Regulamin Programu Lojalnościowego Bitpanda

Dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że Załącznik IV Ogólnych Warunków Bitpandy (dostępny pod adresem https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions) zawiera te same postanowienia, co niniejszy Regulamin. W przypadku rozbieżności niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Załącznikiem IV Ogólnych Warunków Bitpandy.

(obowiązujące od 29 grudnia 2021 r.)


1. Ogólne

1.1 Bitpanda GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną i istniejącą zgodnie z prawem austriackim, z siedzibą w Wiedniu i adresem siedziby przy Stella-Klein-Löw Weg 17, A-1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowaną w austriackim rejestrze spółek pod numerem rejestracyjnym FN 423018 k ("Bitpanda").

1.2 Bitpanda i jej spółki zależne świadczą usługi i produkty online związane z aktywami cyfrowymi. Bitpanda prowadzi ekosystem, który obejmuje wszystkie usługi i produkty oferowane przez Bitpandę i jej spółki zależne, w szczególności na platformie www.bitpanda.com i za pośrednictwem Bitpanda Apps tamże ("Ekosystem Bitpanda"). 

1.3 W ramach Ekosystemu Bitpandy, Bitpanda oferuje niektórym swoim klientom udział w programie lojalnościowym ("Program Lojalnościowy Bitpandy") prowadzonym przez Bitpandę.

1.4 Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki") wyłącznie i kompleksowo regulują relacje między Bitpandą a Uczestnikami (jak zdefiniowano poniżej) w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Bitpandy.

1.5 Akceptując te Warunki, potwierdzasz, że dokładnie zapoznałeś się i zaakceptowałeś te Warunki i w pełni rozumiesz zakres, funkcje i wymagania Programu Lojalnościowego Bitpandy. Akceptując ten Regulamin, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś i zaakceptowałeś Regulamin BEST (jak zdefiniowano poniżej) i w pełni rozumiesz funkcjonalność BEST, będącego tokenem czysto handlowym wyemitowanym przez Bitpandę.

1.6 Bitpanda dostarcza swoje rozwiązania i produkty również między innymi dla banków, fintechów i zarządców aktywami, którzy wykorzystują infrastrukturę Bitpandy, aby umożliwić handel aktywami cyfrowymi, Bitpanda Stocks i metalami dostępnymi na Bitpandzie na swoich odpowiednich platformach i frontendach ("White Label Partner"). Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie korzyści potencjalnie i dobrowolnie przyznane przez Bitpandę w ramach Programu Lojalnościowego Bitpandy są przyznawane wyłącznie Klientom Bitpandy, z wyłączeniem użytkowników jakiegokolwiek Partnera White Label, niezależnie od tego, czy konto Bitpandy jest dla nich tworzone w ramach korzystania z platformy Partnera White Label, czy nie. 

2. Definicje, interpretacja

2.1 W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

Bitpanda jak określono w sekcji 1.1.
Ekosystem Bitpandy
jak określono w sekcji 1.2.
Program Lojalnościowy Bitpandy
jak określono w sekcji 1.3.
Warunki/regulamin
oznacza niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Bitpandy, który reguluje wyłącznie uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Bitpandy i którego Uczestnik musi przestrzegać, jeśli chce uczestniczyć w Programie Lojalnościowym Bitpandy.
BEST oznacza token wyłącznie handlowy emitowany przez Bitpandę. BEST jest regulowany wyłącznie przez Regulamin BEST. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-ecosystem-token-best-2-0-terms-explanatory-notes.
Regulamin BEST
Bitpanda Ecosystem Token 2.0 "BEST 2.0" Regulamin, który wyłącznie i kompleksowo reguluje relacje pomiędzy Bitpandą i dowolnym posiadaczem BEST.
Bitpanda Broker oznacza systemy udostępniane przez Bitpandę do wymiany (i) kryptograficznych jednostek informacji cyfrowej opartych na blockchainie ("E-Token"), (ii) tokenów fiat ("F-Token"), (iii) finansowych kontraktów pochodnych w odniesieniu do akcji lub udziałów w funduszach giełdowych ("A-Token"), (iv) metali szlachetnych ("M-Token") lub (v) sprzedaży i zakupu Tokenów za walutę będącą prawnym środkiem płatniczym (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel), która nie jest Bitpanda Pro. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Portfel Brokerski Bitpandy
oznacza oprogramowanie dostępowe, które jest zintegrowane z platformą Bitpanda Broker i pozwala Klientom Bitpandy na przechowywanie, wysyłanie, odbieranie i odzyskiwanie cyfrowych aktywów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Klient Bitpandy
oznacza każdego użytkownika, który posiada aktywne konto na platformie Bitpanda i przeszedł przez niezbędny proces identyfikacji i weryfikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Bitpanda Pro oznacza dodatkową usługę Bitpandy, oferującą wymianę, która umożliwia użytkownikowi uzyskanie cen za zakup i sprzedaż E-Tokenów, w tym platformę wymiany z księgą zamówień dla różnych par handlowych E-Tokenów i F-Tokenów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Partnerzy firmy
oznacza wszystkie firmy i organizacje, które współpracują z Bitpandą w celu zaoferowania klientom Bitpandy korzyści, rabaty lub inne profity w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego Bitpandy. Lista partnerów firmowych jest dostępna na stronie https://www.bitpanda.com/pl/affiliate-program-partnerski.
Konsument
oznacza konsumenta w rozumieniu dyrektywy w sprawie praw konsumentów (dyrektywa (UE) 2011/83/UE) lub austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (Konsumentenschutzgesetz).


2.2 W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, obowiązują następujące zasady interpretacji i konstrukcji:

i) Słowa określające jedną płeć obejmują każdą płeć i wszystkie płcie;

ii) tytuły i nagłówki sekcji zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody odniesienia i nie mają stanowić części ani wpływać na znaczenie lub interpretację niniejszych Warunków.

iii) terminy tych, tego, niniejszym, niniejszego oraz pochodne lub podobne odnoszą się do tych Warunków;

iv)pojęcia, do których dodano w nawiasie tłumaczenie na język niemiecki, należy interpretować w znaczeniu nadanym im w tłumaczeniu na język niemiecki;

v) każde odniesienie do dnia oznacza okres 24 godzin, biegnący od północy do północy (z wyjątkiem dni zmiany czasu trwających 25 lub 23 godziny, które to dni trwają odpowiednio 25 lub 23 godziny);

vi) odniesienia do jakiegokolwiek przepisu ustawowego lub zasady prawnej, lub rachunkowej obejmują odniesienie do tego przepisu, lub zasady w wersji zmienionej, ujednoliconej lub zastąpionej od czasu do czasu (przed lub po dacie niniejszych Warunków) oraz do wszelkich przepisów podrzędnych (w tym rozporządzeń) wydanych na podstawie odpowiedniego prawa;

vii) odniesienia do innych umów, warunków i zasad lub do innego dokumentu prawnego obejmują odniesienie do takiej innej umowy, warunków i zasad lub do takiego innego dokumentu prawnego w wersji zmienionej, skonsolidowanej lub zastąpionej od czasu do czasu (przed lub po dacie niniejszych Warunków);

viii) o ile nie postanowiono inaczej, odniesienia do czasu dotyczą czasu środkowoeuropejskiego (CET);

ix) wszelkie wyrażenia wprowadzone za pomocą terminów włączając, obejmując, w szczególności lub innych podobnych wyrażeń będą interpretowane jako ilustracyjne i będą rozumiane jako "włączając w to bez ograniczeń";

x) każde odniesienie do pisma lub formy pisemnej oznacza każdą metodę reprodukcji słów w czytelnej i nieprzemijalnej formie (w tym pocztę elektroniczną). Kliknięcie przycisku również spełnia wymóg formy pisemnej i tekstowej. W tym przypadku składana jest deklaracja zapisana na przycisku.

3. Uczestnicy, BEST

3.1 Udział w Programie Lojalnościowym Bitpandy jest bezpłatny i otwarty dla każdego Klienta Bitpandy, który spełnia następujące wymagania (każda taka osoba, "Uczestnik"): (i) posiada wystarczające uprawnienia i zdolność prawną, (ii) zamieszkuje w kraju, który zgodnie z prawem zezwala na udział w Programie Lojalnościowym Bitpandy oraz (iii) zaakceptował niniejszy Regulamin oraz Regulamin BEST.

4. Korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy

4.1 Do odwołania i z zastrzeżeniem sekcji 5 (Wypowiedzenie / Zakończenie) i 8.5 (Zmiany), Uczestnicy mogą korzystać z przywilejów lojalnościowych określonych w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszych Warunków.

4.2 Zakres, w jakim Uczestnik może korzystać z Programu Lojalnościowego Bitpandy zależy od pewnych czynników, na przykład liczby BEST posiadanych przez takiego Uczestnika lub aktywności handlowej i inwestycyjnej na platformie Bitpanda Broker, jak dalej określono w Załączniku 1. 

4.3 Bitpanda podkreśla, że Nagrody BEST i wszystkie inne rzeczywiste lub warunkowe korzyści w ramach Programu Lojalnościowego Bitpandy nie stanowią roszczeń wobec Bitpandy i/lub jakichkolwiek podmiotów z nią powiązanych i nie będą uważane za prawnie wiążące. Uczestnikom nie będą zatem przysługiwać żadne roszczenia wobec Bitpandy i/lub podmiotów z nią powiązanych w związku z jakimikolwiek rzeczywistymi, lub warunkowymi korzyściami, lub bonusami dobrowolnie przyznanymi przez Bitpandę w ramach Programu Lojalnościowego Bitpandy.

4.4 Żaden uczestnik nie będzie miał roszczeń wobec Bitpandy o odkupienie za gotówkę lub zastąpienie przez Bitpandę żadnej równowartości korzyści, nagród lub innych przywilejów zapewnionych uczestnikowi za pośrednictwem niniejszego Programu Lojalnościowego Bitpandy.

5. Wypowiedzenie / Zakończenie

5.1 Ważność niniejszego Regulaminu rozpoczyna się w momencie jego akceptacji, ale nie wcześniej niż od 16.12.2021. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć udział w Programie Lojalnościowym Bitpandy ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o tym Bitpandę w formie tekstowej.

5.2 Bitpanda może wypowiedzieć niniejszy Program Lojalnościowy Bitpandy wyłącznie z 8-tygodniowym okresem wypowiedzenia, chyba że wypowiedzenie następuje z ważnego powodu (między innymi, ale nie ograniczając się do powodów regulacyjnych, zmiany prawa, zarządzenia jakiegokolwiek właściwego organu krajowego, powodów ekonomicznych; itp.) Wypowiedzenie będzie miało formę tekstową i zostanie wyświetlone Uczestnikom za pośrednictwem konta Bitpandy. Do czasu skuteczności wypowiedzenia, Bitpanda będzie utrzymywać Program Lojalnościowy Bitpandy zgodnie z jego warunkami. W przypadku wypowiedzenia z ważnego powodu Bitpanda będzie uprawniona do natychmiastowego zaprzestania utrzymywania Programu Lojalnościowego Bitpandy.

5.3 Bitpanda zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych Uczestników z udziału w Programie Lojalnościowym Bitpandy z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym z lub bez uprzedzenia — w tym w szczególności w przypadku próby oszustwa ze strony Uczestnika.

6. Odpowiedzialność i gwarancja

6.1 Odpowiedzialność Bitpandy jest ograniczona do szkód spowodowanych przez rażące zaniedbanie i umyślność. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych utratą życia, integralności fizycznej, uszczerbku na zdrowiu osób lub do roszczeń wynikających z jakiegokolwiek pierwotnego zobowiązania Bitpandy (tj. zapewnienia Uczestnikowi możliwości — do odwołania — udziału w Programie Lojalnościowym) lub roszczeń wynikających z austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz). Odpowiedzialność określona w niniejszym punkcie 6.1 nie powinna być ograniczona przez żadne inne punkty niniejszego Regulaminu.

6.2 Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z (i) typowego ryzyka związanego z ekstremalną zmiennością aktywów kryptowalutowych, takich jak BEST, (ii) winy osób trzecich lub z powodu niezawinionej przerwy w dostępności systemów Bitpandy, (iii) strat (transakcyjnych) dokonanych przy użyciu oszukańczo zdobytych danych płatniczych, kluczy prywatnych, haseł lub innych danych umownych (np. "phishing" danych kart kredytowych, kradzież tożsamości itp.)

6.3 Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za żadne niepowodzenie lub niedostarczenie usług, jeśli takie niepowodzenie lub niedostarczenie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Bitpandy (bez przynajmniej niedbałego naruszenia przez Bitpandę powiązanych zobowiązań umownych). Takie okoliczności mogą obejmować, ale nie są ograniczone do zakłóceń w działaniu systemów Bitpandy w wyniku zmian w prawie, działań rządowych lub regulacyjnych, działań wojennych, terroryzmu, strajków, fizycznych przeszkód, lokautów i klęsk żywiołowych.

6.4 Bitpanda nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, zarówno wyrażonych jak i dorozumianych, w odniesieniu do rodzaju, jakości lub przydatności towarów, lub usług dostarczanych za pośrednictwem Programu Lojalnościowego Bitpandy, lub przez Partnera Firmy. Bitpanda w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za żadne korzyści lub przywileje od Partnerów Firmy, do których Uczestnik uzyskuje dostęp poprzez niniejszy Program Lojalnościowy Bitpandy. Powyższe ma zastosowanie w szczególności w przypadkach, gdy Bitpanda lub Partner Firmy znajduje się w kryzysie ekonomicznym, lub jest niewypłacalny.

6.5 Dla każdego Uczestnika, który kwalifikuje się jako Konsument, nic w tym regulaminie nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych obowiązujących ustawowych austriackich praw gwarancyjnych wobec Bitpandy, chyba że inaczej uzgodniono w indywidualnych umowach.

7. Podatki

7.1 Wszelkie korzyści, przywileje lub nagrody w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego Bitpanda mogą podlegać podatkowi dochodowemu, lub innym podatkom, lub opłatom dla Uczestników. Każdy Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków oraz za ujawnienie ich osobom trzecim. Bitpanda nigdy nie będzie odpowiedzialna za żadne zobowiązania podatkowe, opłaty lub inne obciążenia w związku z korzyściami, przywilejami lub wypłatami nagród i innych korzyści dla Uczestników.

8. Różne

8.1 Niniejszy dokument nie stanowi zachęty do inwestowania i w żaden sposób nie odnosi się do oferty papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.

8.2 Jeśli Uczestnik, z powodów technicznych lub jakichkolwiek innych, omyłkowo otrzyma korzyści lub przywileje z Programu Lojalnościowego Bitpandy, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Bitpandy. Bitpanda jest uprawniona do odzyskania tych niesłusznie uzyskanych korzyści lub przywilejów — jeśli podlegają one zwrotowi — a Uczestnik jest zobowiązany do ich zwrotu. 

8.3 Podstawa do określenia praw i obowiązków w związku z BEST wynika wyłącznie z powiązanego Regulaminu BEST (https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-ecosystem-token-best-2-0-terms-explanatory-notes). W tym kontekście Bitpanda w każdym przypadku podlega tylko tym zobowiązaniom, do których Bitpanda wyraźnie zobowiązała się w Regulaminie BEST. Jeśli jedno lub więcej postanowień, lub jakakolwiek część postanowienia niniejszych Warunków będzie, lub stanie się nieważna, nielegalna lub niewykonalna, wtedy ważność, legalność lub niewykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków nie będzie przez to naruszona. 

8.4 Jeśli Uczestnik nie jest Konsumentem, strony dołożą należytych starań, aby uzgodnić nowe postanowienie, które będzie miało, tak bardzo jak to możliwe, taki sam skutek handlowy, znaczenie i ducha jak postanowienie nieskuteczne oraz cel niniejszych Warunków. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, każda ze stron zrzeka się wszelkich przepisów prawa, które czynią którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nieważnymi, nielegalnymi lub niewykonalnymi pod jakimkolwiek względem. Niniejszy punkt 8.4 nie ma zastosowania w przypadku, gdy Użytkownik jest Konsumentem.

8.5 Zmiany tego Regulaminu, w tym tego punktu i Załącznika 1, mogą być dokonane przez Bitpandę, jeśli jest to wymagane przez prawo lub nie wpływa to na podstawowe zobowiązanie, lub nie pogarsza sytuacji prawnej użytkownika, w dowolnym czasie i będą miały zastosowanie do użytkownika, jeśli (i) użytkownik wyraźnie zgodzi się na nowy Regulamin lub (ii) użytkownik nie sprzeciwi się i będzie milczał przez 8 tygodni od daty opublikowania zmian przez Bitpandę. W tym przypadku jednak Bitpanda poinformuje Cię oddzielnie i z wyprzedzeniem o konsekwencjach dla Ciebie, że jeśli będziesz milczał przez 8 tygodni, Bitpanda uzna to za zgodę na zmiany w tym Regulaminie.

8.6 Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Bitpandę o każdej zmianie swojego adresu e-mail. Bitpanda będzie wysyłać prawnie istotne oświadczenia (rechtlich bedeutsame Erklärungen) na ostatni adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Tak długo, jak Uczestnik nie poinformuje Bitpandy o swoim nowym adresie e-mail, prawnie istotne oświadczenia (rechtlich bedeutsame Erklärungen) uznaje się za doręczone Uczestnikowi, o ile faktycznie zostały one przesłane na adres e-mail, który był ostatnim adresem e-mail wskazanym przez Uczestnika. Ponadto doręczenie na adres e-mail podlega tym samym zasadom, co doręczenie pocztą, tak więc nieobecność z powodu urlopu lub choroby może prowadzić do późniejszego fikcyjnego doręczenia.

8.7 Niniejszy Regulamin oraz wszystkie prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim z wyłączeniem norm kolizyjnych i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 (CISG), chyba że nabyłeś BEST od Bitpandy jako Konsument, w którym to przypadku wszelkie obowiązkowo stosowane prawa mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu, zastępując wszelkie sprzeczne prawo austriackie.

8.8 Właściwy sąd w 1010 Wiedniu, Austrii, mający jurysdykcję przedmiotową, będzie miał wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z tym Regulaminem, lub związanych z jego utworzeniem, ważnością, nieważnością, interpretacją, wykonaniem i zakończeniem, jak również jego skutkami przed- i pokontraktowymi, chyba że prawo bezwzględnie obowiązujące stanowi inaczej, chyba że nabyłeś BEST od Bitpandy jako Konsument, w którym to przypadku jurysdykcja bezwzględnie obowiązująca zastępuje niniejszą klauzulę jurysdykcyjną.


Załącznik 1 – Korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy

Do odwołania i z zastrzeżeniem sekcji 5 (Wypowiedzenie / Zakończenie) i 8.5 (Zmiany) powyżej, Uczestnicy mogą korzystać ze świadczeń lojalnościowych określonych w niniejszym Załączniku 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakiekolwiek korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy i kryteria kwalifikujące do otrzymania korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy nie są gwarantowane, mogą być opóźnione, zmienione lub poprawione przez Bitpandę w dowolnym momencie według własnego uznania. Ponadto, wprowadzenie i uruchomienie Programu Lojalnościowego Bitpandy lub określonych Korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy może zostać opóźnione, zawieszone, anulowane lub zmienione. Wszelkie odniesienia w niniejszym Załączniku 1 do "sekcji" będą interpretowane jako odniesienia do sekcji niniejszego Załącznika 1, chyba że kontekst wyraźnie wskazuje inaczej.

1 Poziomy VIP

1.1 Uczestnik może korzystać z nagród, przywilejów i korzyści w ramach Programu Lojalnościowego Bitpandy w zależności od osiągnięcia przez takiego uczestnika "statusu VIP", jak opisano w punkcie 1.2. Osiągnięcie statusu VIP zależy od liczby BEST posiadanych w Portfelu Brokerskim Bitpandy przez uczestnika.

1.2 Istnieją określone poziomy VIP w zależności od liczby BEST posiadanych powyżej minimalnego progu, jak przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom BEST VIP
Required holdings of BEST
Poziom 1
min. 10 BEST
Poziom 2 min. 1.000 BEST
Poziom 3 min. 5.000 BEST
Poziom 4 min. 10.000 BEST
Poziom 5 min. 50.000 BEST


2 Korzyści Programu Lojalnościowego Bitpandy

2.1 BEST VIP Poziom 1

Uczestnicy posiadający co najmniej 10 BEST osiągną poziom VIP 1. Uczestnicy z Poziomem VIP 1 są uprawnieni do następujących korzyści:

2.1.1 aktywnego ubiegania się o cotygodniowe nagrody BEST, jak opisano w sekcji 5.7;

2.1.2 aktywnego ubiegania się o dodatkowe nagrody BEST w zależności od wielkości wolumenu obrotów, jak określono w sekcji 5.10;

2.1.3 otrzymania wyłącznego dostępu do korzyści i przywilejów od Partnerów Firmy, jak opisano w sekcji 3;

2.1.4 korzystania z kilku profitów Bitpanda Card, jak opisano w sekcji 6.

2.2 BEST VIP Poziom 2

Uczestnicy posiadający co najmniej 1.000 BEST osiągną poziom 2 VIP. Uczestnicy z poziomem 2 VIP są uprawnieni do następujących korzyści:

2.2.1 wszystkie korzyści, które otrzymują Uczestnicy z poziomem VIP 1 - ale ilość nagród/ korzyści zależy od ich poziomu VIP 2;

2.2.2 dodatkowa zbiórka BEST na tydzień, jak określono w sekcji 5.8;

2.2.3 udział w VIP Głosowaniu nad aktywami, jak opisano w sekcji 4.

2.3 BEST VIP Poziom 3

Uczestnicy posiadający co najmniej 5.000 BEST osiągną Poziom VIP 3. Uczestnicy z Poziom VIP 3 są uprawnieni do następujących korzyści:

2.3.1 wszystkie korzyści, które otrzymują Uczestnicy z poziomem VIP 2 - ale ilość nagród/ korzyści zależy od ich poziomu VIP 3;

2.3.2 mogą korzystać z BEST VIP Bonusu Afiliacyjnego, jak opisano w sekcji 8.

2.4 BEST VIP Level 4

Participants holding at least 10,000 BEST will reach VIP Level 4. Participants with VIP Level 4 are eligible for the following benefits: 

2.4.1 wszystkie korzyści, które otrzymują Uczestnicy z poziomem VIP 3 - ale ilość nagród/ korzyści zależy od ich poziomu VIP 4;

2.4.2 mogą korzystać z niższych opłat za wpłaty kartą kredytową i SOFORT, jak opisano w punkcie 9;

2.5 BEST VIP Poziom 5

Uczestnicy posiadający co najmniej 50.000 BEST osiągną Poziom VIP 5. Uczestnicy z Poziomem 5 VIP są uprawnieni do następujących korzyści:

2.5.1 wszystkie korzyści, które otrzymują Uczestnicy z poziomem VIP 4 - ale ilość nagród/ korzyści zależy od ich poziomu VIP 5;

2.5.2 ciesz się ekskluzywnym Wsparciem Klienta Bitpanda VIP, jak opisano w sekcji 7.

3 Korzyści partnerskie

3.1 Uczestnicy z Poziomem VIP otrzymują ekskluzywny dostęp do korzyści i przywilejów od Partnerów Firmy. Poniżej znajduje się przykładowa, niewiążąca lista korzyści:

i) rabaty na produkty Partnerów firmy;

ii) wcześniejszy dostęp do produktów i usług Partnerów Firmy;

iii) bycie nagradzanym BEST za wykonanie pewnych jednorazowych działań, takich jak poprawa bezpieczeństwa konta Bitpanda przez partnera firmy.

W zależności od Twojego poziomu BEST VIP, nagrody dla Partnerów Firmowych mogą stać się bardziej znaczące i ekskluzywne. 

3.2 Możesz zobaczyć uczestniczących Partnerów Firmy, jak również warunki ich przywilejów i korzyści na stronie Bitpandy lub blogu.

4 VIP Głosowanie nad aktywami

4.1 Uczestnicy z poziomem VIP 2 i wyższym mają prawo głosu w decydowaniu, które cyfrowe aktywa (kryptowaluty, akcje lub metale) powinny być oferowane i dostępne do handlowania w przyszłości na platformie Bitpandy ("VIP Głosowanie nad aktywami"). Żadne inne prawa głosu nie są związane z VIP Głosowaniem nad aktywami. Dla uniknięcia wątpliwości, Uczestnik nie ma prawa głosu w Bitpandzie lub żadnej z jej spółek zależnych, ani w zarządzaniu, strategii i tym podobnych, ani w podziale zysków lub decyzjach firmy jakiegokolwiek rodzaju.

4.2 W tym celu Bitpanda będzie regularnie przeprowadzać VIP Głosowania nad Aktywami. Jak tylko nowe VIP Głosowanie nad aktywami wejdzie w życie, Bitpanda poinformuje o tym w mediach społecznościowych i/lub we wpisie na blogu.

4.3 Uczestnicy (z poziomem VIP 2 lub wyższym), którzy są uprawnieni do głosowania, zostaną poinformowani o wszystkich dalszych procesach głosowania przy pierwszym zalogowaniu się na swoje konto Bitpanda poprzez komunikat pop-up.

4.4 Dla celów głosowania, każdy Uczestnik o poziomie VIP 2 lub wyższym może głosować jeden raz (w przypadku głosowań jednokrotnego wyboru) lub wielokrotnie (w przypadku głosowań wielokrotnego wyboru). Wszelkie kwoty BEST posiadane przez uprawnionego Uczestnika powyżej wymaganego progu Poziomu VIP 2 nie mają znaczenia dla celów głosowania i w związku z tym nie przyznają większej siły głosu. 

4.5 Wyniki głosowania są publikowane anonimowo przez Bitpandę jako wpis na blogu https://blog.bitpanda.com/pl i/lub na innych kanałach Bitpandy, takich jak kanały mediów społecznościowych Bitpandy lub strona internetowa Bitpandy.

4.6 Zgodnie z wynikami głosów oddanych na potencjalne notowanie aktywów cyfrowych w trakcie VIP Głosowania nad Aktywami, Bitpanda podejmie rozsądne wysiłki, ale nie gwarantuje, że zaoferuje (lub nie zaoferuje) te aktywa za pośrednictwem Platformy Bitpandy w przyszłości. 

4.7 Głosowanie na określony składnik aktywów cyfrowych nie zobowiązuje Bitpandy do oferowania (lub nieoferowania) ten składnik aktywów za pośrednictwem Platformy Bitpandy (lub w inny sposób) w dowolnym momencie.


5 Nagrody

5.1 Od 3 stycznia 2022 r. do stopniowego uruchomienia nowego systemu nagród BEST (zgodnie z sekcjami 5.3 do 5.16) w pierwszym kwartale 2022 r., o czym Bitpanda poinformuje we wpisie na blogu i/lub na innych nośnikach Bitpandy, takich jak kanały mediów społecznościowych Bitpandy lub strona internetowa Bitpandy, zastosowanie ma następująca struktura nagród BEST, określona w niniejszych sekcjach 5.1 i 5.2. Uczestnicy, którzy (i) posiadają BEST w Portfelu Brokerskim Bitpandy, (ii) dokonują transakcji co najmniej raz w miesiącu i (iii) aktywnie ubiegają się o miesięczne nagrody BEST, będą uprawnieni do otrzymania następujących nagród BEST zgodnie z ich stanem posiadania BEST w Portfelu Brokerskim Bitpandy:

Poziom BEST VIP
Nagrody BEST
Mniej niż 10 BEST (ale więcej niż 0)
0,5% miesięcznie
Poziom 1 0,5% miesięcznie
Poziom 2 0,5% miesięcznie
Poziom 3 0,55% miesięcznie
Poziom 4 0,60% miesięcznie
Poziom 5 0,65% miesięcznie


5.2 Dodatkowo do powyższego, możesz być uprawniony do otrzymania nagród BEST aż do 0,35% w zależności od całkowitej kwoty obrotu w poprzednim miesiącu na Bitpanda Broker — to jest Twoja aktywność handlowa od 1 dnia poprzedniego miesiąca od 00:00 CET, do ostatniego dnia miesiąca do 23:59:59 CET. Jakikolwiek wolumen obrotu wygenerowany poza Bitpanda Broker nie będzie brany pod uwagę. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszym oświadcza się i wyjaśnia, że jakikolwiek wolumen obrotu wygenerowany na Bitpandzie Pro nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu nagród BEST. Nagrody oparte na Miesięcznym Wolumenie Handlowym są skonstruowane w następujący sposób:

(>=) 1.000 €: +0,05% miesięcznie;

(>=) 5.000 €: +0,15% miesięcznie;

(>=) 10.000 €: +0,25% miesięcznie;

(>=) 50.000 €: +0,35% miesięcznie;

5.3 Od daty uruchomienia Programu Lojalnościowego Bitpandy w pierwszym kwartale 2022 roku, co zostanie zakomunikowane przez Bitpandę we wpisie na blogu i/lub na innych kanałach Bitpandy, takich jak kanały mediów społecznościowych Bitpandy lub strona internetowa Bitpandy, sekcje 5.1 do 5.2 przestaną obowiązywać i zostaną zastąpione przez te sekcje 5.3 do 5.16 na czas nieokreślony, chyba że zostaną wypowiedziane lub zmodyfikowane przez Bitpandę. Uczestnicy mogą od tej daty być uprawnieni do zbierania BEST poprzez system nagród BEST, jak określono w tych sekcjach 5.3 do 5.16. Aby być do tego uprawnionym, Uczestnik musi (i) posiadać status Poziomu VIP, jak opisano w sekcji 1.2, (ii) posiadać taką liczbę BEST wymaganą dla Poziomu VIP w swoim Portfelu Brokerskim Bitpandy (nie Bitpandy Pro), (iii) handlować co najmniej jednym aktywem cyfrowym raz w tygodniu na Platformie Bitpanda (iv) aktywnie zaakceptować niniejszy Regulamin i (v) aktywnie ubiegać się o te Nagrody BEST. 

5.4 Jeśli którykolwiek z tych wymogów nie jest spełniony w momencie składania wniosku, lub jeśli uczestnik nie będzie aktywnie ubiegać się o nagrody BEST, uczestnik nie otrzyma żadnych nagród BEST. Retroaktywny wniosek o nagrody BEST jest wykluczony w każdym przypadku.

5.5 Na koniec każdego tygodnia (poniedziałek-niedziela), (i) odpowiednie zasoby BEST użytkownika, (ii) poziom VIP BEST i (iii) tygodniowe wolumeny handlu są określane poprzez zrzut ekranu. To wydarzenie będzie miało miejsce zawsze w każdą niedzielę o 23:59:59. Bitpanda zamierza przekazać nagrody BEST do odpowiedniego portfela Bitpanda BEST w następny poniedziałek za poprzedni tydzień. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wspomniany przelew może być opóźniony i Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z lub w związku z opóźnionym przelewem Nagród BEST (np. straty z powodu zmian cen).

5.6 Aktywny odbiór nagród BEST musi odbywać się w sposób wyświetlany w interfejsie użytkownika poprzez aktywne naciśnięcie przycisku roszczenia.

5.7 Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w punkcie 5.3, są uprawnieni do odbioru cotygodniowych nagród w wysokości 0,10% stanu posiadania BEST w momencie wykonania zrzutu ekranu, zgodnie z punktem 5.5.

5.8 Uczestnicy od 2 Poziomu VIP w górę mogą dodatkowo ubiegać się o nagrody BEST zgodnie z ich Poziomem VIP, jak określono w sekcji 5.9, co tydzień, oprócz cotygodniowych Nagród, jak określono w sekcji 5.7. 


5.9 Poniższa tabela przedstawia procentowy wskaźnik dodatkowego odbioru tygodniowych nagród BEST dla Uczestników z poziomem VIP 2 lub wyższym:

BEST VIP poziom
Dodatkowy % Nagród BEST
Poziom 2 +0,025% tygodniowo
Poziom 3 +0,05% tygodniowo
Poziom 4 +0,075% tygodniowo
Poziom 5 +0,10% tygodniowo


5.10 W dodatku do powyższego, wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie kryteria określone w sekcji 5.3, są uprawnieni do otrzymania dalszych tygodniowych nagród BEST, jeśli pewne progi wolumenu obrotu zostaną osiągnięte (jak określono poniżej w sekcji 5.12 i 5.14). Dodatkowa kwota procentowa zależy zatem od (i) wolumenu obrotu Uczestnika oraz (ii) rodzaju klasy aktywów cyfrowych, którymi handlowano na platformie Bitpanda Broker w poprzednim tygodniu. Poprzedni tydzień to tydzień, który zakończył się przed tygodniem w rozumieniu sekcji 5.5, w którym nagrody BEST są żądane. Procenty nagród BEST odnoszą się do stanu posiadania BEST w Portfelu Bitpanda Broker (nie Bitpanda Pro) danego uczestnika w momencie aktywnego składania wniosku przez uczestnika.

5.11 Poniższe wolumeny transakcyjne odnoszą się do klas aktywów cyfrowych kryptowalut (E-Token) i metali (M-Token). Wolumen obrotu jest obliczany na podstawie wartości ekwiwalentnej cyfrowych aktywów w czasie handlu z ceną wyświetlaną na Bitpanda Broker.

5.12 Tygodniowe obroty handlowe klas wymienionych w sekcji 5.11 są sumowane i muszą przekroczyć lub dokładnie spełnić następujące progi, aby otrzymać dodatkowe nagrody BEST:


(>=) 1.000 €: +0,01% tygodniowo;

(>=) 3.000 €: +0,025% tygodniowo;

(>=) 10.000 €: +0,05% tygodniowo;

(>=) 30.000 €: +0,075% tygodniowo;

5.13 Następujące wolumeny inwestycyjne mają zastosowanie do klas aktywów cyfrowych Bitpanda Stocks (A-Token). Wolumen inwestycji jest obliczany na podstawie równoważnej wartości aktywów cyfrowych w momencie inwestowania po cenie wyświetlanej na Bitpanda Broker.

5.14 Tygodniowe ilości klas wymienionych w sekcji 5.13 są sumowane i muszą przekroczyć lub dokładnie spełnić następujące progi, aby otrzymać dodatkowe nagrody BEST:

(>=) 3.000 €: +0,01% tygodniowo;

(>=) 10.000 €: +0,025% tygodniowo;

(>=) 30.000 €: +0,05% tygodniowo;

(>=) 30.000 €: +0,075% tygodniowo;

5.15 Poprzez funkcję Instant Trade Bonus, uczestnicy mogą być uprawnieni do zbierania dalszych nagród BEST w wysokości od 0,005% do 0,25% (w zależności od aktywów, które uczestnik obracał lub zainwestował w) wolumenu uczestnika w BEST — dodawanych natychmiast po każdej transakcji do portfela Bitpanda BEST użytkownika ("Instant Trade Bonus"). Ilość nagród BEST zebranych za pośrednictwem Instant Trade Bonus jest dostosowana do poziomu VIP Uczestnika. Im wyższy poziom VIP, tym więcej nagród BEST Uczestnik może być uprawniony do zbierania. Poniższa tabela przedstawia procentowy wskaźnik dodatkowego zbierania nagród BEST za pośrednictwem Instant Trade Bonus:

Poziom VIP & Instant Trade Bonus / Klasa aktywów

1 2 3 4 5
Kryptowaluty
0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%
Metale 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%
Bitpanda Stocks 0,005% 0,010% 0,015% 0,020% 0,025%


5.16 Nagrody BEST są przeznaczone do funkcjonowania jako program lojalnościowy dla użytkowników aktywnych na Bitpanda Broker. Nagrody BEST zatem wyraźnie: 

5.16.1 nie reprezentują ani nie stanowią żadnego prawa własności lub udziału, akcji lub zabezpieczenia, lub równoważnego prawa odnoszącego się do Bitpandy, lub którejkolwiek z jej spółek zależnych, ani żadnego roszczenia prawnego do wypłaty;

5.16.2 nie reprezentują roszczeń wobec Bitpandy lub któregokolwiek z jej oddziałów;

5.16.3 będą aktywowane tylko w związku z aktywnym korzystaniem z Bitpanda Broker, dla w pełni zweryfikowanych Klientów Bitpandy, którzy zarejestrowali się w niniejszym Programie Lojalnościowym i którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa określone w punkcie 5.

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszym wyjaśnia się, że ten program lojalnościowy jest realizowany tylko na Bitpanda Broker i w ramach Programu Lojalnościowego Bitpanda i nie jest ani połączony, ani włączony do samego BEST.

5.17 Bitpanda może zmienić lub zakończyć wypłatę nagród BEST w dowolnym momencie według własnego uznania i może wstrzymać, wstrzymać lub anulować wypłatę nagród, również jeśli zostały one naliczone i już odebrane przez użytkownika, w dowolnym momencie, a użytkownik nie ma żadnych roszczeń prawnych wobec Bitpandy w takim przypadku.

5.18 Niezależnie od tego czy dystrybucja nagród BEST powoduje konsekwencje podatkowe (takie jak, na przykład, podatek dochodowy lub podatek od wartości dodanej) zależy, między innymi, od prawa podatkowego obowiązującego w Twoim kraju zamieszkania i/lub od tego, czy kwalifikujesz się jako przedsiębiorca, czy nie. Prosimy o kontakt z własnym doradcą podatkowym w sprawie jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w związku z Programem Lojalnościowym Bitpanda.

5.19 Bitpanda będzie dążyć do zapewnienia, że wszelkie liczby i cyfry w pulpicie nawigacyjnym Bitpanda Broker (takie jak, ale nie ograniczone do aktualnego poziomu VIP BEST, ilość nagród BEST) są prawdziwe i dokładne w każdym czasie. Jednak z powodu problemów technicznych lub innych, mogą wystąpić rozbieżności między wyświetlanymi i rzeczywistymi liczbami i cyframi. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakiekolwiek liczby i cyfry wyświetlane w pulpicie nawigacyjnym Bitpanda Broker nie są wiążącymi wyznacznikami dotyczącymi rzeczywistych liczb i cyfr. Ponadto, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z takich rozbieżności i że żadne prawo, lub roszczenie wobec Bitpandy nie może z tego tytułu powstać.


6 Korzyści z Bitpanda Card

6.1 zależności od Poziomu BEST VIP, jak określono w punkcie 1.2, Uczestnicy, pod warunkiem, że posiadają Bitpanda Card, korzystają z kilku dodatkowych korzyści, takich jak np. darmowe wypłaty z bankomatów, obniżona opłata za wymianę walut ("FX") i cashback w aktywach cyfrowych. Więcej informacji o Bitpanda Card można znaleźć w punkcie 11 Ogólnych Warunków Bitpandy (https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions) oraz w Warunkach Konta Contis Bitpanda Card (https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-card-account-terms-conditions).

6.2 Korzyści z karty według poziomów VIP: 

Poziom BEST VIP
Korzyści z Bitpanda Card
Bez poziomu BEST VIP

• 2,50% opłaty za wymianę walut

• Brak więcej korzyści z Bitpanda Card

Poziom 1

• 2,50% opłaty za wymianę walut

• Brak więcej korzyści z Bitpanda Card

Poziom 2

• 2,50% opłaty za wymianę walut

• Brak więcej korzyści z Bitpanda Card

Poziom 3

• 1,75% opłaty za wymianę walut

• 1 wypłata z bankomatu miesięcznie za darmo

• 0,50% cashbacku 

Poziom 4

• 1,00% opłaty za wymianę walut

• 5 wypłat z bankomatów miesięcznie za darmo

• 1,00% cashbacku 

Poziom 5

• 0,25% opłaty za wymianę walut

• Nielimitowane wypłaty z bankomatów w miesiącu za darmo

• 2,00% cashbacku


6.3 Bitpanda nie jest ani odpowiedzialna, ani zobowiązana, jeśli niektóre bankomaty naliczają dodatkowe opłaty za wypłaty. 

7 Obsługa klienta VIP Bitpandy

7.1 Jako uczestnik BEST VIP Poziom 5, automatycznie kwalifikujesz się do programu Bitpanda Plus (aby uzyskać więcej informacji na temat programu Bitpanda Plus, kliknij tutaj https://www.bitpanda.com/pl/plus-wyzsze-limity). Jako użytkownik Plus, otrzymasz ekskluzywne wsparcie ze spersonalizowanymi aktualizacjami na temat nowych produktów, zwiększonych limitów wpłat i wypłat oraz będziesz miał bezpośredni wpływ na nadchodzące funkcje i listę aktywów. Poniżej znajduje się przykładowa, niewiążąca lista korzyści:

i) Ekskluzywne wsparcie przez menedżerów ds. kluczowych klientów Bitpandy Plus;

ii) Zwiększone limity wpłat i wypłat;

iii) Bezpośredni wpływ na nadchodzące funkcje i wykazy aktywów;

iv) Spersonalizowane aktualizacje o nowych funkcjach i produktach;

v) Ekskluzywne rabaty i obniżone składki handlowe oraz opłaty za płatności na życzenie;

vi) Możliwość blokowania określonych metod wpłat i wypłat.


8 VIP Bonus Afiliacyjny

8.1 Bitpanda oferuje program partnerski (aby uzyskać więcej informacji na temat programu partnerskiego Bitpandy, kliknij tutaj https://www.bitpanda.com/pl/affiliate-program-partnerski).

8.2 Uczestnicy otrzymają wyższe prowizje, jeśli z powodzeniem zrekrutują klientów, utrzymując wymagany status VIP (VIP Poziom 1 i wyższy, jak opisano w sekcji 1.2).

8.3 Następujące procenty udziału w przychodach są dostępne dla Uczestników z poziomami VIP:

Poziom BEST VIP
% udziału w przychodach
Poziom 1 +10% na tydzień
Poziom 2 +10% na tydzień
Poziom 3 +10% na tydzień
Poziom 4 +14% na tydzień
Poziom 5

+18% na tydzień


9 Niższe opłaty depozytowe

9.1 Bitpanda oferuje kartę debetową ("Bitpanda Card"), (więcej informacji na temat Bitpanda Card znajdziesz w punkcie 6 Załącznika 1 do niniejszego Regulaminu oraz w punkcie 11 Warunków Ogólnych Bitpandy (https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-general-terms-conditions oraz w Warunkach Konta Bitpanda Card Contis (https://www.bitpanda.com/pl/legal/bitpanda-card-account-terms-conditions).

9.2 Uczestnicy z poziomem VIP 4 lub 5 (jak opisano w sekcji 1.2), którzy posiadają Bitpanda Card otrzymają 20% zniżki na opłaty za płatności kartą kredytową i 25% zniżki na opłaty za przelewy SOFORT podczas wpłacania środków na Bitpanda, tak długo jak posiadają wymagany poziom VIP w momencie wpłaty.

10 Środki deflacyjne

10.1 Bitpanda podejmuje działania na rzecz deflacji BEST, aby ustabilizować jego wartość wewnętrzną: Bitpanda wypala BEST w wysokości 25% zebranych premii handlowych przez posiadaczy BEST z poziomem VIP. Ten proces wypalania ma być powtarzany co miesiąc, aż maksymalnie 75% całkowitej ilości BEST (z 1 miliarda pierwotnie wyemitowanych BEST) zostanie wypalone ("BEST Stimulus and Burn").

10.2 Jakiekolwiek działania deflacyjne nie stanowią roszczenia wobec Bitpandy lub którejkolwiek z jej spółek zależnych. Bitpanda może zakończyć, wstrzymać lub wstrzymać jakiekolwiek działania deflacyjne w dowolnym momencie według własnego uznania, a użytkownik nie ma w takim przypadku żadnych roszczeń prawnych wobec Bitpandy.