„Loterii z nagrodami Bitpanda Stocks Raffle & Giveaway” 

1. Tematy ogólne

Poniższy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w loterii z nagrodami Bitpanda Stocks Raffle & Giveaway („Raffle & Giveaway” lub „loteria z nagrodami”) spółki Bitpanda GmbH, z siedzibą pod adresem Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Wiedeń („Bitpanda”) oraz stosunek prawny pomiędzy Bitpanda a klientami Bitpanda, którzy (a) w pełni zweryfikowali swoje konto, (b) pomyślnie dokonali depozytu w walucie fiat w wysokości co najmniej 25 EUR/CHF/GBP od momentu otwarcia konta oraz (c) zaakceptowali niniejszy Regulamin oraz najnowsze warunki handlowe Bitpanda z kwietnia 2021 roku, przy czym tylko wymagania z punktu (c) muszą zostać spełnione w okresie trwania Loterii („Uczestnik” lub „Ty”).

Biorąc udział w loterii z nagrodami, uczestnik potwierdza i akceptuje niniejszy Regulamin oraz obowiązujące warunki użytkowania Bitpandy, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że Bitpanda może zmienić niniejszy Regulamin i/lub odwołać opisaną tu Loterię z nagrodami zgodnie z przysługującym jej prawem i w dowolnym momencie, a uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia prawne wobec Bitpandy wynikające z lub związane z niniejszą Loterią z nagrodami.

Bitpanda informuje, że tylko Uczestnicy, których głównym krajem zamieszkania jest jeden z poniższych krajów, mogą inwestować w akcje i ETF-y na Bitpandzie oraz wziąć udział w Loterii z nagrodami, jak również otrzymać samą nagrodę:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Hiszpania
 • Irlandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy


2. Okres trwania loterii oraz nagroda

Loteria rozpoczyna się 09.03.2021 o 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego) i kończy się 13.05.2021 o 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego letniego) („Okres Trwania Loterii”).

Bitpanda wybierze losowo jedną osobę spośród wszystkich Uczestników uprawnionych do otrzymania Nagrody po zakończeniu Okresu Trwania Loterii („Zwycięzca Loterii”).

Każdy Uczestnik może zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w loterii, polecając Bitpandę innym osobom. Klient polecony to osoba, która rejestruje się na platformie Bitpanda za pomocą linku polecającego programu „Tell-a-Friend”, w pełni weryfikuje swoje konto i dokonuje wpłaty pieniężnej w wysokości co najmniej 25 EUR/GBP/CHF, przy czym zakończenie tego procesu musi przypadać w Okresie Trwania Loterii. Za każde polecenie nazwisko osoby polecającej jest dodawane do listy potencjalnych Zwycięzców Loterii, przy czym wielokrotne polecenie prowadzi do wielokrotnego umieszczenia na liście. Na przykład, jeśli Uczestnik poleci trzy dodatkowe osoby (które spełniają powyższe wymagania), jego nazwisko zostanie umieszczone na liście potencjalnych Zwycięzców Loterii łącznie cztery razy.

Każdy Uczestnik może polecić dowolną liczbę osób z każdego kraju, w którym możliwa jest rejestracja na platformie Bitpanda oraz pełna weryfikacja. Należy pamiętać, że polecenie nowych klientów, których główne miejsce zamieszkania znajduje się w jednym z następujących krajów, nie jest możliwe:

 • Niemcy
 • Swajcaria
 • Turcja
 • Wielka Brytania

Zwycięzca Loterii zostanie losowo wybrany w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Loterii. Bitpanda będzie starała się powiadomić Zwycięzcę Loterii w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Loterii. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że takie powiadomienie może potrwać dłużej. Nagrodą dla Zwycięzcy Loterii jest samochód Tesla Model 3 Performance („Nagroda”).

Bitpanda skontaktuje się ze Zwycięzcą Loterii przez e-mail i/lub telefon. Bitpanda zorganizuje proces zakupu i dostawy Nagrody oraz omówi ten proces ze Zwycięzcą Loterii. Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby zamówić Nagrodę w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy Zwycięzca Loterii zaakceptuje Nagrodę poprzez e-mail, przy czym po zamówieniu Nagrody Bitpanda nie może zagwarantować konkretnych terminów dostawy przez Teslę i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku, gdy zwycięzca nie zaakceptuje Nagrody w ciągu 4 tygodni od powiadomienia przez Bitpanda, Nagroda przepadnie, a Bitpanda wylosuje innego uprawnionego klienta Bitpanda, a proces ten będzie powtarzany do momentu, gdy uprawniony Zwycięzca Loterii zaakceptuje Nagrodę.

In the event that the Raffle Prize should feature Bitpanda branding (logo, special colour, lettering, etc.), said Bitpanda branding in its respective form may not be removed or altered by the Raffle Winner for 5 years from the date they take over the Raffle Prize, whereby Bitpanda has the right to check this at any time once a year (after reasonable notice - at least 2 weeks in advance).

W przypadku, gdy na Nagrodzie znajdzie się znak firmowy Bitpandy (logo, specjalny kolor, napisy, itp.), znak firmowy Bitpandy w odpowiedniej formie nie może zostać usunięty ani zmieniony przez Zwycięzcę Loterii przez 5 lat od daty odbioru Nagrody, a Bitpanda ma prawo sprawdzić czy tak się stało w dowolnym momencie raz w roku (po uprzednim zawiadomieniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem).

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że tylko Uczestnicy Loterii, którzy nie zostali, z jakiegokolwiek powodu, zdyskwalifikowani przez Bitpanda zgodnie z Ustępem 4, są uprawnieni do zostania Zwycięzcą Loterii.

3. Okres w którym można otrzymać gratisy i nagrody 

Okres w którym można otrzymać gratisy rozpoczyna się w dniu oficjalnego wprowadzenia możliwości zakupu akcji i ETF-ów na Bitpandzie w kwietniu 2021 r. o godzinie 09:00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego) i kończy się 13.05.2021 o 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego letniego) („Okres w którym można otrzymać gratisy”).

Bitpanda zacznie wypłacać nagrodę wszystkim Uczestnikom wraz z początkiem Okresu w którym można otrzymać gratisy („Zdobywcą Gratisu”), przy czym każda nagroda obejmuje losowo wybrane aktywa z nowej klasy aktywów Bitpandy: Akcji i ETF-ów dostępnych na Bitpandzie („Gratis”). Wartość losowo wybranego składnika aktywów będzie wynosić od 5 do 200 EUR.

Gratis zostanie wypłacony i automatycznie przelany na właściwy portfel klienta Bitpandy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia okresu w którym można otrzymać gratisy. Klient Bitpanda nie musi ubiegać się o Gratis w osobnym procesie.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że tylko Uczestnicy Loterii, którzy nie zostali, z jakiegokolwiek powodu, zdyskwalifikowani przez Bitpanda zgodnie z Ustępem 4, są uprawnieni do zostania Zdobywcą Gratisu.


4. Dyskwalifikacja

Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda może, według własnego uznania, zdyskwalifikować Uczestnika z udziału w loterii z nagrodami w dowolnym momencie, bez względu na przyczynę, włączając w to, ale nie ograniczając się do przypadków, w których Bitpanda podejrzewa zmowę między Uczestnikami mającą na celu manipulację wynikami lub jakiekolwiek inne działanie Uczestników uznane przez Bitpandę za nieuczciwe.

Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakiekolwiek naruszenie niniejszego Regulaminu lub innych warunków i zasad określonych przez Bitpanda i/lub jej podmioty zależne może skutkować dyskwalifikacją.


5. Odpowiedzialność Bitpandy

Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych przez niego dostarczonych.

Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, które mógłby ponieść w związku z udziałem w loterii z nagrodami oraz że nie może z tego tytułu dochodzić żadnych praw ani roszczeń wobec Bitpandy.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze wewnętrznej procedury Bitpandy, a Uczestnicy nie będą mogli dochodzić żadnych praw ani roszczeń wobec Bitpandy w związku z tą procedurą lub jej wynikami.


6. Ochrona danych

Bitpanda gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestnika w celu wykonania umowy z uczestnikiem lub w celu podjęcia na jego żądanie kroków przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do późniejszej realizacji i obsługi loterii z nagrodami.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych osobowych oraz tego, w jaki sposób, dlaczego i jak długo są one przetwarzane, a także jakie prawa przysługują uczestnikowi zgodnie z RODO, proszę kliknąć tutaj:

https://www.bitpanda.com/pl/prawne#privacy


7. Kontakt

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.