Bitpanda

Ogólne warunki użytkowania Bitpanda Metals GmbH

 1.  

  Postanowienia ogólne

  1.  

   Niniejsze ogólne warunki użytkowania („GTC”) dotyczą wyłącznie wszystkich transakcji, umów i relacji biznesowych z Bitpanda Metals GmbH z siedzibą w A-1020 Wiedeń, Stella-Klein-Löw Weg 17 („Bitpanda Metals”). Bitpanda Metals oferuje usługi we współpracy ze stronami trzecimi, w szczególności z Bitpanda GmbH. W związku z powyższym, GTC odnoszą się do transakcji i relacji biznesowych z Bitpanda Metals związanych z dowolną platformą internetową lub elektroniczną (np. https://www.bitpanda.com/) oraz aplikacją mobilną Bitpanda GmbH („Bitpanda Systems”).

  2.  

   Usługi Bitpanda Metals umożliwiają dokonywania zakupu i sprzedaży zgromadzonych w skarbcu metali szlachetnych, takich jak m.in. złoto, srebro, pallad czy platyna („Usługi”). Wszystkie pozostałe usługi (w szczególności dotyczące kryptowalut) dostępne w Systemach Bitpanda są świadczone przez Bitpanda GmbH, zatem w odniesieniu do nich obowiązują warunki użytkowania Bitpanda GmbH.

  3.  

   Bitpanda Metals gwarantuje co najmniej 100% rezerwę nabytych metali szlachetnych.

  4.  

   Bitpanda Metals oferuje Usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

  5.  

   Definicje użyte w niniejszych GTC przedstawiono w Załączniku I.

 2.  

  Jak zostać Klientem Bitpanda Metals?

  1.  

   Aby zacząć korzystać z Usług Bitpanda Metals, musisz być w pełni zarejestrowanym i zweryfikowanym klientem Systemów Bitpanda.

  2.  

   Osoby zainteresowane Usługami muszą zarejestrować się w Systemie Bitpanda, podając w trakcie procesu rejestracji aktualne i prawdziwe informacje. Osoba, która z powodzeniem ukończy proces rejestracji (po potwierdzeniu przez Bitpanda GmbH) jest nazywana „Klientem Bitpanda” lub „Tobą”.

  3.  

   Aby korzystać z operacji handlowych w Systemie Bitpanda, będąc Klientem Bitpanda musisz zweryfikować swoje konto. Twoje limity transakcji zależą od poziomu weryfikacji. Procesy i wymagania dotyczące weryfikacji zależą głównie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności od przepisów AML, i mogą z biegiem czasu ulec zmianie w zależności od ram prawnych.

  4.  

   Twoim obowiązkiem jest zapewnienie poufności wszelkich danych uwierzytelniających i haseł oraz działanie i otwarcie konta wyłącznie we własnym imieniu. Nie możesz ponadto działać jako jakikolwiek pośrednik, makler ani powiernik jakiejkolwiek osoby oraz nie możesz udostępniać swojego konta żadnej osobie trzeciej. Środkiem bezpieczeństwa zalecanym Klientom Bitpanda przez Bitpanda Metals jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe („2FA”).

  5.  

   Osoby posiadające obywatelstwo USA lub mieszkające w USA ze względów prawnych nie mogą być Klientami Bitpanda. W zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju Usługi Bitpanda Metals mogą również nie podlegać lokalnej jurysdykcji.

  6.  

   Ze względów bezpieczeństwa po zresetowaniu hasła Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wstrzymują wszelkie płatności i/lub przelewy Tokenów (zob. punkt 3.1) przychodzące i wychodzące w Systemach Bitpanda na okres maksymalnie 48 godzin. Potwierdzasz, że znasz i akceptujesz ten środek bezpieczeństwa.

  7.  

   Będąc Klientem Bitpanda:

   1.  

    zapewnisz terminową realizację wszelkich umów i nie będziesz podejmować żadnych działań, które mogłyby utrudnić realizację lub zagrozić realizacji tych umów,

   2.  

    będziesz niezwłocznie zgłaszać wszelkie błędy lub inne problemy, które wywołasz lub o których uzyskasz informacje oraz będziesz pomagać Bitpanda Metals w ich usuwaniu,

   3.  

    będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie zmiany dotyczące Twoich danych osobowych (nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail) elektronicznie za pośrednictwem Systemu Bitpanda lub listem poleconym na adres Bitpanda GmbH, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż Bitpanda Metals będzie zawsze używać Twojego ostatniego adresu e-mail i ostatniego adresu do korespondencji, które podałeś Bitpanda GmbH, a wszelkie wiadomości wysyłane na te adresy będą uznawane za dostarczone zgodnie z prawem,

   4.  

    będziesz zawsze zapewniać, że Twoje dane do 2FA są dostępne, działające i używane przez Ciebie. W przypadku utraty danych do 2FA musisz niezwłocznie poinformować o tym Bitpanda GmbH i postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obłożenia pracą zespołu pomocy technicznej, a Bitpanda GmbH ani Bitpanda Metals nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu Twoich roszczeń wysuwanych w przypadku takiego opóźnienia. Jeżeli nie możesz postępować zgodnie z instrukcjami ani spełniać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa, nie będziesz miał(a) dostępu do odpowiedniej strony ani do Twojego Konta Klienta Bitpanda oraz nie będziesz mógł/mogła z niego korzystać, w tym również z żadnego znajdującego się na nim Tokena, do momentu odzyskania prawidłowych danych do 2FA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz tę „Politykę odzyskiwania danych”, która stanowi istotną i integralną część systemu obsługującego cyfrowe transakcje kryptograficzne bazujące na technologii blockchain.

  8.  

   Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wymagają od Ciebie określonych informacji, które musisz podać w trakcie procesu, dzięki któremu masz stać się Klientem Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Bitpanda Metals może we własnym zakresie decydować, kiedy musisz dostarczyć kopie paszportu (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo i/lub wymienione w Warunkach ochrony danych, natomiast jeśli jesteś podmiotem prawnym, musisz dostarczyć kopie odpisów z rejestru spółek lub innych równoważnych dokumentów (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo lub wymienione w Warunkach ochrony danych.

 3.  

  Giełda

  1.  

   Grupa Bitpanda obsługuje Systemy Bitpanda służące do wymiany (i) aktywów cyfrowych bazujących na technologii blockchain, takich jak m.in. Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether czy Litecoin („Tokeny E”), (ii) tokenów w walutach fiat („Tokeny F”), (iii) metali szlachetnych („Tokeny M”, gdzie Tokeny E i F są nazywane łącznie „Tokenami”), lub (iv) sprzedaży i zakupu Tokenów w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel). Tokeny M, którymi handluje się w Systemach Bitpanda, można wymieniać lub zmieniać w każdej chwili i według wyłącznego uznania Bitpanda Metals. Usługi obejmujące Tokeny F i E są oferowane przez Bitpanda GmbH, a nie przez Bitpanda Metals.

   1.  

    Wymiana (Tausch) i sprzedaż/kupno (Verkauf/Kauf) Tokenów M w Bitpanda Metals odbywają się w następujący sposób: Składasz Bitpanda Metals wiążącą ofertę wymiany, sprzedaży lub kupna (części) Tokenu(-ów) M. Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Kup teraz” lub „Sprzedaj teraz” [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty”). Warunki oferowane przez Bitpanda Metals dla Twojego zlecenia obowiązują przez minutę („Gwarancja ceny”), tzn. maksymalny czas na dokonanie walidacji i potwierdzenia warunków za pomocą Przycisku zatwierdzenia oferty. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, wyraz „kup” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokena M w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym lub za Token F”, zaś wyraz „sprzedaj” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokena F lub określonej kwoty w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, lub równoważnej kwoty w formie Bonów podarunkowych (zob. punkt 6) w zamian za Token M”.

   2.  

    Bitpanda Metals we współpracy z Bitpanda GmbH oferuje również „Bitpanda Savings” za Tokeny M. Możesz korzystać z Bitpanda Savings w następujący sposób: Składasz Bitpanda Metals wiążącą ofertę na regularny i powtarzalny zakup (części) Tokenu M ( „ Zlecenie wielokrotnego obciążenia”). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Potwierdź teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Savings”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”). Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, przycisk „Potwierdź teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na regularne i powtarzalne zatwierdzanie odbioru Tokenu M w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”.

   3.  

    Bitpanda Metals we współpracy z Bitpanda GmbH oferuje również „Bitpanda Swap” za Token M. Możesz korzystać z Bitpanda Swap za Token M w następujący sposób: Przedstawiasz wiążącą ofertę na wymianę (części) Tokenów M na Token E (lub na odwrót) lub (części) Tokenów M na inny typ Tokenu M. Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Zamień teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Swap”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, w tym kontekście przycisk „Zamień teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu E w zamian za określoną ilość Tokenu M (lub na odwrót)” bądź „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu M w zamian za określoną ilość innego typu Tokenu M”.

   4.  

    Oferty, o których mowa w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 są wspólnie zwane dalej „Ofertą Klienta Bitpanda. Ofertą Klienta Bitpanda będziesz związany(-a) przez okres jednego tygodnia po kliknięciu odpowiedniego Przycisku zatwierdzenia oferty („Okres ważności oferty”). Bitpanda Metals niezwłocznie po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda wyśle Ci potwierdzenie odbioru.

   5.  

    Bitpanda Metals po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda może, ale nie musi, zaakceptować tę ofertę poprzez jej faktyczne zrealizowanie (tatsächlicher Erfüllung des Angebots) we własnym zakresie w Okresie ważności oferty („Zawarcie umowy i realizacja zlecenia” lub „ZURZ”). Do wszystkich płatności przychodzących i wychodzących w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym System Bitpanda wykorzystuje dostawcę usług płatniczych. Jeżeli Bitpanda Metals faktycznie zrealizuje Ofertę Klienta Bitpanda bez odebrania całej płatności uzgodnionej w Ofercie Klienta Bitpanda, musisz uregulować pozostałą kwotę („Niewywiązanie się z płatności”). W przypadku Niewywiązania się z płatności obowiązują postanowienia punktów 4.2 i 8.8.

  2.  

   Wszelkie cyfry, liczby, referencyjne kursy walutowe lub inne istotne publikacje znajdujące się w dowolnym z Systemów Bitpanda lub w innym miejscu nie są w żadnym wypadku ofertami przykładowymi, ofertami wiążącymi ani gwarancjami wymiany. Należy je zawsze uznawać za zaproszenia do przedkładania ofert wymiany do Bitpanda Metals (invitation ad offerendum).

  3.  

   Systemy Bitpanda umożliwiają Klientom Bitpanda wyłącznie składanie ofert wymiany na podstawie dodatnich sald na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Wykonywanie transakcji krótkiej sprzedaży, tzn. dotyczących ofert odnoszących się do Tokenów, które nie są księgowane jako saldo dodatnie na Koncie Klienta Bitpanda, jest zabronione i zablokowane przez system. Oferta Klienta Bitpanda jest technicznie ograniczona saldem dodatnim takiej oferty oraz limitami przypisanymi do poziomu weryfikacji Twojego konta. Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczania zakresu Oferty Klienta Bitpanda we własnym zakresie do osiągnięcia określonych limitów dla każdego Klienta Bitpanda.

  4.  

   W wyniku nieprzewidzianych problemów technicznych przetwarzanie Ofert Klienta Bitpanda może być opóźnione. W związku z tym ani oferta Bitpanda Metals, ani oferta Bitpanda GmbH nie gwarantuje bezzwłocznego przetwarzania ofert. Nie ponoszą one z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, co dotyczy przede wszystkim zmian cen, wycen lub innych warunków w odniesieniu do wszystkich oferowanych Tokenów lub usług, z wyłączenie Gwarancji ceny Bitpanda Metals, o której mowa w punkcie 3.1.1 niniejszych GTC.

 4.  

  Konto Klienta Bitpanda

  1.  

   W Systemach Bitpanda jeden Klient Bitpanda może mieć tylko jedno konto  („Konto Klienta Bitpanda”).

  2.  

   Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zablokowania, zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Klienta Bitpanda [w tym zablokowania (Blockierung) transakcji, zwrotu (Rückabwicklung) transakcji, zawieszenia (Aussetzung) transakcji, unieważnienia (Rücktritt) transakcji oraz utraty wszelkich bonów) w trybie natychmiastowym i bez dalszego powiadamiania Klienta Bitpanda, jeśli:

   1.  

    Klient Bitpanda został oskarżony (na podstawie m.in. należycie udokumentowanych raportów medialnych lub pogłosek rynkowych) o: oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy lub inne naruszenie lub złamanie odpowiednich przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie; uczestnictwo w jakimkolwiek schemacie Ponziego, korzystanie z programów o strukturze macierzy/piramidy, programów marketingu wielopoziomowego lub innych działaniach biznesowych cechujących się wysokim stopniem ryzyka, na które narażeni są wszyscy konsumenci; niezgodne z prawem działania w dowolnym kraju na świecie; zabroniony hazard; naruszenie, fałszerstwo lub nieuprawnione wykorzystanie praw własności intelektualnej lub innych praw wynikających z własności; używanie/rozprowadzanie narkotyków i akcesoriów narkotykowych lub substancji mających naśladować działanie narkotyków; stosowanie nieuczciwych, rabunkowych lub podstępnych praktyk wobec konsumentów lub innych osób; itp.,

   2.  

    Bitpanda Metals została poinformowana o oficjalnych dochodzeniach (prowadzonych przez kompetentny organ administracji publicznej, w szczególności oskarżyciela publicznego w zakresie prawa karnego lub organ podatkowy) prowadzonych wobec Klientowi Bitpanda w sprawach o oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe lub naruszenie bądź złamanie obowiązujących przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie,

   3.  

    Klient Bitpanda naruszył zobowiązania GTC (np. nie zrealizował płatności w terminie) i nie usunął skutków tego naruszenia w ciągu „10 Dni roboczych”,

   4.  

    Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis dostawcy usług płatniczych,

   5.  

    Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis Bitpanda GmbH,

   6.  

    Klient Bitpanda otworzył więcej niż jedno konto w Systemach Bitpanda,

   7.  

    Klient Bitpanda używa konta bez umocowania prawnego do korzystania z tego typu konta,

   8.  

    Klient Bitpanda ukrywa prawdziwą tożsamość, podając nieprawidłowe dane dotyczące Konta Klienta Bitpanda lub konta z dostawcą usług płatniczych,

   9.  

    Klient Bitpanda poważnie naruszył warunki płatności, w szczególności warunki podane w punkcie 8.11, które zgodnie z GTC skutkują podejmowaniem znaczących wysiłków, lecz nie wyeliminowaniem problemów w ciągu 10 Dni roboczych,

   10.  

    Klient Bitpanda manipuluje przy Systemach Bitpanda lub usługach Bitpanda. Pod pojęciem „manipulacja” należy rozumieć przede wszystkim każde wykorzystanie systemu automatycznego (np. bota) lub każde inne wykorzystanie stojące w sprzeczności z normalnym i typowym wykonywaniem transakcji handlowych przez ludzi oraz, co za tym idzie, wskazuje na zaangażowanie określonej technologii, określonego oprogramowania i/lub dowolnego systemu powodującego automatyzację operacji handlowych, chyba że wykorzystanie to zostało uprzednio uzgodnione z Bitpanda Metals.

  3.  

   Jeżeli zlecisz Bitpanda Metals usunięcie zadeklarowanej i/lub domniemanej niezgodności, a zostanie udowodnione, że niezgodność ta nie istnieje, istniała albo jest lub była w Twoim zakresie obowiązków, Bitpanda Metals będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych wydatków.

  4.  

   Bitpanda Metals może – poza roszczeniami z tytułu szkód, które Bitpanda Metals może wysuwać wobec Klienta Bitpanda – naliczać opłatę za podejmowane dodatkowo działania w rozumieniu punktów 4.2 i 4.3 w wysokości do 50,00 euro lub w formie części Tokena E o równowartości maksymalnie 50,00 euro według stanu opisanego w punktach 4.2 i 4.3.

  5.  

   Bitpanda Metals używa systemu tokenów Bitpanda GmbH (Tokenów F i E), które są księgowane na odpowiednich kontach pomocniczych („Portfelach”) na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Do przedkładania Ofert Klienta Bitpanda w odniesieniu do oferty Tokenów można stosować tylko Token F, Token E i Token M księgowane w odpowiednich Portfelach na Koncie Klienta Bitpanda. Portfel na Tokeny F nosi nazwę „Portfela fiat”.

  6.  

   Tokeny F oferowane wyłącznie przez Bitpanda GmbH

   1.  

    mają funkcję pomocniczą i usprawniającą i, jako dodatkowa usługa dla Klientów Bitpanda, przyspieszają ich działania dotyczące Ofert Klienta Bitpanda,

   2.  

    są przeznaczone w Systemie Bitpanda wyłącznie do zamiany na Tokeny. Zamiana Tokenów F poza Systemem Bitpanda jest niemożliwa. Zamiana Tokenu F z innym Klientem Bitpanda jest niemożliwa.

  7.  

   Zadaniem Tokenu F jest sprawne dostarczanie Klientom Bitpanda „narzędzi pomocniczych”. Nie może być on w żadnym wypadku uznawany za jakikolwiek depozyt (Einlage). W związku z powyższym, jeżeli Klient Bitpanda nie używa Tokenu F w zamian za inny Token w ciągu 12 miesięcy od zaksięgowania Tokenu F w Portfelu Klienta Bitpanda („Okres referencyjny”), Bitpanda GmbH będzie potrącać Token F i/lub część Tokenu F o równowartości 5,00 euro (na podstawie wartości w Systemie Bitpanda) z Konta Klienta Bitpanda za każdy miesiąc kalendarzowy, dopóki Klient Bitpanda nie użyje Tokenu F w sposób prawidłowy. Każde użycie Tokenu F przez Klienta Bitpanda sprawia, że Okres referencyjny jest liczony od nowa.

  8.  

   Możesz wysyłać swój Token M innym Klientom Bitpanda, lecz Systemy Bitpanda zabraniają i nie pozwalają na handlowanie Tokenami M między Klientami Bitpanda.

 5.  

  Pakiety metali szlachetnych

  1.  

   Metale szlachetne są przechowywane w ogólnie przyjętej formie rozliczeniowej na fizycznych rynkach metali szlachetnych na całym świecie. Metale szlachetne są przechowywane fizycznie i zarządzane przez operatora skarbca. Dostęp do nich można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem Systemów Bitpanda. Bitpanda Metals jest wykonawcą operatora skarbca (na mocy umowy depozytowej). Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że Bitpanda Metals ma relacje umowne z operatorem skarbca. Oznacza to, że umowa o zarządzanie Twoimi metalami szlachetnymi jest zawierana wyłącznie między Tobą a Bitpanda Metals. Decyzję o zmianie operatora i lokalizacji skarbca zawsze we własnym zakresie podejmuje Bitpanda Metals. Aktualnych operatorów i aktualne lokalizacje skarbców z metalami szlachetnymi znajdziesz na stronie

   internetowej Bitpanda.
  2.  

   Bitpanda Metals będzie informować operatora skarbca o każdym Kliencie Bitpanda, ale Ty, ze względu na brak bezpośredniej relacji umownej, nie możesz bezpośrednio kontaktować się z operatorem skarbca (np. w celu uzyskania dostępu do zasobów lub informacji).

  3.  

   Poprzez korzystanie z Usług Bitpanda Metals, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wszelkie zasoby metali szlachetnych, którymi dysponujesz nie odnoszą się do konkretnych sztabek, a do części sztabek, które po zsumowaniu są równe maksymalnym rezerwom wszystkich Klientów Bitpanda. Dzięki tej metodzie Bitpanda Metals może ustalać niskie ceny i oferować handel miligramami metali szlachetnych.

  4.  

   Za Twoje zasoby Tokenu M w Systemach Bitpanda ponosisz opłatę za przechowywanie. Wysokość tej opłaty zależy od typu Tokenu M (np. złota, srebra itp.). Aktualne stawki opłat za przechowywane znajdziesz na stronie internetowej Bitpanda. Opłata za przechowywanie zależy od czynników zewnętrznych, na które Bitpanda nie ma wpływu, natomiast aktualne stawki i ceny mogą ulegać zmianie. W tym kontekście przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że stawki za opłatę za przechowywanie nie są gwarantowane i mogą z biegiem czasu ulegać zmianie. Opłata za przechowywanie jest obliczana na podstawie średniej wartości ważonej odpowiedniego Tokenu M (np. złota lub srebra) w czasie posiadania Tokenu M. Opłata ta jest wymagalna i płatna (i) w każdy poniedziałek o godzinie 12:01 lub (ii) po zamianie Tokenu M na Token E, Token F lub inny typ Tokenu M. Upoważniasz i przyznajesz Bitpanda Metals prawo do odejmowania opłaty za przechowywanie od Twojego Tokenu M. Opłata zostanie odjęta najpóźniej w ciągu czterech dni od dnia, w którym stała się ona wymagalna i płatna. Jeżeli nie jest dostępny żaden Token M, jego równowartość zostanie odjęta od Tokenu E lub Tokenu F.

 6.  

  Bony partnerów

  1.  

   Bony partnerów mogą być oferowane w Systemach Bitpanda jako opcje płatnicze, gdy zamierzasz sprzedać Token w zamian za bon takiego partnera („Bon podarunkowy”). Obecnie System Bitpanda oferuje Bony podarunkowe Amazon EUR S.A.R.L., które można wykorzystać tylko na stronie www.amazon.de. Wszelkie zmiany, poprawki i/lub modyfikacje oferowanego Bonu podarunkowego są wprowadzane według wyłącznego uznania Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH oraz mogą być wprowadzane w każdej chwili.

  2.  

   Jeżeli jako opcję płatności wybierzesz Bon podarunkowy (zob. punkt 3.1.1), wybrany Bon podarunkowy zostanie zakupiony od partnera w ilości odpowiadającej wartości sprzedanego Tokenu. Systemy Bitpanda wyświetlają kod Bonu podarunkowego w Koncie Klienta Bitpanda i wysyłają go do Klienta Bitpanda na ostatni podany przez niego adres e-mail. Po wyświetleniu i przesłaniu kodu Bonu podarunkowego na Twoje konto i ostatni podany przez Ciebie adres e-mail, przechodzi na Ciebie ryzyko dotyczące przede wszystkim wykorzystania przez strony trzecie i ryzyko utraty.

  3.  

   Zwrot Bonu podarunkowego do Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH jest niemożliwy.

 7.  

  Bitpanda To Go

  1.  

   Systemy Bitpanda oferują bony, z których możesz korzystać w zamian za Token M w Systemach Bitpanda („Bitpanda To Go" lub „Bon na Token”).

  2.  

   „Bitpanda To Go” jest rozprowadzany za pośrednictwem firm partnerskich i może być używany wyłącznie w obrębie Systemu Bitpanda bez konieczności bycia Klientem Bitpanda.

  3.  

   Każdy Bon na Token musi zostać wykorzystany w jednej transakcji. Oznacza to, że nie może być dzielony i używany w kilku transakcjach. Może być użyty tylko w jednej Ofercie Klienta Bitpanda. Obowiązują wówczas kursy wymiany z chwili użycia Bonu na Token w Systemach Bitpanda (nie z chwili zakupu Bonu na Token) (zob. punkt 8.1)

  4.  

   Każdy Bon na Token jest ważny tylko przez 3 lata od dnia zakupu.

  5.  

   Każdy Bon na Token jest zindywidualizowany i nie ma możliwości odzyskania uszkodzonego ani utraconego Bonu. Każdy nabywca Bonu na Token ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie go w takim stanie, aby mógł być później wykorzystany w Systemie Bitpanda. Ani Bitpanda Metals, ani Bitpanda GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat (również w wyniku kradzieży) związanych z żadnym Bonem na Token. Co więcej, Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne okoliczności wchodzące w zakres obowiązków nabywcy Bonu na Token, skutkujące tym, że Bonu na Token nie można użyć w Systemie Bitpanda.

 8.  

  Ceny, warunki płatności, warunki wymian i przelewów

  1.  

   Ceny i/lub kursy wymiany publikowane w związku z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są ostateczne i wiążące dla Oferty Klienta Bitpanda (każda/każdy z nich jest „Stawką końcową”).

  2.  

   Stawki końcowe zawierają następujące informacje wyświetlane na stronie internetowej po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty:

   1.  

    gdy chcesz kupić Token M:


    i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym


    ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. premię w postaci odpowiedniego Tokenu M (wysokość premii zależy od wybranej metody płatności) księgowanego bezpośrednio w Portfelu dla Tokenu M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iv. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–iii

   2.  

    gdy chcesz zamienić Token F na Token M:


    i. oferowane Tokeny F


    ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   3.  

    gdy chcesz zamienić Token E na Token M:


    i. oferowane Tokeny E


    ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   4.  

    gdy chcesz zamienić Token M na Token F:


    i. oferowane Tokeny M


    ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   5.  

    gdy chcesz zamienić Token M na Token E:


    i. oferowane Tokeny M


    ii. otrzymany Token E po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   6.  

    gdy chcesz zamienić Token M na inny Token M:


    i. oferowane Tokeny M


    ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   7.  

    gdy chcesz użyć Bitpanda Savings:


    i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym


    ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals i zgodnie z obowiązującymi kursami wymiany opublikowanymi w Systemach Bitpanda w chwili ZURZ, tzn. najpóźniej 72 godziny po określonym przez Ciebie uprzednio momencie czasu


    iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  3.  

   Każda Oferta Klienta Bitpanda musi zawierać przynajmniej wartość pieniężną (określoną na podstawie wartości liczbowych używanych w Systemach Bitpanda) dla odpowiedniej Stawki końcowej wynoszącej 1,00 euro.

  4.  

   Płatności przychodzące i wychodzące w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Systemach Bitpanda są wykonywane przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, nie przez Bitpanda Metals ani Bitpanda GmbH.

  5.  

   Przelewy Tokenów są wykonywane przez Bitpanda Metals i/lub Bitpanda GmbH w obrębie Systemów Bitpanda.

  6.  

   Stawki końcowe i/lub wszelkie inne płatności lub usługi musisz regulować i/lub przelewać niezwłocznie po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty.

  7.  

   Jeżeli korzystasz z Bitpanda Savings, jako metodę płatności możesz wybrać zgodę na polecenie zapłaty SEPA lub regularne obciążanie karty kredytowej:

   1.  

    Zgoda na polecenie zapłaty SEPA: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA oznacza, że niniejszym nieodwołalnie przyznajesz Bitpanda GmbH lub spółce zależnej Bitpanda GmbH zgodę na wykonanie polecenia zapłaty SEPA w celu uregulowania Twoich wymagalnych płatności i przesłania ich z określonego konta z zastosowaniem powtarzalnego, regularnego polecenia zapłaty SEPA. Ponadto niniejszym upoważniasz swój bank do dokonywania bezpośrednich obciążeń. Twój bank ma również prawo do odmowy dokonywania bezpośrednich obciążeń, szczególnie w przypadku, gdy na Twoim koncie nie ma wystarczających środków. Masz prawo do zainicjowania obciążenia zwrotnego na swoje konto w ciągu 56 dni kalendarzowych (8 tygodni) od dnia obciążenia bez podawania przyczyny. Po otrzymaniu informacji o kwocie i terminach obciążeń zrzekasz się nieodwołalnie prawa do otrzymywania wstępnych powiadomień przed dokonywaniem obciążeń. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twoim koncie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli dokonanie polecenia zapłaty SEPA będzie niemożliwe (np. bank odmawia obciążenia lub je odrzuca), będziesz ponosić wszelkie związane z tym koszty (np. opłaty bankowe). Dotyczy to również sytuacji, w której wycofujesz zgodę na polecenie zapłaty SEPA. W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wstępne ustalenia związane ze zgodą na polecenie zapłaty SEPA mogą zająć do dziesięciu dni od przekazania Bitpanda Twoich niezbędnych danych, które muszą zostać wprowadzone, aby umożliwić dokonywanie obciążeń bezpośrednich (to samo dotyczy również sytuacji, w której zmieniasz kwotę Twojego Wielokrotnego polecenia zapłaty.

   2.  

    Regularne obciążanie karty kredytowej: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. W tym przypadku upoważniasz Bitpanda GmbH do obciążania Twojej karty kredytowej na warunkach korzystania z tej karty. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twojej karcie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie karty kredytowej będzie niemożliwe (np. gdy są na niej niewystarczające środki), będziesz ponosić wszystkie związane z tym koszty (np. opłaty za prowadzenie karty kredytowej). W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10.

   3.  

    Jeżeli wykonanie Wielokrotnego polecenia zapłaty nie będzie możliwe (niezależnie od przyczyny), na Twoje Konto Klienta Bitpanda nie zostanie przekazany żaden Token M. W takim wypadku otrzymasz wiadomość e-mail informującą o niewykonaniu zlecenia.

   4.  

    Możesz w każdej chwili zrezygnować ze Wielokrotnego polecenia zapłaty dokonywanego poprzez polecenie zapłaty SEPA lub obciążanie karty kredytowej. : Rezygnacja z polecenia zapłaty SEPA wejdzie w życie w momencie wystąpienia wcześniejszego z poniższych zdarzeń: (i) otrzymania rezygnacji przez bank lub (ii) po upływie co najmniej dwóch Dni roboczych od poinformowania nas o rezygnacji.

   5.  

    Bitpanda Metals ma prawo do odmowy świadczenia usług Bitpanda Savings na rzecz Klientów indywidualnych Bitpanda z przyczyn obiektywnych.

  8.  

   Do momentu uregulowania ceny zakupu, w tym wszystkich opłat i wydatków i/lub wszelkich innych zaległych kwot i/lub roszczeń, bądź przesłania wszystkich zamienionych Tokenów do Bitpanda Metals, każdy Token i związany z nim dochód pozostaje własnością Bitpanda Metals (Zastrzeżenie praw własności: Eigentumsvorbehalt) i Bitpanda Metals ma prawo do zachowania (Zurückbehaltungsrecht) Tokenów danego Klienta Bitpanda. Zastrzeżenie to pozostaje w mocy niezależnie od formy przetwarzania lub mieszania towarów zachodzącego w dowolnym miejscu na świecie.

  9.  

   Twoja płatność / Twój przelew będzie uznana(-y) za spóźnioną(-y), jeśli nie zostanie zaksięgowana na kontach Systemów Bitpanda (w tym w portfelach i magazynach) po wykonaniu przez Bitpanda Metals ZURZ (zob. punkt 3.1.5) lub gdy nie można dokonać polecenia zapłaty SEPA (zob. punkt 8.7). Bitpanda Metals nie może mieć opóźnienia, ponieważ akceptuje ofertę poprzez wykonanie ZURZ lub ją odrzuca we wszystkich pozostałych przypadkach niewykonania ZURZ.

  10.  

   Jeżeli spóźniasz się z przelewem, Bitpanda Metals może naliczyć opłaty za monit w wysokości odpowiadającej długości opóźnienia / wartości przesyłanych Tokenów, gdy opłaty te są niezbędne do pokrycia stosownych kosztów przez Bitpanda Metals w związku z obsługą opóźnienia i egzekwowaniem praw Bitpanda Metals (opłata ta może wynosić od 5,00 euro do maksymalnie 15,00 euro). Jeżeli Klient Bitpanda nie reguluje obciążeń w odpowiednim czasie, Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zlecenia ściągnięcia należności firmie windykacyjnej. W takim wypadku Bitpanda Metals dodatkowo naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 euro dla roszczeń od 0 euro do 500,00 euro oraz w wysokości 10,00 euro dla roszczeń powyżej 500,00 euro. Co więcej, wszelkie dodatkowe wydatki ponoszone przez firmę windykacyjną „Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen” (BGBI Nr 141/1996 idgF) będą przenoszone na Klienta Bitpanda, dopóki będą one uzasadnione i przeznaczane na pokrycie stosownych kosztów postępowania.

  11.  

   Musisz spełniać wszystkie wymagania dotyczące ujawniania danych w procesach płatniczych, szczególnie w odniesieniu do płatności metodą SEPA. Jeżeli nie spełniasz wymagań dotyczących ujawniania danych, Systemy Bitpanda nie mogą przypisać konkretnej płatności z Twoim Kontem Klienta Bitpanda, co powoduje zainicjowanie ręcznego procesu śledzenia, za który Bitpanda Metals naliczy Ci opłatę manipulacyjną niezwiązaną z (ewentualnymi) roszczeniami z tytułu szkody zgodnie z punktem 4.3 powyżej.

  12.  

   Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach niewykonania przez Systemy Bitpanda płatności na Twoje konto z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. podania nieprawidłowego numeru IBAN lub usterki technicznej Twojego dostawcy usług płatniczych) do zastępczego przesłania (części) dostępnych Tokenów F lub E o takiej samej wartości, w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, po niepowodzeniu w wykonaniu ww. płatności. Otrzymane Tokeny F lub E całkowicie zastępują płatność bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

  13.  

   Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania i/lub odrzucania metod płatności według własnego uznania.

  14.  

   Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność adresów portfeli w Systemie Bitpanda oraz za zapewnienie, że są one prawidłowe i aktualne. Bitpanda Metals nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów Klienta Bitpanda w odniesieniu do adresów portfeli w Systemie Bitpanda.

 9.  

  Prawo do odstąpienia

  1.  

   Musisz jednoznacznie zrzec się prawa do 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, z którego konsumenci korzystają zgodnie z Art. 11 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), aby zgodnie z Art. 18 ust. 1 poz. 11 FAGG umożliwić Bitpanda Metals przesyłanie Tokenów M przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia. System Bitpanda przesyła Klientowi Bitpanda potwierdzenie rozwiązania umowy zgodnie z Art. 5 ust. 2 FAGG niezwłocznie po wykonaniu ZURZ.

 10.  

  Ochrona danych

  1.  

   W trakcie dostarczania wynegocjowanych usług Bitpanda Metals spełnia wymagania RODO przedstawione w Warunkach ochrony danych.

 11.  

  Ryzyka

  1.  

   Będąc Klientem Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz możliwość wystąpienia następujących ryzyk w trakcie korzystania z Systemów Bitpanda. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, nieodłącznego ryzyka w poniższych przykładach:

   1.  

    Ryzyko wad oprogramowania: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, Systemy Bitpanda, aplikacje mobilne i technologia Systemu, inteligentne systemy zawierania umów, inne oprogramowanie i technologie oraz koncepcje i teorie techniczne nadal są na wczesnym etapie rozwoju i nie są całkowicie sprawdzone. Nie istnieje żadna gwarancja ani rękojmia, że proces odbioru, wykorzystania i posiadania wszelkich informacji cyfrowych będzie przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów, oraz że istnieje nieodłączne ryzyko, iż oprogramowanie i powiązane z nim technologie i teorie mogą zawierać wady, niedociągnięcia lub błędy powodujące m.in. całkowitą utratę wszystkich informacji cyfrowych, w szczególności Tokenów, euro lub wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

   2.  

    Ryzyko prawne: Istnieje możliwość, że w określonych jurysdykcjach będą stosowane obecne lub będą wprowadzane nowe przepisy prawa dotyczące aplikacji i/lub Usług opartych na technologii blockchain, które mogą wywierać negatywny wpływ na bieżącą konfigurację Systemów oraz mogą m.in. skutkować wprowadzeniem istotnych zmian w informacjach cyfrowych / technologii Systemów Bitpanda, w tym wycofaniem lub utratą wszelkich informacji cyfrowych lub wartości, jakimi mogą cechować się wszelkie kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain. Technologia Systemów Bitpanda ma być wprowadzona na rynek, na którym nie obowiązują zasady panujące na rynkach finansowych. Przyjmuje się, że projekt i struktura oprogramowania nie podlegają żadnym zasadom rynków finansowych, w związku z czym Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH zamierzają projektować, zmieniać i/lub dostosowywać technologię Systemów Bitpanda w taki sposób, aby zasady rynków finansowych nie dotyczyły żadnych informacji cyfrowych i/lub technologii Systemów Bitpanda. W odniesieniu do ryzyka prawnego, zmiany w technologii Systemów Bitpanda dotyczące wspomnianych adaptacji, poprawek i zmian projektów mogą skutkować wycofaniem lub utratą wszelkich kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain bądź wszelkich wartości, jaką mogą te aktywa posiadać.

   3.  

    Ryzyko kradzieży i podatności na ataki internetowe: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, technologia Systemów Bitpanda, inteligentny(-e) system(y) zawierania umów, inne powiązane oprogramowanie, inne elementy technologii i/lub platformy mogą być narażone na ataki elektroniczne lub fizyczne, które mogą skutkować kradzieżą lub utratą kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain, bądź kradzieżą lub utratą danych osobowych, wpływającą na możliwość rozwoju, wprowadzenia lub użytkowania technologii Systemów Bitpanda. Pamiętaj, że wiadomości SMS i usługi poczty elektronicznej są podatne na ataki spoofing i phishing, w związku z czym wszystkie wiadomości przesyłane rzekomo przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH musisz dokładnie analizować. Aby przeglądać wszelkie transakcje lub wymagane działania, gdy nie masz pewności co do autentyczności źródła wiadomości, zawsze loguj się na swoje Konto Klienta Bitpanda pod adresem: https://www.bitpanda.com. Pamiętaj, że ataki phishing często występują niezależnie od korzystania z SMS, poczty elektronicznej lub innych usług i korzystają z mechanizmów wyszukiwania, reklam w mechanizmach wyszukiwania lub innych fałszywych linków. Bitpanda Metals ani Bitpanda GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za Tokeny lub inne środki utracone w wyniku ataków spoofing, phishing lub innych ataków.

   4.  

    Ryzyko utraty wartości / zmienności: Wartość Tokenów M może ulegać bardzo dużym zmianom.

   5.  

    Ryzyko ogólne: W odniesieniu do metali szlachetnych i/lub powodzenia technologii Systemów Bitpanda nie istnieje żadna wyraźna ani dorozumiana prawna gwarancja/rękojmia. Metale szlachetne są pozyskiwane na wyłączne ryzyko Klienta Bitpanda w „aktualnym stanie” bez żadnych prawnie regulowanych gwarancji/rękojmi.

   6.  

    Ryzyko podatkowe: Konsekwencje podatkowe alokacji lub zakupu metali szlachetnych oraz wymiany metali szlachetnych, posiadania metali szlachetnych i/lub wszelkie inne działania lub transakcje dotyczące metali szlachetnych mogą dotykać Klienta Bitpanda. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji o konsekwencjach podatkowych w odniesieniu do Tokenów i technologii Systemów Bitpanda skontaktuj się ze swoimi doradcami prawnymi. Poprzez przedłożenie Oferty Klienta Bitpanda do Bitpanda Metals i/lub odbiór, używanie lub posiadanie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain i w zakresie dozwolonym przez prawo, wyrażasz zgodę na niezobowiązywanie żadnej strony zainteresowanej (w tym Bitpanda Metals, Bitpanda GmbH, a także ich audytorów, wykonawców, doradców, pracowników lub założycieli) do odpowiedzialności z tytułu wszelkich należności podatkowych związanych lub wynikających z przedłożeniem Oferty Klienta Bitpanda, alokacją, używaniem lub posiadaniem metali szlachetnych bądź wszelkimi innymi działaniami lub transakcjami związanymi z metalami szlachetnymi.

 12.  

  Ostrzeżenia

  1.  

   Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain jest w wysokim stopniu spekulatywne i obarczone ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału. Inwestycje te powinni podejmować tylko użytkownicy, którzy są przygotowani na ewentualną stratę całego zainwestowanego kapitału.

  2.  

   Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain oznacza inwestowanie w coś całkowicie nowego i nieprzewidywalnego. Inwestycji takich powinni dokonywać tylko użytkownicy, którzy chcą ponosić maksymalne ryzyko.

  3.  

   Kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są walutami ani środkami płatniczymi, nie są akceptowane przez państwa ani banki centralne, a osoby prywatne nie muszą ich akceptować.

  4.  

   Bitpanda Metals nie ponosi odpowiedzialności za ceny metali szlachetnych. Handlujesz metalami szlachetnymi we własnym zakresie i na własne ryzyko.

  5.  

   Korzystasz z oferowanych Systemów Bitpanda na własne ryzyko.

 13.  

  Pozostałe postanowienia

  1.  

   Grupa Bitpanda zarządza Systemami Bitpanda z należytą starannością. Niemniej jednak systemy wymiany informacji cyfrowych zawierają wiele nowych obszarów z technologiami eksperymentalnymi i ryzyko wystąpienia zakłóceń, awarii i innych problemów jest w nich bardzo wysokie. Ani Bitpanda Metals, ani Bitpanda GmbH nie daje żadnej gwarancji w zakresie jak najszybszego wyszukiwania rozwiązań wszelkich problemów. Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH nie przyjmują żadnej odpowiedzialności poza próbami podejmowanymi w celu szukania rozwiązań, dlatego nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych zakłóceniami w działaniu Systemu Bitpanda, ponieważ zakłócenia te są nieodłączną częścią etapu eksperymentalnego.

  2.  

   Przyjmujesz do wiadomości, że systemy oparte na technologiach, takie jak Systemy Bitpanda, wymagają prac konserwacyjnych i rozwojowych, a do przeprowadzania tych prac niezbędne są (planowane i nieplanowane) przerwy w działaniu systemów.

  3.  

   Bitpanda Metals

   1.  

    będzie względem klientów biznesowych ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda Metals,

   2.  

    będzie względem konsumentów ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda Metals,

   3.  

    w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szkód wynikowych, szczególnie w odniesieniu do szkód na oprogramowaniu zewnętrznym, utraty zysków, szkód na mieniu Klienta Bitpanda lub szkód poniesionych przez strony trzecie,

   4.  

    w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przerwami w działaniu Systemów Bitpanda, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uniknięcia zakłóceń sieciowych i/lub spowodowanych nieuniknionymi zdarzeniami, na które Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH nie mają wpływu (np. zakłóceń w pracy sieci energetycznej; przerw w pracy i wizji lokalnych organów nadzorczych; strajków; zamieszek; zdarzeń środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, burze itp.; wojen lub konfliktów krajowych lub międzynarodowych z użyciem lub bez użycia broni; sankcji krajowych lub międzynarodowych obejmujących określone produkty, usługi, osoby i kraje; ograniczeń prawnych w zakresie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain występujących w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie; przerw w pracy sieci IT, awarii komputerów lub działalności przestępczej z wykorzystaniem stron trzecich, w tym hakowania),

   5.  

    nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie może zagwarantować, że certyfikaty bezpieczeństwa wyświetlane w dowolnym Systemie Bitpanda zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo,

   6.  

    nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną utratę danych klienta (np. wskutek ataków hakerskich), na które Bitpanda Metal i Bitpanda GmbH nie mają wpływu; Klient Bitpanda będzie niezwłocznie informowany o utracie danych,

   7.  

    nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) Token E przechowywany w dowolnym portfelu aktywnym i/lub nieaktywnym Klienta Bitpanda; (ii) informacje Klienta Bitpanda używane na potrzeby transakcji przychodzących lub wychodzących w Systemach Bitpanda; (iii) transakcje przychodzące lub wychodzące w Systemach Bitpanda; (iv) Klienta Bitpanda lub inną osobę korzystającą ze stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH, takich jak zewnętrzne usługi portfeli lub inne usługi zewnętrzne, oraz (v) jakiekolwiek dane logowania użytkownika, dane logowania Klienta Bitpanda, dane do 2FA lub inne dane użytkownika. Podczas korzystania stron internetowych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH, takich jak usługi portfela lub inne usługi zewnętrzne, Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności związanej z usługami zewnętrznymi i nie odpowiadają za realizację usług zewnętrznych lub działania dostawcy Będąc Klientem Bitpanda, korzystasz z tego typu usług wyłącznie na własne ryzyko. Środki przesyłane stronom trzecim nie podlegają zwrotowi, gdy strony te nie wyrażą na to swojej gotowości. Możemy, lecz nie będziemy sprawdzać rzetelności działań podejmowanych przez te strony trzecie. Naszym zobowiązaniem nie jest kontaktowanie się ani rozwiązanie problemów we współpracy z tymi stronami trzecimi.

  4.  

   Bitpanda Metals podejmuje się nadzoru nad Tokenem M przechowywanym przez Klienta Bitpanda w zakresie osiągalnym pod względem technicznym przez Systemy Bitpanda.

  5.  

   Bitpanda Metals ma prawo do ujawniania wszelkich danych dowolnemu organowi właściwemu, jeżeli organ ten złoży wniosek o ich ujawnienie w celu śledzenia lub badania dowolnej sprawy na mocy austriackiego prawa karnego (StGB). Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do podejmowania współpracy z takimi organami w maksymalnym możliwym zakresie.

  6.  

   Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że w odniesieniu do każdej transakcji akceptujesz i potwierdzasz GTC w ich aktualnej formie.

  7.  

   Jeżeli co najmniej jedno postanowienie niniejszych GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia GTC i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienia – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będą nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

  8.  

   Zmiany i poprawki do niniejszych GTC, w tym niniejsza klauzula, mogą być wprowadzane przez Bitpanda Metals w dowolnym czasie i wchodzić w życie, gdy (i) Klient Bitpanda zaakceptuje zmienioną wersję GTC online lub (ii) w ciągu 1 miesiąca od opublikowania takich zmian lub poprawek, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  9.  

   GTC regulują wyłącznie relacje Klienta z Bitpanda oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Bitpanda Metals nie obowiązują żadne warunki (AGB) Klienta.

  10.  

   Brak wyegzekwowania lub wykonania przez Bitpanda Metals, w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, jakiegokolwiek warunku, prawa lub środka zaradczego wynikającego lub zgodnego z GTC nie będzie stanowić i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego warunku, prawa lub środka zaradczego oraz nie będzie w żaden sposób wpływać na prawo Bitpanda Metals do egzekwowania lub wykonania go w przyszłości, pod warunkiem że prawo to nie jest ograniczone czasowo, nie wygasło lub nie zostało wykluczone. Każdy odnośny przypadek zrzeczenia się musi mieć formę pisemną.

  11.  

   Bitpanda Metals i Klient uzgadniają, że ich komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa GTC jest wersją nadrzędną.

  12.  

   GTC i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

  13.  

   Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń.

Załącznik I

Definicje

2FA oznacza potwierdzenie tożsamości Klienta Bitpanda z wykorzystaniem dwóch różnych składników (czynników).
Klient Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.2.
Konto Klienta Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.1.
Oferta Klienta Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.
Bitpanda Metals ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.
Bitpanda Savings ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
Bitpanda Swap ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.
Systemy Bitpanda mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.
Bitpanda To Go ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.
Dzień roboczy dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.
ZURZ lub Zawarcie umowy i realizacja zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.
Bon podarunkowy ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.
Niewywiązanie się z płatności ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.
Token E ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
Token F ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
Portfel fiat ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.
Przycisk zatwierdzenia oferty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.
Przycisk zatwierdzenia oferty Savings ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
Przycisk zatwierdzenia oferty Swap ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.
Przyciski zatwierdzenia oferty mają znaczenie takie, jak w punktach 3.1.2. i 3.1.3.
Stawka końcowa ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.1.
Token M ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
Wielokrotne polecenie zapłaty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
Okres ważności oferty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.
Gwarancja ceny ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.
Okres referencyjny ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.7.
Usługi mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.
Token ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
Bon na Token ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.
Portfel ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

Definicje

W GTC poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.