilde, hiçbir yasal yetki alanında menkul değerlerin teklif edilmesi ile alakalı değildir.

3.2 Bu şartları kabul ederek aşağıdakileri kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:

3.2.1 BEST Avusturya yasalarında tanımlandığı şekilde maddi olmayan ve taşınamaz (unkörperliche bewegliche Sache) bir şey olarak muamele görecektir;

3.2.2 BEST, herhangi bir para birimi (Währung), elektronik para (E-Geld), ödeme aracı (Zahlungsmittel) ve/veya emtia olarak nitelendirilemez (Waren inklusive Handelswaren);

3.2.3 BEST menkul değer değildir ve genel olarak menkul değerlerle ilişkili hakları barındırmaz. Sonuç olarak, sermaye piyasası açıklamaları yoktur ve sermaye piyasası düzenlemeleri BEST için geçerli değildir; ve

3.2.4 Bitpanda, takdir yetkisi sadece kendisinde olmak üzere, BEST’in nasıl çatallanacağına ve bölüneceğine kendisi karar verir. Bununla ilgili olarak Bitpanda aşağıdaki kararlar verebilir; çatallanan veya bölünen yeni token’i(token’leri)/parayı(paraları) elinde tutmak, çatallanan veya bölünen yeni token’i(token’leri)/parayı(paraları) sahibine vermek, çatallanan veya bölünen token(token’ler)/para(paralar) için cüzdan temine etmek veya etmemek.

Bu Şartları kabul ederek siz, Bitpanda’nın lehine aşağıdaki beyanlarda bulunmaktasınız

3.3 BEST sahibi edinmenin ve elinde tutmanın mevcut yasal düzenlemelerle çakıştığı bir ülkenin vatandaşı değilsiniz (ör. Amerika Birleşik Devletleri veya Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı değilsiniz);

3.3.1 BEST’in edinilmesini, kabul edilmesini, kullanılmasını, bulundurulmasını, takas yapılmasını ve/veya transferini düzenleyen tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere, özellikle de kısıtlamalara uymakla sorumlusunuz;

3.3.2 kriptografik token’ler ve blok zinciri tabanlı yazılım sistemlerinin (örneğin bununla sınırlı olmasa da BEST ve benzeri ERC20 token) işlevsellikleri, kullanılması, saklanması, iletişim mekanizmaları ve incelikleri konularını derinlemesine anlıyorsunuz;

3.3.3 bulunduğunuz yasal yetki alanında sizi bağlayan veya yürürlükteki, BEST edinme, kabul etme, kullanma, bulundurma, takas ve transfer işlemlerini yasalara uyarak yapma izniniz bulunmaktadır;

3.3.4 Bu Şartlarda sözleşme yapmak ve eksiksiz kabul etmek için gereken yasal yaşta ve kapasitedesiniz (Geschäftsfähigkeit);

3.3.5 BEST edinme, alma, kullanma, bulundurma, takas ve transfer işlemlerini yapma kararları ile alakalı sınırlamalar ve risklerle ilgili sorumluluğu tek başına alıyorsunuz;

3.3.6 BEST’i hiçbir yasa dışı işlem amacıyla edinmiyor, almıyor ve kullanmıyorsunuz;

3.3.7 BEST edinme, alma, kullanma, bulundurma, takas ve transfer işlemleri ile alakalı riskleri, özellikle de ticari riskleri ve aşağıda açıklanan riskleri değerlendirdiniz, anladınız ve kabul ediyorsunuz; ve

3.3.8 BEST ile ilgili kurulan ve/veya kurulacak akıllı sözleşme sistemini (sistemlerini) etkileyemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz (bu tür sistemler, sadece arz eden olarak Bitpanda tarafından etkilenebilir ve değiştirilebilir).

4 Riskler

4.1 BEST edinmenin, almanın, kullanmanın, tutmanın ve takasının veya devrinin, sadece fırsatlar değil riskler de içerdiğini anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Özellikle de aşağıdaki riskleri, sadece bunlarla sınırlı olmasalar da anlıyor, tasdik ediyor ve onaylıyorsunuz :

4.1.1 Değerinin düşmesi / aşırı oynaklık riski 

 • BEST hiçbir değer üretemeyebilir veya ürettiği üretilen herhangi bir değer azalabilir, düşebilir veya tamamen yok olabilir. BEST’in değeri, önemli derecede dalgalanmalar nedeniyle oynak hale gelebilir ve BEST’in fiyatı, sizin BEST için ödediğiniz fiyatın altına inebilir. Dijital varlıkların değeri geçmişte oynaklık göstermiştir. Bu oynaklık nedeniyle sahip olduğunuz BEST’i ödediğiniz fiyattan veya bunun üzerinde satamayabilirsiniz. BEST değerinin ve fiyatının dalgalanmasında etkili olan etkenlerden, tamamı olmasa da bazıları aşağıda verilmiştir:
 • Bizim veya bize benzedikleri veya işimiz ile alakalı olduğu düşünülen firmaların mali sonuçlarında dalgalanmalar;
 • ürünlerin piyasada kabul görmemesi veya gördüyse bunu sürdürememesi;
 • rakip tekliflerin veya teknolojilerin başarıları;
 • biz veya rakiplerimiz tarafından duyurulan önemli hizmet, sözleşme, satın alma veya stratejik işbirliklerinin duyurulması;
 • Avusturya, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerdeki veya ülkelerin tamamındaki yasal değişiklikler;
 • kilit personelin eklenmesi veya ayrılması;
 • Mevcut koşulları gereği (diğer koşulların yanı sıra) katılımcıların program özelliklerinin bazılarına veya tümüne erişebilmek için BEST bulundurmasını zorunlu kılan Bitpanda bağlılık programının iptal edilmesi veya programda değişiklikler yapılması. Bu gibi bağlılık programı, pazarın talebini, rakiplerin durumunu ve toplamda Bitpanda’nın mali durumunu yansıtmak için sürekli geliştirilebilir ve güncellenebilir. Bitpanda'nın böyle bir programı sürdürmesi Bitpanda için ekonomik olarak anlamsız hale gelmişse, bağlılık programını (o andaki güncel halini veya tamamen) değiştirebilir veya iptal edebilir. Yapılan böylesi değişiklik veya iptaller, BEST'in değeri ve fiyatı üzerinde (önemli) bir etkiye sahip olabilir;
 • genel olarak ekonomideki, sektördeki veya piyasadaki değişiklikler;
 • Ethereum blok zincirinde, diğer blok zincirlerinde ve diğer dağıtık kütük teknolojilerinde ve genel olarak dijital varlıklarda değişiklikler ve özellikle aksamalar;
 • Bitpanda'nın şirket rezervi olarak elinde tuttuğu herhangi bir BEST'in piyasaya sunulması, transferi veya tedarik edilmesi;
 • Bitpanda'nın kendisi veya Bitpanda ile ilgili veya Bitpanda ile bağlantılı kişiler de dahil olmak üzere büyük miktarlarda BEST satışı ve farklı şekillerde transferi.

Özellikle siz, Bitpanda'nın ve/veya Bitpanda ile ilgili veya Bitpanda ile bağlantılı kişilerin, toplam BEST arzının önemli bir bölümünü birbirinizden ayrı veya ortaklaşa elinizde tuttuğunuzu kabul etmektesiniz. Bitpanda'nın ve/veya Bitpanda ile ilgili veya Bitpanda ile bağlantılı kişiler, bulundurdukları BEST’i, bir defada veya küçük veya büyük gruplar halinde satabilir veya transfer edebilir. Bu BEST’in fiyatını etkileyebilir.

Özellikle siz BEST’in değerinin sıfıra inebileceğini kabul ediyorsunuz.

4.1.2 Yazılım zafiyetleri riski

Arka planda çalışmakta olan akıllı sözleşme sistemleri, yazılım uygulaması ve yazılım platformu, Bitpanda Ekosistemleri (BEST akıllı sözleşme dahil ama bununla sınırlı kalmadan), mobil uygulamalar ve sistem teknolojisi ve Bitpanda Ekosistemi ile bağlantılı diğer ilgili yazılım ve teknoloji ile teknik kavramlar ve teoriler sürekli olarak geliştirilmektedir ve bunların yeterli oldukları kanıtlanamayabilir. Herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitesinin alınması, kullanılması ve mülkiyeti sürecinin kesintisiz veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti veya teminat yoktur; yazılımın ve ilgili teknolojilerin ve teorilerin, diğerlerinin yanı sıra, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitelerinin tamamen kaybına neden olacak zafiyet, güvenlik açıkları veya hatalar içermesi gibi doğal riskler vardır; bu da özellikle token, Euro veya herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitesinin sahip olduğu değerdir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

4.1.3 Yasal düzenleme riskleri

Blok zinciri teknolojileri yeni etkileşim şekillerine olanak tanır. Bazı yasal yetki bölgelerinde, blok zinciri teknolojisi tabanlı uygulamalar / Bitpanda sistem teknolojisi için yapılmış yasal düzenlemeler bulunabilir veya gelecekte getirilebilir; bu düzenlemeler Bitpanda Ekosisteminin mevcut yapılanmasını olumsuz etkileyebilir ve Bitpanda Ekosisteminde, diğerlerinin yanı sıra, BEST’in veya BEST’in sahip olduğu değerin feshedilmesi veya kaybedilmesi de dahil önemli derecede değişikliğe uğraması ile sonuçlanabilir. Bitpanda sistem teknolojisi, finansal piyasa kurallarına sahip olmayan bir piyasa için planlanmıştır. Tasarım ve amaçlanan yapı herhangi bir finansal piyasa kuralına uymamaktadır; Bitpanda veya herhangi bir bağlı kuruluşu teknolojiyi, finansal piyasa kurallarının herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimi ve/veya Bitpanda sistem teknolojisi üzerinde uygulanmayacağı şekilde tasarlamayı, değiştirmeyi ve/veya uyarlamayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak yasal risk kategorisi kapsamında, Bitpanda Ekosistemi içindeki, uyarlama, tadil ve yeniden tasarım ile ilgili değişiklikler, BEST’in veya BEST’in sahip olduğu değerin feshine veya kaybına neden olabilir.

4.1.4 Çalınma ve internet açıkları riskleri

Arka planda çalışan yazılım uygulaması ve yazılım platformu, Bitpanda sistem teknolojisi, akıllı sözleşme sistemi (sistemleri), ilgili diğer yazılımlar, Bitpanda Ekosistemi ile bağlantılı diğer teknoloji bileşenleri ve/veya platformları, BEST dahil kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitelerinin çalınması veya kaybolması, özel verilerin çalınması veya kaybolması ile sonuçlanabilecek ve Bitpanda Ekosistemini geliştirme, çalıştırma veya kullanma kabiliyetini etkileyecek elektronik veya fiziki saldırılara maruz kalabilir. SMS/iletiler ve e-posta hizmetlerinin kimlik hırsızlığı ve kimlik avı saldırılarına karşı zayıflıklarının farkında olmalısınız ve Bitpanda veya bağlı kuruluşlarından geldiği iddia edilen iletileri incelerken dikkatli olmalısınız. Size gönderilen bir mesajın veya bildirimin gerçekliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, işlemleri ve gerekli eylemleri incelemek için https://www.bitpanda.com adresinden Bitpanda Müşteri Hesabınıza giriş yapmalısınız. Kimlik avı saldırılarının SMS veya e-posta veya eşdeğer hizmetlere karşın, arama motorları veya arama motorlarındaki reklamlar veya kötü amaçlı bağlantılar üzerinden yapıldığını bilmelisiniz. Bitpanda’nın kendisi ve bağlı kuruluşları, aldatma, kimlik avı veya başka benzer saldırılar nedeniyle kaybolan BEST’lerin sorumluluğunu üstlenmez.

4.1.5 Blok zinciri madencilik saldırıları riski

Diğer blok zinciri tabanlı sistemlerdeki gibi Bitpanda Ekosistemi, çift harcama saldırıları, çoğunluk madencilik güç saldırıları, “bencil madencilik” saldırıları ve eş zamanlı çekme saldırıları ya da madencilikle ilgili olan veya olmayan, ama bunlarla sınırlı kalmayan saldırılara karşı açık olabilir. Başarılı bir saldırı, Bitpanda Ekosistemine, BEST işlemlerinin doğru çalışması ve sıralanması beklentisine, ayrıca yazılım hesaplamalarının doğru çalışması ve sıralanması beklentisine karşı bir risk teşkil eder.

4.1.6 Piyasa ve topluluk riski

BEST üzerinde piyasa/topluluk tarafından BEST ve Bitpanda Ekosistemi üzerinde yapılması dayatılan geniş olası değişiklikler dahil, yumuşak ve sert çatallanma ve bölünme risklerinin farkındasınız.

4.1.7 Vergi riski

BEST tahsisinin veya satın almanın, token’in BEST'e dönüştürülmesinin yanı sıra BEST satışının, BEST'in token’e dönüştürülmesinin, BEST bulundurmanın, BEST kullanmanın, Bitpanda sadakat programına katılımın (sunuluyorsa) BEST'i elden çıkarmanın ve/veya BEST ile ilgili tüm eylem veya işlemlerin size vergi ile ilgili yükümlülükler getirebilir ve vergi açısından etkileri olabilir. Sonuçta, BEST ve Bitpanda Ekosistemi ile bağlantılı olarak çıkabilecek vergi yükümlülükleri konusunda vergi danışmanlarınıza ulaşmalısınız; Bitpanda ve bağlı kuruluşlarını, temsilcilerini, denetçilerini, yüklenicilerini, danışmanlarını, çalışanlarını ve kurucularını, BEST edinme, alma, kullanma veya bulundurma ve takas veya bunlar sonucunda ortaya çıkan vergi yükümlülüklerinden veya Bitpanda Ekosistemi ile ilgili tüm eylem ve işlemlerden sorumsuz ve muaf tutmaktasınız.

5 Sorumluluk ve Garanti

5.1 Bitpanda aşağıdaki konular nedeniyle oluşan zarardan sorumlu değildir: (i) BEST ve benzer kripto varlıkların barındırdığı genel aşırı oynaklık riski, (ii), üçüncü tarafların kusuru veya Bitpanda sistemlerinin belirlenemeyen nedenle kesintisi, (iii) Ödeme verilerinin, özel anahtarların, parolaların veya diğer sözleşme bilgilerinin (ör. kredi kart bilgilerinin çalınması, kimlik hırsızlığı vb.) sahtecilik yoluyla elde edilmesi sonucu oluşan (işlem) kayıplar.

5.2 Bitpanda, herhangi bir hizmetinin verilememesi veya sağlanamaması durumunda, verilememe veya sağlanamama durumu Bitpanda’nın kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanıyorsa (Bitpanda’nın en azından ihmal nedeniyle ilgili sözleşme yükümlülüğünü ihmal etmiyorsa), sorumlu değildir. Bu tür durumlar, yasalardaki değişiklikler, devletin veya düzenleme kurumlarının eylemleri, savaş, terörizm, grev, fiziksel engel, lokavtlar ve doğal afet nedeniyle Bitpanda sistemlerinin işleyişindeki aksaklıkları içerebiliyor olsa da bunlarla sınırlı değildir.

5.3 Bitpanda’nın hafif ihmal nedeniyle ortaya çıkan zarar hariç tutulmuştur. Anılan bu sorumluluk sınırlaması; hayatın kaybedilmesi (ölüm), fiziksel bütünlüğün kaybı (sakatlanma), kişilerin sağlıklarını kaybetmesi veya Bitpanda’nın birincil yükümlülüklerden (BEST bulundurma fırsatı sunmak) veya Avusturya Ürün Sorumluluğu Yasasından (Produkthaftungsgesetz) kaynaklanan hak talepleri için geçerli olmayacaktır.

5.4 BEST bir saf işlem token’idir ve BEST’in kendisine sahip olma hakkı dışında hiçbir hak barındırmaz. Bir girişimci iseniz, Bitpanda karşısındaki haklarınız, özellikle de Avusturya Medeni Kanunu (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) Madde 922 ve devamı kapsamında sağlandığı şekliyle, sizin için geçerli ise ve geçerli olduğu dereceye kadar, zorunlu garanti haklarınızla (zwingendes Gewährleistungsrecht) sınırlıdır. Sonuçta, BEST'i Bitpanda'dan Tüketici Hakları Direktifi veya Avusturya Tüketiciyi Koruma Yasasının tanımladığı bir tüketici olarak edindi iseniz, Bitpanda karşısındaki haklarınız, özellikle de garanti haklarınız ve hataya istinaden yapılan düzeltme veya itiraz talepleriniz (Irrtum), mühasıran hariç tutulmuştur. Eğer bir tüketici iseniz, Avusturya yasal garanti hakları, her bir sözleşmede mutabık kalınmadıysa, sınırlandırılmaz veya hariç tutulmaz.

6 Muhtelif

6.1 Bu Şartlarda yer alan herhangi bir veya birden fazla hüküm veya herhangi bir hükmün bir kısmı geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ise, bu Şartların geçerliliği, yasalara uygunluğu veya uygulanabilirliği bundan etkilenmez ve bu durumu gidermek için taraflar etkisiz kalan hüküm ile ve bu Şartların amacı ile olabildiğince aynı ticari etkiye, manaya ve niyete sahip olan yeni bir hüküm üzerinde uzlaşmak için makul çabayı gösterir. Tarafların her biri, ilgili yasanın izin verdiği kadarıyla, bu Şartları herhangi bir açıdan geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz kılan yasa hükmüne istinaden haklarından feragat eder. Bu fıkra (6.1), eğer siz Tüketici Hakları Direktifi veya Avusturya Tüketiciyi Koruma Yasasının tanımladığı anlamda bir tüketici iseniz geçerli değildir.

6.2 Bitpanda, yasal zorunluluk olması veya birincil yükümlülüğü etkilememesi veya yasal konumunuzu kötüleştirmemesi şartıyla, bu fıkra da dahil bu Şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler sizin için şu koşullarda geçerli olur; (i) yeni Şartlara açıkça mutabık kalırsanız veya (ii) değişiklikler yayımlandıktan sonraki 8 hafta içerisinde itiraz etmez ve sessiz kalırsanız. Ancak bu durumda Bitpanda, 8 hafta sessiz kalmanızın sizin için doğuracağı sonuçları ayrı olarak ve önceden haber verecektir, ve biz bunu Şartlarda yapılan değişikliklere mutabık kalındı olarak kabul edeceğiz.

6.3 E-posta adresinizdeki herhangi bir değişikliği Bitpanda’ya derhal bildirmek sizin yükümlülüğünüzdür. Bitpanda yasal ehemmiyet taşıyan bildirimleri (rechtlich bedeutsame Erklärungen) bize verdiğiniz en son adrese gönderecektir. Bitpanda’ya yeni e-posta adresinizi bildirmediğiniz takdirde, yasal ehemmiyet taşıyan bildirimler, bu bildirimler sizin tarafından verilen e- posta adresine gerçekten iletilmiş olması koşuluya, size teslim edilmiş olarak kabul edilir. Buna ek olarak, e-posta adresine teslim, posta adresine teslim edilmekle aynı kurallara tabidir; yani tatil veya hastalık nedeniyle bulunamamak daha sonra bu teslimatın yapılmamış sayılmasına neden olabilir.

6.4 Bu Koşullar ve tarafların bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak doğan tüm hak ve yükümlülükleri, yasaların çakışması kuralları ve 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere, Avusturya yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Ancak BEST’i Bitpanda’dan Tüketici Hakları Direktifi veya Avusturya Tüketici Koruma Yasası bağlamında bir tüketici olarak edindiyseniz, bu durumda bu Şartlar için zorunlu olarak uygulanması gereken yasalar, çakışan tüm Avusturya yasalarının üzerine geçer.

6.5 Bu konuda yetkili 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan ve yargı yetkisine sahip yetkili mahkeme, bu Şartlardan kaynaklanan veya bu Şartlarla bağlantılı olarak veya Şartların hazırlanması, geçerliliği, geçersizliği, yorumlanması, yürürlüğe konması ve feshedilmesiyle ilgili her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde münhasır yargı yetkisine sahiptir. Ancak BEST’i Bitpanda’dan Tüketici Hakları Direktifi veya Avusturya Tüketici Koruma Yasası bağlamında bir tüketici olarak edindiyseniz, bu durumda zorunlu olarak belirlenen yargı yetkisi, buradaki yargı yetkisi fıkrasının üzerine geçer.