Prawne

 • Ogólne warunki użytkowania
  Bitpanda GmbH

  1. Postanowienia ogólne

  1.1 Ogólne warunki użytkowania („GTC”) odnoszą się wyłącznie do wszelkich transakcji, umów i relacji biznesowych z Bitpanda GmbH z siedzibą w A-1020 Wiedeń, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2 („Bitpanda”), w szczególności transakcji i relacji biznesowych z dowolną platformą internetową lub elektroniczną lub na niej (np. https://www.bitpanda.com/ czy https://exchange.bitpanda.com) lub aplikacją mobilną Bitpanda i powiązanych z nią API ww. platformy lub aplikacji („Systemy Bitpanda”). Bitpanda oferuje usługi również we współpracy ze stronami trzecimi, na przykład Bitpanda Metals GmbH, Bitpanda Financial Services GmbH i/lub Bitpanda Payment GmbH. W odniesieniu do usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych, oprócz niniejszych GTC obowiązują ich stosowne warunki.

  1.2 Bitpanda oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

  1.3 Definicje użyte w niniejszych GTC przedstawiono w Załączniku I.

  2. Jak zostać Klientem Bitpanda?

  2.1. Osoby zainteresowane Systemami Bitpanda muszą zarejestrować się w Systemie Bitpanda, podając w trakcie procesu rejestracji aktualne i prawdziwe informacje. Osoba, która z powodzeniem ukończy proces rejestracji (po potwierdzeniu przez Bitpanda) jest nazywana „Klientem Bitpanda” lub „Tobą”. 

  2.2. Aby korzystać z operacji handlowych w Systemie Bitpanda, będąc Klientem Bitpanda, musisz zweryfikować swoje konto. Twoje limity transakcji zależą od poziomu weryfikacji. Procesy i wymagania dotyczące weryfikacji zależą głównie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności od przepisów AML, i mogą z biegiem czasu ulec zmianie w zależności od ram prawnych. 

  2.3. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że zachowasz poufność wszelkich szczegółów swoich danych uwierzytelniających oraz swojego hasła. Jako prewencyjny środek bezpieczeństwa Bitpanda zaleca, aby każdy Klient Bitpandy używał komponentów identyfikacyjnych uwierzytelniania dwuskładnikowego ("2FA"). Rozumiesz, że działasz we własnym imieniu i tworzysz konto tylko dla siebie. Zabronione jest działanie jako pośrednik jakiegokolwiek rodzaju lub broker jakiegokolwiek rodzaju, lub powiernik jakiegokolwiek rodzaju dla jakiejkolwiek osoby, lub zezwalanie na dostęp jakiegokolwiek rodzaju do konta jakiejkolwiek osobie innej niż Ty sam. Jako prewencyjny środek bezpieczeństwa, Bitpanda zaleca, aby każdy Klient Bitpandy używał komponentów identyfikacyjnych uwierzytelniania dwuskładnikowego ("2FA"). Tylko po (i) dostarczeniu wystarczającego dowodu, (ii) dokładnym rozpatrzeniu przez nasz Dział Zgodności, i (iii) specjalnej zgodzie, jesteś uprawniony do założenia konta w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

  2.4. Osoby posiadające obywatelstwo USA lub mieszkające w USA ze względów prawnych nie mogą być Klientami Bitpanda. W zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju usługi Bitpanda mogą również nie podlegać lokalnej jurysdykcji. 

  2.5 Ze względów bezpieczeństwa po zresetowaniu hasła Bitpanda wstrzymuje wszelkie płatności i/lub przelewy Tokenów (zob. punkt 3.1) przychodzące i wychodzące w Systemach Bitpanda na okres maksymalnie 48 godzin. Potwierdzasz, że znasz i akceptujesz ten środek bezpieczeństwa.

  2.6. Będąc Klientem Bitpanda: 

  2.6.1. zapewnisz terminową realizację wszelkich umów i nie będziesz podejmować żadnych działań, które mogłyby utrudnić realizację lub zagrozić realizacji tych umów, 

  2.6.2. będziesz niezwłocznie zgłaszać wszelkie błędy lub inne problemy, które wywołasz lub o których uzyskasz informacje oraz będziesz pomagać Bitpanda ich usuwaniu,

  2.6.3. będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie zmiany dotyczące Twoich danych osobowych (nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail) elektronicznie za pośrednictwem Systemu Bitpanda lub listem poleconym na adres Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż Bitpanda będzie zawsze używać Twojego ostatniego adresu e-mail i ostatniego adresu do korespondencji, które podałeś Bitpanda, a wszelkie wiadomości wysyłane na te adresy będą uznawane za dostarczone zgodnie z prawem, 

  2.6.4. będziesz zawsze zapewniać, że Twoje dane do 2FA są dostępne, działające i używane przez Ciebie. W przypadku utraty danych do 2FA musisz niezwłocznie poinformować o tym Bitpanda oraz postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obłożenia pracą zespołu pomocy technicznej Bitpanda, a Bitpanda ani Bitpanda Metals GmbH nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu Twoich roszczeń wysuwanych w przypadku takiego opóźnienia. Jeżeli nie możesz postępować zgodnie z instrukcjami ani spełniać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa, nie będziesz miał(a) dostępu do odpowiedniej strony ani do Twojego Konta Klienta Bitpanda oraz nie będziesz mógł/mogła z niego korzystać, w tym również z żadnego znajdującego się na nim Tokena, do momentu odnalezienia/przypomnienia/odzyskania prawidłowych danych do 2FA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz tę „Politykę odzyskiwania danych”, która stanowi istotną i integralną część systemu obsługującego cyfrowe transakcje kryptograficzne bazujące na technologii blockchain.

  2.6.5. dostarczysz Bitpanda wszelkich uzasadnionych danych i informacji, których Bitpanda potrzebuje w celu świadczenia usług. Obejmuje to między innymi szczegóły i dowód pochodzenia środków (takie jak wyciągi bankowe lub wszelkie inne dane dostarczone przez banki lub instytucje finansowe, umowy sprzedaży lub umowy w ogóle, lub wszelkie inne dane potrzebne do udowodnienia lub ustalenia pochodzenia środków, jeśli przekroczą dzienne/miesięczne lub ogólne limity na Bitpandzie). Przyjmujesz do wiadomości, że dokumenty i dane, które przesyłasz, muszą zostać zweryfikowane przez Bitpandę. Bitpanda dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować twoje dokumenty tak szybko, jak to możliwe. Może się jednak zdarzyć, że weryfikacja przeprowadzona przez Bitpanda zostanie opóźniona (np. ze względu na wysoką aktywność handlową w Systemach Bitpanda). W rezultacie, wykonanie żądanej transakcji może być opóźnione, a w przypadku, gdy złożone przez ciebie dokumenty nie zostaną przez Bitpandę uznane za wystarczające według jej wyłącznego uznania, transakcja może w ogóle nie zostać zrealizowana. W takich przypadkach Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnionej lub anulowanej realizacji transakcji (np. straty związane z kursem wymiany).

  2.7 Bitpanda wymaga od Ciebie określonych informacji, które musisz podać w trakcie procesu, dzięki któremu masz stać się Klientem Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Bitpanda może we własnym zakresie decydować, kiedy musisz dostarczyć kopie paszportu (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo i/lub wymienione w Warunkach ochrony danych, natomiast jeśli jesteś podmiotem prawnym, musisz dostarczyć kopie odpisów z rejestru spółek lub innych równoważnych dokumentów (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo lub wymienione w Warunkach ochrony danych. 

  3. Makler Bitpanda 

  3.1. Grupa Bitpanda obsługuje Systemy Bitpanda służące do wymiany (i) aktywów cyfrowych bazujących na technologii blockchain, takich jak m.in. Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether czy Litecoin („Tokeny E”), (ii) tokenów w walutach fiat („Tokeny F”, gdzie Tokeny E i F są nazywane łącznie „Tokenami”), (iii) finansowe kontrakty pochodne w odniesieniu do akcji lub udziałów w funduszach notowanych na giełdzie („Tokeny A”),(iv) metali szlachetnych („Tokeny M”), lub (iv) sprzedaży i zakupu Tokenów w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel). Token E, którym handluje się w Systemach Bitpanda, można wymieniać lub zmieniać w każdej chwili i według wyłącznego uznania Bitpanda. Usługi obejmujące Token M są oferowane wyłącznie przez Bitpanda Metals GmbH, a nie przez Bitpanda. Wszelkie usługi związane z Tokenem A są oferowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. 

  3.1.1. Wymiana (Tausch) i sprzedaż/kupno (Verkauf/Kauf) w Bitpanda odbywają się w następujący sposób: Składasz Bitpanda ofertę wymiany, sprzedaży lub kupna (części) Tokenu(-ów). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Kup teraz” lub „Sprzedaj teraz” [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty”). Warunki oferowane przez Bitpanda dla Twojego zlecenia obowiązują przez minutę („Gwarancja ceny”), tzn. maksymalny czas na dokonanie walidacji i potwierdzenia warunków za pomocą Przycisku zatwierdzenia oferty. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda może w każdej chwili i we własnym zakresie zmienić czas trwania Gwarancji ceny i/lub może zmienić Gwarancji ceny dla określonego Tokenu. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, wyraz „kup” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu E w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym lub za Token F” lub „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu F w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”, zaś wyraz „sprzedaj” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru żądanego Tokena F w zamian za Token”.

  3.1.2. „Bitpanda Savings” w Bitpanda polega na wykonywaniu następujących działań: Składasz Bitpanda ofertę na regularny i powtarzalny zakup (części) Tokenu E („Wielokrotne polecenie zapłaty”). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Potwierdź teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Savings”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”]. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, przycisk „Potwierdź teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na regularne i powtarzalne zatwierdzanie odbioru Tokenu E w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”. 

  3.1.3. „Bitpanda Swap” w Bitpanda polega na wykonywaniu następujących działań: Przedstawiasz wiążącą ofertę na wymianę (części) Tokenu E na inny typ Tokenu E lub (części) Tokenów F na inny typ Tokenu F Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Zamień teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Swap”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”]. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, w tym kontekście przycisk „Zamień teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu w zamian za określoną ilość innego typu Tokenu”.

  3.1.4. Oferty, o których mowa w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 są wspólnie zwane dalej „Ofertą Klienta Bitpanda”. Ofertą Klienta Bitpanda będziesz związany(-a) przez okres jednego tygodnia po kliknięciu odpowiedniego Przycisku zatwierdzenia oferty („Okres ważności oferty”). Bitpanda wyśle Ci potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda.

  3.1.5. Bitpanda po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda może, ale nie musi, zaakceptować tę ofertę poprzez jej faktyczne zrealizowanie (tatsächlicher Erfüllung des Angebots) we własnym zakresie w Okresie ważności oferty („Zawarcie umowy i realizacja zlecenia” lub „ZURZ”). Do wszystkich płatności przychodzących i wychodzących w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym Bitpanda wykorzystuje dostawcę usług płatniczych. Jeżeli Bitpanda faktycznie zrealizuje Ofertę Klienta Bitpanda bez odebrania całej płatności uzgodnionej w Ofercie Klienta Bitpanda, musisz uregulować pozostałą kwotę („Niewywiązanie się z płatności”). W przypadku Niewywiązania się z płatności obowiązują postanowienia punktów 4.2 i 8.8. 

  3.2. Wszelkie cyfry, liczby, referencyjne kursy walutowe lub inne istotne publikacje Bitpanda znajdujące się na odpowiednich stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub w innym miejscu nie są w żadnym wypadku ofertami przykładowymi, ofertami wiążącymi ani gwarancjami wymiany. Należy je zawsze uznawać za zaproszenia do przedkładania ofert wymiany do Bitpanda (invitation ad offerendum).

  3.3. Bitpanda umożliwia Klientom Bitpanda wyłącznie składanie ofert wymiany na podstawie dodatnich sald na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Wykonywanie transakcji krótkiej sprzedaży, tzn. dotyczących ofert odnoszących się do Tokenów, które nie są księgowane jako saldo dodatnie na Koncie Klienta Bitpanda, jest zabronione i zablokowane przez system. Oferta Klienta Bitpanda jest technicznie ograniczona saldem dodatnim takiej oferty oraz limitami przypisanymi do poziomu weryfikacji Twojego konta. Bitpanda zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczania zakresu Oferty Klienta Bitpanda we własnym zakresie do osiągnięcia określonych limitów dla każdego Klienta Bitpanda. 

  3.4. W wyniku nieprzewidzianych problemów technicznych przetwarzanie Ofert Klienta Bitpanda może być opóźnione. W związku z tym ani oferta Bitpanda, ani oferta Bitpanda Metals GmbH nie gwarantuje bezzwłocznego przetwarzania ofert. Nie ponoszą one z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, co dotyczy przede wszystkim zmian cen, wycen lub innych warunków w odniesieniu do wszystkich oferowanych Tokenów lub usług, z wyłączenie Gwarancji ceny, o której mowa w punkcie 3.1.1 niniejszych GTC. 

  3.5. Przyjmujesz do wiadomości, że podczas dostarczania Tokenu do Twojego Portfela na Koncie Bitpanda mogą wystąpić opóźnienia, ponieważ większość Tokenów jest przechowywania w stanie „nieaktywnym”, tzn. offline. W przypadku opóźnień konieczne mogą okazać się odpowiednie interwencje ręczne. 

  4. Konto Klienta Bitpanda

  4.1. W Systemach Bitpanda jeden Klient Bitpanda może mieć tylko jedno konto („Konto Klienta Bitpanda”). Tworzenie podwójnych kont jest surowo wzbronione. W przypadku utworzenia innego konta („konta podwójnego”) niż konto utworzone w pierwszej kolejności („konta pierwotnego”) obowiązują następujące zasady: Bitpanda ma prawo blokować konta podwójne i pozostawiać je w stanie zablokowanym. Tokeny przechowywane na koncie podwójnym zostaną przesłane przez Bitpanda na konto pierwotne Klienta Bitpanda, pod warunkiem że Klient Bitpanda udowodni (np. za pomocą usługi identyfikacji stosowanej przez Bitpanda), że jest on tą samą osobą. W takich przypadkach Bitpanda ma prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5,00 euro i, w razie potrzeby, odliczenia tej opłaty od przesyłanego Tokenu.

  4.2. Bitpanda sobie prawo do zablokowania i/lub zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Klienta Bitpanda [w tym zablokowania (Blockierung) transakcji, zwrotu (Rückabwicklung) transakcji, zawieszenia (Aussetzung) transakcji, unieważnienia (Rücktritt) umowy/transakcji oraz utraty wszelkich bonów) w trybie natychmiastowym i bez dalszego powiadamiania Klienta Bitpanda, jeśli:

  4.2.1. Klient Bitpanda został oskarżony (na podstawie m.in. należycie udokumentowanych raportów medialnych lub pogłosek rynkowych) o: oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy lub inne naruszenie lub złamanie odpowiednich przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie; uczestnictwo w jakimkolwiek schemacie Ponziego, korzystanie z programów o strukturze macierzy/piramidy, programów marketingu wielopoziomowego lub innych działaniach biznesowych cechujących się wysokim stopniem ryzyka, na które narażeni są wszyscy konsumenci (w szczególności, gdy uczestniczą w programie w sposób opisany w punkcie 13.v.); niezgodne z prawem działania w dowolnym kraju na świecie; zabroniony hazard; naruszenie, fałszerstwo lub nieuprawnione wykorzystanie praw własności intelektualnej lub innych praw wynikających z własności; używanie/rozprowadzanie narkotyków i akcesoriów narkotykowych lub substancji mających naśladować działanie narkotyków; stosowanie nieuczciwych, rabunkowych lub podstępnych praktyk wobec konsumentów lub innych osób; itp.,

  4.2.2. Bitpanda została poinformowana o oficjalnych dochodzeniach (prowadzonych przez kompetentny organ administracji publicznej, w szczególności oskarżyciela publicznego w zakresie prawa karnego lub organ podatkowy) prowadzonych wobec Klientowi Bitpanda w sprawach o oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe lub naruszenie bądź złamanie obowiązujących przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie,

  4.2.3. Klient Bitpanda naruszył zobowiązania GTC wobec Bitpanda (np. nie zrealizował płatności w terminie) i nie usunął skutków tego naruszenia w ciągu „10 Dni roboczych”,

  4.2.4. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis dostawcy usług płatniczych,

  4.2.5. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis Bitpanda Metals GmbH,

  4.2.6. Klient Bitpanda otworzył więcej niż jedno konto w Bitpanda,

  4.2.7 Klient Bitpanda naruszył zasadę obowiązującą na koncie danego dostawcy usług płatniczych (punkt 8.11) i wraz z innym Klientem Bitpanda korzysta z tego samego konta dostawcy usług płatniczych (np. konto bankowe, konto Neteller itp.) lub korzysta z zewnętrznego konta bankowego, zewnętrznych kart kredytowych itp.,

  4.2.8. Klient Bitpanda używa konta bez umocowania prawnego do korzystania z tego typu konta,

  4.2.9. Klient Bitpanda ukrywa prawdziwą tożsamość, podając nieprawidłowe dane dotyczące Konta Klienta Bitpanda lub konta z dostawcą usług płatniczych,

  4.2.10. Klient Bitpanda poważnie naruszył warunki płatności, w szczególności warunki podane w punkcie 8.12, które zgodnie z GTC skutkują podejmowaniem znaczących wysiłków, lecz nie wyeliminowaniem problemów w ciągu 10 Dni roboczych,

  4.2.11. Klient Bitpanda poważnie naruszył zasady programu Tell-a-Friend (podane w punkcie 13.v.) i nie wyeliminował skutków naruszeń w odpowiednim okresie karencji (w zależności od naruszenia, od 24 godzin do 5 Dni roboczych),

  4.2.12. Klient Bitpanda manipuluje przy Systemach Bitpanda lub usługach grupy Bitpanda. Pod pojęciem „manipulacja” należy rozumieć przede wszystkim każde wykorzystanie systemu automatycznego (np. bota) lub każde inne wykorzystanie stojące w sprzeczności z normalnym i typowym wykonywaniem transakcji handlowych przez ludzi oraz, co za tym idzie, wskazuje na zaangażowanie określonej technologii, określonego oprogramowania i/lub dowolnego systemu powodującego automatyzację operacji handlowych, chyba że wykorzystanie to zostało uprzednio uzgodnione z Bitpanda. Korzystanie z systemu automatycznego (np. bota) jest dozwolone tylko wtedy, gdy (i) korzystasz z Bitpanda Pro oraz (ii) korzystasz z oficjalnych API dostępnych na Bitpanda Pro w ich pierwotnym i niezmienionym stanie,

  4.2.13. Klient Bitpanda prowadzi własną działalność w taki sposób lub korzysta z Systemów Bitpanda w taki sposób, który skutkuje obciążeniami zwrotnymi z tytułu zleceń płatności, obciążeniami zwrotnymi na kartach kredytowych lub naruszeniami przepisów konkretnych banków bądź instytucji obsługujących karty kredytowe,

  4.2.14. Klient Bitpanda prowadzi działalność w taki sposób lub korzysta z Systemów Bitpanda w sposób, który powoduje szkody, niekorzystne sytuacje lub straty oddziałujące na Bitpanda i/lub utrudnia realizację dowolnej Usługi Bitpanda. 

  4.3. Jeżeli zlecisz Bitpanda usunięcie zadeklarowanej i/lub domniemanej niezgodności, a zostanie udowodnione, że niezgodność ta nie istnieje, istniała albo jest lub była w Twoim zakresie obowiązków, Bitpanda będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych wydatków.

  4.4. Bitpanda może – poza roszczeniami z tytułu szkód, które Bitpanda może wysuwać wobec Klienta Bitpanda – naliczać opłatę za podejmowane dodatkowo działania w rozumieniu punktów 4.2 i 4.3 w wysokości do 50,00 euro lub w formie części Tokena E o równowartości maksymalnie 50,00 euro według stanu opisanego w punktach 4.2 i 4.3.

  4.5. System Bitpanda używa własnego systemu tokenów (Tokenów F, E, M i A), które są księgowane na odpowiednich kontach pomocniczych („Portfelach”) na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Do przedkładania Ofert Klienta Bitpanda w odniesieniu do oferty Tokenów można stosować tylko takowe Tokeny księgowane w odpowiednich Portfelach na Koncie Klienta Bitpanda. Portfel na Tokeny F nosi nazwę „Portfela fiat”. 

  4.6. Tokeny F oferowane wyłącznie przez Bitpanda 

  4.6.1. mają funkcję pomocniczą i usprawniającą i, jako dodatkowa usługa dla Klientów Bitpanda, przyspieszają ich działania dotyczące Ofert Klienta Bitpanda,

  4.6.2. są przeznaczone w Systemie Bitpanda wyłącznie do zamiany Tokenów F na Tokeny E, Zamiana Tokenów F poza Systemem Bitpanda jest niemożliwa. Zamiana Tokenu F z innym Klientem Bitpanda jest niemożliwa. 

  4.7. Zadaniem Tokenu F jest sprawne dostarczanie Klientom Bitpanda „narzędzi pomocniczych”. Nie może być on w żadnym wypadku uznawany za jakikolwiek depozyt (Einlage). W związku z powyższym, jeżeli Klient Bitpanda nie używa Tokenu F w zamian za inny Token w ciągu 12 miesięcy od zaksięgowania Tokenu F w Portfelu Klienta Bitpanda („Okres referencyjny”), Bitpanda będzie potrącać Token F o równowartości 5,00 euro (na podstawie wartości używanych przez Bitpanda w Systemie Bitpanda) z Konta Klienta Bitpanda za każdy miesiąc kalendarzowy, dopóki Klient Bitpanda nie użyje Tokenu F w sposób prawidłowy. Każde użycie Tokenu F przez Klienta Bitpanda sprawia, że Okres referencyjny jest liczony od nowa.

  4.8. Możesz wysyłać swój Token M innym Klientom Bitpanda, lecz Systemy Bitpanda zabraniają i nie pozwalają na handlowanie Tokenami M między Klientami Bitpanda. 

  4.9. Airdropy

  4.9.1. Dla każdego airdropu wykonywanego przez Bitpanda („Airdrop Bitpanda”) Bitpanda automatycznie księguje odpowiedni Token lub inne aktywa cyfrowe rozprowadzane w Airdropie Bitpanda na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. 

  4.9.2. Dla każdego airdropu wykonywanego przez podmioty inne niż Bitpanda Bitpanda nie zapisuje automatycznie żadnego Tokenu ani innych aktywów cyfrowych na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Musisz we własnym zakresie monitorować prawdopodobieństwo airdropów, a jeśli chcesz w nich uczestniczyć, musisz wypłacić odpowiedni Token z systemu Bitpanda i zaksięgować go w odpowiednim systemie, który według Ciebie pasuje do airdropów. Bitpanda nie udziela porad dotyczących innych airdropów ani sposobów na uczestnictwo w airdropach, a przesyłanie Tokenów poza System Bitpanda wykonujesz na własne ryzyko. Bitpanda nie informuje ani nie będzie informować Cię na temat airdropów innych niż Airdropy Bitpanda.

  5. Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

  5.1. Bitpanda stosuje politykę w zakresie rozgałęzień sieci blockchain, dołączoną do niniejszego dokumentu w formie Załącznika III („Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain”). Akceptujesz, że Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain stanowi część GTC.

  6. BITPANDA TO GO

  6.1. Systemy Bitpanda oferują bony, z których możesz korzystać w zamian za Token w Systemach Bitpanda („Bitpanda To Go" lub „Bon na Token”).

  6.2. „Bitpanda To Go” jest rozprowadzany za pośrednictwem firm partnerskich i może być używany wyłącznie w obrębie Systemu Bitpanda bez konieczności bycia Klientem Bitpanda. 

  6.3. Każdy Bon na Token musi zostać wykorzystany w jednej transakcji. Oznacza to, że nie może być dzielony i używany w kilku transakcjach. Może być użyty tylko w jednej Ofercie Klienta Bitpanda. Obowiązują wówczas kursy wymiany z chwili użycia Bonu na Token w Systemach Bitpanda (nie z chwili zakupu Bonu na Token).

  6.4. Każdy Bon na Token jest ważny tylko przez 3 lata od dnia zakupu.

  6.5. Każdy Bon na Token jest zindywidualizowany i nie ma możliwości odzyskania uszkodzonego ani utraconego Bonu. Każdy nabywca Bonu na Token ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie go w takim stanie, aby mógł być później wykorzystany w Systemie Bitpanda. Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat (również w wyniku kradzieży) związanych z żadnym Bonem na Token. Co więcej, Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne okoliczności wchodzące w zakres obowiązków nabywcy Bonu na Token, skutkujące tym, że Bonu na Token nie można użyć w Systemie Bitpanda.

  7. Bitpanda Index

  7.1. Bitpanda Systems oferują opcję zakupu, sprzedaży lub wymiany kilku E-Tokenów w jednej transakcji za pośrednictwem „Bitpanda Index”. W celu wymiany i kupna/sprzedaży za pośrednictwem Bitpanda Index, odpowiednie postanowienia w sekcji 3 (w szczególności 3.1.1., 3.1.2. I 3.1.3.) niniejszego regulaminu ogólnego mają zastosowanie w równym stopniu.

  7.2. Korzystając z Bitpanda Index, można jednym kliknięciem utworzyć kilka ofert klientów Bitpanda oraz zakupić, sprzedać lub wymienić E-Token zgodnie z wcześniej określonym podziałem środków. Oznacza to, że klient Bitpanda tworzy łączone oferty dla E-Tokena zgodnie z wybranym przez niego podziałem środków.

  7.3. Bitpanda Systems oferują różne alokacje środków, które klienci Bitpanda mogą wybierać wedle własnego uznania. Waga alokacji środków oraz odpowiednie ponowne obliczenie alokacji środków jest dokonywane przez zewnętrznych partnerów, którzy działają niezależnie od Bitpanda („Dostawcy Indeksu”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptują fakt, że alokacja środków nie jest przeprowadzana przez Bitpanda i że nieograniczona dostępność alokacji środków w Bitpanda Systems nie może być zagwarantowana w każdym momencie. Bitpanda, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia oferowanej alokacji środków w dowolnym momencie oraz do wyłączenia lub usunięcia poszczególnych tokenów z alokacji środków lub do nieuwzględniania poszczególnych tokenów w alokacji środków, jeśli istnieją ku temu ważne powody (np. wymogi prawne). Bitpanda zapewnia, że ani instrumenty finansowe, ani inne regulowane produkty finansowe nie są ujmowane w alokacji środków finansowych.

  7.4. Aktualne saldo E-Tokenów w ramach Bitpanda Index jest zapisywane i wyświetlane w osobnym portfelu na odpowiednim koncie klienta Bitpanda („Portfel Indeksowy”). Użytkownik będący klientem Bitpanda nie kupuje kompletnego produktu lub tokena reprezentującego indeks, lecz indywidualny E-Token, zgodnie z wybranym przez siebie podziałem środków (np. BCI5).

  7.5. Alokacja środków udostępniana przez Bitpanda Systems jest dostosowywana do parametrów (np. kapitalizacja rynkowa) określonych w odpowiedniej alokacji środków („Bilansowanie”) zgodnie z wcześniej określonym okresem czasu (np. na koniec miesiąca). W ramach Bilansowania tworzone są odpowiednie oferty klientów Bitpanda obejmujące wymianę, zakup lub sprzedaż E-Tokena, które są rejestrowane i wyświetlane w Portfelu Indeksowym. Niniejszym potwierdzasz i udzielasz firmie Bitpanda prawa do realizacji odpowiednich i okresowych zleceń wymiany, zakupu i/lub sprzedaży E-Tokena zgodnie z wybranym przez Ciebie podziałem środków. Ponadto, akceptujesz i zgadzasz się na uiszczenie wszelkich stosownych opłat związanych z wymianą, zakupem i/lub sprzedażą zleceń złożonych w procesie Bilansowania. Bilansowanie będzie zazwyczaj miało miejsce nie później niż cztery dni robocze po zakończeniu danego okresu. Bitpanda zastrzega sobie jednak prawo do realizacji zleceń wymiany, kupna lub sprzedaży w ramach procesu Bilansowania wyłącznie według własnego uznania, po osiągnięciu określonych minimalnych rozmiarów dla danego zlecenia. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ponowne bilansowanie może mieć konsekwencje podatkowe dla Ciebie jako klienta Bitpanda (patrz punkt 13.1. ix).

  7.6. Niekiedy pewne E-Tokeny uwzględnione w podziale środków nie są oferowane w ramach Bitpanda Systems. W takich przypadkach Bitpanda podejmie odpowiednie kroki w celu włączenia tych E-Tokenów do Bitpanda Systems w rozsądnym okresie czasu. Jeżeli Bitpanda pomyślnie zakończy integrację odpowiedniego E-Tokena, zostanie on dodany w ramach Bilansowania do odpowiedniego Portfela Indeksowego po cenie wyświetlanej w Bitpanda Systems w dniu kolejnego Bilansowania. Rzeczywisty zakres, w jakim E-Tokeny są zintegrowane z Bitpanda Systems (np. opcje handlowe, usługi związane z portfelem), zależy od wyłącznego uznania Bitpanda. W szczególności, Bitpanda zastrzega sobie prawo do nieudostępniania oddzielnego portfela w ramach Bitpanda Systems dla niektórych E-Tokenów zawartych w alokacji środków; w takich przypadkach można wymienić odpowiedni E-Token tylko na inne E-Tokeny dostępne w Bitpanda Systems.

  7.7. Użytkownik może w każdej chwili wymienić E-Token zapisany i wyświetlony w Portfelu Indeksowym na inne Tokeny, tworząc odpowiednią ofertę klienta Bitpanda. Taka oferta klienta Bitpanda musi odnosić się do (i) całkowitej liczby E-Tokenów wyświetlanych i zapisanych w Portfelu Indeksowym lub (ii) proporcjonalnej liczby E-Tokenów wyświetlanych i zapisanych w Portfelu Indeksowym odpowiadającej proporcji wybranej alokacji środków. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że taka oferta klienta – całkowita lub proporcjonalna – może być uznana tylko powyżej pewnej minimalnej kwoty. Nie ma możliwości wymiany poszczególnych E-Tokenów, które są wyświetlane i księgowane w Portfelu Indeksowym. Alternatywnie, możliwe jest przeniesienie E-Tokena zapisanego i wyświetlonego w Portfelu Indeksowym bezpośrednio do odpowiedniego portfela na koncie klienta Bitpanda.

  7.8. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda Index może zakończyć lub przerwać funkcjonowanie w dowolnym momencie. Jeżeli Bitpanda Index zakończy funkcjonowanie, Bitpanda poinformuje Cię o każdym takim fakcie w rozsądnym terminie. Możesz wtedy sprzedać lub wymienić (Swap) Tokeny wyświetlone i zapisane w Portfelu Indeksowym lub przenieść je do odpowiedniego Portfela na swoim koncie klienta. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Bitpanda zaksięguje równowartość (zgodnie z cenami wyświetlanymi i oferowanymi w systemach Bitpanda) Tokenów wyświetlanych i zaksięgowanych w Portfelu Indeksowym w Twoim Portfelu lub Portfelu Fiat w rozsądnym okresie czasu (odejmując kwoty odpowiednich opłat). Odbywa się to według wyłącznego uznania Bitpanda. Ten okres wypowiedzenia może również zostać uchylony z ważnych powodów.

  7.9. E-Token zapisany i wyświetlony w Portfelu Indeksowym nie może być wysłany ani do innych klientów Bitpanda, ani na adresy portfeli spoza systemów Bitpanda. Częściowe usunięcie poszczególnych E-Tokenów również nie jest możliwe.

  8. Ceny, warunki płatności, warunki wymian i przelewów

  8.1. Ceny i/lub kursy wymiany publikowane w związku z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są ostateczne i wiążące dla Oferty Klienta Bitpanda (każda/każdy z nich jest „Stawką końcową”).

  8.2. Stawki końcowe zawierają następujące informacje wyświetlane na stronie internetowej po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty:

  8.2.1. gdy chcesz kupić Token F:

  i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym

  ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,


  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–iii

  8.2.2. gdy chcesz zamienić Token F na Token E lub Tokeny A:

  i. oferowany Token F,

  ii. otrzymany Token E lub A po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  8.2.3. gdy chcesz zamienić Token E lub Tokeny A na Token F:

  i. oferowane Tokeny E lub A

  ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  8.2.4. gdy chcesz zamienić Token E lub A na inny Token E lub A:

  i. oferowany Token E lub Token A

  ii. inny Token E otrzymany po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  8.2.5. gdy chcesz zamienić Token F na inny Token F:

  i. oferowany Token F,

  ii. inny Token F otrzymany po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  8.2.6. gdy chcesz użyć Bitpanda Savings:

  i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym

  ii. otrzymany Token E lub A po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda zgodnie z obowiązującymi kursami wymiany opublikowanymi w Systemach Bitpanda w chwili ZURZ, tzn. najpóźniej 72 godziny po określonym przez Ciebie uprzednio momencie czasu

  iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

  8.3. Zasadniczo każda Oferta Klienta Bitpanda musi zawierać przynajmniej wartość pieniężną (określoną na podstawie wartości liczbowych używanych w Systemie Bitpanda) dla odpowiedniej Stawki Końcowej wynoszącej 1,00 euro. Akceptujesz i przyjmujesz do wiadomości, że dla niektórych Tokenów minimalna wartość pieniężna może być wyższa niż 1,00 euro (w takim przypadku minimalna wartość pieniężna zostanie wyświetlona w Systemach Bitpanda przed oznaczeniem Oferty Klienta Bitpanda).

  8.4. Płatności przychodzące i wychodzące w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Bitpanda są wykonywane przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, nie przez Bitpanda.

  8.5. Przelewy Tokenów są wykonywane przez Bitpanda w obrębie Systemów Bitpanda.

  8.6. Stawki końcowe i/lub wszelkie inne płatności lub usługi musisz regulować i/lub przelewać niezwłocznie po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty.

  8.7. Jeżeli korzystasz z Bitpanda Savings, jako metodę płatności możesz wybrać zgodę na polecenie zapłaty SEPA lub regularne obciążanie karty kredytowej:

  8.7.1. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego czasu odbioru, który Bitpanda może dowolnie ustalić z wyprzedzeniem. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA oznacza, że niniejszym nieodwołalnie przyznajesz Bitpanda lub spółce zależnej Bitpanda zgodę na wykonanie polecenia zapłaty SEPA w celu uregulowania Twoich wymagalnych płatności i przesłania ich z określonego konta z zastosowaniem powtarzalnego, regularnego polecenia zapłaty SEPA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że czas odbioru z Twojego konta bankowego może wynosić maksymalnie dziesięć dni przed odpowiednim, określonym przez Ciebie terminem zakupu powtarzalnego. Ponadto niniejszym upoważniasz swój bank do dokonywania bezpośrednich obciążeń. Twój bank ma również prawo do odmowy dokonywania bezpośrednich obciążeń, szczególnie w przypadku, gdy na Twoim koncie nie ma wystarczających środków. Masz prawo do zainicjowania obciążenia zwrotnego na swoje konto w ciągu 56 dni kalendarzowych (8 tygodni) od dnia obciążenia bez podawania przyczyny („Obciążenie zwrotne z tytułu polecenia zapłaty”). W takim przypadku obowiązują warunki uzgodnione między Tobą a Twoim bankiem. Uwaga: Zgodnie ze Stawką końcową zaakceptowaną i zatwierdzoną przez Ciebie w Wielokrotnym poleceniu zapłaty (wg definicji z punktu 8.2.7), należne roszczenie w przypadku Obciążenia zwrotnego z tytułu polecenia zapłaty pozostanie wymagalne. Po otrzymaniu informacji o kwocie i terminach obciążeń zrzekasz się nieodwołalnie prawa do otrzymywania wstępnych powiadomień przed dokonywaniem obciążeń. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twoim koncie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli dokonanie polecenia zapłaty SEPA będzie niemożliwe (np. bank odmawia obciążenia lub je odrzuca), będziesz ponosić wszelkie związane z tym koszty (np. opłaty bankowe) i upoważnisz Bitpanda do ponownego wykonania obciążenia w późniejszym terminie. Dotyczy to również wszystkich kosztów ponoszonych przez Bitpanda w związku z Obciążeniem zwrotnym z tytułu polecenia zapłaty i/lub cofnięciem zgody na polecenie zapłaty SEPA. Upoważniasz i nadajesz Bitpanda prawo do bezpośredniego potrącania tego typu kosztów od dowolnego spośród Twoich Tokenów. W powyższych przypadkach obowiązują postanowienia punktów 8.9 i 8.10. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wstępne ustalenia związane ze zgodą na polecenie zapłaty SEPA mogą zająć do dziesięciu dni od przekazania Bitpanda Twoich niezbędnych danych, które muszą zostać wprowadzone, aby umożliwić dokonywanie obciążeń bezpośrednich (to samo dotyczy również sytuacji, w której zmieniasz kwotę Twojego Wielokrotnego polecenia zapłaty.

  8.7.2. Regularne obciążanie karty kredytowej: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. W tym przypadku upoważniasz Bitpanda do obciążania Twojej karty kredytowej na warunkach korzystania z tej karty. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twojej karcie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie karty kredytowej będzie niemożliwe (np. gdy są na niej niewystarczające środki), będziesz ponosić wszystkie związane z tym koszty (np. opłaty za prowadzenie karty kredytowej). W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10. 

  8.7.3. Jeżeli wykonanie Wielokrotnego polecenia zapłaty nie będzie możliwe (niezależnie od przyczyny), na Twoje Konto Klienta Bitpanda nie zostanie przekazany żaden Token E. W takim wypadku otrzymasz od Bitpanda wiadomość e-mail informującą o niewykonaniu zlecenia. 

  8.7.4. Możesz w każdej chwili zrezygnować z Wielokrotnego polecenia zapłaty dokonywanego poprzez polecenie zapłaty SEPA lub obciążanie karty kredytowej. Wycofanie zgody na polecenie zapłaty SEPA wchodzi w życie najpóźniej dwa Dni robocze po przekazaniu nam informacji o jej wycofaniu. Pamiętaj, że Wielokrotne polecenie zapłaty wydane za pośrednictwem zgody na polecenie zapłaty SEPA będzie nadal realizowane pomimo wycofania lub wstrzymania zgody, pod warunkiem że wycofanie lub wstrzymanie przypada na okres między czasem odbioru z Twojego konta bankowego a odpowiednim czasem zakupu powtarzalnego.

  8.7.5. Bitpanda ma prawo do odmowy świadczenia usług Bitpanda Savings na rzecz Klientów indywidualnych Bitpanda z przyczyn obiektywnych. 

  8.8. Do momentu uregulowania ceny zakupu, w tym wszystkich opłat i wydatków i/lub wszelkich innych zaległych kwot i/lub roszczeń, bądź przesłania wszystkich zamienionych Tokenów do Bitpanda, każdy Token i związany z nim dochód pozostaje własnością Bitpanda (Zastrzeżenie praw własności: Eigentumsvorbehalt) i Bitpanda ma prawo do zachowania (Zurückbehaltungsrecht) Tokenów danego Klienta Bitpanda. Zastrzeżenie to pozostaje w mocy niezależnie od formy przetwarzania lub mieszania towarów zachodzącego w dowolnym miejscu na świecie. 

  8.9. Twoja płatność / Twój przelew będzie spóźniona(-y), jeśli nie zostanie zaksięgowana na kontach Bitpanda (w tym w portfelach i magazynach Bitpanda) po wykonaniu ZURZ przez Bitpanda (zob. punkt 3.1.5) lub gdy nie można dokonać polecenia zapłaty SEPA (zob. punkt 8.7 Bitpanda). Bitpanda nie może mieć opóźnienia, ponieważ akceptuje ofertę poprzez wykonanie ZURZ lub ją odrzuca we wszystkich pozostałych przypadkach niewykonania ZURZ. 

  8.10. Jeżeli spóźniasz się z przelewem, Bitpanda może naliczyć opłaty za monit w wysokości odpowiadającej długości opóźnienia / wartości przesyłanych Tokenów, gdy opłaty te są niezbędne do pokrycia stosownych kosztów przez Bitpanda w związku z obsługą opóźnienia i egzekwowaniem praw Bitpanda (opłata ta może wynosić od 5,00 euro do maksymalnie 15,00 euro). Jeżeli Klient Bitpanda nie reguluje obciążeń w odpowiednim czasie, Bitpanda zastrzega sobie prawo do zlecenia ściągnięcia należności firmie windykacyjnej. W takim wypadku Bitpanda dodatkowo naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 euro dla roszczeń od 0 euro do 500,00 euro oraz w wysokości 10,00 euro dla roszczeń powyżej 500,00 euro. Co więcej, wszelkie dodatkowe wydatki ponoszone przez firmę windykacyjną „Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen” (BGBI Nr 141/1996 idgF) będą przenoszone na Klienta Bitpanda, dopóki będą one uzasadnione i przeznaczane na pokrycie stosownych kosztów postępowania. Jeśli nie spłacisz swoich długów w odpowiednim terminie, Bitpanda może potrącić należne roszczenia z roszczeń wzajemnych jakiegokolwiek rodzaju wobec ciebie jako klienta.

  8.11. Bitpanda w ramach zasady pojedynczego konta (punkt 4.1) dopuszcza jedynie pojedyncze połączenie między Kontem Klienta Bitpanda a kontem dostawcy usług płatniczych (np. konto bankowe, konto Neteller itp.). Dowolne konto dostawcy usług płatniczych może być zatem używane tylko przez jednego Klienta Bitpanda. Nazwa użytkownika usługi płatniczej musi odpowiadać nazwie Klienta Bitpanda powiązanej z odpowiednim Kontem Klienta Bitpanda.

  8.12. Musisz spełniać wszystkie wymagania dotyczące ujawniania danych w procesach płatniczych, szczególnie w odniesieniu do płatności metodą SEPA. Jeżeli nie spełniasz wymagań dotyczących ujawniania danych, Bitpanda nie mogą przypisać konkretnej płatności z Twoim Kontem Klienta Bitpanda, co powoduje zainicjowanie ręcznego procesu śledzenia, za który Bitpanda naliczy Ci opłatę manipulacyjną niezwiązaną z (ewentualnymi) roszczeniami z tytułu szkody zgodnie z punktem 4.3 powyżej.

  8.13. Bitpanda zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach niewykonania przez Bitpanda płatności na Twoje konto z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. podania nieprawidłowego numeru IBAN lub usterki technicznej Twojego dostawcy usług płatniczych) do zastępczego przesłania (części) dostępnych Tokenów F o takiej samej wartości, w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, po niepowodzeniu w wykonaniu ww. płatności. Otrzymane Tokeny F całkowicie zastępują płatność bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

  8.14. Bitpanda zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania i/lub odrzucania metod płatności według własnego uznania.

  8.15. W przypadku przesyłania Tokenu E z i do Systemu Bitpanda do zewnętrznej sieci blockchain, tzn. z lub do Systemu Bitpanda: 

  8.15.1. mogą występować opłaty za transakcje lub opłaty za górników, które musi regulować bezpośrednio Klient Bitpanda,

  8.15.2. identyfikator transakcji wygenerowany przez sieć pełni funkcję niepodważalnego dowodu wykonania kompletnego przelewu Tokenu E z Bitpanda na ostatnio wprowadzony adres portfela Klienta Bitpanda. Identyfikator transakcji zostanie również przekazany Klientowi Bitpanda w ostatnio ujawnionym adresie e-mail w ramach dostarczenia e-maila z potwierdzeniem,

  8.15.3. transakcja została zakończona i po pojawieniu się transakcji w zewnętrznej sieci blockchain nie można jej przywrócić. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że od tego momentu Bitpanda nie będzie dłużej wywierać wpływu na transakcję, niezależnie od tego, czy masz dostęp do przesłanego w ten sposób Tokenu E za pośrednictwem ostatnio podanego adresu portfela. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przelew może zostać zaakceptowany wyłącznie poprzez potwierdzenie w sieci blockchain, a Bitpanda nie przyjmuje z tytułu tego potwierdzenia żadnej odpowiedzialności. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za odbiór odpowiedniego potwierdzenia transakcji poprzez zewnętrzną sieć blockchain.

  8.15.4. Po przesłaniu Tokenu E z Systemu Bitpanda ryzyko, w szczególności ryzyko spadku wartości i straty, przechodzi na Ciebie.

  8.16. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność adresów portfeli poza Systemem Bitpanda oraz za zapewnienie, że są one prawidłowe i aktualne. Dotyczy to w szczególności przelewów z określonego Tokenu E na adres portfela przeznaczonego dla innego Tokenu E (np. Bitcoin do Litecoin). W przypadku przesłania Tokenu E do Twojego ostatnio podanego adresu portfela, Tokenu E nie można odesłać z powrotem ani przesłać na inny adres portfela. Bitpanda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów w odniesieniu do adresów portfeli poza Systemem Bitpanda. 

  8.17. Twoje adresy portfela w systemie Bitpanda nie są ostateczne i nieodwołalne. Dlatego potwierdzasz i akceptujesz, że portfel i/lub adres portfela stworzony przez ciebie lub przypisany do ciebie może zostać usunięty lub zmieniony przez Bitpanda, jeśli nie używałeś tego adresu portfela w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie adresu portfela, zwłaszcza przed dokonaniem wpłat.

  8.18. Masz obowiązek zapewnienia, że w przypadku zwrotu Tokenów E dokonywanych przez strony trzecie na aktywny portfel w Bitpanda transakcje te mogą być przypisywane do Ciebie bez żadnych wątpliwości. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przesyłasz Token E z aktywnego portfela Bitpanda do strony trzeciej, a odbiorca odsyła odpowiednie środki na aktywny portfel Bitpanda. 

  9. Prawo do odstąpienia

  9.1. Musisz jednoznacznie zrzec się prawa do 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, z którego konsumenci korzystają zgodnie z Art. 11 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), aby zgodnie z Art. 18 ust. 1 poz. 11 FAGG umożliwić przesłanie Tokenu E lub innych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain (gdyż dane cyfrowe nie są przechowywane na fizycznym nośniku danych) przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia. Systemy Bitpanda przesyłają Klientowi Bitpanda potwierdzenie rozwiązania umowy zgodnie z Art. 5 ust. 2 FAGG niezwłocznie po wykonaniu ZURZ.

  9.2. Niniejszym potwierdzasz i akceptujesz,, że nie masz prawa do wycofania się z Oferty Klienta Bitpanda na Tokeny A ponieważ w przypadku takiej oferty obowiązuje wyjątek od prawa do wycofania się zgodnie z ustępem 10 pkt. 1 i 2 „Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz” („FernFinG”).

  10. Bitpanda Pro

  10.1. Poza usługami omówionymi w punkcie 3, Bitpanda oferuje usługę wymiany, dzięki której możesz uzyskiwać ceny za Twoje zakupy i sprzedaże Tokenu E za pośrednictwem Bitpanda Pro (https://exchange.bitpanda.com lub API powiązanych z tą stroną). Bitpanda Pro oferuje platformę do wymiany zleceń dla różnych par Tokenów E i Tokenów F. Mogą z niej korzystać zakwalifikowani Klienci Bitpanda. 

  10.2. Osoby zainteresowane korzystaniem z Bitpanda Pro muszą być Klientami Bitpanda i utworzyć „Konto do wymiany Bitpanda Pro”. Środki na Koncie Bitpanda Pro możesz dodawać poprzez deponowanie (i) Tokenów E i/lub Tokenów F za pośrednictwem Twojego Konta Klienta Bitpanda (zob. punkt 4), (ii) obsługiwanego Tokena z portfela zewnętrznego lub (iii) bezpośrednio za pośrednictwem dostępnych dostawców usług płatniczych zgodnie z punktem 8. Środków z Konta Bitpanda Pro możesz używać wyłącznie do operacji handlowych na Bitpanda Pro. Aby wypłacić Token E i/lub Token F z Konta Bitpanda Pro, musisz przelać Token na Konto Klienta Bitpanda lub przesłać Token F za pośrednictwem dostępnych dostawców usług płatniczych. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie możesz wypłacać żadnego Tokenu ze Zleceń otwartych.

  10.3. Gdy uzyskujesz dostęp do Bitpanda Pro (za pośrednictwem strony: https://exchange.bitpanda.com lub API, które są z nim powiązane), przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz niniejsze GTC oraz obowiązujące zasady handlowe przedstawione w Załączniku II („Zasady handlowe”), które stanowią integralną część niniejszych GTC. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że regulujesz wszystkie obowiązujące opłaty związane z Twoimi zleceniami składanymi w Bitpanda Pro. W szczególności upoważniasz Bitpanda do automatycznego potrącania opłat z Twojego Konta Bitpanda Pro lub Konta Klienta Bitpanda, gdy na Koncie Bitpanda Pro znajdują się niewystarczające środki. Upoważniasz i przyznajesz Bitpanda prawo do potrącania ww. opłat od Twojego Tokenu E. Jeżeli nie jest dostępny żaden Token E, jego równowartość zostanie odjęta od tokenu dostępnego na Twoich Kontach Bitpanda. Aktualne stawki opłat w Bitpanda Pro za wykonane operacje handlowe znajdziesz na stronie internetowej Bitpanda.

  11. Bitpanda Card

  11.1. Rejestracja w celu korzystania z karty debetowej zabezpieczonej aktywami cyfrowymi („Bitpanda Card”), oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania i sprawi, że zastosowanie będą miały przedstawione poniżej warunki.

  W celu zapewnienia użytkownikowi usługi Bitpanda Card nawiązaliśmy współpracę z firmą UAB Finansinės paslaugos, o numerze identyfikacyjnym 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa („Contis”). Contis jest emitentem Bitpanda Card i członkiem systemu kart Visa („Visa”), dzięki któremu Bitpanda Card może działać jak zwykła karta debetowa. Rejestracja w celu korzystania z Bitpanda Card oznacza akceptację warunków korzystania z konta Contis Bitpanda Card (warunki te dostępne są pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms-contis) oraz polityki prywatności Contis (która dostępna jest pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#privacy-contis).

  11.3. Aby móc zarejestrować się i korzystać z Bitpanda Card, użytkownik musi (i) posiadać w pełni zweryfikowane Konto Klienta Bitpanda, (ii) mieszkać w strefie euro (tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które przyjęło euro jako walutę), (iii) posiadać aktywa (tj. wszelkiego rodzaju oferowane i dostępne w systemie Bitpanda tokeny) o wartości równoważnej co najmniej 100,00 EUR w ramach systemu Bitpanda (w tym Bitpanda Pro) oraz (iv) pobrać i zainstalować aplikację mobilną Bitpanda.

  11.4. Bitpanda Card można zamówić tylko na imię i nazwisko zarejestrowane na koncie klienta Bitpanda. Dlatego należy upewnić się, że imię i nazwisko zarejestrowane w Bitpanda są zapisane poprawnie. Do jednego konta klienta na Bitpandzie może zostać przypisana tylko jedna aktywna karta Bitpanda Card.

  11.5. Karty Bitpanda Card można używać we wszystkich miejscach, w których przyjmowane są płatności kartami kredytowymi i debetowymi Visa. Należy pamiętać, że z kartą Bitpanda Card można połączyć maksymalnie dwa wybrane składniki aktywów. Domyślny składnik aktywów, który zostanie połączony z Bitpanda Card, nazywa się „głównym składnikiem aktywów używanym do płatności” (np. portfel Bitcoin), a opcjonalny składnik aktywów, który będzie używany jako rezerwowy składnik aktywów, nazywa się „zastępczym składnikiem aktywów używanym do płatności” (np. portfel Ethereum). Należy upewnić się, że zarówno główny jak i zastępczy składnik aktywów wystarczą do pomyślnego przeprowadzenia danej transakcji. Jeśli płatność jest zbyt duża, aby pokryć ją wybranym Głównym składnikiem aktywów używanym do płatności, pełna kwota zostanie odjęta z portfela zastępczego. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której nie uda się dokonać transakcji z powodu braku środków w portfelu głównym. Jeśli ani główny, ani zastępczy składnik aktywów, nie pokryją kosztów transakcji (w tym opłat), transakcja nie powiedzie się, a karta zostanie odrzucona w punkcie sprzedaży.

  11.6.Wszelkie płatności i transakcje dokonywane za pośrednictwem Bitpanda Card będą realizowane w euro. Jak wpływa to na korzystanie z karty (tj. dokonywanie zakupów lub wypłacanie środków z bankomatu)?

  i. Jeśli użytkownik połączył składnik aktywów inny niż portfel EUR jako główny składnik aktywów i/lub zastępczy składnik aktywów, odpowiednia kwota zostanie automatycznie przeniesiona z głównego lub zastępczego portfela na portfel EUR. Niniejszym użytkownik udziela Bitpanda prawa do przeprowadzania takich automatycznych operacji (oraz pobierania prowizji handlowych). Operacja ta zostanie przeprowadzona zgodnie z ppkt 3.1.1 i ppkt 8.2.4 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

  ii.Odpowiednia kwota przeniesiona na portfel EUR zostanie następnie z niego odjęta w celu opłacania kosztów zakupu lub transakcji, w przypadku których użyto Bitpanda Card.

  11.7.Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Bitpanda Card, a połączony główny i/lub zastępczy składnik aktywów jest odejmowany z portfela innego niż portfel EUR, wybrany token zostaje sprzedany i przeniesiony na portfel EUR. W przypadku takiej operacji stosowana jest standardowa struktura prowizji Bitpanda. Oprócz prowizji handlowej pobierana jest dodatkowa opłata za wypłatę z bankomatu i za wymianę walut. Wysokość opłat być różna, w zależności od poziomu BEST VIP użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wszystkich opłat można znaleźć tutaj bitpanda.com/card#fees.

  11.8. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych płatności i transakcji, takich jak rezerwacje hoteli, wynajem samochodów lub wszelkiego rodzaju depozyty, musimy odliczyć wartość danej płatności z góry. Oznacza to, że przeniesienie wybranego głównego i/lub zastępczego składnika aktywów do portfela EUR oraz potrącenie w euro nastąpi jednocześnie w momencie zainicjowania płatności lub transakcji.

  11.9.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowane mogą zostać pewne limity (np. limity wydatków, wypłat z bankomatów lub transakcji, które można wykonać w określonym przedziale czasowym). Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że limity te mogą zostać zmienione przez Bitpandę w dowolnym momencie.

  11.10. Klienci Bitpanda, którzy posiadają status BEST VIP, są uprawnieni do otrzymania zwrotu przy zakupach dokonanych za pomocą karty Bitpanda, jeśli wybrany oraz połączony główny i zastępczy składnik aktywów nie jest składnikiem aktywów, który znajduje się na portfelu fiat („Cashback”). Zwrot zawsze zostanie naliczony i wypłacony wyłącznie w BTC. Kwota zwrotu, którą możesz otrzymać, jest określonym procentem zakupów dokonanych za pomocą karty Bitpanda i zależy od twojego poziomu BEST VIP. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sama usługa Cashback, kwoty zwrotu i/lub formy wypłaty potencjalnego zwrotu mogą być poprawione, zmienione lub zakończone przez Bitpandę w dowolnym momencie, a użytkownik nie może rościć sobie prawa do otrzymania od Bitpandy zwrotu w jakiejkolwiek formie. Po każdej udanej transakcji dokonanej za pomocą Bitpanda Card, zwrot zostanie przelany bezpośrednio do portfela BTC na Bitpandzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zaksięgowanie zwrotu może ulec opóźnieniu, a Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z opóźnienia zaksięgowania zwrotu (np. straty wynikające ze zmian cen).

  11.11. Jeśli poziom BEST VIP ulegnie zmianie przed 23:00 czasu środkowoeuropejskiego, zostanie to odzwierciedlone na pulpicie nawigacyjnym, a także w przysługujących korzyściach po 23:59 czasu środkowoeuropejskiego tego samego dnia, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, jeśli przejście z poziomu 1 na poziom 2 nastąpi w poniedziałek o 16:00, wszystkie nowe korzyści BEST VIP zaczną obowiązywać w ten sam poniedziałek o 23:59. Wszelkie zmiany w poziomie BEST VIP, które nastąpią po godzinie 23:00 czasu środkowoeuropejskiego, zaczną obowiązywać od godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu, w którym doszło do zmiany.

  11.12. Po pomyślnym zakończeniu transakcji w historii Bitpanda pojawi się wpis, w którym zostaną wyświetlone wszystkie transakcje (w tym otrzymane zwroty) dokonane przy użyciu Bitpanda Card. Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby transakcje widoczne w historii Bitpandy i na pulpicie nawigacyjnym były zawsze aktualne i poprawne. Jednakże, z powodu problemów np. natury technicznej, mogą wystąpić rozbieżności między transakcjami widocznymi w historii Bitpandy a transakcjami rzeczywistymi. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z rozbieżności między transakcjami widocznymi w historii Bitpandy a transakcjami rzeczywistymi.

  11.13. Jeśli transakcja nie powiedzie się, użytkownik otrzyma powiadomienie push (pod warunkiem, że je aktywował) z instrukcjami, jak postępować dalej. Większość płatności kończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczających środków na połączonym portfelu. Użytkownik powinien zawsze upewnić się, że posiadany główny i/lub zastępczy składnik aktywów płatniczych wystarczy do uiszczenia płatności. Transakcje nie powiodą się również, jeśli użytkownik przekroczy dzienne limity karty, jeśli karta zostanie zablokowana lub z jakiegokolwiek innego powodu (np. wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN, konserwacja głównego i/lub zastępczego składnika aktywów podczas inicjowania płatności, problemy techniczne sprzedawcy). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z nieudanych transakcji.

  11.14. W przypadku otrzymania zwrotu pieniędzy (np. za depozyty zabezpieczające, anulowane transakcje, obciążenia zwrotne), zwrot ten zawsze zostanie zapisany na portfelu EUR, po odjęciu pobieranych przez Bitpandę prowizji handlowych i transakcyjnych. W przypadku otrzymania zwrotu za zakupy, które z jakiegokolwiek powodu zostały zwrócone, użytkownik przyznaje Bitpandzie prawo do potrącenia otrzymanego zwrotu bezpośrednio z portfela EUR. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków na portfelu, ich równowartość zostanie odjęta z tokenów dostępnych na koncie Bitpanda. Ponadto, użytkownik przyznaje Bitpandzie prawo do odliczenia środków z tokenów dostępnych na koncie Bitpanda, jeśli użytkownik pomyślnie użył swojej karty Bitpanda (np. offline), bez posiadania wystarczającej ilości głównych lub zastępczych składników aktywów płatniczych.

  11.15. Od czasu do czasu, Bitpanda może dodać nowe usługi i promocje do Bitpanda Card. Użytkownik zostanie o nich poinformowany. Wszystkie nowe usługi i promocje mogą zostać udoskonalone, zmienione lub zakończone przez Bitpandę w dowolnym momencie, a użytkownik nie może rościć sobie prawa do otrzymania od Bitpandy nowych usług i promocji w jakiejkolwiek formie.

  11.16. W przypadku utraty lub kradzieży karty Bitpanda, zalecamy jej natychmiastowe zablokowanie w aplikacji mobilnej Bitpanda. Bitpanda nie poniesie kosztów strat lub szkód spowodowanych przez utratę lub kradzież karty. W niektórych przypadkach to my będziemy musieli zablokować kartę. Może się tak zdarzyć z następujących powodów: Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu CVV i/lub trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN. Wymiana skradzionych lub zgubionych kart Bitpanda może wiązać się z opłatą. Po otrzymaniu nowej karty, starą należy zniszczyć. Nie wolno z niej korzystać.

  11.17. Karta Bitpanda odnowi się automatycznie po trzech latach, a nowa zostanie wysłana do użytkownika bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji na temat rozwiązania umowy można znaleźć w punktach 13 i 19 warunków korzystania z konta Contis Bitpanda Card.

  11.18. Należy pamiętać, że Bitpanda oraz Visa dokładają wszelkich starań, aby korzystać z najnowocześniejszej technologii, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo Bitpanda Card. Zachęcamy do ostrożnego korzystania z karty Bitpanda i stosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecamy, aby pamiętać o następujących kwestiach: Nigdy nie dzielić się z innymi kodami CVV, PIN oraz SMS. Pracownicy Bitpandy nigdy nie poproszą o podanie kodów CVV, PIN lub SMS, To od użytkownika zależy bezpieczeństwo jego karty. Bitpanda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub lekkomyślność użytkownika.

  11.19. Chcemy, aby dzięki Bitpanda Card wydawanie aktywów cyfrowych w realnym świecie było łatwe i przyjemne. Zachęcamy do korzystania z karty Bitpanda zgodnie z jej przeznaczeniem (tzn. zgodnie z zasadą dozwolonego użytku). W związku z tym Bitpanda zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi prawa do używania karty Bitpanda i/lub pozbawienia go możliwości otrzymywania zwrotu, jeśli użytkownik przeważnie i/lub konsekwentnie ustawia swój portfel EUR jako główny składnik aktywów płatniczych i/lub jeśli używa karty Bitpanda w jakikolwiek inny szkodliwy sposób lub jeśli narusza którykolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie lub innych regulaminach Grupy Bitpanda, jej partnerów lub spółek zależnych.

  12. Ochrona danych

  12.1. W trakcie dostarczania wynegocjowanych usług Bitpanda spełnia wymagania RODO przedstawione w Warunkach ochrony danych. 

  13. Ryzyka

  13.1. Będąc Klientem Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz możliwość wystąpienia następujących ryzyk w trakcie korzystania z Systemów Bitpanda. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, nieodłącznego ryzyka w poniższych przykładach:

  i. Ryzyko wad oprogramowania: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, Systemy Bitpanda, aplikacje mobilne i technologia Systemu, inteligentne systemy zawierania umów, inne oprogramowanie i technologie oraz koncepcje i teorie techniczne nadal są na wczesnym etapie rozwoju i nie są całkowicie sprawdzone. Nie istnieje żadna gwarancja ani rękojmia, że proces odbioru, wykorzystania i posiadania wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain będzie przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów, oraz że istnieje nieodłączne ryzyko, iż oprogramowanie i powiązane z nim technologie i teorie mogą zawierać wady, niedociągnięcia lub błędy powodujące m.in. całkowitą utratę wszystkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain, w szczególności tokenów, euro lub wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

  ii. Ryzyko prawne: Technologie blockchain umożliwiają stosowanie nowych form działania. Istnieje możliwość, że w określonych jurysdykcjach będą stosowane obecne lub będą wprowadzane nowe przepisy prawa dotyczące aplikacji opartych na technologii blockchain, które mogą wywierać negatywny wpływ na bieżącą konfigurację systemów oraz mogą m.in. skutkować wprowadzeniem istotnych zmian w kryptograficznych aktywach cyfrowych opartych na technologii blockchain lub wartości, jakimi mogą cechować się wszelkie kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain. Bitpanda i jakikolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych zamierza zaprojektować, zmodyfikować i/lub dostosować technologię Systemu Bitpanda w taki sposób, że zasady rynku finansowego albo nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek jednostek informacji cyfrowej opartych na kryptograficznym blockchainie i/lub technologii Systemu Bitpanda, albo – jeśli zasady rynku finansowego będą miały zastosowanie – to Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby zawsze przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. W odniesieniu do ryzyka prawnego, zmiany w technologii Systemów Bitpanda dotyczące wspomnianych adaptacji, poprawek i zmian projektów mogą skutkować wycofaniem lub utratą wszelkich kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain bądź wszelkich wartości, jaką mogą te aktywa posiadać.

  iii. Ryzyko zaniechania/braku powodzenia: Alokacja dowolnych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain oraz rozwój dowolnych technologii kryptograficznych aktywów cyfrowych w sieci blockchain może zostać zaniechana z wielu powodów, w tym braku zainteresowania w branży, społeczności i/lub opinii publicznej, braku finansowania czy braku powodzenia komercyjnego lub braku perspektyw (np. wskutek realizacji konkurencyjnych projektów). Nawet jeśli technologia Systemów Bitpanda jest rozwinięta częściowo lub w pełni i wprowadzona do użytku, może wystąpić sytuacja, w której kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie uzyskują żadnej funkcji.

  iv. Ryzyko kradzieży i podatności na ataki internetowe: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, technologia Systemów Bitpanda, inteligentny(-e) system(y) zawierania umów, inne powiązane oprogramowanie, inne elementy technologii i/lub platformy mogą być narażone na ataki elektroniczne lub fizyczne, które mogą skutkować kradzieżą lub utratą Tokenów, bądź kradzieżą lub utratą danych osobowych, wpływającą na możliwość rozwoju, wprowadzenia lub użytkowania technologii Systemów Bitpanda. Pamiętaj, że wiadomości SMS i usługi poczty elektronicznej są podatne na ataki spoofing i phishing, w związku z czym wszystkie wiadomości przesyłane rzekomo przez Bitpanda lub Bitpanda Metals GmbH musisz dokładnie analizować. Aby przeglądać wszelkie transakcje lub wymagane działania, gdy nie masz pewności co do autentyczności źródła wiadomości, zawsze loguj się na swoje Konto Klienta Bitpanda pod adresem: https://www.bitpanda.com. Pamiętaj, że ataki phishing często występują niezależnie od korzystania z SMS, poczty elektronicznej lub innych usług i korzystają z mechanizmów wyszukiwania, reklam w mechanizmach wyszukiwania lub innych fałszywych linków. Bitpanda ani Bitpanda Metals GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za Tokeny lub inne środki utracone w wyniku ataków spoofing, phishing lub innych ataków.

  v. Ryzyko ataków w trakcie kopania kryptowalut w sieci blockchain: Podobnie jak w przypadku innych publicznych systemów blockchain, technologia zastosowana w Systemach Bitpanda może być podatna na ataki, m.in. na ataki typu „double spending” (podwójnego wydatkowania), większość ataków związanych z mocą obliczeniową sieci występujących podczas kopania kryptowalut, ataki typu „selfish mining”, ataki typu „wyścig” w układach logicznych czy inne ataki związane lub niezwiązane z kopaniem kryptowalut. Każdy pomyślny atak stanowi ryzyko dla technologii Systemów Bitpanda, oczekiwanego właściwego wykonania i sekwencjonowania transakcji z udziałem kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain oraz oczekiwanego właściwego wykonania i sekwencjonowania obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie.

  vi. Ryzyko utraty wartości / skrajnej zmienności: Mając na uwadze fakt, że kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są uregulowane prawnie, wartość tych aktywów jest oceniana innymi metodami. Wartość kryptograficznych jednostek informacji cyfrowej opartych na blockchainie w jakiejkolwiek formie i jakiegokolwiek Tokena może ulegać skrajnym zmianom i/lub spadać do zera. Wraz z powstawaniem dodatkowych kosztów odnoszących się do ryzyka prawnego i innych ryzyk, oraz jeśli koszty te są dodawane w obliczeniach do wartości kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain (niezależnie od ich wartości), wartość tych aktywów również może spadać do zera.

  vii. Ryzyko ogólne: Nie istnieje żadna zgodna z prawem, wyraźna ani dorozumiana gwarancja/rękojmia dotycząca Tokenów i/lub powodzenia technologii Systemów Bitpanda, lub stanowiąca, iż aktywa te są tworzone i uzyskiwane na wyłączne ryzyko Klienta Bitpanda w „aktualnym stanie” i „w trakcie rozwoju”. Nie istnieją również żadne zgodne z prawem gwarancje/rękojmie, takie jak np. gwarancja własności lub gwarancje dorozumiane, pokupności lub przydatności do określonego celu.

  viii. Ryzyko rynkowe i społecznościowe: Przyjmujesz do wiadomości, że występują ryzyka związane z soft fork i hard fork oraz rozkładem, w tym potencjalne szerokie zmiany w technologii Systemów Bitpanda, które mogą być wywierane na Bitpanda / technologię Systemów Bitpanda przez rynek lub społeczność. Ryzyko rynkowe i ryzyko społecznościowe może być również wywołane i przyspieszone przez społeczności, które spotykają się, na przykład na forach internetowych, w celu omówienia pewnych możliwości inwestycyjnych i produktów z zamiarem składania wspólnie zorganizowanych zleceń kupna i sprzedaży, co może prowadzić do silnych wahań cen, które niosą ze sobą wysokie ryzyko straty. 

  ix. Ryzyko podatkowe: Konsekwencje podatkowe wynikające z alokacji lub zakupu (dowolnych) Tokenów oraz z wymiany tych Tokenów, posiadania tych Tokenów (w dowolnej formie), izolowania tych Tokenów (w dowolnej formie) i/lub innych działań bądź transakcji związanych z Tokenami mogą dotykać Klienta Bitpanda. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji o konsekwencjach związanych z ww. aktywami i technologią Systemów Bitpanda skontaktuj się z doradcą prawnym. Składając Bitpanda Ofertę Klienta Bitpanda, korzystając z Bitpanda Pro i/lub odbierając, używając lub posiadając Tokeny, w prawnie dopuszczalnym zakresie akceptujesz, że żadna z powiązanych stron (w tym Bitpanda, audytorzy Bitpanda, wykonawcy Bitpanda, doradcy Bitpanda, pracownicy Bitpanda lub założyciele Bitpanda) nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek należności podatkowych związanych lub wynikających ze złożenia Oferty Klienta Bitpanda, korzystania z Bitpanda Pro, alokacji, używania lub posiadania Tokenów lub innych działań bądź transakcji związanych z ww. Tokenami.

  14. Ostrzeżenia

  14.1. Inwestowanie w Tokeny oferowane w systemach Bitpanda jest wysoce spekulacyjne i wiąże się z ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału. Inwestycje te powinni podejmować tylko użytkownicy, którzy są przygotowani na ewentualną stratę całego zainwestowanego kapitału.

  14.2. Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain oznacza inwestowanie w coś całkowicie nowego i nieprzewidywalnego. Inwestycji takich powinni dokonywać tylko użytkownicy, którzy chcą ponosić maksymalne ryzyko.

  14.3. Kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są walutami ani środkami płatniczymi, nie są akceptowane przez państwa ani banki centralne, a osoby prywatne nie muszą ich akceptować.

  14.4. Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za ceny metali szlachetnych. Handlujesz metalami szlachetnymi we własnym zakresie i na własne ryzyko. 

  14.5. Bitpanda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain, które są lub mogą być zabezpieczone, poręczone lub ustalone z wykorzystaniem waluty będącej prawnym środkiem płatniczym lub innych aktywów w dowolnej formie (np. stablecoin), gdyż wszystkie działania związane z ww. aktywami są podejmowane wyłącznie przez ich emitenta i wykraczają one poza obszar odpowiedzialności Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain są zabezpieczane, poręczane lub ustalane wyłącznie przez emitenta, a nie przez Bitpanda. W związku z powyższym, nie możesz w Bitpanda odbierać ani konwertować tego typu kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

  14.6. Korzystasz z oferowanych Systemów Bitpanda na własne ryzyko.

  15. Pozostałe postanowienia

  15.1. Bitpanda zarządza Systemami Bitpanda z należytą starannością. Niemniej jednak systemy wymiany Tokenów zawierają wiele nowych obszarów z technologiami eksperymentalnymi i ryzyko wystąpienia zakłóceń, awarii i innych problemów jest w nich bardzo wysokie. Ani Bitpanda, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie daje żadnej gwarancji w zakresie jak najszybszego wyszukiwania rozwiązań wszelkich problemów. Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH nie przyjmują żadnej odpowiedzialności poza próbami podejmowanymi w celu szukania rozwiązań, dlatego nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych zakłóceniami w działaniu Systemu Bitpanda, ponieważ zakłócenia te są nieodłączną częścią etapu eksperymentalnego.

  15.2. Przyjmujesz do wiadomości, że systemy oparte na technologiach, takie jak Systemy Bitpanda, wymagają prac konserwacyjnych i rozwojowych, a do przeprowadzania tych prac niezbędne są (planowane i nieplanowane) przerwy w działaniu systemów.

  15.3. Bitpanda 

  15.3.1. będzie względem klientów biznesowych ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda, 

  15.3.2. będzie względem konsumentów ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda,

  15.3.3. w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szkód wynikowych, szczególnie w odniesieniu do szkód na oprogramowaniu zewnętrznym, utraty zysków, szkód na mieniu Klienta Bitpanda lub szkód poniesionych przez strony trzecie, 

  15.3.4. w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przerwami w działaniu Systemów Bitpanda, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uniknięcia zakłóceń sieciowych i/lub spowodowanych nieuniknionymi zdarzeniami, na które Bitpanda i jej podmiotów stowarzyszonych nie mają wpływu (np. zakłóceń w pracy sieci energetycznej; przerw w pracy i wizji lokalnych organów nadzorczych; strajków; zamieszek; zdarzeń środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, burze itp.; wojen lub konfliktów krajowych lub międzynarodowych z użyciem lub bez użycia broni; sankcji krajowych lub międzynarodowych obejmujących określone produkty, usługi, osoby i kraje; ograniczeń prawnych w zakresie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain występujących w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie; przerw w pracy sieci IT, awarii komputerów lub działalności przestępczej z wykorzystaniem stron trzecich, w tym hakowania),

  15.3.5. nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie może zagwarantować, że certyfikaty bezpieczeństwa wyświetlane w dowolnym Systemie Bitpanda zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo, 

  15.3.6. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną utratę danych użytkowników (np. wskutek ataków hakerskich), na które Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH nie mają wpływu; Klient Bitpanda będzie niezwłocznie informowany o utracie danych, 

  15.3.7. nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) Token E przechowywany w dowolnym portfelu aktywnym i/lub nieaktywnym Klienta Bitpanda; (ii) informacje Klienta Bitpanda używane na potrzeby transakcji przychodzących lub wychodzących w Systemach Bitpanda; (iii) transakcje przychodzące lub wychodzące w Systemach Bitpanda lub podmiotów stowarzyszonych; (iv) Klienta Bitpanda lub inną osobę korzystającą ze stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda lub podmiotów stowarzyszonych, takich jak zewnętrzne usługi portfeli lub inne usługi zewnętrzne, oraz (v) jakiekolwiek dane logowania użytkownika, dane logowania Klienta Bitpanda, dane do 2FA lub inne dane użytkownika. Podczas korzystania stron internetowych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda lub Bitpanda Metals GmbH, takich jak usługi portfela lub inne usługi zewnętrzne, Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności związanej z usługami zewnętrznymi i nie odpowiadają za realizację usług zewnętrznych lub działania dostawcy. Będąc Klientem Bitpanda, korzystasz z tego typu usług wyłącznie na własne ryzyko. Środki przesyłane stronom trzecim nie podlegają zwrotowi, gdy strony te nie wyrażą na to swojej gotowości. Możemy, lecz nie będziemy sprawdzać rzetelności działań podejmowanych przez te strony trzecie. Naszym zobowiązaniem nie jest kontaktowanie się ani rozwiązanie problemów we współpracy z tymi stronami trzecimi.

  15.4. Bitpanda podejmuje się nadzoru nad Tokenem E przechowywanym przez Klienta Bitpanda w zakresie osiągalnym pod względem technicznym przez Systemy Bitpanda oraz przechowywania większości tych tokenów w stanie „nieaktywnym”, tzn. offline.

  15.5. Program Tell-a-Friend

  15.5.1. Bitpanda przez czas nieokreślony oferuje program polegający na polecaniu przyjaciół. Odpowiedni kod, z którego mają korzystać osoby polecane, można znaleźć w Koncie Klienta Bitpanda. Możesz polecić osobę, która może następnie zarejestrować się jako nowy Klient Bitpanda („Polecający”) i użyć kodu Polecającego dla osoby polecanej („Kod Polecającego”). 

  15.5.2. Jako Polecający, otrzymasz 10,00 euro w formie Tokenu F za każde nowe Konto Klienta Bitpanda utworzone z wykorzystaniem Kodu Polecającego („Nagroda promocyjna”) spełniającego następujące wymagania: Polecony Klient Bitpanda musi z powodzeniem wykonać weryfikację, zdeponować co najmniej 25,00 euro oraz kupić Token E, Token A lub Token M o równowartości co najmniej 25,00 euro za pośrednictwem Maklera Bitpanda (z wyłączeniem Bitpanda Pro). Zakładając, że wymagania te są spełnione, polecony Klient Bitpanda otrzymuje w nagrodę 10,00 euro. Obie te nagrody zostaną zaksięgowane w formie Tokena F i mogą być przenoszone w czasie.

  15.5.3. W kontekście programu Tell-a-Friend i wszelkich innych treści, Polecający może używać wyłącznie materiałów reklamowych przekazanych przez Bitpanda. Wprowadzanie zmian do tych materiałów lub ich używanie zaprojektowane przez Polecającego jest surowo wzbronione.

  15.5.4. Spamowanie, kontaktowanie się „w ciemno” lub inne natarczywe metody reklamowania są surowo wzbronione. 

  15.5.5. Wszelkie działania w imieniu Bitpanda są surowo wzbronione [np. wysyłanie wiadomości w imieniu lub na rzecz Bitpanda do osób trzecich, publikowanie postów lub oświadczeń w imieniu Bitpanda, edytowanie logo, znaków towarowych lub innych materiałów Bitpanda, promowanie wszelkich rabatów na usługi Bitpanda (z wyjątkiem rabatów publikowanych przez Bitpanda)]. 

  15.5.6. Żaden Polecający nie może podejmować działań typu Pay Per Click (PPC) lub Search Engine Marketing (SEM), w tym m.in. Google Adwords, Bing Ads, w zakresie (i) reklamowania w imieniu Bitpanda i kierowania użytkowników bezpośrednio do Systemów Bitpanda, strony internetowej Polecającego lub dowolnej strony internetowej strony trzeciej wskutek płatnego reklamowania, (ii) składania ofert na warunkach Bitpanda, co obejmuje również wszelkie błędy ortograficzne i literówki, (iii) korzystania z warunków Bitpanda, co obejmuje również wszelkie błędy ortograficzne i literówki w tekstach reklam płatnych oraz (iv) bezpośredniego konkurowania z reklamami Bitpanda w celu wyświetlania na stronach wyników wyszukiwania.

  15.5.7. Każda Nagroda promocyjna jest księgowana na Koncie Klienta Bitpanda Polecającego i musi zostać odebrana w ciągu 180 dni poprzez wykorzystanie jej w zamian za Token E, Token A lub Token M. Jeżeli Nagroda promocyjna nie zostaje wykorzystana w odpowiedni sposób w ciągu 180 dni, traci ważność.

  15.5.8. Osoby mieszkające w Niemczech nie mogą uczestniczyć w „programie Tell-a-Friend” ze względów prawnych.

  15.6. Nie możesz przesyłać Tokenów E poza Systemy Bitpanda w ramach ICO lub innej porównywalnej oferty, w której waluta cyfrowa lub aktywa cyfrowe podlegają zwrotowi, do odpowiedniego inteligentnego systemu zawierania umów, chyba że Bitpanda wyda na to wyraźną zgodę. W przeciwnym razie zwrócone waluty lub aktywa cyfrowe zostaną zapisane w Bitpanda (zob. punkt 8.18). Akceptujesz, że będziesz spełniać powyższe zasady i wyrażasz zgodę na udzielenie pomocy działowi obsługi klienta przy zwrocie walut lub aktywów cyfrowych. W związku z powyższym, Bitpanda ma prawo do zwrotu kosztów. 

  15.7. Bitpanda ma prawo do ujawniania wszelkich danych dowolnemu organowi właściwemu, jeżeli organ ten złoży wniosek o ich ujawnienie w celu śledzenia lub badania dowolnej sprawy na mocy austriackiego prawa karnego (StGB). Bitpanda zastrzega sobie prawo do podejmowania współpracy z takimi organami w maksymalnym możliwym zakresie.

  15.8. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że w odniesieniu do każdej transakcji akceptujesz i potwierdzasz GTC w ich aktualnej formie.

  15.9. Jeżeli co najmniej jedno postanowienie niniejszych GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia GTC i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienia – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będą nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

  15.10. Zmiany i poprawki do niniejszych GTC, w tym niniejsza klauzula, mogą być wprowadzane przez Bitpanda w dowolnym czasie i wchodzić w życie, gdy (i) Klient Bitpanda zaakceptuje zmienioną wersję GTC online lub (ii) w ciągu 1 miesiąca od opublikowania takich zmian lub poprawek, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  15.11. GTC regulują wyłącznie relacje Klienta z Bitpanda oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Bitpanda nie obowiązują żadne warunki (AGB) Klienta.

  15.12. Brak wyegzekwowania lub wykonania przez Bitpanda, w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, jakiegokolwiek warunku, prawa lub środka zaradczego wynikającego lub zgodnego z GTC nie będzie stanowić i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego warunku, prawa lub środka zaradczego oraz nie będzie w żaden sposób wpływać na prawo Bitpanda do egzekwowania lub wykonania go w przyszłości, pod warunkiem że prawo to nie jest ograniczone czasowo, nie wygasło lub nie zostało wykluczone. Każdy odnośny przypadek zrzeczenia się musi mieć formę pisemną.

  15.13. Bitpanda i Klient uzgadniają, że ich komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa GTC jest wersją nadrzędną.

  15.14. GTC i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

  15.15. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń. 

  Definicje 

  W GTC poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.


  Załącznik I

  2FA

  oznacza potwierdzenie tożsamości Klienta Bitpanda z wykorzystaniem dwóch różnych składników (czynników).

  Airdrop Bitpanda

  darmowe rozprowadzenie tokenu na istniejących adresach w Bitpanda. 

  Bitpanda

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.

  Bitpanda Card

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.1.

  Contis

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.2.

  Klient Bitpanda

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1.

  Konto Klienta Bitpanda

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.1.

  Oferta Klienta Bitpanda

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.

  Indeks Bitpanda

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.

  Konto Bitpanda Pro

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 10.2.

  Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 5.1. i dodano ją do niniejszych GTC w Załączniku III. 

  Bitpanda Savings

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

  Bitpanda Swap

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.

  Systemy Bitpanda

  mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.

  Bitpanda To Go

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.

  Dzień roboczy

  dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.

  ZURZ lub Zawarcie umowy i realizacja zlecenia

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.

  Niewywiązanie się z płatności

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.

  Obciążenie zwrotne z tytułu polecenia zapłaty

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.7.1.

  Token E

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

  Token F

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

  Portfel fiat

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

  Przycisk zatwierdzenia oferty

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.

  Przycisk zatwierdzenia oferty Savings

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

  Przycisk zatwierdzenia oferty Swap

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.

  Przyciski zatwierdzenia oferty

  mają znaczenie takie, jak w punktach 3.1.2. i 3.1.3.

  Stawka końcowa

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.1.

  Fork

  ma znaczenie takie, jak w Załączniku III, pkt 1.

  Główne aktywo płatności

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.5.

  Token M

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

  Wielokrotne polecenie zapłaty

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

  Okres ważności oferty

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.

  Gwarancja ceny

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.

  Nagroda promocyjna

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.2.

  Polecający

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.1.

  Kod Polecającego

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.1.

  Okres referencyjny

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.7.

  Token

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

  Bon na Token

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.

  Zasady handlowe

  mają znaczenie takie, jak w punkcie 10.3.

  Portfel

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

  Zapasowe aktywo do płatności

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.5.

  Zgodnie z zasadą dozwolonego użytku

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.19.  Załącznik II

  Zasady handlowe Bitpanda Pro 

  1. Operacje handlowe

  1.1 Bitpanda dostarcza i obsługuje scentralizowaną platformę internetową do wykonywania operacji handlowych w oparciu o książki zleceń – Bitpanda Pro, na której możesz handlować w parach Tokenami E i Tokenami F. Dostępne książki zleceń znajdziesz na swoim Koncie Bitpanda Pro. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że postanowienia GTC dotyczące Klientów Bitpanda i Kont Klientów Bitpanda obowiązują w takim samym stopniu w odniesieniu do użytkowników Bitpanda Pro i ich Kont Bitpanda Pro.

  1.2 Każda osoba korzystająca z Bitpanda Pro i handlująca na Bitpanda Pro czyni to na własne ryzyko.

  1.3 W niniejszych Zasadach handlowych obowiązują w takim samym stopniu terminy zastosowane w GTC, chyba że poniższe punkty stanowią inaczej. Terminy te obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej: 

  Saldo

  oznacza całkowitą wartość aktywów Klienta Bitpanda na jego Koncie Bitpanda Pro pomniejszoną o wszelkie kwoty powiązane ze Zleceniami otwartymi i opłaty. Całkowita wartość aktywów to wartość brutto wszystkich Twoich Tokenów z odpowiedniej Książki zleceń zawierająca wartość Tokenu referencyjnego opartą o ostatnią cenę z operacji handlowej i obejmująca Tokeny w Zleceniach otwartych. 

  Token podstawowy

  oznacza Token, którym handluje się na podstawie Książki zleceń, tzn. pierwszy Token z pary handlowej (np. w Książce zleceń BTC-EUR, Tokenem podstawowym jest BTC, a Tokenem referencyjnym jest Token F).

  Tryb zawieszony

  oznacza, że nie można składać żadnych nowych zleceń, a Zlecenia otwarte nie będą wykonywane. Można tylko anulować Zlecenia otwarte.

  Zlecenie ograniczone

  oznacza Zlecenie zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu po określonej cenie. Zlecenie ograniczone będzie realizowane tylko po określonej cenie lub lepszej cenie. 

  Zlecenie twórcy

  oznacza Zlecenie wprowadzone do Książki zleceń poprzez złożenie zlecenia ograniczonego pod wszystkimi nieukończonymi zleceniami sprzedaży dla zakupu oraz nad nieukończonymi zleceniami zakupu dla sprzedaży. Zlecenie twórcy pozostanie otwarte z tą ceną w Książce zlecenie twórcy, dopóki nie zostanie

  1. anulowane, lub

  2. wykonane w całości w ramach co najmniej jednego Zlecenia złożonego przez innego Klienta Bitpanda w tej samej cenie.

  Zlecenie rynkowe

  oznacza Zlecenie zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu po najlepszej dostępnej cenie wśród istniejących Zleceń w Książce zleceń.

  Zlecenie

  ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1 niniejszego Załącznika II.

  Książka zleceń

  oznacza każdą książkę zleceń, w której składane są Zlecenia handlu par aktywów oferowanych w Bitpanda Pro.

  Zlecenie otwarte

  oznacza Zlecenie, które zostało złożone, ale nie zostało zrealizowane, anulowane, dezaktywowane ani które nie wygasło.

  Token referencyjny

  oznacza Token, którego handel jest ustalany na podstawie Książki zleceń, tzn. drugi Token z pary handlowej (np. w Książce zleceń BTC-EUR, Tokenem podstawowym jest BTC, a Tokenem referencyjnym jest Token F).

  Konserwacja planowana

  oznacza planowane wstrzymanie pracy na potrzeby prac technicznych lub modernizacji.

  Zlecenie zatrzymania

  oznacza instrukcję do złożenia Zlecenia zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu, jeśli i gdy ostatnia cena handlowa podana w Książce zleceń zbliża się do ceny podanej w Zleceniu zatrzymania. Po złożeniu Zlecenie zatrzymania pozostaje aktywne do momentu jego wykonania (tj. po osiągnięciu ceny określonej w Zleceniu zatrzymania).

  Zlecenie biorcy

  oznacza zlecenie złożone w takiej samej cenie jak co najmniej jedno istniejące Zlecenie. Zlecenie biorcy skutkuje niezwłocznym wykonaniem po danej cenie i w zakresie całkowitej ilości istniejących Zleceń. 

  Zasady handlowe

  mają znaczenie takie, jak w punkcie 10.3. GTC.


  2. Zlecenia

  2.1. Możesz wydawać instrukcje zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu podstawowego po cenie podanej w Tokenie referencyjnym (Zleceniu), pod warunkiem że dysponujesz wymaganym dodatnim Saldem odpowiedniego Tokenu na swoim Koncie Bitpanda Pro, które pokrywa całkowitą wartość Zlecenia i wszelkich stosownych opłat. Przy składaniu Zlecenia pomijana jest kwestia określonej ilości Tokenu dla tego Zlecenia. Aby wdrożyć operację handlową, upoważniasz Bitpanda do tymczasowego przejęcia kontroli nad Tokenem, którym dysponujesz w danym Zleceniu.

  2.2. W Bitpanda Pro możesz złożyć Zlecenie ograniczone, rynkowe lub zatrzymania. Zlecenie otwarte możesz anulować w każdej chwili, dopóki nie zostanie wykonane. Za anulowane Zlecenia nie będą naliczane żadne opłaty. 

  2.3. Zlecenia ograniczone

  2.3.1. Zlecenia ograniczone zostanie niezwłocznie umieszczone w Książce zleceń. Może skutkować Zleceniem twórcy, Zleceniem biorcy lub Zleceniem łączonym (częściowo twórcy i częściowo biorcy). Zlecenie pozostanie w Książce zleceń do momentu jego anulowania.

  2.4. Zlecenia rynkowe

  2.4.1 Bitpanda nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że Zlecenia rynkowe zostanie wykonane w określonej cenie. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenia rynkowe może zostać wykonane w różnych cenach, w oparciu o ilość Zlecenia rynkowego i ilości istniejących Zleceń w Książce zleceń w danej chwili. W szczególności przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenie rynkowe może zostać wykonane w cenie mniej korzystnej od ostatniej ceny handlowej (w niektórych przypadkach zdecydowanie mniej korzystnej). Ponieważ handel na otwartych rynkach, takich jak Bitpanda Pro, wiąże się z ryzykiem, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Zlecenie rynkowe jest realizowane po cenie niższej niż ostatnia cena handlowa lub cena handlowa na platformach porównywalnych do Bitpanda Pro.

  2.4.2. Zlecenie rynkowe jest zawsze Zleceniem biorcy. 

  2.5. Zlecenia zatrzymania

  2.5.1. Zlecenie zatrzymania musi zostać złożone jako Zlecenie ograniczone zatrzymania, które narzuca Zlecenie ograniczone po osiągnięciu ceny zatrzymania. Zlecenie zatrzymania nie jest umieszczane w Książce zleceń i nie jest widoczne dla innych, ale każde Zlecenie, które z niego wynika (tj. Zlecenie ograniczone po osiągnięciu ceny zatrzymania) jest narzucane i widoczne. 

  2.5.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenie ograniczone zatrzymania nie ma gwarancji wykonania. Zlecenie pozostanie w Książce zleceń do momentu jego anulowania lub kompletnego wykonania. 

  2.6. Minimalne wielkości zleceń

  2.6.1. W odniesieniu do Zleceń w Bitpanda Pro obowiązują wielkości zleceń. Aktualne minimalne wielkości zleceń znajdziesz na  stronie internetowej Bitpanda

  2.6.2. Bitpanda będzie okresowo aktualizować minimalne wielkości zleceń, o których mowa w punkcie 2.6, aby odzwierciedlić aktualny stan rynku i wartość aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że minimalne wielkości zleceń mogą ulegać zmianom i nie są gwarantowane.

  2.7. Wykonanie i rozliczenie

  2.7.1. Wykonanie ma miejsce, gdy Zlecenie twórcy odpowiada Zleceniu biorcy, a dane zlecenie można zestawić z co najmniej jednym Zleceniem w tej samej cenie. Zestawione Zlecenia będą rozliczane przez Bitpanda niezwłocznie poprzez nakładanie obciążeń i kredytów na odpowiednie Konta Bitpanda Pro. 

  2.8. Mechanizm zestawiania i priorytety zleceń

  2.8.1. Bitpanda Pro w każdej Książce zleceń zestawia ze sobą Zlecenia biorcy ze Zleceniami otwartymi twórcy na podstawie priorytetu podwójnego, tj. ceny i czasu. Oznacza to, że zawsze gdy złożone zostaje Zlecenie biorcy, zostaje ono zestawione ze złożonym najwcześniej Zleceniem twórcy w najlepszej cenie dostępnej w Książce zleceń. Jeżeli Zlecenie biorcy nie zostanie wykonane w całości, może zostać zestawione z dowolnymi Zleceniami twórcy w danej cenie, w kolejności, w której te Zlecenia twórcy zostały złożone. Jeżeli takie Zlecenie biorcy nadal nie zostanie wykonane w całości w sposób opisany powyżej, zostanie zestawione z co najmniej jednym Zleceniem twórcy w kolejnej najlepszej cenie, w kolejności, w której te Zlecenia twórcy zostały złożone. Proces ten jest powtarzany do momentu całkowitego wykonania Zlecenia biorcy. 

  2.9. Opłaty za operacje handlowe

  2.9.1. Za każde Zlecenie twórcy naliczana jest opłata twórcy, a za każde Zlecenie biorcy umieszczone w Książce zleceń naliczana jest opłata biorcy. Opłaty będą naliczane w otrzymanym przez Ciebie Tokenie i są obliczane jako wartość procentowa ilości Zlecenia. Przykład: w Książce zleceń BTC-EUR, jako kupiec BTC ponosisz opłaty w BTC, a sprzedawca BTC ponosi opłaty w EUR. Opłaty są naliczane na podstawie operacji handlowych i będą potrącane automatycznie po zestawieniu każdego Zlecenia. Jeżeli Zlecenie kwalifikuje się częściowo jako Zleceni twórcy i częściowo jako Zlecenie biorcy, opłata twórcy dotyczy części złożonej jako Zlecenie biorcy, a opłata biorcy dotyczy części złożonej jako Zlecenie biorcy. 

  2.9.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że opłaty za operacje handlowe mogą ulegać zmianom w czasie i w zależności od Książki zleceń. Wszelkie zaktualizowane opłaty będą obowiązywać w odniesieniu do wszelkich Zleceń lub innych transakcji wykonywanych po wejściu w życie tych zaktualizowanych opłat. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że opłaty będą potrącane z Twojego konta Bitpanda zgodnie z punktem 10.3 w niniejszych GTC. Aktualne opłaty za operacje handlowe w Bitpanda Pro są podane na stronie: https://www.bitpanda.com/en/pro/fees

  2.9.3. Bitpanda oferuje rabaty na opłaty uzależnione od wielkości zleceń. Aktualne rabaty na opłaty znajdziesz na stronie: https://www.bitpanda.com/en/pro/fees. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że rabaty na opłaty nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane w każdej chwili według wyłącznego uznania Bitpanda. 

  2.9.4. Bitpanda może zaoferować zmodyfikowaną strukturę opłat za Bitpanda Pro (w porównaniu ze zwykłymi obowiązującymi domyślnymi opłatami Bitpanda Pro) niektórym kwalifikującym się podmiotom lub osobom („Zmodyfikowane opłaty”). Zmodyfikowane opłaty obowiązują tylko w przypadku Bitpanda Pro i muszą być indywidualnie uzgodnione z Bitpandą. Inne usługi (np. Bitpanda Broker) są poza zakresem Zmodyfikowanych opłat; do takich usług stosuje się standardową strukturę opłat Bitpandy. Każda osoba lub podmiot kwalifikujący się do Zmodyfikowanych opłat przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w okresie, w którym stosowane są Zmodyfikowane opłaty, kwalifikująca się osoba lub podmiot nie będą mogły korzystać z Tokenu Ekosystemu Bitpanda („BEST”) w celu obniżenia opłat transakcyjnych. Ponadto, przyjmuje się, że wszelkie transakcje na rzecz kogoś, które skutkują opłatami taker mniejszymi niż 0,05% nie kwalifikują się do Zmodyfikowanych opłat. Bitpanda oferuje Zmodyfikowane Opłaty dobrowolnie i może zakończyć lub zmienić Zmodyfikowane Opłaty w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku zmiany lub zakończenia Zmodyfikowanych Opłat, Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby poinformować kwalifikującą się osobę lub podmiot o takich zmianach w odpowiednim terminie.

  2.10. Integralność rynku

  2.10.1. Wszystkie wykonane Zlecenia są ostateczne i nie zostaną anulowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy (i) Bitpanda zobowiązuje się do ich wykonania na mocy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub (ii) wystąpi poważny błąd techniczny (np. Zlecenia lub ich wykonanie nie spełnia niniejszych zasad). W przypadku błędu technicznego Bitpanda podejmie wszelkie stosowne środki i będzie działać w dobrej wierze i zgodnie ze standardami branżowymi w celu przywrócenia pozycji, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie wystąpienie błędu. 

  2.10.2. Bitpanda ma prawo do anulowania Zleceń otwartych w następujących sytuacjach:

  i. Zleceń złożonych przez Klientów Bitpanda, którzy naruszyli postanowienia GTC, w szczególności zasady podane w punkcie 4 GTV, które odnoszą się w takim samym stopniu do Kont Bitpanda Pro i/lub używania API w sposób, który bezzasadnie niszczy platformę. 

  ii. Zleceń obejmujących rażący błąd dotyczący ceny, ilości lub innych parametrów.

  iii. Wymagań technicznych lub określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

  2.10.3. Zasadniczo Bitpanda ma prawo do podjęcia wszelkich działań (np. wstrzymanie handlu, ograniczenie dostępu, zmiana parametrów w celu ograniczenia ryzyka, anulowanie Zleceń wprowadzonych do Książki zleceń czy inne działania uznane za leżące w najlepszym interesie Bitpanda Pro), uznanych przez siebie za odpowiednie i ukierunkowanych na zachowanie integralności rynku w Bitpanda Pro. 

  2.11. Przerwy w użytkowaniu

  2.11.1. W przypadku błędów technicznych uniemożliwiających Klientowi Bitpanda lub negatywnie wpływających na możliwości Klienta Bitpanda w zakresie właściwego korzystania z Bitpanda Pro (np. składania/anulowania Zleceń, dostępu do Systemów Bitpanda i API), za podjęcie odpowiednich środków w odniesieniu do co najmniej jednej Książki zleceń, przede wszystkim za:

  I. tymczasowe wyłączenie deponowania lub wypłacania Tokenu,

  ii. anulowanie Zleceń otwartych,

  iii. wyłączenie opcji składania nowych Zleceń (możesz tylko anulować istniejące), rejestracji, dostępu do Bitpanda Pro i/lub uzyskania dostępu do API. 

  2.12. Zakazy

  2.12.1. Klienci Bitpanda używający Bitpanda Pro nie mogą składać Zleceń skutkujących samoczynnym wykonaniem (tj. ten sam Klient Bitpanda został użyty jako twórca i jako biorca w operacji handlowej). Tego typu zlecenia będą odrzucane. Jeżeli dwa Zlecenia o różnych ilościach spowodowałyby samoczynnym wykonaniem, mniejsze Zlecenie jest anulowane, a większe Zlecenie zostaje pomniejszone o ilość odpowiadającą mniejszej ilości. Pozostała część większego Zlecenia pozostaje otwarta.

  2.12.2. Co więcej, nie możesz angażować się w żadne manipulacje rynkowe [w szczególności dotyczy to m.in.: działania na własny rachunek z wykorzystaniem informacji poufnych (front running), wash reading, spoofing, maskowanie, churning czy quote stuffing]. Jakiekolwiek manipulacje rynkowe (w tym działania na Systemach Bitpanda lub poza Systemami Bitpanda) są surowo wzbronione. Manipulacja rynkowa to każde działanie podejmowane przez uczestnika rynku lub osobę współpracującą z takim uczestnikiem, które ma na celu:

  i. oszukanie lub wprowadzenie w błąd innych handlarzy,

  ii. kontrolowanie ceny lub manipulowanie ceną lub wartością operacji handlowej z udziałem Tokenu, lub

  iii. wsparcie, zachęcanie, ułatwianie, finansowanie, popieranie lub wspieranie któregokolwiek z powyższych działań. 

  2.12.3. Bitpanda nie korzysta z wyłączników ani automatycznych ograniczników opartych na wstępnie ustalonych zakresach cen. Bitpanda może jednak we własnym zakresie (zob. punkty 2.10 i 2.11) wstrzymać operacje handlowe lub podjąć inne działanie, które wydaje się odpowiednie do utrzymania integralności rynku, zapobieżenia manipulacjom rynkowym lub zapewnienia prawidłowego działania Systemów Bitpanda.

  2.13. Transparentność i informacje

  2.13.1. Bitpanda przyznaje każdemu Klientowi Bitpanda równe prawo dostępu do Bitpanda Pro, w tym powiązanych z nim API. Co więcej, wszyscy użytkownicy Bitpanda Pro otrzymują pełny dostęp w czasie rzeczywistym do informacji rynkowych znajdujących się w Systemach Bitpanda. Informacje rynkowe obejmują:

  i. Zlecenia ograniczone złożone do Książek zleceń (ich ceny i ilości), oraz

  ii. wszystkie wykonania zleceń (ceny, ilości i czas).

  2.13.2. Systemy Bitpanda nie pokazują Zleceń zatrzymania, które zostały złożone, ale nie zostały jeszcze zainicjowane, ani żadnych informacji, w związku z którymi użytkownik złożył lub anulował Zlecenie.

  2.13.3. Bitpanda handluje swoimi środkami firmowymi na Bitpanda Pro. Operacje tego typu nie mają jednak żadnego specjalnego priorytetu i obowiązują wówczas bez wyjątku Zasady handlowe, w szczególności te, które dotyczą informacji rynkowych i które informują o braku dostępu do informacji wewnętrznych. Bitpanda nie angażuje się w działania z zakresu front running. 

  2.13.4. Te same postanowienia dotyczą wszystkich pracowników Bitpanda (w tym pracowników grupy Bitpanda). Grupa Bitpanda zabrania wszystkim pracownikom korzystania z informacji wewnętrznych, firmowych lub o innym podobnym charakterze do wykonywania operacji handlowych z udziałem Tokenów. Pracownicy ci muszą przestrzegać wewnętrznych zasad handlowych i podlegają programom z zakresu nadzoru handlowego.

  2.14. Interfejsy programowania aplikacji

  2.14.1. Bitpanda może udostępniać określone dane i informacje za pośrednictwem API (Interfejsów programowania aplikacji). Możesz ich używać wyłącznie w formie oryginalnej i niezmienionej oraz za pośrednictwem Twojego Konta Klienta Bitpanda. Po wykonaniu aplikacji do tworzenia klucza API otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem z potwierdzeniem. Po kliknięciu linku z wiadomości e-mail otrzymasz klucz API. Jest to jedyny moment, w którym klucz API jest ujawniany. Jeżeli nie zapamiętasz go na przyszłość, być może będziesz musiał utworzyć nowy klucz. 

  2.14.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że zakres i ostateczna forma API leżą w wyłącznej gestii Bitpanda, a same API mogą być zmieniane lub wycofywane przez Bitpanda w każdej chwili. Bitpanda może według własnego uznania ustalać ograniczenia dotyczące liczby potencjalnych wywołań API. Jeżeli przekroczysz te ograniczenia lub w inny sposób naruszysz niniejsze Zasady handlowe lub GTC, Bitpanda może według własnego uznania ograniczyć Twoją aktywność lub zablokować dostęp do API.

  2.14.3. Przyznajesz Bitpanda w pełni opłaconą, zwolnioną z tantiem, niewyłączną, ogólnoświatową, przenoszalną, podlegającą sublicencjowaniu i niewyłączną licencję oraz prawo na mocy wszystkich swoich praw własności intelektualnej do (i) korzystania z Twojego nazwiska, wizerunku lub marki, w tym wszystkich Twoich znaków towarowych, logo (Logo) itp. w zakresie, w jakim są one zintegrowane z Twoją aplikacją oraz związane z konserwacją, rozwojem i promowaniem naszych usług Bitpanda, oraz do (ii) użytkowania, wykonywania, publicznego prezentowania, powielania, dystrybuowania, udostępniania oraz importowania Twojej aplikacji w celu świadczenia, zachowania, udoskonalania i wprowadzania na rynek Systemów i usług Bitpanda. Po zakończeniu użytkowania lub wycofaniu Twojego API i otrzymaniu od Ciebie pisemnego wniosku dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań w celu usunięcia odniesień do Twojej aplikacji i każdego Twojego Logo z naszych Systemów Bitpanda.

  2.14.4. Nasze marki i nazwy (Logo Bitpanda) oraz wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej są i zawsze pozostaną jedyną i wyłączną własnością Bitpanda oraz są chronione odpowiednimi przepisami prawa i umowami. Wszelkie prawa niewymienione w niniejszym dokumencie uznaje się za wstrzymane. 

  2.14.5. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest odpowiednie zabezpieczenie Twoich kluczy API i zachowanie ich w tajemnicy. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za każde wykorzystanie Bitpanda Pro, które odbywa się przy użyciu kluczy API, i/lub dowolnej aplikacji, której możesz nadać uprawnienia (w tym za wszelkie działania podejmowane przez Ciebie lub jakiekolwiek uprawnione lub nieuprawnione strony trzecie mające dostęp do informacji związanych z Twoim kontem). Więcej informacji na temat naszego API znajdziesz na stronie: https://developers.bitpanda.com/exchange/

   2.15. Konserwacja planowana

  2.15.1. Bitpanda dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że Twój dostęp do Bitpanda Pro jest zgodny z niniejszymi Zasadami handlowymi. Bitpanda może jednak tymczasowo zawiesić wykonywanie operacji handlowych w Bitpanda Pro w celu wykonania prac technicznych lub modernizacji oraz dołoży uzasadnionych starań, aby poinformować Cię o każdej Konserwacji planowanej. Przyjmujesz do wiadomości, że może być to niemożliwe w nagłych wypadkach i akceptujesz ryzyko związane z faktem, że nie zawsze możesz mieć dostęp do i korzystać z transakcji lub wykonywać transakcje poprzez swoje Konto Bitpanda Pro.
  Załącznik III

  Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

  1. Fork to sytuacja, w której sieć blockchain rozdziela się tymczasowo lub na stałe na dwa oddzielne łańcuchy („Fork”). To również naturalne zjawisko występujące podczas kopania, w którym dwa łańcuchy podlegające tym samym zasadom konsensusu wykorzystują przez pewien ten sam algorytm proof-of-work i oba są uznawane za prawidłowe. Może również być skutkiem użycia dwóch różnych zestawów zasad próbujących regulować tę samą sieć blockchain. Rozgałęzienia sieci blockchain są używane w odniesieniu do kryptowalut w celu dodawania do sieci nowych funkcji lub odwracania skutków hakowania lub błędów krytycznych w sieci, co miało miejsce np. przy podziale na Ethereum i Ethereum Classic. Rozgałęzienia są od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji w kontekście problemu skalowalności bitcoina.

  2. Bitpanda nie obsługuje automatycznie dowolnych Rozgałęzień wszystkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

  3. Bitpanda ocenia indywidualnie każdy przypadek i każde Rozgałęzienie oraz może według własnego uznania decydować o obsługiwaniu (lub nie) danego Rozgałęzienia oraz informowaniu Cię o tym.

  4. Jeżeli Bitpanda zdecyduje o nieobsługiwaniu danego Rozgałęzienia, ale Ty chcesz w nim uczestniczyć, musisz przenieść odpowiedni Token E do takiego portfela zewnętrznego, który według Ciebie pasuje do tego Rozgałęzienia. Bitpanda niniejszym zaleca należyte rozważenie przeniesienia odpowiedniego Tokenu E, ponieważ nie może i nie będzie dawać gwarancji na żadne przelewy wychodzące z Systemów Bitpanda i poza Systemami Bitpanda. Bitpanda nie podaje zalecanego czasu rozważania, ale sugeruje uważne rozpatrzenie wszystkich istotnych faktów.

  5. Musisz monitorować rynek we własnym zakresie, aby pozostawać na bieżąco w tematyce Rozgałęzień. Bitpanda nie ma obowiązku informowania Cię o jakichkolwiek Rozgałęzieniach.

  6. Bitpanda może według własnego uznania zdecydować o zawieszeniu / tymczasowym wyłączeniu wszelkich wymian, operacji handlowych lub transakcji dotyczących Tokenów E, uczestniczących w Rozgałęzieniu lub pozostające pod istotnym wpływem Rozgałęzienia. Dotyczy to Rozgałęzień zarówno obsługiwanych, jak i nieobsługiwanych przez Bitpanda. 

  7. Jeżeli Bitpanda we własnym zakresie podejmie decyzję o podjęciu próby obsługi Rozgałęzienia, ustali, który łańcuch blockchain jest oryginalny. Bitpanda będzie informować Cię o swoich decyzjach i starać się integrować nowe, wynikające z Rozgałęzienia kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain z Systemami Bitpanda. Bitpanda nie daje jednak żadnych gwarancji, że integracja te będzie mieć miejsce oraz będzie informować Cię według własnego uznania o tym, kiedy, jak i z jaką częstotliwością ww. nowe aktywa mogą być używane w Systemach Bitpanda. W związku z powyższym, Bitpanda będzie zachowywać salda tych nowych aktywów na Twoją rzecz i w Twoim imieniu od momentu dokonania podziału do momentu przekazania ich Tobie w stanie nieaktywnym (tzn. offline). Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wycofanie/przesłanie sald tych aktywów z obsługiwanego Rozgałęzienia jest niemożliwe, dopóki Bitpanda nie zdecyduje o aktywowaniu nowych aktywów w Systemach Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że mogą wystąpić sytuacje, w których Bitpanda może w uzasadniony ekonomicznie sposób decydować o integrowaniu nowych aktywów z Systemami Bitpanda, a Ty w takich sytuacjach nie masz żadnego prawa do dochodzenia odszkodowania lub innej rekompensaty od Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości, że Bitpanda będzie zawsze wyłącznie próbować przeprowadzić integrację nowych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain, lecz w żadnym przypadku nie gwarantuje, że integracja ta może zostać wykonana lub jest ustalona na konkretny czas.

 • Ogólne warunki użytkowania Bitpanda Metals GmbH

  1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejsze ogólne warunki użytkowania („GTC”) dotyczą wyłącznie wszystkich transakcji, umów i relacji biznesowych z Bitpanda Metals GmbH z siedzibą w A-1020 Wiedeń, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2 („Bitpanda Metals”). Bitpanda Metals oferuje usługi we współpracy ze stronami trzecimi, w szczególności z Bitpanda GmbH. W związku z powyższym, GTC odnoszą się do transakcji i relacji biznesowych z Bitpanda Metals związanych z dowolną platformą internetową lub elektroniczną (np. https://www.bitpanda.com/) oraz aplikacją mobilną Bitpanda GmbH („Bitpanda Systems”).

   2. Usługi Bitpanda Metals umożliwiają dokonywania zakupu i sprzedaży zgromadzonych w skarbcu metali szlachetnych, takich jak m.in. złoto, srebro, pallad czy platyna („Usługi”). Wszystkie pozostałe usługi (w szczególności dotyczące kryptowalut) dostępne w Systemach Bitpanda są świadczone przez Bitpanda GmbH, zatem w odniesieniu do nich obowiązują warunki użytkowania Bitpanda GmbH.

   3. Bitpanda Metals gwarantuje co najmniej 100% rezerwę nabytych metali szlachetnych.

   4. Bitpanda Metals oferuje Usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

   5. Definicje użyte w niniejszych GTC przedstawiono w Załączniku I.

  2. Jak zostać Klientem Bitpanda Metals?

   1. Aby zacząć korzystać z Usług Bitpanda Metals, musisz być w pełni zarejestrowanym i zweryfikowanym klientem Systemów Bitpanda.

   2. Osoby zainteresowane Usługami muszą zarejestrować się w Systemie Bitpanda, podając w trakcie procesu rejestracji aktualne i prawdziwe informacje. Osoba, która z powodzeniem ukończy proces rejestracji (po potwierdzeniu przez Bitpanda GmbH) jest nazywana „Klientem Bitpanda” lub „Tobą”.

   3. Aby korzystać z operacji handlowych w Systemie Bitpanda, będąc Klientem Bitpanda musisz zweryfikować swoje konto. Twoje limity transakcji zależą od poziomu weryfikacji. Procesy i wymagania dotyczące weryfikacji zależą głównie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności od przepisów AML, i mogą z biegiem czasu ulec zmianie w zależności od ram prawnych.

   4. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie poufności wszelkich danych uwierzytelniających i haseł oraz działanie i otwarcie konta wyłącznie we własnym imieniu. Nie możesz ponadto działać jako jakikolwiek pośrednik, makler ani powiernik jakiejkolwiek osoby oraz nie możesz udostępniać swojego konta żadnej osobie trzeciej. Środkiem bezpieczeństwa zalecanym Klientom Bitpanda przez Bitpanda Metals jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe („2FA”).

   5. Osoby posiadające obywatelstwo USA lub mieszkające w USA ze względów prawnych nie mogą być Klientami Bitpanda. W zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju Usługi Bitpanda Metals mogą również nie podlegać lokalnej jurysdykcji.

   6. Ze względów bezpieczeństwa po zresetowaniu hasła Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wstrzymują wszelkie płatności i/lub przelewy Tokenów (zob. punkt 3.1) przychodzące i wychodzące w Systemach Bitpanda na okres maksymalnie 48 godzin. Potwierdzasz, że znasz i akceptujesz ten środek bezpieczeństwa.

   7. Będąc Klientem Bitpanda:

    1. zapewnisz terminową realizację wszelkich umów i nie będziesz podejmować żadnych działań, które mogłyby utrudnić realizację lub zagrozić realizacji tych umów,

    2. będziesz niezwłocznie zgłaszać wszelkie błędy lub inne problemy, które wywołasz lub o których uzyskasz informacje oraz będziesz pomagać Bitpanda Metals w ich usuwaniu,

    3. będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie zmiany dotyczące Twoich danych osobowych (nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail) elektronicznie za pośrednictwem Systemu Bitpanda lub listem poleconym na adres Bitpanda GmbH, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż Bitpanda Metals będzie zawsze używać Twojego ostatniego adresu e-mail i ostatniego adresu do korespondencji, które podałeś Bitpanda GmbH, a wszelkie wiadomości wysyłane na te adresy będą uznawane za dostarczone zgodnie z prawem,

    4. będziesz zawsze zapewniać, że Twoje dane do 2FA są dostępne, działające i używane przez Ciebie. W przypadku utraty danych do 2FA musisz niezwłocznie poinformować o tym Bitpanda GmbH i postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obłożenia pracą zespołu pomocy technicznej, a Bitpanda GmbH ani Bitpanda Metals nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu Twoich roszczeń wysuwanych w przypadku takiego opóźnienia. Jeżeli nie możesz postępować zgodnie z instrukcjami ani spełniać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa, nie będziesz miał(a) dostępu do odpowiedniej strony ani do Twojego Konta Klienta Bitpanda oraz nie będziesz mógł/mogła z niego korzystać, w tym również z żadnego znajdującego się na nim Tokena, do momentu odzyskania prawidłowych danych do 2FA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz tę „Politykę odzyskiwania danych”, która stanowi istotną i integralną część systemu obsługującego cyfrowe transakcje kryptograficzne bazujące na technologii blockchain.

   8. Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wymagają od Ciebie określonych informacji, które musisz podać w trakcie procesu, dzięki któremu masz stać się Klientem Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Bitpanda Metals może we własnym zakresie decydować, kiedy musisz dostarczyć kopie paszportu (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo i/lub wymienione w Warunkach ochrony danych, natomiast jeśli jesteś podmiotem prawnym, musisz dostarczyć kopie odpisów z rejestru spółek lub innych równoważnych dokumentów (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo lub wymienione w Warunkach ochrony danych.

  3. Giełda

   1. Grupa Bitpanda obsługuje Systemy Bitpanda służące do wymiany (i) aktywów cyfrowych bazujących na technologii blockchain, takich jak m.in. Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether czy Litecoin („Tokeny E”), (ii) tokenów w walutach fiat („Tokeny F”), (iii) metali szlachetnych („Tokeny M”, gdzie Tokeny E i F są nazywane łącznie „Tokenami”), lub (iv) sprzedaży i zakupu Tokenów w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel). Tokeny M, którymi handluje się w Systemach Bitpanda, można wymieniać lub zmieniać w każdej chwili i według wyłącznego uznania Bitpanda Metals. Usługi obejmujące Tokeny F i E są oferowane przez Bitpanda GmbH, a nie przez Bitpanda Metals.

    1. Wymiana (Tausch) i sprzedaż/kupno (Verkauf/Kauf) Tokenów M w Bitpanda Metals odbywają się w następujący sposób: Składasz Bitpanda Metals wiążącą ofertę wymiany, sprzedaży lub kupna (części) Tokenu(-ów) M. Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Kup teraz” lub „Sprzedaj teraz” [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty”). Warunki oferowane przez Bitpanda Metals dla Twojego zlecenia obowiązują przez minutę („Gwarancja ceny”), tzn. maksymalny czas na dokonanie walidacji i potwierdzenia warunków za pomocą Przycisku zatwierdzenia oferty. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, wyraz „kup” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokena M w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym lub za Token F”, zaś wyraz „sprzedaj” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokena F lub określonej kwoty w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, lub równoważnej kwoty w formie Bonów podarunkowych (zob. punkt 6) w zamian za Token M”.

    2. Bitpanda Metals we współpracy z Bitpanda GmbH oferuje również „Bitpanda Savings” za Tokeny M. Możesz korzystać z Bitpanda Savings w następujący sposób: Składasz Bitpanda Metals wiążącą ofertę na regularny i powtarzalny zakup (części) Tokenu M ( „ Zlecenie wielokrotnego obciążenia”). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Potwierdź teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Savings”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”). Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, przycisk „Potwierdź teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na regularne i powtarzalne zatwierdzanie odbioru Tokenu M w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”.

    3. Bitpanda Metals we współpracy z Bitpanda GmbH oferuje również „Bitpanda Swap” za Token M. Możesz korzystać z Bitpanda Swap za Token M w następujący sposób: Przedstawiasz wiążącą ofertę na wymianę (części) Tokenów M na Token E (lub na odwrót) lub (części) Tokenów M na inny typ Tokenu M. Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Zamień teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Swap”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, w tym kontekście przycisk „Zamień teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu E w zamian za określoną ilość Tokenu M (lub na odwrót)” bądź „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu M w zamian za określoną ilość innego typu Tokenu M”.

    4. Oferty, o których mowa w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 są wspólnie zwane dalej „Ofertą Klienta Bitpanda. Ofertą Klienta Bitpanda będziesz związany(-a) przez okres jednego tygodnia po kliknięciu odpowiedniego Przycisku zatwierdzenia oferty („Okres ważności oferty”). Bitpanda Metals niezwłocznie po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda wyśle Ci potwierdzenie odbioru.

    5. Bitpanda Metals po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda może, ale nie musi, zaakceptować tę ofertę poprzez jej faktyczne zrealizowanie (tatsächlicher Erfüllung des Angebots) we własnym zakresie w Okresie ważności oferty („Zawarcie umowy i realizacja zlecenia” lub „ZURZ”). Do wszystkich płatności przychodzących i wychodzących w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym System Bitpanda wykorzystuje dostawcę usług płatniczych. Jeżeli Bitpanda Metals faktycznie zrealizuje Ofertę Klienta Bitpanda bez odebrania całej płatności uzgodnionej w Ofercie Klienta Bitpanda, musisz uregulować pozostałą kwotę („Niewywiązanie się z płatności”). W przypadku Niewywiązania się z płatności obowiązują postanowienia punktów 4.2 i 8.8.

   2. Wszelkie cyfry, liczby, referencyjne kursy walutowe lub inne istotne publikacje znajdujące się w dowolnym z Systemów Bitpanda lub w innym miejscu nie są w żadnym wypadku ofertami przykładowymi, ofertami wiążącymi ani gwarancjami wymiany. Należy je zawsze uznawać za zaproszenia do przedkładania ofert wymiany do Bitpanda Metals (invitation ad offerendum).

   3. Systemy Bitpanda umożliwiają Klientom Bitpanda wyłącznie składanie ofert wymiany na podstawie dodatnich sald na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Wykonywanie transakcji krótkiej sprzedaży, tzn. dotyczących ofert odnoszących się do Tokenów, które nie są księgowane jako saldo dodatnie na Koncie Klienta Bitpanda, jest zabronione i zablokowane przez system. Oferta Klienta Bitpanda jest technicznie ograniczona saldem dodatnim takiej oferty oraz limitami przypisanymi do poziomu weryfikacji Twojego konta. Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczania zakresu Oferty Klienta Bitpanda we własnym zakresie do osiągnięcia określonych limitów dla każdego Klienta Bitpanda.

   4. W wyniku nieprzewidzianych problemów technicznych przetwarzanie Ofert Klienta Bitpanda może być opóźnione. W związku z tym ani oferta Bitpanda Metals, ani oferta Bitpanda GmbH nie gwarantuje bezzwłocznego przetwarzania ofert. Nie ponoszą one z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, co dotyczy przede wszystkim zmian cen, wycen lub innych warunków w odniesieniu do wszystkich oferowanych Tokenów lub usług, z wyłączenie Gwarancji ceny Bitpanda Metals, o której mowa w punkcie 3.1.1 niniejszych GTC.

  4. Konto Klienta Bitpanda

   1. W Systemach Bitpanda jeden Klient Bitpanda może mieć tylko jedno konto („Konto Klienta Bitpanda”).

   2. Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zablokowania, zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Klienta Bitpanda [w tym zablokowania (Blockierung) transakcji, zwrotu (Rückabwicklung) transakcji, zawieszenia (Aussetzung) transakcji, unieważnienia (Rücktritt) transakcji oraz utraty wszelkich bonów) w trybie natychmiastowym i bez dalszego powiadamiania Klienta Bitpanda, jeśli:

    1. Klient Bitpanda został oskarżony (na podstawie m.in. należycie udokumentowanych raportów medialnych lub pogłosek rynkowych) o: oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy lub inne naruszenie lub złamanie odpowiednich przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie; uczestnictwo w jakimkolwiek schemacie Ponziego, korzystanie z programów o strukturze macierzy/piramidy, programów marketingu wielopoziomowego lub innych działaniach biznesowych cechujących się wysokim stopniem ryzyka, na które narażeni są wszyscy konsumenci; niezgodne z prawem działania w dowolnym kraju na świecie; zabroniony hazard; naruszenie, fałszerstwo lub nieuprawnione wykorzystanie praw własności intelektualnej lub innych praw wynikających z własności; używanie/rozprowadzanie narkotyków i akcesoriów narkotykowych lub substancji mających naśladować działanie narkotyków; stosowanie nieuczciwych, rabunkowych lub podstępnych praktyk wobec konsumentów lub innych osób; itp.,

    2. Bitpanda Metals została poinformowana o oficjalnych dochodzeniach (prowadzonych przez kompetentny organ administracji publicznej, w szczególności oskarżyciela publicznego w zakresie prawa karnego lub organ podatkowy) prowadzonych wobec Klientowi Bitpanda w sprawach o oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe lub naruszenie bądź złamanie obowiązujących przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie,

    3. Klient Bitpanda naruszył zobowiązania GTC (np. nie zrealizował płatności w terminie) i nie usunął skutków tego naruszenia w ciągu „10 Dni roboczych”,

    4. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis dostawcy usług płatniczych,

    5. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis Bitpanda GmbH,

    6. Klient Bitpanda otworzył więcej niż jedno konto w Systemach Bitpanda,

    7. Klient Bitpanda używa konta bez umocowania prawnego do korzystania z tego typu konta,

    8. Klient Bitpanda ukrywa prawdziwą tożsamość, podając nieprawidłowe dane dotyczące Konta Klienta Bitpanda lub konta z dostawcą usług płatniczych,

    9. Klient Bitpanda poważnie naruszył warunki płatności, w szczególności warunki podane w punkcie 8.11, które zgodnie z GTC skutkują podejmowaniem znaczących wysiłków, lecz nie wyeliminowaniem problemów w ciągu 10 Dni roboczych,

    10. Klient Bitpanda manipuluje przy Systemach Bitpanda lub usługach Bitpanda. Pod pojęciem „manipulacja” należy rozumieć przede wszystkim każde wykorzystanie systemu automatycznego (np. bota) lub każde inne wykorzystanie stojące w sprzeczności z normalnym i typowym wykonywaniem transakcji handlowych przez ludzi oraz, co za tym idzie, wskazuje na zaangażowanie określonej technologii, określonego oprogramowania i/lub dowolnego systemu powodującego automatyzację operacji handlowych, chyba że wykorzystanie to zostało uprzednio uzgodnione z Bitpanda Metals.

   3. Jeżeli zlecisz Bitpanda Metals usunięcie zadeklarowanej i/lub domniemanej niezgodności, a zostanie udowodnione, że niezgodność ta nie istnieje, istniała albo jest lub była w Twoim zakresie obowiązków, Bitpanda Metals będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych wydatków.

   4. Bitpanda Metals może – poza roszczeniami z tytułu szkód, które Bitpanda Metals może wysuwać wobec Klienta Bitpanda – naliczać opłatę za podejmowane dodatkowo działania w rozumieniu punktów 4.2 i 4.3 w wysokości do 50,00 euro lub w formie części Tokena E o równowartości maksymalnie 50,00 euro według stanu opisanego w punktach 4.2 i 4.3.

   5. Bitpanda Metals używa systemu tokenów Bitpanda GmbH (Tokenów F i E), które są księgowane na odpowiednich kontach pomocniczych („Portfelach”) na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Do przedkładania Ofert Klienta Bitpanda w odniesieniu do oferty Tokenów można stosować tylko Token F, Token E i Token M księgowane w odpowiednich Portfelach na Koncie Klienta Bitpanda. Portfel na Tokeny F nosi nazwę „Portfela fiat”.

   6. Tokeny F oferowane wyłącznie przez Bitpanda GmbH

    1. mają funkcję pomocniczą i usprawniającą i, jako dodatkowa usługa dla Klientów Bitpanda, przyspieszają ich działania dotyczące Ofert Klienta Bitpanda,

    2. są przeznaczone w Systemie Bitpanda wyłącznie do zamiany na Tokeny. Zamiana Tokenów F poza Systemem Bitpanda jest niemożliwa. Zamiana Tokenu F z innym Klientem Bitpanda jest niemożliwa.

   7. Zadaniem Tokenu F jest sprawne dostarczanie Klientom Bitpanda „narzędzi pomocniczych”. Nie może być on w żadnym wypadku uznawany za jakikolwiek depozyt (Einlage). W związku z powyższym, jeżeli Klient Bitpanda nie używa Tokenu F w zamian za inny Token w ciągu 12 miesięcy od zaksięgowania Tokenu F w Portfelu Klienta Bitpanda („Okres referencyjny”), Bitpanda GmbH będzie potrącać Token F i/lub część Tokenu F o równowartości 5,00 euro (na podstawie wartości w Systemie Bitpanda) z Konta Klienta Bitpanda za każdy miesiąc kalendarzowy, dopóki Klient Bitpanda nie użyje Tokenu F w sposób prawidłowy. Każde użycie Tokenu F przez Klienta Bitpanda sprawia, że Okres referencyjny jest liczony od nowa.

   8. Możesz wysyłać swój Token M innym Klientom Bitpanda, lecz Systemy Bitpanda zabraniają i nie pozwalają na handlowanie Tokenami M między Klientami Bitpanda.

  5. Pakiety metali szlachetnych

   1. Metale szlachetne są przechowywane w ogólnie przyjętej formie rozliczeniowej na fizycznych rynkach metali szlachetnych na całym świecie. Metale szlachetne są przechowywane fizycznie i zarządzane przez operatora skarbca. Dostęp do nich można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem Systemów Bitpanda. Bitpanda Metals jest wykonawcą operatora skarbca (na mocy umowy depozytowej). Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że Bitpanda Metals ma relacje umowne z operatorem skarbca. Oznacza to, że umowa o zarządzanie Twoimi metalami szlachetnymi jest zawierana wyłącznie między Tobą a Bitpanda Metals. Decyzję o zmianie operatora i lokalizacji skarbca zawsze we własnym zakresie podejmuje Bitpanda Metals. Aktualnych operatorów i aktualne lokalizacje skarbców z metalami szlachetnymi znajdziesz na stronie

    internetowej Bitpanda.
   2. Bitpanda Metals będzie informować operatora skarbca o każdym Kliencie Bitpanda, ale Ty, ze względu na brak bezpośredniej relacji umownej, nie możesz bezpośrednio kontaktować się z operatorem skarbca (np. w celu uzyskania dostępu do zasobów lub informacji).

   3. Poprzez korzystanie z Usług Bitpanda Metals, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wszelkie zasoby metali szlachetnych, którymi dysponujesz nie odnoszą się do konkretnych sztabek, a do części sztabek, które po zsumowaniu są równe maksymalnym rezerwom wszystkich Klientów Bitpanda. Dzięki tej metodzie Bitpanda Metals może ustalać niskie ceny i oferować handel miligramami metali szlachetnych.

   4. Za Twoje zasoby Tokenu M w Systemach Bitpanda ponosisz opłatę za przechowywanie. Wysokość tej opłaty zależy od typu Tokenu M (np. złota, srebra itp.). Aktualne stawki opłat za przechowywane znajdziesz na stronie internetowej Bitpanda. Opłata za przechowywanie zależy od czynników zewnętrznych, na które Bitpanda nie ma wpływu, natomiast aktualne stawki i ceny mogą ulegać zmianie. W tym kontekście przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że stawki za opłatę za przechowywanie nie są gwarantowane i mogą z biegiem czasu ulegać zmianie. Opłata za przechowywanie jest obliczana na podstawie średniej wartości ważonej odpowiedniego Tokenu M (np. złota lub srebra) w czasie posiadania Tokenu M. Opłata ta jest wymagalna i płatna (i) w każdy poniedziałek o godzinie 12:01 lub (ii) po zamianie Tokenu M na Token E, Token F lub inny typ Tokenu M. Upoważniasz i przyznajesz Bitpanda Metals prawo do odejmowania opłaty za przechowywanie od Twojego Tokenu M. Opłata zostanie odjęta najpóźniej w ciągu czterech dni od dnia, w którym stała się ona wymagalna i płatna. Jeżeli nie jest dostępny żaden Token M, jego równowartość zostanie odjęta od Tokenu E lub Tokenu F.

  6. Bony partnerów

   1. Bony partnerów mogą być oferowane w Systemach Bitpanda jako opcje płatnicze, gdy zamierzasz sprzedać Token w zamian za bon takiego partnera („Bon podarunkowy”). Obecnie System Bitpanda oferuje Bony podarunkowe Amazon EUR S.A.R.L., które można wykorzystać tylko na stronie www.amazon.de. Wszelkie zmiany, poprawki i/lub modyfikacje oferowanego Bonu podarunkowego są wprowadzane według wyłącznego uznania Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH oraz mogą być wprowadzane w każdej chwili.

   2. Jeżeli jako opcję płatności wybierzesz Bon podarunkowy (zob. punkt 3.1.1), wybrany Bon podarunkowy zostanie zakupiony od partnera w ilości odpowiadającej wartości sprzedanego Tokenu. Systemy Bitpanda wyświetlają kod Bonu podarunkowego w Koncie Klienta Bitpanda i wysyłają go do Klienta Bitpanda na ostatni podany przez niego adres e-mail. Po wyświetleniu i przesłaniu kodu Bonu podarunkowego na Twoje konto i ostatni podany przez Ciebie adres e-mail, przechodzi na Ciebie ryzyko dotyczące przede wszystkim wykorzystania przez strony trzecie i ryzyko utraty.

   3. Zwrot Bonu podarunkowego do Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH jest niemożliwy.

  7. Bitpanda To Go

   1. Systemy Bitpanda oferują bony, z których możesz korzystać w zamian za Token M w Systemach Bitpanda („Bitpanda To Go" lub „Bon na Token”).

   2. „Bitpanda To Go” jest rozprowadzany za pośrednictwem firm partnerskich i może być używany wyłącznie w obrębie Systemu Bitpanda bez konieczności bycia Klientem Bitpanda.

   3. Każdy Bon na Token musi zostać wykorzystany w jednej transakcji. Oznacza to, że nie może być dzielony i używany w kilku transakcjach. Może być użyty tylko w jednej Ofercie Klienta Bitpanda. Obowiązują wówczas kursy wymiany z chwili użycia Bonu na Token w Systemach Bitpanda (nie z chwili zakupu Bonu na Token) (zob. punkt 8.1)

   4. Każdy Bon na Token jest ważny tylko przez 3 lata od dnia zakupu.

   5. Każdy Bon na Token jest zindywidualizowany i nie ma możliwości odzyskania uszkodzonego ani utraconego Bonu. Każdy nabywca Bonu na Token ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie go w takim stanie, aby mógł być później wykorzystany w Systemie Bitpanda. Ani Bitpanda Metals, ani Bitpanda GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat (również w wyniku kradzieży) związanych z żadnym Bonem na Token. Co więcej, Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne okoliczności wchodzące w zakres obowiązków nabywcy Bonu na Token, skutkujące tym, że Bonu na Token nie można użyć w Systemie Bitpanda.

  8. Ceny, warunki płatności, warunki wymian i przelewów

   1. Ceny i/lub kursy wymiany publikowane w związku z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są ostateczne i wiążące dla Oferty Klienta Bitpanda (każda/każdy z nich jest „Stawką końcową”).

   2. Stawki końcowe zawierają następujące informacje wyświetlane na stronie internetowej po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty:

    1. gdy chcesz kupić Token M:     i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym     ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. premię w postaci odpowiedniego Tokenu M (wysokość premii zależy od wybranej metody płatności) księgowanego bezpośrednio w Portfelu dla Tokenu M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iv. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–iii

    2. gdy chcesz zamienić Token F na Token M:     i. oferowane Tokeny F     ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

    3. gdy chcesz zamienić Token E na Token M:     i. oferowane Tokeny E     ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

    4. gdy chcesz zamienić Token M na Token F:     i. oferowane Tokeny M     ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

    5. gdy chcesz zamienić Token M na Token E:     i. oferowane Tokeny M     ii. otrzymany Token E po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

    6. gdy chcesz zamienić Token M na inny Token M:     i. oferowane Tokeny M     ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

    7. gdy chcesz użyć Bitpanda Savings:     i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym     ii. otrzymany Token M po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda Metals i zgodnie z obowiązującymi kursami wymiany opublikowanymi w Systemach Bitpanda w chwili ZURZ, tzn. najpóźniej 72 godziny po określonym przez Ciebie uprzednio momencie czasu     iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

   3. Każda Oferta Klienta Bitpanda musi zawierać przynajmniej wartość pieniężną (określoną na podstawie wartości liczbowych używanych w Systemach Bitpanda) dla odpowiedniej Stawki końcowej wynoszącej 1,00 euro.

   4. Płatności przychodzące i wychodzące w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Systemach Bitpanda są wykonywane przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, nie przez Bitpanda Metals ani Bitpanda GmbH.

   5. Przelewy Tokenów są wykonywane przez Bitpanda Metals i/lub Bitpanda GmbH w obrębie Systemów Bitpanda.

   6. Stawki końcowe i/lub wszelkie inne płatności lub usługi musisz regulować i/lub przelewać niezwłocznie po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty.

   7. Jeżeli korzystasz z Bitpanda Savings, jako metodę płatności możesz wybrać zgodę na polecenie zapłaty SEPA lub regularne obciążanie karty kredytowej:

    1. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA oznacza, że niniejszym nieodwołalnie przyznajesz Bitpanda GmbH lub spółce zależnej Bitpanda GmbH zgodę na wykonanie polecenia zapłaty SEPA w celu uregulowania Twoich wymagalnych płatności i przesłania ich z określonego konta z zastosowaniem powtarzalnego, regularnego polecenia zapłaty SEPA. Ponadto niniejszym upoważniasz swój bank do dokonywania bezpośrednich obciążeń. Twój bank ma również prawo do odmowy dokonywania bezpośrednich obciążeń, szczególnie w przypadku, gdy na Twoim koncie nie ma wystarczających środków. Masz prawo do zainicjowania obciążenia zwrotnego na swoje konto w ciągu 56 dni kalendarzowych (8 tygodni) od dnia obciążenia bez podawania przyczyny. Po otrzymaniu informacji o kwocie i terminach obciążeń zrzekasz się nieodwołalnie prawa do otrzymywania wstępnych powiadomień przed dokonywaniem obciążeń. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twoim koncie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli dokonanie polecenia zapłaty SEPA będzie niemożliwe (np. bank odmawia obciążenia lub je odrzuca), będziesz ponosić wszelkie związane z tym koszty (np. opłaty bankowe). Dotyczy to również sytuacji, w której wycofujesz zgodę na polecenie zapłaty SEPA. W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wstępne ustalenia związane ze zgodą na polecenie zapłaty SEPA mogą zająć do dziesięciu dni od przekazania Bitpanda Twoich niezbędnych danych, które muszą zostać wprowadzone, aby umożliwić dokonywanie obciążeń bezpośrednich (to samo dotyczy również sytuacji, w której zmieniasz kwotę Twojego Wielokrotnego polecenia zapłaty.

    2. Regularne obciążanie karty kredytowej: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. W tym przypadku upoważniasz Bitpanda GmbH do obciążania Twojej karty kredytowej na warunkach korzystania z tej karty. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twojej karcie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie karty kredytowej będzie niemożliwe (np. gdy są na niej niewystarczające środki), będziesz ponosić wszystkie związane z tym koszty (np. opłaty za prowadzenie karty kredytowej). W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10.

    3. Jeżeli wykonanie Wielokrotnego polecenia zapłaty nie będzie możliwe (niezależnie od przyczyny), na Twoje Konto Klienta Bitpanda nie zostanie przekazany żaden Token M. W takim wypadku otrzymasz wiadomość e-mail informującą o niewykonaniu zlecenia.

    4. Możesz w każdej chwili zrezygnować ze Wielokrotnego polecenia zapłaty dokonywanego poprzez polecenie zapłaty SEPA lub obciążanie karty kredytowej. : Rezygnacja z polecenia zapłaty SEPA wejdzie w życie w momencie wystąpienia wcześniejszego z poniższych zdarzeń: (i) otrzymania rezygnacji przez bank lub (ii) po upływie co najmniej dwóch Dni roboczych od poinformowania nas o rezygnacji.

    5. Bitpanda Metals ma prawo do odmowy świadczenia usług Bitpanda Savings na rzecz Klientów indywidualnych Bitpanda z przyczyn obiektywnych.

   8. Do momentu uregulowania ceny zakupu, w tym wszystkich opłat i wydatków i/lub wszelkich innych zaległych kwot i/lub roszczeń, bądź przesłania wszystkich zamienionych Tokenów do Bitpanda Metals, każdy Token i związany z nim dochód pozostaje własnością Bitpanda Metals (Zastrzeżenie praw własności: Eigentumsvorbehalt) i Bitpanda Metals ma prawo do zachowania (Zurückbehaltungsrecht) Tokenów danego Klienta Bitpanda. Zastrzeżenie to pozostaje w mocy niezależnie od formy przetwarzania lub mieszania towarów zachodzącego w dowolnym miejscu na świecie.

   9. Twoja płatność / Twój przelew będzie uznana(-y) za spóźnioną(-y), jeśli nie zostanie zaksięgowana na kontach Systemów Bitpanda (w tym w portfelach i magazynach) po wykonaniu przez Bitpanda Metals ZURZ (zob. punkt 3.1.5) lub gdy nie można dokonać polecenia zapłaty SEPA (zob. punkt 8.7). Bitpanda Metals nie może mieć opóźnienia, ponieważ akceptuje ofertę poprzez wykonanie ZURZ lub ją odrzuca we wszystkich pozostałych przypadkach niewykonania ZURZ.

   10. Jeżeli spóźniasz się z przelewem, Bitpanda Metals może naliczyć opłaty za monit w wysokości odpowiadającej długości opóźnienia / wartości przesyłanych Tokenów, gdy opłaty te są niezbędne do pokrycia stosownych kosztów przez Bitpanda Metals w związku z obsługą opóźnienia i egzekwowaniem praw Bitpanda Metals (opłata ta może wynosić od 5,00 euro do maksymalnie 15,00 euro). Jeżeli Klient Bitpanda nie reguluje obciążeń w odpowiednim czasie, Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zlecenia ściągnięcia należności firmie windykacyjnej. W takim wypadku Bitpanda Metals dodatkowo naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 euro dla roszczeń od 0 euro do 500,00 euro oraz w wysokości 10,00 euro dla roszczeń powyżej 500,00 euro. Co więcej, wszelkie dodatkowe wydatki ponoszone przez firmę windykacyjną „Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen” (BGBI Nr 141/1996 idgF) będą przenoszone na Klienta Bitpanda, dopóki będą one uzasadnione i przeznaczane na pokrycie stosownych kosztów postępowania.

   11. Musisz spełniać wszystkie wymagania dotyczące ujawniania danych w procesach płatniczych, szczególnie w odniesieniu do płatności metodą SEPA. Jeżeli nie spełniasz wymagań dotyczących ujawniania danych, Systemy Bitpanda nie mogą przypisać konkretnej płatności z Twoim Kontem Klienta Bitpanda, co powoduje zainicjowanie ręcznego procesu śledzenia, za który Bitpanda Metals naliczy Ci opłatę manipulacyjną niezwiązaną z (ewentualnymi) roszczeniami z tytułu szkody zgodnie z punktem 4.3 powyżej.

   12. Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach niewykonania przez Systemy Bitpanda płatności na Twoje konto z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. podania nieprawidłowego numeru IBAN lub usterki technicznej Twojego dostawcy usług płatniczych) do zastępczego przesłania (części) dostępnych Tokenów F lub E o takiej samej wartości, w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, po niepowodzeniu w wykonaniu ww. płatności. Otrzymane Tokeny F lub E całkowicie zastępują płatność bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

   13. Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania i/lub odrzucania metod płatności według własnego uznania.

   14. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność adresów portfeli w Systemie Bitpanda oraz za zapewnienie, że są one prawidłowe i aktualne. Bitpanda Metals nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów Klienta Bitpanda w odniesieniu do adresów portfeli w Systemie Bitpanda.

  9. Prawo do odstąpienia

   1. Musisz jednoznacznie zrzec się prawa do 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, z którego konsumenci korzystają zgodnie z Art. 11 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), aby zgodnie z Art. 18 ust. 1 poz. 11 FAGG umożliwić Bitpanda Metals przesyłanie Tokenów M przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia. System Bitpanda przesyła Klientowi Bitpanda potwierdzenie rozwiązania umowy zgodnie z Art. 5 ust. 2 FAGG niezwłocznie po wykonaniu ZURZ.

  10. Ochrona danych

   1. W trakcie dostarczania wynegocjowanych usług Bitpanda Metals spełnia wymagania RODO przedstawione w Warunkach ochrony danych.

  11. Ryzyka

   1. Będąc Klientem Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz możliwość wystąpienia następujących ryzyk w trakcie korzystania z Systemów Bitpanda. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, nieodłącznego ryzyka w poniższych przykładach:

    1. Ryzyko wad oprogramowania: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, Systemy Bitpanda, aplikacje mobilne i technologia Systemu, inteligentne systemy zawierania umów, inne oprogramowanie i technologie oraz koncepcje i teorie techniczne nadal są na wczesnym etapie rozwoju i nie są całkowicie sprawdzone. Nie istnieje żadna gwarancja ani rękojmia, że proces odbioru, wykorzystania i posiadania wszelkich informacji cyfrowych będzie przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów, oraz że istnieje nieodłączne ryzyko, iż oprogramowanie i powiązane z nim technologie i teorie mogą zawierać wady, niedociągnięcia lub błędy powodujące m.in. całkowitą utratę wszystkich informacji cyfrowych, w szczególności Tokenów, euro lub wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

    2. Ryzyko prawne: Istnieje możliwość, że w określonych jurysdykcjach będą stosowane obecne lub będą wprowadzane nowe przepisy prawa dotyczące aplikacji i/lub Usług opartych na technologii blockchain, które mogą wywierać negatywny wpływ na bieżącą konfigurację Systemów oraz mogą m.in. skutkować wprowadzeniem istotnych zmian w informacjach cyfrowych / technologii Systemów Bitpanda, w tym wycofaniem lub utratą wszelkich informacji cyfrowych lub wartości, jakimi mogą cechować się wszelkie kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain. Technologia Systemów Bitpanda ma być wprowadzona na rynek, na którym nie obowiązują zasady panujące na rynkach finansowych. Przyjmuje się, że projekt i struktura oprogramowania nie podlegają żadnym zasadom rynków finansowych, w związku z czym Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH zamierzają projektować, zmieniać i/lub dostosowywać technologię Systemów Bitpanda w taki sposób, aby zasady rynków finansowych nie dotyczyły żadnych informacji cyfrowych i/lub technologii Systemów Bitpanda. W odniesieniu do ryzyka prawnego, zmiany w technologii Systemów Bitpanda dotyczące wspomnianych adaptacji, poprawek i zmian projektów mogą skutkować wycofaniem lub utratą wszelkich kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain bądź wszelkich wartości, jaką mogą te aktywa posiadać.

    3. Ryzyko kradzieży i podatności na ataki internetowe: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, technologia Systemów Bitpanda, inteligentny(-e) system(y) zawierania umów, inne powiązane oprogramowanie, inne elementy technologii i/lub platformy mogą być narażone na ataki elektroniczne lub fizyczne, które mogą skutkować kradzieżą lub utratą kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain, bądź kradzieżą lub utratą danych osobowych, wpływającą na możliwość rozwoju, wprowadzenia lub użytkowania technologii Systemów Bitpanda. Pamiętaj, że wiadomości SMS i usługi poczty elektronicznej są podatne na ataki spoofing i phishing, w związku z czym wszystkie wiadomości przesyłane rzekomo przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH musisz dokładnie analizować. Aby przeglądać wszelkie transakcje lub wymagane działania, gdy nie masz pewności co do autentyczności źródła wiadomości, zawsze loguj się na swoje Konto Klienta Bitpanda pod adresem: https://www.bitpanda.com. Pamiętaj, że ataki phishing często występują niezależnie od korzystania z SMS, poczty elektronicznej lub innych usług i korzystają z mechanizmów wyszukiwania, reklam w mechanizmach wyszukiwania lub innych fałszywych linków. Bitpanda Metals ani Bitpanda GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za Tokeny lub inne środki utracone w wyniku ataków spoofing, phishing lub innych ataków.

    4. Ryzyko utraty wartości / zmienności: Wartość Tokenów M może ulegać bardzo dużym zmianom.

    5. Ryzyko ogólne: W odniesieniu do metali szlachetnych i/lub powodzenia technologii Systemów Bitpanda nie istnieje żadna wyraźna ani dorozumiana prawna gwarancja/rękojmia. Metale szlachetne są pozyskiwane na wyłączne ryzyko Klienta Bitpanda w „aktualnym stanie” bez żadnych prawnie regulowanych gwarancji/rękojmi.

    6. Ryzyko podatkowe: Konsekwencje podatkowe alokacji lub zakupu metali szlachetnych oraz wymiany metali szlachetnych, posiadania metali szlachetnych i/lub wszelkie inne działania lub transakcje dotyczące metali szlachetnych mogą dotykać Klienta Bitpanda. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji o konsekwencjach podatkowych w odniesieniu do Tokenów i technologii Systemów Bitpanda skontaktuj się ze swoimi doradcami prawnymi. Poprzez przedłożenie Oferty Klienta Bitpanda do Bitpanda Metals i/lub odbiór, używanie lub posiadanie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain i w zakresie dozwolonym przez prawo, wyrażasz zgodę na niezobowiązywanie żadnej strony zainteresowanej (w tym Bitpanda Metals, Bitpanda GmbH, a także ich audytorów, wykonawców, doradców, pracowników lub założycieli) do odpowiedzialności z tytułu wszelkich należności podatkowych związanych lub wynikających z przedłożeniem Oferty Klienta Bitpanda, alokacją, używaniem lub posiadaniem metali szlachetnych bądź wszelkimi innymi działaniami lub transakcjami związanymi z metalami szlachetnymi.

  12. Ostrzeżenia

   1. Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain jest w wysokim stopniu spekulatywne i obarczone ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału. Inwestycje te powinni podejmować tylko użytkownicy, którzy są przygotowani na ewentualną stratę całego zainwestowanego kapitału.

   2. Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain oznacza inwestowanie w coś całkowicie nowego i nieprzewidywalnego. Inwestycji takich powinni dokonywać tylko użytkownicy, którzy chcą ponosić maksymalne ryzyko.

   3. Kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są walutami ani środkami płatniczymi, nie są akceptowane przez państwa ani banki centralne, a osoby prywatne nie muszą ich akceptować.

   4. Bitpanda Metals nie ponosi odpowiedzialności za ceny metali szlachetnych. Handlujesz metalami szlachetnymi we własnym zakresie i na własne ryzyko.

   5. Korzystasz z oferowanych Systemów Bitpanda na własne ryzyko.

  13. Pozostałe postanowienia

   1. Grupa Bitpanda zarządza Systemami Bitpanda z należytą starannością. Niemniej jednak systemy wymiany informacji cyfrowych zawierają wiele nowych obszarów z technologiami eksperymentalnymi i ryzyko wystąpienia zakłóceń, awarii i innych problemów jest w nich bardzo wysokie. Ani Bitpanda Metals, ani Bitpanda GmbH nie daje żadnej gwarancji w zakresie jak najszybszego wyszukiwania rozwiązań wszelkich problemów. Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH nie przyjmują żadnej odpowiedzialności poza próbami podejmowanymi w celu szukania rozwiązań, dlatego nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych zakłóceniami w działaniu Systemu Bitpanda, ponieważ zakłócenia te są nieodłączną częścią etapu eksperymentalnego.

   2. Przyjmujesz do wiadomości, że systemy oparte na technologiach, takie jak Systemy Bitpanda, wymagają prac konserwacyjnych i rozwojowych, a do przeprowadzania tych prac niezbędne są (planowane i nieplanowane) przerwy w działaniu systemów.

   3. Bitpanda Metals

    1. będzie względem klientów biznesowych ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda Metals,

    2. będzie względem konsumentów ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda Metals,

    3. w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szkód wynikowych, szczególnie w odniesieniu do szkód na oprogramowaniu zewnętrznym, utraty zysków, szkód na mieniu Klienta Bitpanda lub szkód poniesionych przez strony trzecie,

    4. w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przerwami w działaniu Systemów Bitpanda, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uniknięcia zakłóceń sieciowych i/lub spowodowanych nieuniknionymi zdarzeniami, na które Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH nie mają wpływu (np. zakłóceń w pracy sieci energetycznej; przerw w pracy i wizji lokalnych organów nadzorczych; strajków; zamieszek; zdarzeń środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, burze itp.; wojen lub konfliktów krajowych lub międzynarodowych z użyciem lub bez użycia broni; sankcji krajowych lub międzynarodowych obejmujących określone produkty, usługi, osoby i kraje; ograniczeń prawnych w zakresie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain występujących w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie; przerw w pracy sieci IT, awarii komputerów lub działalności przestępczej z wykorzystaniem stron trzecich, w tym hakowania),

    5. nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie może zagwarantować, że certyfikaty bezpieczeństwa wyświetlane w dowolnym Systemie Bitpanda zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo,

    6. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną utratę danych klienta (np. wskutek ataków hakerskich), na które Bitpanda Metal i Bitpanda GmbH nie mają wpływu; Klient Bitpanda będzie niezwłocznie informowany o utracie danych,

    7. nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) Token E przechowywany w dowolnym portfelu aktywnym i/lub nieaktywnym Klienta Bitpanda; (ii) informacje Klienta Bitpanda używane na potrzeby transakcji przychodzących lub wychodzących w Systemach Bitpanda; (iii) transakcje przychodzące lub wychodzące w Systemach Bitpanda; (iv) Klienta Bitpanda lub inną osobę korzystającą ze stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH, takich jak zewnętrzne usługi portfeli lub inne usługi zewnętrzne, oraz (v) jakiekolwiek dane logowania użytkownika, dane logowania Klienta Bitpanda, dane do 2FA lub inne dane użytkownika. Podczas korzystania stron internetowych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda Metals lub Bitpanda GmbH, takich jak usługi portfela lub inne usługi zewnętrzne, Bitpanda Metals i Bitpanda GmbH wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności związanej z usługami zewnętrznymi i nie odpowiadają za realizację usług zewnętrznych lub działania dostawcy Będąc Klientem Bitpanda, korzystasz z tego typu usług wyłącznie na własne ryzyko. Środki przesyłane stronom trzecim nie podlegają zwrotowi, gdy strony te nie wyrażą na to swojej gotowości. Możemy, lecz nie będziemy sprawdzać rzetelności działań podejmowanych przez te strony trzecie. Naszym zobowiązaniem nie jest kontaktowanie się ani rozwiązanie problemów we współpracy z tymi stronami trzecimi.

   4. Bitpanda Metals podejmuje się nadzoru nad Tokenem M przechowywanym przez Klienta Bitpanda w zakresie osiągalnym pod względem technicznym przez Systemy Bitpanda.

   5. Bitpanda Metals ma prawo do ujawniania wszelkich danych dowolnemu organowi właściwemu, jeżeli organ ten złoży wniosek o ich ujawnienie w celu śledzenia lub badania dowolnej sprawy na mocy austriackiego prawa karnego (StGB). Bitpanda Metals zastrzega sobie prawo do podejmowania współpracy z takimi organami w maksymalnym możliwym zakresie.

   6. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że w odniesieniu do każdej transakcji akceptujesz i potwierdzasz GTC w ich aktualnej formie.

   7. Jeżeli co najmniej jedno postanowienie niniejszych GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia GTC i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienia – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będą nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

   8. Zmiany i poprawki do niniejszych GTC, w tym niniejsza klauzula, mogą być wprowadzane przez Bitpanda Metals w dowolnym czasie i wchodzić w życie, gdy (i) Klient Bitpanda zaakceptuje zmienioną wersję GTC online lub (ii) w ciągu 1 miesiąca od opublikowania takich zmian lub poprawek, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

   9. GTC regulują wyłącznie relacje Klienta z Bitpanda oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Bitpanda Metals nie obowiązują żadne warunki (AGB) Klienta.

   10. Brak wyegzekwowania lub wykonania przez Bitpanda Metals, w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, jakiegokolwiek warunku, prawa lub środka zaradczego wynikającego lub zgodnego z GTC nie będzie stanowić i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego warunku, prawa lub środka zaradczego oraz nie będzie w żaden sposób wpływać na prawo Bitpanda Metals do egzekwowania lub wykonania go w przyszłości, pod warunkiem że prawo to nie jest ograniczone czasowo, nie wygasło lub nie zostało wykluczone. Każdy odnośny przypadek zrzeczenia się musi mieć formę pisemną.

   11. Bitpanda Metals i Klient uzgadniają, że ich komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa GTC jest wersją nadrzędną.

   12. GTC i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

   13. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń.

  Załącznik I

  Definicje

  2FA oznacza potwierdzenie tożsamości Klienta Bitpanda z wykorzystaniem dwóch różnych składników (czynników).
  Klient Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.2.
  Konto Klienta Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.1.
  Oferta Klienta Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.
  Bitpanda Metals ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.
  Bitpanda Savings ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
  Bitpanda Swap ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.
  Systemy Bitpanda mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.
  Bitpanda To Go ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.
  Dzień roboczy dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.
  ZURZ lub Zawarcie umowy i realizacja zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.
  Bon podarunkowy ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.
  Niewywiązanie się z płatności ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.
  Token E ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
  Token F ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
  Portfel fiat ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.
  Przycisk zatwierdzenia oferty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.
  Przycisk zatwierdzenia oferty Savings ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
  Przycisk zatwierdzenia oferty Swap ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.
  Przyciski zatwierdzenia oferty mają znaczenie takie, jak w punktach 3.1.2. i 3.1.3.
  Stawka końcowa ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.1.
  Token M ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
  Wielokrotne polecenie zapłaty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.
  Okres ważności oferty ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.
  Gwarancja ceny ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.
  Okres referencyjny ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.7.
  Usługi mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.
  Token ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.
  Bon na Token ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.
  Portfel ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

  Definicje

  W GTC poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.

 • Polityka prywatności Bitpanda

  1. Informacje o Polityce prywatności

  Prywatność i bezpieczeństwo transakcji to podstawowe elementy związane z kryptowalutami, technologią blockchain i całym rynkiem. Bitpanda docenia zaufanie, jakim darzą nas Klienci, którzy na naszej platformie handlują kryptowalutami i innymi aktywami cyfrowymi. Z tego względu prywatność i bezpieczeństwo danych są dla grupy Bitpanda niezwykle istotne. Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas wizyt na naszej stronie internetowej i korzystania z naszych usług oraz w trakcie wykonywania wraz z nami wszelkich innych transakcji biznesowych mają dla nas bardzo duże znaczenie. Gdy korzystasz z produktów i/lub usług Bitpanda, powierzasz nam swoje dane osobowe w celu ich przetworzenia. Bitpanda chce, aby komfort użytkowania naszej platformy był jak najwyższy, a obsługa naszych produktów i usług była teraz i w przyszłości prawdziwą przyjemnością. Właśnie dlatego chcemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej platformy, abyśmy mogli ją nieustannie udoskonalać. Oprócz świadczonych przez nas usług, jest to niezbędne z perspektywy zwiększania użyteczności przetwarzania Twoich danych osobowych.

  W związku z powyższym, niniejszą Politykę prywatności opracowaliśmy tak, aby w sposób szczegółowy informowała, które spośród Twoich danych są przez nas gromadzone, jak są one przetwarzane i komu możemy je przekazywać. Co więcej, chcemy Ci przedstawić środki ostrożności, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci w tym zakresie prawa oraz do kogo możesz się zwrócić w sprawach dotyczących ochrony danych.

  W kontekście terminów użytych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak „Przetwarzanie” czy „Inspektor”, odnosimy się do definicji podanych w rozporządzeniu RODO.

  Niniejszą politykę prywatności przygotowano w językach angielskim i niemieckim. W razie jakichkolwiek sprzeczności wiążąca jest wersja angielska.

  2. O Grupie Bitpanda

  Bitpanda GmbH oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane dalej „Bitpanda”, „Grupą Bitpanda„ lub „nami”) za pośrednictwem stron internetowych www.bitpanda.com, exchange.bitpanda.com oraz aplikacji mobilnej („Aplikacja mobilna”) (zwane wspólnie dalej „stroną” lub „platformą”) oferują usługi i produkty związane z kupnem i sprzedażą kryptowalut oraz innych aktywów cyfrowych, w tym także usługi płatnicze i IT.

  Bitpanda GmbH z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 423018k jest spółką dominującą i dostawcą treści publikowanych na Platformie oraz odpowiada za znajdującą się na niej ofertę kryptowalut. 

  Grupa Bitpanda składa się z następujących spółek, z których wszystkie są spółkami zależnymi Bitpanda GmbH:

  • Bitpanda Metals GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 511923 d, oferuje handel metalami szlachetnymi za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com.

  • Bitpanda Payments GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 501412x, oferuje różnorodne usługi płatności za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com.

  • Bitpanda UK Limited: z siedzibą w 68 Hanbury Street, E1 5JL, Londyn, Wielka Brytania, zarejestrowana w brytyjskim urzędzie rejestrowym Companies House pod numerem 11106704, pełni funkcję usługodawcy Grupy Bitpanda.

  • Pantos GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 481562 f, opracowuje nowe zastosowania technologii blockchain i oferuje własną kryptowalutę za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com. Zob. też www.pantos.io.

  • Bitpanda Customer Care GmbH: ma swoją siedzibę pod adresem Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 523486 h i działa jako dostawca usług dla Grupy Bitpanda.

  3. Zakres zastosowania:

  Kogo obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

  Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich osób korzystających z usług, strony internetowej i aplikacji Bitpanda lub w jakikolwiek inny sposób wchodzących w relacje z Grupą Bitpanda (są to np. partnerzy biznesowi, zainteresowane strony, usługodawcy itp.). Zasadniczo osoby te są dalej zwane „Klientem” lub „Tobą”.

  Usługi Bitpanda Payments: W przypadku przetwarzania danych w związku z korzystaniem z usług płatniczych oferowanych przez Bitpanda Payments GmbH zapoznaj się z jej Polityką prywatności.

  Pliki cookie: Informacje na temat przetwarzania danych w związku z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami możesz również znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

  4. Osoby nieletnie:

  Czy z usług Bitpanda mogą korzystać osoby nieletnie?

  Nie, z produktów i usług Bitpanda nie mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia. Rejestrować konta i korzystać z usług mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W związku z tym świadomie nie gromadzimy danych osobowych osób nieletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie korzystaj z platformy Bitpanda i nie przekazuj nam żadnych danych osobowych.

  5. Inspektor: 

  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim możesz się w tej sprawie skontaktować?

  Jesteśmy świadomi faktu, że ochrona danych osobowych i ostrożne obchodzenie się z tymi danymi są niezwykle istotnymi aspektami. Bitpanda będzie używać przekazanych przez Ciebie danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami z zakresu ochrony danych, niniejszą Polityką prywatności i wyrażoną przez Ciebie zgodą.

  Zasadniczo każda spółka wchodząca w skład Grupy Bitpanda jest inspektorem i/lub wspólnym inspektorem w rozumieniu Art. 4 ust. 7 RODO, w związku z czym odpowiada za przetwarzania danych osobowych w związku z usługami świadczonymi przez konkretną spółkę (poszczególne usługi przedstawiono w punkcie 2).

  Ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa danych stosowane w Grupie Bitpanda, uważamy za niezbędne realizowanie jednolitej strategii ochrony danych w całej grupie. Bitpanda GmbH, spółka dominująca, pełni funkcję pierwszego punktu do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych w zakresie wszystkich usług oferowanych przez Grupę Bitpanda na platformie lub w Aplikacji mobilnej.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i egzekwowaniem Twoich praw w kontekście RODO, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

  6. Kategorie i źródła danych: 

  Które dane osobowe przetwarzamy i z jakich źródeł dane te pochodzą?

  Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w związku z naszą relacją biznesową i Twoim korzystaniem z naszej Strony internetowej. Co więcej, możemy przetwarzać dane otrzymywane w obrębie Grupy Bitpanda i dane otrzymywane od agencji udzielających kredyty, rejestrów dłużników, firm przeprowadzających analizy biznesowe (np. CRIF GmbH, KSV 1870 Holding AG, Dow Jones News GmbH, Factiva Limited, Sift Science Inc.) oraz pozyskiwane ze źródeł ogólnodostępnych (np. rejestrów handlowych, rejestrów stowarzyszeń, rejestrów gruntów, mediów, podmiotów prowadzących listy sankcyjne).

  Gdy korzystasz z naszych usług lub nawiązujesz inne relacje z Bitpanda, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • Dane kontaktowe: gdy tworzysz nowe konto użytkownika lub kontaktujesz się z Bitpanda, możemy przetwarzać np. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, zdjęcie w koncie Bitpanda, itp.

  • Dane weryfikacyjne: gdy konto jest weryfikowane (i w zależności od poziomu weryfikacji), możemy przetwarzać np. zdjęcia dokumentów tożsamości, np. paszportu prawa jazdy czy dowodu osobistego, oraz dane identyfikacyjne zawarte na tych dokumentach, a także informacje z rachunków za media na potrzeby weryfikacji miejsca zamieszkania, dane wideo pochodzące z procedur uwierzytelniania wideo, dane biometryczne do weryfikacji (zob. punkt 8) itp.

  • Dane finansowe:  w trakcie transakcji zakupu i sprzedaży możemy przetwarzać np. dane banku (IBAN, BIC), informacje na temat dostawcy usług płatniczych, szczegóły płatności, identyfikatory transakcji itp.

  • Dane rejestrowe: podczas wykonywania działań związanych ze stroną internetową możemy przetwarzać np. adres IP, dane dotyczące transakcji, adres depozytu i adres wypłaty, informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym, częstotliwość, godzinę, system operacyjny, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, identyfikacyjne pliki cookie (np. dla programów Affiliate i Tell-a-Friend), opcjonalne dane formularzy, raporty o poważnych awariach, dane dotyczące wydajności, zewnętrzne pliki cookie itp.

  • Dane Aplikacji mobilnej: gdy korzystasz z Aplikacji mobilnej, możemy przetwarzać np. adres IP, dane transakcji, adres depozytu i wypłat, informacje o urządzeniu mobilnym, częstotliwość, godzinę, system operacyjny, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, opcjonalne dane formularzy, raporty o poważnych awariach, dane dotyczące wydajności oraz (wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą) dane pochodzące z kamery, mikrofonu, pamięci i telefonu (sczytywanie potwierdzeń SMS).

  • Dane firmy: jeżeli korzystasz z konta biznesowego, możemy przetwarzać np. raporty z rejestru handlowego, dane należące do lub dotyczące właścicieli faktycznych, ewidencje lub dodatkowe informacje na temat ostatnich, przeszłych lub planowanych działaniach biznesowych, inne dane niezbędne do ustalenia/walidacji struktury, własności faktycznej lub jakiegokolwiek pełnomocnictwa itp.

  • Szczegóły i dowody posiadanych środków: jeżeli konieczne jest przedstawienie dowodu posiadanych środków, możemy przetwarzać np. oświadczenia banków lub inne informacje przekazywane przez banki lub instytucje finansowe, umowy sprzedaży lub ogólne, a także inne istotne dane przedstawiające lub określające pochodzenie środków w przypadku przekroczenia ogólnych limitów dziennych/miesięcznych określonych przez Bitpanda lub aktualizacji do konta Bitpanda Plus „Usługa z wysokimi limitami lub Usługa OTC” (więcej informacji – zob. https://www.bitpanda.com/plus). Aby ustalić cel, w jakim Klient korzysta z powyższych usług lub operacji handlowych, w razie potrzeby na wniosek Bitpanda lub po przekazaniu przez Klienta można przetwarzać dodatkowe informacje na temat wielkości ostatnich, przeszłych lub planowanych działań biznesowych lub prywatnych Klientów biznesowych lub prywatnych bądź inne dane.

  • Wnioski o wsparcie: jeżeli kontaktujesz się z naszym zespołem pomocy technicznej, możemy przetwarzać np. dane osobowe przekazane zespołowi pomocy technicznej przy przesyłaniu wniosku do zespołu pomocy technicznej Bitpanda lub jakiegokolwiek innego członka zespołu Bitpanda.

  • Dane marketingowe: jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową lub nasze media społecznościowe (np. fanpage na Facebooku) bądź korzystasz z Aplikacji mobilnej, możemy przetwarzać dane statystyczne i marketingowe, np. liczbę odwiedzających, częstotliwość, liczbę kliknięć, godzinę, miejsca, grupy docelowe, dane z plików cookie i innych podobnych technologii (pikseli, plików ClearGIF itp.), zachowanie, zainteresowania i preferencje konsumenta, dane dotyczące badań rynkowych i badania na grupach docelowych itp.; informacje na temat mediów społecznościowych znajdziesz w punkcie 11, a na temat plików cookie – w naszej Polityce plików cookie.

  • Zdjęcia oraz dane wideo i audio: gdy uczestniczymy w wydarzeniach lub targach lub je organizujemy bądź gdy przeprowadzamy wywiady z innymi osobami, możemy robić zdjęcia i rejestrować te wydarzenia, a co za tym idzie przetwarzać zdjęcia oraz dane wideo i audio. O wszelkich nagraniach będziemy Cię zawsze informować osobno.

  • Dane dotyczące zatrudnienia: jeżeli starasz się o pracę na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem serwisu LinkedIn, możemy przetwarzać dane osobowe, które trzeba podawać w procesie rekrutacyjnym, takie jak dane kontaktowe, CV, kwalifikacje, zaświadczenie o niekaralności wystawione przez policję, raport kredytowy, dokumenty tożsamości, takie jak paszport czy prawo jazdy oraz dane zawarte na tych dokumentach, linki do Twojego portfolio lub Twoich mediów społecznościowych itp.

   7. Cel i podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych: 

  W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Cały proces przetwarzania jest realizowany zgodnie z RODO i austriacką Ustawą o ochronie danych (DSG). Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednej z podstaw prawnych przedstawionych poniżej. Jeżeli Bitpanda prosi Cię o podanie jakichkolwiek danych osobowych niewymienionych powyżej, informacje o tych danych oraz o celu i podstawie prawnej do ich gromadzenia i przetwarzania będziemy Ci przekazywać w momencie gromadzenia danych osobowych.

  7.1. W przypadku wykonywania zobowiązań umownych (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

  Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do wykonywania zawartej z Tobą umowy lub do podejmowania działań na Twoje życzenie przed zawarciem umowy. Zobowiązaniami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • ogólne wykonywanie naszych usług, wszystkich zadań niezbędnych do obsługi, zapewnienia wydajności i administrowania Bitpanda i jej platformy,

  • zarządzanie kontami (np. nieustanne aktualizowanie danych Klienta), 

  • wykonywanie zleceń płatności (np. przetwarzanie płatności, wykonywanie obciążeń zwrotnych, przekazywanie dowodów zakupu i sprzedaży), 

  • realizacji programów Affiliate i Tell-a-Friend, 

  • obsługa klienta i wniosków o wsparcie (np. komunikacja w przypadku komplikacji, Zendesk),

  • proces uwierzytelniania wideo, jeśli zarejestrujesz konto na naszej stronie internetowej (walidacja tożsamości),

  • analiza i podnoszenie jakości platformy oraz zwiększanie ogólnego komfortu użytkowania (np. śledzenie wydajności na platformie),

  • bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo systemów IT na naszej stronie internetowej oraz zabezpieczenie naszej sieci (np. zapobieganie kradzieży tożsamości oraz przypadkom błędnego lub podejrzanego dostępu do naszych stron internetowych),

  • przetwarzanie wniosków i przekazywanie danych w celu otrzymania karty debetowej Bitpanda Debit Card (zob. pkt 8.4.);

  • proces rekrutacji dla nowych pracowników.

  7.2. W przypadku wykonywania zobowiązań prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

  Przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne do zachowania zgodności z różnymi przepisami prawa (np. 5. AMLD, ZaDiG 2018, GewO 1994 itp.). Zobowiązaniami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • zarządzanie umowami, księgowość i fakturowanie,

  • zarządzanie zgodnością i ryzykiem,

  • środki ukierunkowane na poznawanie klientów, takie jak proces uwierzytelniania wideo (walidacja tożsamości) oraz przedstawianie dowodów na posiadane środki,

  • monitorowanie pod kątem zapobiegania oszustwom, przypadkom niewłaściwego wykorzystania (np. w celach niezgodnych z prawem), praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych,

  • przekazywanie informacji organom ds. przestępstw podatkowych w zakresie postępowań prowadzonych w sprawach przestępstw podatkowych lub postępowaniach na mocy poleceń służbowych,

  • prowadzenie konsultacji z agencjami udzielającymi kredyty w celu ustalenia zdolności kredytowej i ryzyka niewywiązywania się ze zobowiązań.

  7.3. Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  W razie potrzeby dane mogą być przetwarzane poza zakresem umowy w celu dochowania prawnie uzasadnionych interesów Bitpanda lub strony trzeciej. Interesami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • zapobieganie oszustwom, przypadkom niewłaściwego wykorzystania (np. w celach niezgodnych z prawem), praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych,

  • zarządzanie ryzykiem i minimalizacja ryzyka np. poprzez zapytania wysyłane do agencji udzielających kredyty, rejestrów dłużników lub firm przeprowadzających analizy biznesowe,

  • identyfikacja i badanie potencjalnie błędnych lub podejrzanych przypadków biznesowych i prób uzyskania dostępu do naszych stron internetowych (np. z zastosowaniem analizy strony internetowej wykonywanej przez Sift Science),

  • przesyłanie danych w obrębie Grupy Bitpanda na wewnętrzne potrzeby administracyjne,

  • zarządzanie kontami oraz obsługa ogólnych wniosków i zapytań od klientów,

  • środki do ochrony naszych Klientów i Partnerów oraz do ochrony sieci i zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak również środki do ochrony naszych pracowników, Klientów i mienia Bitpanda np. poprzez monitoring wideo (z usuwaniem danych po upływie 72 godzin) i korzystanie z danych pochodzących z zewnętrznych centrów przetwarzania danych i usługodawców,

  • przetwarzanie zapytań od organów, prawników, agencji gromadzących dane w ramach postępowania karnego oraz egzekwowanie roszczeń prawnych w kontekście postępowania karnego,

  • badanie rynku, zarządzanie przedsiębiorstwem i ustawiczny rozwój produktów i usług,

  • przetwarzanie danych statystycznych, danych dotyczących wydajności i danych z badań rynkowych za pośrednictwem strony internetowej, Aplikacji mobilnej lub mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube itp.),

  • przetwarzanie preferencji Klienta (np. język, region) za pośrednictwem plików cookie na naszej stronie internetowej (zob. też nasza Polityka plików cookie),

  • bezpośrednie działania marketingowe i reklamowe (np. przygotowywanie strategii marketingowych, tworzenie grup docelowych Klientów, dystrybucja voucherów i materiałów reklamowych Bitpanda i jej firm partnerskich),

  • wykorzystanie zdjęć i danych wideo i audio pochodzących z miejsc ogólnodostępnych (np. wydarzeń publicznych, targów itp.) na potrzeby marketingowe i reprezentacyjne na naszych mediach społecznościowych lub naszej stronie internetowej,

  • śledzenie wydajności programów Affiliate i Tell-a-Friend.

  7.4. Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

  Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będzie ono odbywać się zgodnie z założonymi celami i w zakresie ustalonym w oświadczeniu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzanie, możesz ją wycofać w dowolnej chwili bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość. Za Twoją zgodą przetwarzamy dane np. w poniższych celach:

  • korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji mobilnej (np. pozwolenia telefonu na odczytywanie potwierdzeń SMS, pozwolenia na skanowanie kodów kreskowych kamerą, pozwolenia na wydawanie poleceń mikrofonem itp.),

  • bezpośrednie działania marketingowe i reklamowe (np. badania zadowolenia Klienta, newslettery, loterie pieniężne i inne metody komunikacji reklamowej),

  • analiza i śledzenie strony internetowej na potrzeby związane z reklamami (zob. też nasza Polityka plików cookie),

  • konkretne zastosowania zdjęć oraz danych audio i wideo (np. reklamy, wywiady itp.) do celów marketingowych i reprezentacyjnych za pośrednictwem różnych kanałów,

  • automatyczny proces uwierzytelniania, gdy dokonujesz weryfikacji podczas korzystania z usługi („Onfido”) Onfido Limited (walidacja tożsamości),

  • system zarządzania aplikacjami, proces rekrutacji i obsługa Twoich aplikacji (np. dobrowolne przechowywanie danych dotyczących aplikacji przez 2 lata, przesyłanie danych z Twoich kont mediów społecznościowych przy korzystaniu z narzędzia „Aplikuj przez LinkedIn” – zob. punkt 11).

  Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.

  8. Specjalne kategorie danych osobowych: 

  Czy Bitpanda przetwarza specjalne kategorie danych osobowych?

  Nie, Bitpanda zasadniczo nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych Klientów. Obejmuje to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, poglądy filozoficzne lub członkostwo w związkach zawodowych, jak również dane genetyczne i biometryczne (Art. 1 ust. 1 RODO). Wyjątek od powyższej zasady występuje, gdy dobrowolnie weryfikujesz swoje konto z wykorzystaniem automatycznego procesu uwierzytelniania (Onfido) realizowanego przez Onfido Limited – naszego usługodawcę (z siedzibą w 3 Finsbury, Londyn EC2M 2PA). 

  Stosując tę metodę weryfikacji, oprócz rzeczywistych danych weryfikacyjnych (np. zdjęć dokumentów tożsamości i danych zawartych na tych dokumentach, miejsca zamieszkania, stanu osób piastujących eksponowane stanowiska polityczne, dane wideo itp.), gromadzone są także dane biometryczne (np. dane osobowe wynikające z konkretnego procesu obróbki technicznej w związku z fizycznymi, psychologicznymi lub behawioralnymi cechami danej osoby oraz umożliwiających unikatową weryfikację tej osoby, np. obrazy twarzy, dane daktyloskopijne). Przetwarzanie danych biometrycznych zachodzi wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz w każdej chwili wycofać.

  Dane biometryczne będą przetwarzane wyłącznie przez Onfido Limited na potrzeby weryfikacji oraz usuwane w całości w ciągu 30 dni od jej dokonania. Bitpanda otrzymuje jedynie pozytywny lub negatywny wynik weryfikacji i inne dane weryfikacyjne i w żadnym momencie nie przetwarza danych biometrycznych swoich Klientów.

  9. Odbiorcy danych osobowych: 

  Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?

  Ochrona i poufność Twoich danych osobowych są dla Bitpanda bardzo ważne. W związku z powyższym, przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie opisanym poniżej lub w zakresie instrukcji obowiązującej w momencie, gdy Twoje dane są gromadzone. Gromadzone przez nas związane z Tobą dane nie będą również przez nas sprzedawane ani ujawniane stronom trzecim.

  9.1. Przesyłanie danych w obrębie Grupy Bitpanda:

  Twoje dane osobowe będą otrzymywać wyłącznie te biura lub osoby z Grupy Bitpanda, które będą ich potrzebować do wypełniania zobowiązań umownych i prawnych oraz prowadzenia prawnie uzasadnionych interesów. Dane osobowe są przez nas przesyłane w celach związanych z naszymi codziennymi działaniami biznesowymi, takimi jak zarządzanie kontami i inne operacje, które nam zlecasz, a także w celu przeprowadzania wewnętrznych procesów administracyjnych w sposób skuteczny i wspólny oraz udoskonalania naszych produktów i usług.

  9.2. Przesyłanie danych do podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych:

  W ograniczonym zakresie dane osobowe przekazujemy także podmiotom przetwarzającym dane, którzy świadczą dla nas usługi, takie jak usługi wideo z zakresu uwierzytelniania (np. IDnow GmbH, youniqx Identity AG, Onfido Limited), usługi IT (Amazon Web Services Inc.), usługi dotyczące obsługi klienta (Zendesk Inc.), usługi usprawniające działanie naszej strony internetowej (Hotjar Limited) dotyczące realizacji umów, zarządzania kontami, księgowości, fakturowania i badania błędnych lub podejrzanych przypadków biznesowych (Sift Science Inc), zarządzania aplikacjami (Lever Inc.) oraz wysyłania newsletterów (np. UAB MailerLite). Podmioty te mogą wykorzystywać lub ujawniać te dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia dla nas usług lub zachowania zgodności z przepisami prawa. Zobowiązujemy je umownie do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które przetwarzają one na naszą rzecz. 

  9.3. Przesyłanie danych do organów administracji publicznej i instytucji publicznych:

  Możemy również przesyłać Twoje dane osobowe, (i) gdy wymaga tego od nas prawo lub w związku z postępowaniami prawnymi, (ii) gdy uznajemy, że ujawnienie tych danych jest niezbędne do zapobieżenia szkodom lub stratom finansowym lub (iii) w związku z dochodzeniami prowadzonymi w sprawie potencjalnych lub faktycznych oszustw lub działań niezgodnych z prawem.

  9.4. Przesyłanie danych do innych stron trzecich:

  Wspólna kontrola: Jeżeli Bitpanda działa we współpracy z innymi stronami jako wspólny inspektor ochrony danych osobowych (np. w zakresie przetwarzania danych w ustalonych wspólnie celach w Grupie Bitpanda), przekazujemy tym stronom dane osobowe w zależności od potrzeb i w oparciu o co najmniej jedną podstawę prawną spośród tych, które wymieniono w punkcie 7. W przypadku wspólnej kontroli Twoje dane osobowe są przesyłane wyłącznie na podstawie stosownej umowy zawartej z naszymi partnerami (Art. 26 RODO).

  Inne strony trzecie: Bitpanda może przesyłać Twoje dane osobowe dowolnej osobie trzeciej za Twoją zgodą na ich ujawnianie lub przesyłanie w celu zawarcia umowy bądź podjęcia działań na wniosek podmiotu danych przed zawarciem umowy, szczególnie w odniesieniu do Bitpanda GmbH i/lub Bitpanda Metals GmbH, w zakresie, w jakim ujawnienie danych jest konieczne do przetwarzania usług płatniczych (Polityka prywatności Bitpanda Payments GmbH) lub zakupu i sprzedaży metali szlachetnych.

  Karta debetowa Bitpanda: Aby zaoferować własną kartę debetową, Bitpanda współpracuje z firmą UAB Finansinės paslaugos („Contis”), o numerze identyfikacyjnym 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa. Jeśli zamówisz kartę debetową Bitpanda za pośrednictwem naszej strony internetowej, przekażemy twoje dane osobowe wymagane do przetworzenia twojego wniosku o kartę debetową Bitpanda (takie jak dane weryfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe) do Contis. Contis będzie przetwarzać twoje dane osobowe w celu wydania Bitpanda Debit Card oraz stworzy i będzie zarządzać twoim kontem w Contis. Firma ta jest niezależnym administratorem danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które udostępniamy Contis i sposobu wykorzystania tych danych przez tę firmę, należy zapoznać się z polityką prywatności Contis, która dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.bitpanda.com/en/legal#privacy-contis)

  10. Przesyłanie danych na szczeblu międzynarodowym:

  Czy dane są przesyłane do krajów zewnętrznych lub organizacji międzynarodowych?

  Do Twoich danych osobowych w miejscu docelowym, przesyłanych do miejsca docelowego i/lub przechowywanych w miejscu docelowym poza Twoim krajem, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż analogiczne przepisy unijne, mogą mieć dostęp tamtejsi pracownicy lub dostawcy. Bitpanda będzie we wszystkich okolicznościach chronić dane osobowe w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce prywatności.

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w kraju zewnętrznym [poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)] lub jeżeli odbywa się to w kontekście korzystania z usług zewnętrznych lub ujawniania i/lub przesyłania danych osobowych stronom trzecim, będziemy przesyłać dane osobowe tylko w celu wypełniania naszych (wstępnych) zobowiązań umownych oraz w oparciu o Twoją zgodę, zobowiązania prawne lub nasze prawnie uzasadnione interesy. Z zastrzeżeniem uprawnień nadawanych na mocy prawa lub umowy, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych osobowych w kraju zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy spełnione są warunki Art. 44 i następnych RODO. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie i przekazywanie danych odbywa się w oparciu o specjalne zabezpieczenia, takie jak przestrzeganie kodeksu postępowania lub mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych lub zapewnienia zgodności z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownym (znanymi jako „Standardowe Klauzule Umowne”).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przesyłania danych na szczeblu międzynarodowym lub zapoznać się ze specjalnymi środkami bezpieczeństwa stosowanymi przy eksportowaniu Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres: privacy@bitpanda.com.

  11. Obecność w mediach społecznościowych: 

  Czy dane są przetwarzane na platformach mediów społecznościowych i kto za to odpowiada?

  Informacje ogólne: Bitpanda jest obecna na różnych platformach mediów społecznościowych (zob. niżej), aby komunikować się ze swoimi aktywnymi Klientami, potencjalnymi Klientami i użytkownikami mediów społecznościowych zainteresowanymi usługami, produktami i wiadomościami związanymi z Bitpanda. Gdy odwiedzasz platformy mediów społecznościowych, obowiązują Cię dodatkowo ogólne warunki ich użytkowania oraz polityki prywatności ich operatorów. Pragniemy podkreślić, że dane użytkowników mogą być również przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Może to skutkować narażeniem użytkowników na zagrożenia wynikające z różnych ram prawnych (np. trudniejsze do wyegzekwowania prawa podmiotu danych).

  W ramach procesu technicznego realizowanego przez różne platformy mediów społecznościowych (np. Google, Facebook, Twitter itp.) wiedzą one, gdy klikasz na ich treści lub na stronę internetową, którą odwiedzasz oraz czy jednocześnie jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie w tych mediach. Informacje te są gromadzone przez platformy mediów społecznościowych i przypisywane do Twoich kont na tych platformach niezależnie od tego, czy klikasz na nich jakiekolwiek treści. Po wylogowaniu z konta możesz uniemożliwić tym firmom kojarzenie gromadzonych przez nich informacji z Twoimi kontami. Bitpanda nie kontroluje podejmowanych przez nie działań, w związku z czym nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody, jakich możesz doświadczyć wskutek wykorzystania Twoich danych przez te firmy. Więcej informacji na temat śledzenia, plików cookie i innych podobnych technologii oraz możliwości rezygnacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

  Inspektor: Bitpanda może przetwarzać dane osobowe użytkowników mediów społecznościowych tylko wtedy, gdy komunikują się oni z Bitpanda bezpośrednio za pośrednictwem tego typu platform (np. liczbę odwiedzających, publikowane artykuły, polubienia, wiadomości wysyłane bezpośrednio, zapytania Klientów, komentarze itp.). W takich przypadkach Bitpanda odpowiada również za przetwarzanie zgromadzonych w ten sposób danych osobowych. Dane te przetwarzamy nie tylko my – czynią to również inny usługodawcy, w szczególności operatorzy sieci i platform społecznościowych. Nie mamy wpływu na proces przetwarzania danych i ponosimy za niego odpowiedzialności – odbywa się on wyłącznie w zakresie odpowiedzialności innych usługodawców.

  Szczegóły dotyczące konkretnych procesów przetwarzania i możliwości wyrażenia sprzeciwu (rezygnacji) wobec dostawców sieci społecznościowych znajdziesz w politykach prywatności odpowiednich dostawców (zob. niżej). W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenie praw podmiotu danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez innych usługodawców podkreślamy, że jest to możliwe u poniższych podmiotów. Tylko one mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio stosować odpowiednie środki i udzielać informacji.

  Nasze strony mediów społecznościowych i kanały oraz linki do ich polityk prywatności: 

  Nasze strony mediów społecznościowych i kanały

  Polityka prywatności

  Instagram

  Link

  Facebook

  Link

  LinkedIn

  Link

  Twitter

  Link

  Telegram

  Link

  YouTube

  Link

  Reddit

  Link

  Pinterest

  Link

  VK

  Link


  Facebook Insights: Bitpanda prowadzi fanpage na Facebooku („Fanpage”) i korzysta z powiązanego z nim narzędzia analitycznego „Facebook Insights”. Dzięki temu narzędziu Bitpanda otrzymuje anonimowe podsumowania statystyczne o swoim Fanpage’u (np. dotyczące liczby odwiedzających, częstotliwości, grupach docelowych itp.). W kontekście przetwarzania danych osobowych Bitpanda i Facebook Ireland Limited („Facebook”) pełnią funkcję wspólnych inspektorów ochrony danych (Art. 4 ust. 7 RODO), w związku z czym ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Zgodnie z Art. 26 ust. 1 RODO, Bitpanda i Facebook zawarły stosowne porozumienie, które jest dostępne pod tym linkiem. Bitpanda nie przechowuje jednak żadnych danych osobowych. Są one przechowywane wyłącznie przez Facebook i przetwarzane z wykorzystaniem narzędzia Insights. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Facebook Insights należy kierować do Facebooka, używając tego linku.

  Przycisk „Aplikuj przez LinkedIn”: Korzystając z funkcji aplikowania o pracę z wykorzystaniem przycisku „Aplikuj przez LinkedIn”, dostarczanego przez sieć społecznościową LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA), wyrażasz zgodę, aby Bitpanda mogła uzyskać dostęp do Twojego profilu LinkedIn. Po kliknięciu przycisku „Aplikuj przez LinkedIn” zostaniesz przekierowany(-a) do LinkedIn, aby wpisać swoje dane dostępowe do LinkedIn. Możesz wybrać dane, które chcesz udostępnić Bitpanda – otrzymamy wówczas tylko te dane, które zaznaczysz. Bitpanda nie będzie otrzymywać żadnych informacji na temat Twojego loginu ani danych dostępowych do LinkedIn. Więcej informacji na ten temat znajdziesz również w Polityce prywatności LinkedIn.

  12. Newsletter:

  Jaka jest podstawa prawna do wysyłania powiadomień elektronicznych i jak można z nich zrezygnować?

  Nasz newsletter przesyłany pocztą elektroniczną (np. coin-update) będzie informować Cię o usługach i produktach Bitpanda. Jeżeli chcesz otrzymywać nasz newsletter, musisz go zasubskrybować, podając swój adres e-mail. Newslettery i pozostałe powiadomienia elektroniczne wysyłamy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, gdy je subskrybujesz (podwójna zgoda) lub gdy wyrazisz ją w trakcie rejestracji konta Bitpanda, bądź gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna [np. Art. 107 ust. 3 austriackiej Ustawy telekomunikacyjnej (TKG)]. Procedura podwójnej zgody pozwala nam na sprawdzanie, czy jesteś faktycznie posiadaczem podanego adresu e-mail lub czy posiadacz tego adresu otrzymuje powiadomienia elektroniczne. Stanowi ona dowód w przypadku, gdy strona trzecia niewłaściwie używa adresu e-mail podanego podczas rejestracji do otrzymywania newslettera bez wiedzy strony uprawnionej. 

  Nasz Newsletter jest rozsyłany przez UAB MailerLite (z siedzibą w J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa), a w samym newsletterze mogą być używane tzw. sygnały nawigacyjne (zwane również plikami ClearGIF lub pikselami śledzącymi). Sygnały te pozwalają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi Klienci korzystają z newslettera. Pełnia one funkcję podobną do plików cookie, ale w przeciwieństwie do nich są niewidoczne dla użytkownika. Za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych można uzyskiwać informacje np. o otwarciu wiadomości e-mail oraz czy system użytkownika może odbierać wiadomości HTML.

  Z otrzymywania newslettera możesz zrezygnować w każdej chwili np. poprzez wycofanie swojej zgody. Zrezygnować z subskrypcji możesz po zalogowaniu się na swoje konto, gdzie na dole każdego powiadomienia znajdziesz link do wykonania tej czynności. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe będziemy gromadzić do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przechowywanie danych, abyśmy mogli udowodnić, że rzeczywiście wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie newslettera. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone i służy wyłącznie do obrony przed roszczeniami. Będziesz miał(a) prawo do złożenia wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych.

  13. Okresy przechowywania i usuwanie danych:

  Jak długo moje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) i kiedy zostaną usunięte?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe, w zależności od potrzeb, przez cały czas trwania współpracy biznesowej (od jej rozpoczęcia, przez realizację, do ustania umowy) oraz zasadniczo 1 rok po zakończeniu współpracy. Oprócz tego, przechowujemy Twoje dane przez dłuższy czas zgodnie z ustawowymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania i dokumentacji, do obrony przed roszczeniami prawnymi i za Twoją wyraźną zgodą. 

  Okres przechowywania jest wyznaczany na podstawie ustalonych ustawowo okresów przechowywania lub okresów przedawnienia. Zgodnie z austriackimi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw (UGB) i Federalnymi przepisami podatkowymi (BAO) trwa on 7 lat, zgodnie z Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy na rynku finansowym (FM-GWG) trwa on 10 lat, natomiast zgodnie z Ustawą o równym traktowaniu (GIBG) trwa on pół roku, a niektórych przypadkach określonych w austriackim Ogólnym kodeksie cywilnym (ABGB), np. gdy dane są wymagane jako materiał dowodowy do przedstawienia podczas sporów natury prawnej lub gdy przechowywanie obejmuje inne prawnie uzasadnione interesy, od 3 do 30 lat.

  O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzane przez nas dane osobowe będą usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a proces ich usuwania nie będzie sprzeczny z jakimikolwiek ustawowymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania.

  14. Prawa podmiotu danych:

  Jakie przysługują mi prawa i możliwości w rozumieniu RODO?

  Prawo dostępu: 

  Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas rzeczywiście przetwarzane. Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do otrzymywania od nas w odpowiednim czasie informacji na temat przechowywanych, dotyczących Ciebie danych osobowych oraz do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które są aktualnie przetwarzane. Po zalogowaniu na swoje konto użyj tego linku, aby przesłać wniosek o uzyskanie dostępu do danych. 

  Prawo do sprostowania:

  Masz prawo do składania wniosków o sprostowanie swoich danych osobowych, które są w jakikolwiek sposób niewłaściwe. W kontekście przetwarzania masz również prawo do podania niekompletnych danych osobowych, w tym też do przedłożenia oświadczenia uzupełniającego.

  Prawo do usuwania:

  Masz prawo do zażądania od Bitpanda Twoich danych osobowych, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji i dalsze przetwarzanie nie jest konieczne:

  • dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone,

  • wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i istnieje inna podstawa prawna lub nadrzędny prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania,

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub

  • usunięcie danych osobowych jest wymagane zgodnie ze zobowiązaniem prawnym na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE, któremu podlega Inspektor ochrony danych.

  Wnioski o usunięcie danych osobowych muszą być odpowiednio uzasadnione (Art. 17 ust. 1 RODO).

  Prawo do ograniczenia przetwarzania:

  Masz prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • podważasz dokładność danych osobowych (ograniczenie jest wówczas nakładane na okres, w którym Bitpanda może zweryfikować dokładność danych osobowych),

  • przetwarzanie danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i zamiast tego wnioskujesz o ograniczenie ich wykorzystania,

  • Bitpanda nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub

  • sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i nie zostało jeszcze ustalone, czy podstawy prawne Bitpanda nadrzędne wobec Twoich.

  Prawo do przenoszalności danych:

  Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze. Masz również prawo do zażądania od nas, abyśmy przesyłali te dane bezpośrednio do innego, wyznaczonego przez Ciebie, inspektora ochrony danych, o ile jest to technicznie wykonalne i nie wpływa negatywnie na prawa i wolności stron trzecich. Prawo do przenoszalności danych można egzekwować tylko wtedy, gdy podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda lub (wstępne) zobowiązanie umowne, a także gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Prawo do przenoszalności danych nie obowiązuje przy przetwarzaniu, które jest konieczne do wykonania określonego zadania w interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej powierzonych inspektorowi ochrony danych.

  Prawo do sprzeciwu:

  Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, jeśli proces przetwarzania odbywa się w odniesieniu do naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli przedstawić niepodważalne podstawy prawne przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie będzie odbywać się w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Sprzeciw nie wpływa negatywnie na prawomocność przetwarzania Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

  Kontakt: Aby wyegzekwować jedno z powyższych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@bitpanda.com lub wysłać list na adres Bitpanda GmbH, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

  14. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamowych:

  W jaki sposób mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych w celach reklamowych?

  Możesz sprzeciwić się jakiemukolwiek wykorzystaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych. Jeżeli chcesz ogólnie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach reklamowych, napisz wiadomość na adres: privacy@bitpanda.com. Sprzeciw nie wpływa negatywnie na prawomocność przetwarzania Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

  Masz również możliwość bezpośredniego zrezygnowania ze śledzenia i konfigurowania plików cookie w celach reklamowych. W tym celu użyj naszego Baneru plików cookie (zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności). Aby zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, możesz użyć tego linku.

  Pamiętaj jednak, że rezygnacja ta będzie dotyczyć tylko Grupy Bitpanda i po jej wyrażeniu możesz nadal otrzymywać reklamy na temat Bitpanda od innych usługodawców ze stron internetowych, na co nie mamy wpływu.

  15. Automatyczne podejmowanie decyzji:

  Czy Bitpanda używa moich danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania?

  Bitpanda nie używa danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, w rozumieniu Art. 22 RODO (np. decyzji mających skutki prawne w odniesieniu do podmiotów danych lub wywierających na te podmioty inny wpływ tylko z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania).

  16. Przetwarzanie w innych celach:

  Czy moje dane osobowe są przetwarzane w celach innych niż te, w których zostały zgromadzone?

  Zgodnie z ogólnym regulaminem Bitpanda przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich zostały zgromadzone. W wyjątkowych przypadkach możemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel pierwotny. W takim wypadku poinformujemy Cię przed rozpoczęciem przetwarzania w nowym celu, przed rozpoczęciem okresu przechowywania Twoich danych osobowych, przed rozpoczęciem egzekwowania praw w zakresie podmiotu danych, przed możliwością skorzystania z cofnięcia zgody na przetwarzanie, przed zaistnieniem prawa do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych, niezależnie od tego, czy dane zostały przekazane zgodnie z przepisami prawa, czy z umową, jakimi konsekwencjami skutkowałoby nieprzekazanie danych, lub czy automatyczne podejmowanie decyzji bądź profilowanie rzeczywiście ma miejsce.

  17. Organ nadzorczy:

  Do jakiego organu nadzorczego mogę zwrócić się ze skargą?

  Jeżeli uważasz, że Twoje prawa wynikające z RODO zostały naruszone, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Austrii jest to Organ ds. ochrony danych osobowych (Datenschutzbehörde).

  18. Oświadczenie:

  Jak mogę wyrazić zgodę i ją wycofać?

  Zaznaczając odpowiednie pole w trakcie procesu rejestracji lub w przypadku aktualizacji po zalogowaniu na Twoje konto Bitpanda, jednoznacznie potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób tam przedstawiony.

  Zaznaczając odpowiednie, osobne pole dotyczące przesyłania wiadomości i aktualizacji pocztą elektroniczną (newsletter), wyrażasz wyraźną zgodę na komunikację elektroniczną w zgodnie z punktem 12.

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając list na adres Bitpanda GmbH, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, lub wysyłając wiadomość na adres: privacy@bitpanda.com. Pamiętaj, że gdy wycofasz zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć dla Ciebie wszystkich naszych usług. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych osobowych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.

  19. Bezpieczeństwo danych:

  Jak moje dane osobowe są chronione?

  Bezpieczeństwo danych jest dla Bitpanda ważne i zobowiązujemy się do ochrony wszystkich gromadzonych danych. Stosujemy kompleksowe środki administracyjne, techniczne i fizyczne zaprojektowane z myślą o ochronie Twoich danych osobowych przed przypadkowymi, nieuprawnionymi lub niezgodnymi z prawem przypadkami ich zniszczenia, utraty, zmiany, dostępu, ujawnienia lub wykorzystania. Środki te spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa i są poddawane regularnym przeglądom pod kątem ich skuteczności i przydatności w kontekście osiągania zamierzonych celów z zakresu bezpieczeństwa.

  Wdrożyliśmy między innymi następujące środki techniczne i organizacyjne:

  • szyfrowanie SSL na naszych stronach internetowych, z których przesyłamy dane osobowe,

  • uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) na naszej platformie, 

  • zapewnienie poufności, integralności, dostępności i elastyczności naszych systemów i usług,

  • zastosowanie systemów szyfrowanych,

  • pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych,

  • kontrola wstępu, dostępu i przesyłania w naszych biurach i systemach,

  • środki służące do szybkiego przywracania dostępności danych osobowych w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych,

  • środki zapewniające prywatność poprzez odpowiednie zaprojektowanie i ustanowienie zasad działania naszej platformy, np. zapobieganie zliczaniu użytkowników,

  • wdrożenie procedur przeprowadzania regularnych przeglądów, ocen i weryfikacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania, np. nasz program premii za wykrywanie błędów,

  • wewnętrzne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa systemów IT i szkolenia w tym zakresie, 

  • zarządzanie procesami reagowania na incydenty.

  Upewnij się, że na swoim koncie Bitpanda używasz uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), dbaj o poufność swoich danych uwierzytelniających i chroń komputer przed dostępem osób nieuprawnionych.

  20. Aktualizacje Polityki prywatności:

  Jak mam dowiadywać się o zmianach w Polityce prywatności?

  Bitpanda regularnie aktualizuje przepisy dotyczące ochrony danych. W tym celu poddajemy naszą Politykę prywatności regularnym przeglądom i aktualizacjom. Mają one zapewnić, że Polityka ta jest prawidłowo i wyraźnie widoczne na naszej stronie, zawiera właściwe informacje na temat Twoich praw i naszych działań dotyczących przetwarzania (również w odniesieniu do zmian technicznych lub usprawnień dla firm) i jest wdrażana zgodnie z prawem właściwym, a co za tym idzie spełnia wymagania dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby aktualizujemy Politykę prywatności, aby brać pod uwagę bieżące okoliczności. Jeżeli wprowadzimy do niej istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym, gdy zalogujesz się na swoje konto i przedstawimy Ci jej zaktualizowaną wersję. Jeżeli jest to wymagane w prawie właściwym, do wprowadzania istotnych zmian Bitpanda uzyska Twoją zgodę.

  21. Jak się z nami skontaktować?

  Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności! 

  W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat tej Polityki lub procesu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com

 • Warunki korzystania z Bitpanda Payments

  Umowa ramowa

  1. Informacje przekazywane przez Bitpanda Payments GmbH zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych z 2018 r. oraz z Ustawą o usługach finansowych świadczonych zdalnie

  1.1 Informacje i terminologia dotyczące dostawcy usług finansowych

  1.1.1 Nazwa, adres i dane kontaktowe

  Bitpanda Payments GmbH („Payments”)
  Adres: Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Wiedeń
  Adres e-mail: support@bitpandapayments.at

  1.1.2 Właściwy organ nadzorczy

  Organ ds. rynku finansowego (Finanzmarktaufsicht), Dział nadzoru bankowego (Bereich Bankenaufsicht), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wiedeń

  1.1.3 Dane rejestrowe

  Wpis do elektronicznego Rejestru usług płatniczych (Zahlungsdiensteregister) Organu ds. rynku finansowego (FMA) zgodnie z Art. 13 ust. 2 austriackiej Ustawy o usługach płatniczych z 2018 r. (Zahlungsdienstegesetz 2018; „ZaDiG 2018”) (www.fma.gv.at)

  Numer Rejestru handlowego: 501412 x

  Sąd rejestrowy: Sąd handlowy w Wiedniu

  Nr VAT: ATU74324536

  1.1.4 Główny przedmiot działalności

  Płatności z wykorzystaniem następujących usług:

  • Usługi przekazywania płatności: usługi polegające na wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym przekazywaniu środków na konto płatnicze z wykorzystaniem usług Payments lub innego dostawcy usług płatniczych.

  • Usługi płatności gotówkowych: usługi, w których środki są otrzymywane od płatnika bez tworzenia jakichkolwiek kont płatniczych (w imieniu płatnika lub odbiorcy płatności) wyłącznie w celu przekazania odpowiedniej kwoty odbiorcy płatności lub innemu dostawcy usług płatniczych działającego na rzecz odbiorcy płatności, lub w których środki są odbierane na rzecz odbiorcy i jemu udostępniane.

  • Usługi inicjowania płatności: usługi polegające na inicjowaniu zleceń płatności na wniosek użytkownika usługi płatności w odniesieniu do konta płatniczego prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych.

  1.1.5 Współpraca biznesowa z Bitpanda GmbH

  Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz zweryfikowanych klientów i zawiera umowy wyłącznie ze zweryfikowanymi klientami Bitpanda GmbH z siedzibą Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, spółką zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem FN 423018k (sąd rejestrowy: Sąd handlowy w Wiedniu). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w GTC (punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.1.2 (Postanowienia ogólne).

  1.2 Umowa ramowa, informacje i warunki handlowe dotyczące korzystania z usług płatniczych

  1.2.1 Osoba zamawiająca usługę płatniczą w Payments za pośrednictwem Systemów Bitpanda (wg punktu 2.3.1) jest nazywana „Klientem” lub „Tobą”.

  1.2.2 Aby umożliwić świadczenie usług płatniczych na rzecz Klienta, Klient i Payments zawierają Umowę ramową („Umową ramowa”). Umowa ramowa zawiera informacje zgodnie z ust. 48 ZaDiG 2018, w tym informacje zgodnie z Art. 5, 7 i 8 Ustawy o usługach finansowych świadczonych zdalnie (Fern-Finanzdienstleistungsgesetz, „FernFinG”, zob. punkt 1), oraz Ogólne warunki korzystania z Payments wraz z ich załącznikami i późniejszymi zmianami („GTC”, zob. punkt 2.).

  1.2.3 Zamawiając usługę płatniczą, Klient otrzymuje Umowę ramową w formie elektronicznej (np. w wiadomości e-mail) przed jej zawarciem, a po kliknięciu odpowiednich pól wyraża zgodę na jej zawarcie. Na Umowie ramowej opiera się cała relacja biznesowa Klienta i Payments.
  Informacje i warunki umowy dotyczące korzystania z usług płatniczych zawarto w GTC, w szczególności w punkcie 2.3 (Usługi płatnicze), punkcie 2.4 (Wymagane informacje), punkcie 2.5 (Wystawianie i autoryzowanie zlecenia płatności przez Klienta), punkcie 2.6 (Odbiór zlecenia płatności przez Payments), punkcie 2.7 (Unieważnienie zlecenia płatności) oraz punkcie 2.11 (Maksymalny czas realizacji).

  1.3 Informacje i warunki umowy dotyczące opłat, odsetek, kursów walutowych i kosztów

  1.3.1 Informacje i warunki umowy dotyczące opłat, odsetek i kursów walutowych zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.12 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki) wraz z Załącznikami ./1, ./2 i ./3 oraz w punkcie 2.13 (Kursy walutowe).

  1.3.2 Wszystkie uzgodnione opłaty, zwroty kosztów i odsetki (np. odsetki od zaległości) Klient będzie regulować zgodnie z punktem 2.12.2 GTC. Opłaty za przetwarzanie będą fakturowane po zrealizowaniu transakcji płatniczej. We wszystkich pozostałych przypadkach faktury będą wystawiane raz w miesiącu.

  1.3.3 Koszty użytkowania środków komunikacji zdalnej ponosi Klient.

  1.4 Informacje i warunki umowy dotyczące komunikacji

  1.4.1 Umowa ramowa zostanie zawarta w języku angielskim. Podczas całej współpracy w ramach umowy komunikacja będzie zasadniczo odbywać się w języku angielskim.

  1.4.2 Klient może w każdej chwili w trakcie realizacji Umowy ramowej złożyć wniosek o przekazanie tych informacji i warunków umowy w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli wnioski o uzyskanie informacji i warunków umowy oraz same informacje i warunki są przedkładane często, rzeczywiste poniesione koszty (np. opłaty pocztowe) mogą zostać przeniesione.

  1.4.3 Informacje i warunki umowy dotyczące komunikacji zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.14 (Komunikacja).

  1.5 Informacje i warunki umowy dotyczące środków bezpieczeństwa i środków naprawczych

  1.5.1 Klient podejmuje się do zachowania w poufności wszelkich haseł, kodów rejestracyjnych, kodów TAN, odcisków palców lub kodów PIN w każdym przypadku. Klient musi informować Payments o wszelkiej utracie, kradzieży lub nieuprawnionemu wykorzystaniu haseł, kodów rejestracyjnych, kodów TAN, odcisków palców lub kodów PIN niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@bitpandapayments.com.

  1.5.2 Informacje i warunki umowy dotyczące środków bezpieczeństwa i środków naprawczych zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.10 (Odmowa realizacji).

  1.6 Informacje i warunki umowy dotyczące zmian i wypowiedzenia Umowy ramowej

  Informacje i warunki umowy dotyczące zmian i wypowiedzenia Umowy ramowej zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.2 (Zmiana GTC) i punkcie 2.21 (Czas trwania i wypowiedzenie umowy).

  1.7 Informacje dotyczące umowy zawieranej na odległość

  Zgodnie z Art. 8 FernFinG, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy ramowej w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy ramowej, natomiast za dzień zawarcia Umowy ramowej uznaje się dzień, w którym Klient uzyskuje prawo do korzystania z usług Payments. Odstąpienie od Umowy ramowej należy wyraźnie zadeklarować, przesyłając pismo na adres Payments, tj. Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń. W okresie odstąpienia realizacja umowy może rozpocząć się na wyraźną zgodę Klienta.

  1.8 Informacje i warunki umowy dotyczące środków zaradczych

  Klient ma prawo do złożenia skargi do FMA zgodnie z Art. 13 AVG oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym. Na potrzeby rozpatrywania poszczególnych skarg sektor bankowy w Austrii ustanowił „Wspólny organ polubowny austriackiego sektora bankowego” (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft), Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wiedeń (www.bankenschlichtung.at). Klienci Payments mogą kontaktować się z tym organem pozasądowym FIN-NET, wysyłając list pocztą tradycyjną lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (office@bankenschlichtung.at). Co więcej, Klienci mogą kontaktować się z rzecznikiem praw osób korzystających z usług, zatrudnionym w Stowarzyszeniu dostawców usług finansowych (Fachverband Finanzdienstleister) przy Austriackiej federalnej izbie gospodarczej (Wirtschaftskammer Österreich), wysyłając wiadomość na adres: fdl.ombudsstelle@wko.at.

  1.9 Warunki umowy dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji

  Informacje i warunki umowy dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.25.1 (Prawo właściwe) i punkcie 2.25.2 (Jurysdykcja).

  1.10 Wymagania dotyczące informacji ustawowych

  Zobowiązania dotyczące informacji ustawowych są wykonywane w ramach niniejszej Umowy ramowej, a Payments nie ustanawia w tym zakresie żadnych innych zobowiązań dotyczących informacji. W związku z powyższym, Payments nie jest zobowiązana – przy założeniu, że nie występują żadne zobowiązania ustawowe ani umowne – do przekazywania Klientowi żadnych innych porad ani informacji związanych z jej usługami. Zobowiązania dotyczące informacji, o których mowa w Art. od 32 do 54 ZaDiG 2018 nie odnoszą się do przedsiębiorców.

  2. Ogólne warunki użytkowania Bitpanda Payments GmbH
  2.1 Postanowienia ogólne

  2.1.1 Niniejsze GTC (zgodnie z definicją w punkcie 1.2.2) odnoszą się do całej współpracy biznesowej Klienta (zgodnie z definicją w punkcie 1.2.1) z Payments (zgodnie z definicją w punkcie 1.1.1).

  2.1.2 Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz zweryfikowanych klientów i zawiera umowy wyłącznie ze zweryfikowanymi klientami Bitpanda GmbH. W relacjach Klienta i Bitpanda GmbH obowiązują uzgodnione Ogólne warunki użytkowania Bitpanda GmbH („GTC Bitpanda") (do pobrania pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms). Szczegółowe informacje na temat weryfikacji można znaleźć w GTC Bitpanda.

  2.1.3 Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

  2.1.4 Payments pozwala Klientom korzystać ze swoich usług wyłącznie na ich własny rachunek. Klient nie może ponadto działać jako jakikolwiek pośrednik, makler ani powiernik jakiejkolwiek osoby oraz nie może udostępniać swojego konta żadnej osobie trzeciej.

  2.1.5 Zamawiając usługę płatniczą i klikając odpowiednie pola, Klient akceptuje niniejsze GTC.

  2.1.6 Definicje użyte w Umowie ramowej omówiono w Załączniku ./4.

  2.2 Zmiana GTC

  2.2.1 Payments będzie przedstawiać zmiany do niniejszych GTC co najmniej dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Do proponowanych zmian dołączone będzie porównanie wcześniejszych i zaktualizowanych wersji poszczególnych postanowień. Klient zostanie poinformowany o proponowanej zmianie. Payments uzna, ze Klient zaakceptował zmiany, jeśli nie otrzyma pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu Klienta przed proponowaną datą wejścia w życie, wysłanego na adres: support@bitpandapayments.com.

  2.2.2 Payments poinformuje Klienta w proponowanej zmianie, że brak wysłania jego sprzeciwu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: support@bitpandapayments.com będzie równoznaczny z zaakceptowaniem przez niego ww. zmiany oraz będzie oznaczać, że Klient, będący jednocześnie konsumentem, będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów do momentu wejścia zmian w życie. Payments będzie ponadto publikować porównanie wprowadzonych zmian i kompletną wersję nowych GTC na swojej stronie internetowej: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms i będzie wysyłać Klientowi na życzenie kompletną wersję nowych GTC. Stwierdzenie to musi się również znaleźć w proponowanej zmianie.

  2.3 Usługi Payments (najważniejsze funkcje usług płatniczych)

  2.3.1 Na platformie elektronicznej lub w aplikacji mobilnej obsługiwanej przez Bitpanda GmbH oraz na powiązanych API tej platformy lub aplikacji („Systemy Bitpanda”) Klientowi przypisywane są elektroniczne portfele („Portfele”). W Portfelach Klient widzi kwoty depozytów, którymi może dysponować.

  2.3.2 Klient może zlecać Payments przelanie salda ze swojego Portfela do Portfela innego Klienta Payments („Odbiorca płatności Payments”) oraz odpowiednie skorygowanie sald w jego Portfelu i w Portfelu Odbiorcy płatności Payments („Przelew wewnętrzny”). Analogicznie, Klient może otrzymywać tego typu przelewy od innych Klientów Payments.

  2.3.3 Klient może również zlecać Payments przelanie danego salda jego Portfela w sposób bezgotówkowy na rzecz odbiorcy płatności, bezpośrednio na konto płatnicze prowadzone na nazwisko tego odbiorcy („Przelew zewnętrzny”). Analogicznie, Klient może otrzymywać Przelewy od płatnika bezpośrednio z konta płatniczego prowadzonego na nazwisko odbiorcy płatności. Payments przelewa wówczas określoną kwotę na rzecz Klienta do pierwotnie używanego Portfela (np. przy odzyskiwaniu danej kwoty pieniędzy).

  2.3.4 Klient może również zlecać Bitpanda GmbH inicjowanie przelewów z konta płatniczego prowadzonego na nazwisko Klienta na rzecz odbiorcy płatności, na konto płatnicze prowadzone na nazwisko tego odbiorcy (np. również na konto płatnicze Bitpanda GmbH) („Inicjowanie płatności”).

  2.3.5 Klient może za pośrednictwem Systemów Bitpanda zlecać Payments inicjowanie tylko tych usług, o których mowa w punktach 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4.

  2.4 Wymagane informacje

  Klient musi przekazać następujące informacje dotyczące realizacji Przelewów wewnętrznych, Przelewów zewnętrznych i Inicjowania płatności:

  Przelewy wewnętrzne
  • nazwisko Klienta
  • nazwisko Odbiorcy płatności Payments
  • specyfikacja Portfela Odbiorcy płatności Payments
  • waluta
  • kwota
  • odniesienie do płatności

  Przelewy zewnętrzne
  Konto odbiorcy z dostawcą usług płatniczych na terytorium Austrii lub innych krajów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) Konto odbiorcy z dostawcą usług płatniczych spoza EOG
  • nazwisko Klienta
  • nazwisko odbiorcy płatności
  • IBAN odbiorcy płatności
  • waluta
  • kwota
  • odniesienie do płatności
  • nazwisko Klienta
  • nazwisko odbiorcy płatności
  • numer konta odbiorcy płatności oraz nazwa, kod banku lub BIC dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, lub
   IBAN odbiorcy płatności i BIC dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności
  • waluta
  • kwota
  • odniesienie do Płatności

  Inicjacje Płatności
  • nazwisko Klienta
  • identyfikacja Klienta (IBAN, IBAN i BIC lub numer konta i BIC)
  • identyfikacja odbiorcy płatności (IBAN, IBAN i BIC lub numer konta i BIC)
  • waluta
  • kwota
  • odniesienie do płatności

  2.5 Wystawianie i autoryzowanie zlecenia płatności przez Klienta

  Klient wprowadza informacje wymagane dla zlecenia płatności (zob. punkt 2.4 powyżej) w internetowym interfejsie w Systemach Bitpanda. Klient wyraża zgodę na realizację zlecenia płatności poprzez wprowadzenie danych uwierzytelniających (np. hasła i hasła jednorazowego wysłanego przez SMS).

  2.6 Odbiór zlecenia płatności przez Payments

  2.6.1 Zlecenie płatności będzie uznane za odebrane po jego odbiorze przez serwer Payments („Odbiór zlecenia”).

  2.6.2 Payments będzie prowadzić działalność w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń płatności w każdym dniu roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Austrii, sobót, niedziel i dnia 24.12. („Dni robocze”). Zlecenie płatności będzie uznane za odebrane w Dniu roboczym, w którym nastąpi jego odbiór („Dzień odbioru zlecenia”). Jeżeli zlecenie nie zostanie odebrane w Dniu roboczym lub w Dniu roboczym po godz. 14:30 CET (czasu środkowoeuropejskiego), Dniem odbioru zlecenia będzie kolejny Dzień roboczy.

  2.6.3 Jeżeli Klient i Payments uzgodnili, że realizacja zlecenia płatności ma rozpocząć się w konkretnym dniu, na koniec określonego okresu lub w dniu, w którym Klient udostępnił Payments swoje środki, Dniem odbioru zlecenia będzie uzgodniony dzień. Jeżeli uzgodniony dzień nie przypada na Dzień roboczy Payments, obowiązują postanowienia punktu 2.6.2.

  2.7 Unieważnienie zlecenia płatności

  2.7.1 Klient może unieważnić swoje zlecenie płatności do momentu Odbioru zlecenia. Po Odbiorze zlecenia dokonanie unieważnienia jest niemożliwe, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktach 2.7.2 i 2.7.3.

  2.7.2 Jeżeli Klient i Payments uzgodnili, że realizacja Zlecenia płatności ma rozpocząć się w konkretnym dniu lub na koniec określonego okresu, Klient może unieważnić realizację Zlecenia płatności do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień.

  2.7.3 Po dniach, o których mowa w punktach 2.7.1 i 2.7.2, zlecenie płatności może zostać unieważnione tylko po uprzednim uzgodnieniu unieważnienia przez Klienta i Payments. Uzgodnienie to jest uzależnione od warunku zawieszającego, który stanowi, iż Payments skutecznie zapobiega dokonaniu przelewu kwoty lub odzyskuje kwotę przelewu. Co więcej, Klient musi uregulować Opłaty omówione w Załącznikach od 1 do 3, naliczone dla danej usługi.

  2.8 Realizacja zlecenia płatności

  2.8.1 Payments będzie realizować zlecenie płatności Klienta, pod warunkiem że zlecenie to zostało wystawione i autoryzowane zgodnie z punktem 2.5 oraz odebrane przez Payments zgodnie z punktem 2.6. Realizacja Przelewów wewnętrznych i Przelewów zewnętrznych podlega dalszemu warunkowi, który stanowi, iż w odpowiednim Portfelu Klienta znajduje się kwota wystarczająca do wykonania przelewu.

  2.8.2 Jeżeli warunki realizacji (zob. punkt 2.8.1) nie są spełnione, Payments bezzwłocznie poinformuje Klienta o braku realizacji zlecenia płatności.

  2.9 Informacje przekazywane Klientowi

  Klient może złożyć do Payments wniosek o bezpłatne, comiesięczne przekazywanie lub udostępnianie informacji zgodnie z Art. 53 ust. 1 ZaDiG 2018, dotyczących poszczególnych, zainicjowanych przez siebie transakcji płatniczych (odniesień, kwot, walut, opłat, odsetek, kursu walutowego, daty waluty obciążenia), aby mógł zachować lub powielić te informacje bez wprowadzania żadnych zmian.

  2.10 Odmowa realizacji
  2.10.1 Payments będzie mieć w szczególności prawo do odmowy realizacji zlecenia płatności, jeśli
  • identyfikacji klienta przekazanej Payments przez Klienta nie da się jednoznacznie przypisać żadnemu Odbiorcy płatności Payments lub innemu odbiorcy płatności, żadnemu dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, żadnemu kontu płatniczemu ani Portfelowi,

  • istnieje podejrzenie co do niewłaściwego lub fałszywego wykorzystania danych uwierzytelniających Klienta, kodu rejestracyjnego lub kodów TAN należących do Klienta,

  • Klient nie przestrzega instrukcji zespołu pomocy technicznej Payments po utracie danych uwierzytelniający (zob. punkt 2.15.4), lub

  • według GTC Bitpanda, Klient nie ma dostępu do swojego konta Klienta Bitpanda i nie może korzystać z usług Bitpanda GmbH.

  2.10.2 Ze względów bezpieczeństwa, po zresetowaniu hasła Payments nie będzie realizować żadnych transakcji płatniczych przez okres 48 godzin. Klient potwierdza, że zna i akceptuje ten środek bezpieczeństwa.

  2.10.3 Jeżeli Payments odmówi realizacji zlecenia płatności, Payments poinformuje Klienta w najbliższym możliwym terminie, a w każdym przypadku w terminie określonym w punkcie 2.11, o odmowie i ewentualnej metodzie skorygowania zlecenia płatności, aby umożliwić jego realizację w przyszłości. Payments ujawni przyczynę odmowy tylko wtedy, gdy nie będzie ona sprzeczna z prawem austriackim lub wspólnotowym, bądź z jakimkolwiek nakazem sądowym lub administracyjnym. Zlecenia płatności, które Payments w uzasadniony sposób odrzuci, nie będą rozpoczynać biegu okresów realizacji, o których mowa w punkcie 2.11. Co więcej, Klient musi uregulować Opłaty omówione w Załącznikach od 1 do 3, naliczone za odmowę realizacji.

  2.11 Maksymalny okres realizacji

  Payments zapewni, że kwota przelewu zostanie udostępniona odbiorcy płatności (w Przelewach wewnętrznych) lub przelana na konto dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności (w Przelewach zewnętrznych i Inicjacjach płatności) najpóźniej w dniu roboczym po Dniu odbioru zlecenia zgodnie z postanowieniami punktu 2.6.

  2.12 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki

  2.12.1 W związku z realizacją zleceń płatności, wszelkie opłaty, zwroty kosztów i odsetki („Opłaty”) podane w Załącznikach ./1 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Przelewach wewnętrznych), ./2 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Przelewach zewnętrznych) oraz ./3 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Inicjacjach płatności) będą regulowane przez Klienta.

  2.12.2 Opłaty za przetwarzanie będą fakturowane po zrealizowaniu transakcji płatniczej. We wszystkich pozostałych przypadkach faktury będą wystawiane raz w miesiącu. Klient musi uregulować uzgodnione opłaty za przetwarzanie niezwłocznie po wystawieniu faktury. W przeciwnym razie Klient będzie regulować uzgodnione opłaty w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Payments.

  2.12.3 Payments będzie oferować Klientowi zmiany do uzgodnionych Opłat (z wyłączeniem odsetek) oraz proponować Opłaty co najmniej dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Klient będzie informowany o proponowanych zmianach. Zgoda Klienta zostanie uznana za wyrażoną, jeśli Payments nie otrzyma pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu Klienta przed proponowaną datą wejścia w życie, wysłanego na adres: support@bitpandapayments.com. Payments będzie informować Klienta o zmianach sugerowanych do proponowanych zmian oraz będzie zwracać uwagę Klienta na fakt, że brak wysłania pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu na adres: support@bitpandapayments.com będzie równoznaczny z zaakceptowaniem zmian. Klient będzie mieć prawo do bezpłatnego wypowiedzenia Umowy ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia do momentu wejścia w życie proponowanych zmian. Stwierdzenie to zostanie również zawarte w proponowanej zmianie.

  2.12.4 Payments będzie z wykorzystaniem środków przedstawionych w punkcie 2.12.3 proponować zmiany do Opłat uzgodnionych razem z Klientem zgodnie ze zmianami wskaźnika cen konsumpcyjnych w czasie („CPI”) publikowanych przez austriacki urząd statystyczny (Statistik Austria) lub wskaźnika, który go zastępuje (ze wzrostem lub spadkiem). W związku z powyższym, kwoty będą zaokrąglane zgodnie z praktykami branżowymi (kaufmännisch gerundet) do pełnych centów. Kwoty będą korygowane raz w roku i będą wchodzić w życie z dniem 1 lipca każdego roku. Kwoty będą korygować z uwzględnieniem zmian w średnich wartościach liczbowych wskaźnika za przedostatni rok kalendarzowy przed przedstawieniem proponowanych zmian w porównaniu do średnich wartości liczbowych za ostatni rok kalendarzowy przed przedstawieniem proponowanych zmian. Jeżeli Payments wstrzyma się ze zwiększeniem opłat w danym roku, nie będzie mieć to wpływu na prawo Payments do zwiększenia Opłat w przyszłości. Jeżeli Opłaty nie zostaną zwiększone w danym roku lub w kilku kolejnych latach, ich zwiększenie może wejść w życie od kolejnego wzrostu Opłat. W takim wypadku kwoty będą korygowane w zakresie odpowiadającym zmianie średniej wartości wskaźnika CPI opublikowanego dla roku przed wzrostem opłat względem wartości wskaźnika CPI, na podstawie którego dokonano ostatniego podniesienia opłat.

  2.12.5 Payments może wyrazić zgodę na skorygowanie Opłat wykraczających poza zakres zmiany wskaźnika CPI w czasie zgodnie z punktem 2.12.4, w sposób opisany w punkcie 2.12.3, pod warunkiem że korekta jest obiektywnie uzasadniona. Korygowanie Opłat jest uzasadnione szczególnie wtedy, gdy zmiany związane z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub innowacjami technicznymi w kontekście świadczenia usług płatniczych (np. rozszerzone wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub nowe procedury) skutkują wzrostem kosztów za świadczenie uzgodnionych usług płatniczych. Payments może korygować Opłaty zgodnie z niniejszym punktem 2.12.5 maksymalnie raz w roku kalendarzowym. W przypadku wzrostu Opłat suma podwyżek wprowadzonych zgodnie z punktami 2.12.4 i 2.12.5 będzie ograniczona do 10% na każdy rok kalendarzowy. W przypadku korekty przeprowadzonej zgodnie z niniejszym punktem 2.12.5 Payments przekaże Klientowi informacje wraz z proponowaną zmianą zgodnie z punktem 2.12.3, iż jest to korekta wykraczająca poza zmianę wskaźnika CPI.

  2.13 Kursy walutowe

  Zlecenie płatności dla Przelewu wewnętrznego lub Przelewu zewnętrznego w walucie innej niż waluta konta będzie realizowane przez Payments w oparciu o referencyjne kursy walutowe publikowane przez Austriacki Bank Narodowy na stronie www.oenb.at obowiązujące w chwili realizacji zlecenia. Podstawą do obliczania tego referencyjnego kursu walutowego są kursy publikowane na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego: www.ecb.europa.eu.

  2.14 Komunikacja

  2.14.1 Komunikacja elektroniczna z wykorzystaniem poczty e-mail i/lub (zdalnej) komunikacji pisemnej i/lub komunikacji telefonicznej zostanie uzgodniona jako środek komunikacji, chyba że GTC lub osobne porozumienie stanowi inaczej. Klient, jako odbiorca, musi zagwarantować, że korespondencja elektroniczne może zostać dostarczona na podany przez niego adres e-mail. Musi on wówczas stosować odpowiednie wyposażenie techniczne, takie jak programy filtrujące lub zapory.

  2.14.2 Aby zapewnić bezpieczeństwo konta Klienta w każdej sytuacji, Payments poinformuje go, wysyłając wiadomość e-mail i/lub telefonicznie, o każdym potencjalnym oszustwie lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa związanym z jego kontem, o którym uzyska informacje. Wybrana forma komunikacji zależy od określonych okoliczności każdego przypadku i powiązanych z nim zagrożeń.

  2.15 Obowiązek dochowania staranności Klienta i zwroty

  2.15.1 Klient musi niezwłocznie informować Payments o każdej zmianie nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania (lub innego podanego adresu), adresu e-mail, numeru telefonu stacjonarnego lub numeru telefonu komórkowego.

  2.15.2 Klient musi niezwłocznie informować Payments na piśmie o wypowiedzeniu lub zmianie jakiegokolwiek pełnomocnictwa przekazanego Payments oraz będzie przekazywać odpowiednio udokumentowane dowody poświadczające ww. wypowiedzenie lub zmianę.

  2.15.3 Klient musi niezwłocznie informować Payments na piśmie o każdym przypadku utraty lub ograniczenia jego zdolności prawnej. Jeżeli Klient jest firmą lub podmiotem prawnym, musi niezwłocznie informować Payments o rozwiązaniu firmy lub podmiotu prawnego.

  2.15.4 Klient będzie w maksymalnym stopniu dbać o zachowanie w tajemnicy swoich danych uwierzytelniających, kodu rejestracyjnego, haseł i kodów TAN, a także zagwarantuje, że nie jest on szpiegowany przez strony trzecie. W przypadku utraty danych uwierzytelniających Klient niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Payments i będzie postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej Payments. Klient rozumie i akceptuje, że instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obciążenia pracą zespołu ds. pomocy technicznej Payments.

  2.15.5 Klient musi zapewnić, że informacje podane w jego zleceniu płatności są prawidłowe.

  2.15.6 Klient niezwłocznie poinformuje Payments o wykryciu każdego nieuprawnionego lub nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia płatności (obowiązek powiadamiania / Rügeobliegenheit), wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@bitpandapayments.com lub kontaktując się bezpośrednio z pomocą techniczną Systemów Bitpanda (support.bitpanda.com). Okres, w jakim Klient może uzyskać od dostawcy usług płatniczych sprostowanie, mija po upływie 13 miesięcy od daty wykonania transakcji.

  2.15.7 Jeżeli w przypadku nieuprawnionej transakcji płatniczej Payments jest dostawcą usług płatniczych płatnika, a obowiązek powiadamiania Klienta (Rügeobliegenheit) jest wykonywany zgodnie z punktem 2.15.6, Payments zwróci płatnikowi kwotę odpowiadającą zrealizowanemu, nieuprawnionemu zleceniu płatności. Payments nie będzie zwracać tej kwoty, gdy będą występować uzasadnione przesłanki wskazujące na oszustwo.

  2.16 Zwrot z tytułu usług inicjowania płatności

  Payments zwróci płatnikowi kwotę uprawnionej transakcji płatniczej zainicjowanej przez lub za pośrednictwem odbiorcy płatności, która została już zrealizowana, gdy (i) w momencie autoryzacji dokładna kwota transakcji nie była określona oraz gdy (ii) kwota transakcji płatniczej przekracza kwotę, jakiej płatnik mógł faktycznie oczekiwać na podstawie wcześniejszych wydatków, warunków umowy ramowej i okoliczności towarzyszących danemu przypadkowi. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, płatnik poinformuje Payments w ciągu 8 tygodni o swoim roszczeniu o zwrot, w którym przedstawi fakty dotyczące tego przypadku, i wyśle go w wiadomości e-mail na adres: support@bitpandapayments.com lub przekaże go bezpośrednio zespołowi pomocy technicznej Systemów Bitpanda (support.bitpanda.com). Payments zwróci kwotę transakcji płatniczej lub poinformuje płatnika o przyczynach odmowy zwrotu w ciągu 10 Dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot.

  2.17 Odpowiedzialność z tytułu płatności

  2.17.1 Payments będzie ponosić odpowiedzialność wobec Klienta za prawidłową realizację transakcji płatniczej zgodnie z Art. 80 ZaDiG 2018. Zgodnie z powyższym postanowieniem, dostawca usług płatniczych płatnika ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację transakcji płatniczej, chyba że dostawca usług płatniczych płatnika może udowodnić płatnikowi i, w zależności od sytuacji, dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, że kwota transakcji płatniczej została przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności odebrana zgodnie z Art. 77 ust. 1 ZaDiG 2018. W tym przypadku dostawca usług płatniczych odbiorcy płatności, zgodnie z Art. 80 ZaDiG 2018, ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy płatności za prawidłową realizację transakcji płatniczej.

  2.17.2 W razie szkód spowodowanych niewielkim zaniedbaniem ze strony Payments, odpowiedzialność Payments wobec konsumentów będzie ograniczona do typowych, dających się przewidzieć szkód wynikających z naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. Payments nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania wobec przedsiębiorców. W razie szkód spowodowanych poważnym zaniedbaniem, umyślnym działaniem lub obrażeniami ciała ze strony Payments, ograniczenie odpowiedzialności nie będzie stosowane.

  2.17.3 Payments będzie dokładać wszelkich starań, aby świadczyć Klientowi oferowane usługi płatnicze. Payments nie jest jednak zobowiązana do świadczenia wszystkich usług w każdej chwili oraz ma prawo do zawieszenia realizacji konkretnych usług. W przypadku takiego zawieszenia Klient nie wysuwa żadnych roszczeń wobec Payments.

  2.18 Potrącenia

  Jeżeli Klient jest konsumentem, ma prawo do potrącania swoich należności tylko wtedy, gdy Payments doświadcza niewypłacalności, roszczenie Klienta jest prawnie powiązane z jego należnościami lub gdy roszczenie Klienta zostało potwierdzone sądownie bądź zaakceptowane przez Payments. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się prawa do potrącania swoich należności.

  2.19 Zastosowanie ZaDiG 2018 w odniesieniu do przedsiębiorców

  Zastosowanie trzeciej głównej części (drittes Hauptstück) ZaDiG 2018 oraz Art. 56 ust. 1, Art. 58 ust. 3 i Art. 66, 68, 70, 71, 74 i 80 ZaDiG 2018 nie obowiązuje Klientów będących przedsiębiorcami.

  2.20 Ochrona danych

  2.20.1 Payments odpowiada za ochronę danych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) w odniesieniu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w związku ze zleceniem. Payments będzie przetwarzać dane osobowe powierzone Payments w zakresie zlecanych działań, przechowywać je w zarządzanych elektronicznie plikach i zlecać ich przetwarzaniem lub przechowywanie stronom trzecim, z którymi zawarła odpowiednią umowę o przetwarzanie w rozumieniu Art. 28 RODO, jeśli i w jakim zakresie jest to konieczne w szczególności ze względu na realizację umowy lub uzasadnione z innych przyczyn, wymienionych w Art. 6 ust. 1 RODO.

  2.20.2 Payments zobowiązuje się i swoich pracowników do zachowania poufności danych na mocy obowiązujących przepisów RODO i Ustawy o ochronie danych, wraz z jej późniejszymi zmianami (obecnie DSG 2018), a także będzie zobowiązywać do tego samego wszelkie zaangażowane strony trzecie.

  2.20.3 Payments wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zawsze zawierające najnowsze rozwiązania technologiczne, do zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO, co oznacza, że dane są bezpieczne w niezależnie od typu, zakresu, okoliczności i celów procesu przetwarzania, jak również różnego prawdopodobieństwa wystąpienia i dotkliwości zagrożeń w stosunku do praw i wolności podmiotów danych.

  2.20.4 Więcej informacji na temat ochrony danych, w szczególności zobowiązań dotyczących informacji zgodnie z Art. 13 i 14 RODO, można znaleźć w Polityce prywatności Payments dostępnej na naszej stronie internetowej.

  2.21 Czas trwania i wypowiedzenie umowy

  Umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w dowolnej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Payments ma prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie wpłynie to negatywnie na prawo stron umowy do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ramowej z ważnej przyczyny.

  2.22 Klauzula salwatoryjna

  Jeżeli co najmniej jedno postanowienie Umowy ramowej lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie Umowy ramowej lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia Umowy ramowej i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienie – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będzie nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

  2.23 Język umowy

  Klient i Payments uzgadniają, że językiem umowy i komunikacji jest język angielski. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa Umowy ramowej jest wersją nadrzędną.

  2.24 Całość umowy i pozostałe warunki

  Umowa ramowa reguluje wyłącznie relacje Klienta z Payments oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Payments nie obowiązują żadne warunki (GTC) Klienta. W relacjach Bitpanda GmbH z Klientem obowiązują GTC Bitpanda.

  2.25 Prawo właściwe i jurysdykcja

  2.25.1 Miejscem wykonywania umowy będzie Wiedeń. (Wstępne) prawne relacje umowne i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

  2.25.2 Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń.

  2.26 Załączniki

  Załącznik ./1 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy wewnętrzne

  Załącznik ./2 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy zewnętrzne

  Załącznik ./3 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Inicjacje płatności

  Załącznik ./4 Definicje

  Załącznik ./1
  do GTC Payments

  Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy wewnętrzne

  Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

  Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy wewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

  0,95%
  Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
  Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
  Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
  Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
  Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
  Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek nieodpowiedniej identyfikacji Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
  Proces wzywania do zapłaty
  Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
  Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
  Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
  Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
  Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

  Załącznik ./2
  do GTC Payments

  Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy zewnętrzne

  Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

  Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy zewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

  0,95%
  Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
  Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
  Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
  Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
  Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
  Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek nieodpowiedniej identyfikacji Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
  Proces wzywania do zapłaty
  Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
  Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
  Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
  Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
  Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

  Załącznik ./3
  do GTC Payments

  Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Inicjacje płatności

  Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

  Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy zewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

  0,95%
  Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
  Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
  Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
  Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
  Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
  Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek podania nieprawidłowego identyfikatora Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
  Proces wzywania do zapłaty
  Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
  Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
  Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
  Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
  Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

  Załącznik ./4
  do GTC Payments

  Definicje

  W Umowie ramowej poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.

  GTC Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1.2.
  Systemy Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.1.
  Dzień roboczy dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.
  Opłaty mają znaczenie takie, jak w punkcie 2.12.1.
  Klient lub Ty ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.1.
  CPI ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.12.4.
  Przelew zewnętrzny ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.3.
  FernFinG Austriacka Ustawa o usługach finansowych świadczonych zdalnie(Fern-Finanzdienstleistungsgesetz)
  Umowa ramowa ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.2.
  RODO Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
  GTC ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.2.
  Przelew wewnętrzny ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.2.
  Odbiór zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.6.1.
  Dzień odbioru zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.6.2.
  Inicjacja Płatności ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.4.
  Płatności mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.1.
  Odbiorca płatności w RODO ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.2.
  Portfel ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.1.
  ZaDiG 2018 austriacka Ustawa o dostawcach usług płatniczych 2018 (Zahlungsdienstegesetz 2018) • Polityka prywatności Bitpanda Payments

  1. Informacje o Polityce prywatności

  Bitpanda Payments docenia Twoje zaufanie, gdy korzystasz z naszych usług. Z tego względu prywatność i bezpieczeństwo danych są dla nas niezwykle istotne. Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych usług oraz w trakcie wykonywania wraz z nami wszelkich innych transakcji biznesowych mają dla nas bardzo duże znaczenie. Gdy korzystasz z usług Bitpanda Payments, powierzasz nam swoje dane osobowe w celu ich przetworzenia. Naszym zadaniem jest zatem uzyskanie optymalnego komfortu użytkowania oferowanych przez nas usług przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

  W związku z powyższym, niniejszą Politykę prywatności opracowaliśmy tak, aby w sposób szczegółowy informowała, które spośród Twoich danych są przez nas gromadzone, jak są one przetwarzane i komu możemy je przekazywać. Co więcej, chcemy Ci przedstawić środki ostrożności, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci w tym zakresie prawa oraz do kogo możesz się zwrócić w sprawach dotyczących ochrony danych.

  W kontekście terminów użytych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak „Przetwarzanie” czy „Inspektor”, odnosimy się do definicji podanych w rozporządzeniu RODO.

  Niniejszą politykę prywatności przygotowano w językach angielskim i niemieckim. W razie jakichkolwiek sprzeczności wiążąca jest wersja angielska.

  2. O Bitpanda Payments

  Bitpanda Payments GmbH (zwana dalej „Bitpanda Payments” lub „nami”) z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 501412x, za pośrednictwem strony internetowej www.bitpanda.com (oraz Aplikacji Bitpanda, zwanymi wspólnie dalej „stroną internetową” lub „platformą”) oferuje wiele usług płatniczych. Bitpanda Payments to spółka zależna Bitpanda GmbH stanowiąca część Grupy Bitpanda (grupa ta składa się z Bitpanda GmbH oraz jej bezpośrednich i pośrednich spółek zależnych; ich definicje przedstawiono w Polityce prywatności Grupy Bitpanda).

  3. Zakres zastosowania:

  Kogo obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

  Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich osób korzystających z usług oferowanych przez Bitpanda Payments lub w jakikolwiek inny sposób wchodzących w relacje z Bitpanda Payments (są to np. partnerzy biznesowi, zainteresowane strony, usługodawcy itp.). Zasadniczo osoby te są dalej zwane „Klientem” lub „Tobą”.

  Usługi dodatkowe: Informacje na temat przetwarzania danych w związku z ogólnym użytkowaniem naszej platformy www.bitpanda.com i wszystkich pozostałych oferowanych usług znajdziesz w Polityce prywatności Grupy Bitpanda.

  Pliki cookie: Informacje na temat przetwarzania danych w związku z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami możesz również znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

  4. Usługi Bitpanda Payments:

  Jakie usługi płatnicze oferuje Bitpanda Payments?

  Bitpanda Payments oferuje następujące usługi (zwane dalej „usługami płatniczymi”):

  • Usługi przekazywania płatności: usługi polegające na wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym przekazywaniu środków na konto płatnicze z zastosowaniem Bitpanda Payments lub innego dostawcy usług płatniczych (np. transakcji polecenia zapłaty, transakcji kartami płatniczymi czy przelewów).

  • Usługi płatności gotówkowych: usługi, w których środki są otrzymywane od płatnika bez tworzenia jakichkolwiek kont płatniczych (w imieniu płatnika lub odbiorcy płatności) wyłącznie w celu przekazania odpowiedniej kwoty odbiorcy płatności lub innemu dostawcy usług płatniczych działającego na rzecz odbiorcy płatności, lub w których środki są odbierane na rzecz odbiorcy i jemu udostępniane.

  • Usługi inicjowania płatności: usługi polegające na inicjowaniu zleceń płatności na wniosek użytkownika usługi płatności w odniesieniu do konta płatniczego prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych.

  5. Osoby nieletnie:

  Czy z usług Bitpanda Payment mogą korzystać osoby nieletnie?

  Nie, z usług płatniczych Bitpanda Payments nie mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia. Mogą z nich korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. W związku z tym świadomie nie gromadzimy danych osobowych osób nieletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie korzystaj z usług Bitpanda Payments i nie przekazuj nam żadnych swoich danych osobowych.

  6. Inspektor:

  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim możesz się w tej sprawie skontaktować?

  W rozumieniu Art. 4, ust. 7 rozporządzenia RODO, inspektorem i/lub wspólnym inspektorem ochrony danych osobowych jest Bitpanda Payments, co oznacza, że odpowiada ona za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z usługami płatniczymi oferowanymi za pośrednictwem platformy. Jesteśmy świadomi faktu, że ochrona danych osobowych i ostrożne obchodzenie się z tymi danymi są niezwykle istotnymi aspektami. Bitpanda Payments będzie używać przekazanych przez Ciebie danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami z zakresu ochrony danych, niniejszą Polityką prywatności i wyrażoną przez Ciebie zgodą.

  Dodatkowo w całej Grupie Bitpanda stosowana jest jednolita strategia ochrony danych. Bitpanda GmbH, spółka dominująca, pełni funkcję pierwszego punktu do kontaktu i usługodawcy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych w zakresie wszystkich usług oferowanych na platformie lub w Aplikacji mobilnej.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i egzekwowaniem Twoich praw w kontekście RODO, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com.

  Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

  7. Usługi inicjowania płatności:

  Jak moje dane osobowe są przetwarzane, gdy korzystam z usług inicjowania płatności?

  Gdy korzystasz z naszych usług inicjowania płatności, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą lub w wyniku zobowiązań umownych wobec Ciebie. Nie będziemy prosić Cię o żadne inne dane, które nie są potrzebne do świadczenia tych usług. Nie będziemy ponadto wykorzystywać, przechowywać ani uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek danych w celach innych niż realizacja usługi inicjowania płatności, o którą zawnioskujesz. Do wszystkich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług płatniczych (szczególnie Twoje dane uwierzytelniające) dostęp ma wyłącznie Bitpanda Payments i są one przekazywane przez nas z wykorzystaniem bezpiecznych i skutecznych kanałów. Po wykonaniu usługi Bitpanda Payments nie będzie przechowywać Twoich wrażliwych danych dotyczących płatności.

  8. Kategorie i źródła danych:

  Które dane osobowe przetwarzamy i z jakich źródeł dane te pochodzą?

  Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w związku z naszą relacją biznesową i Twoim korzystaniem z usług płatniczych. Co więcej, możemy przetwarzać dane otrzymywane w obrębie Grupy Bitpanda i dane otrzymywane od agencji udzielających kredyty, rejestrów dłużników, firm przeprowadzających analizy biznesowe (np. CRIF GmbH, KSV 1870 Holding AG, Dow Jones News GmbH, Factiva Limited, Sift Science Inc.) oraz pozyskiwane ze źródeł ogólnodostępnych (np. rejestrów handlowych, rejestrów stowarzyszeń, rejestrów gruntów, mediów, podmiotów prowadzących listy sankcyjne).

  Gdy korzystasz z naszych usług płatniczych lub w nawiązujesz inne relacje z Bitpanda Payments, możemy przetwarzać następujące dane:

  • Dane kontaktowe: gdy korzystasz z usług płatniczych lub kontaktujesz się z Bitpanda Payments, możemy przetwarzać np. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia czy zdjęcie w koncie Bitpanda.

  • Dane weryfikacyjne: abyś mógł/mogła korzystać z usług płatniczych, Twoje konto musi być zweryfikowane. Możemy wówczas przetwarzać np. zdjęcia dokumentów tożsamości, np. paszportu, prawa jazdy czy dowodu osobistego, oraz dane identyfikacyjne zawarte na tych dokumentach, a także informacje z rachunków za media na potrzeby weryfikacji miejsca zamieszkania oraz dane wideo pochodzące z procedur uwierzytelniania wideo.

  • Dane finansowe: w zakresie świadczenia usług płatniczych możemy przetwarzać np. dane banku (IBAN, BIC), inne informacje na temat dostawcy usług płatniczych, dane uwierzytelniające, szczegóły płatności, identyfikatory transakcji oraz inne wrażliwe dane dotyczące płatności.

  • Dane rejestrowe: podczas wykonywania działań związanych z usługą płatniczą możemy przetwarzać np. adres IP, dane dotyczące transakcji, adres depozytu i adres wypłaty, informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym, częstotliwość, godzinę, system operacyjny, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, opcjonalne dane formularzy, raporty o poważnych awariach czy dane dotyczące wydajności.

  • Dane firmy: jeżeli masz konto biznesowe i korzystasz z usług płatności, możemy przetwarzać np. raport z rejestru handlowego, dane należące do lub dotyczące właścicieli faktycznych, ewidencje lub dodatkowe informacje na temat ostatnich, przeszłych lub planowanych działaniach biznesowych, inne dane niezbędne do ustalenia/walidacji struktury, własności faktycznej lub jakiegokolwiek pełnomocnictwa firmy.

  • Szczegóły i dowody posiadanych środków: jeżeli konieczne jest przedstawienie dowodu posiadanych środków, możemy przetwarzać np. oświadczenia banków lub inne informacje przekazywane przez banki lub instytucje finansowe, umowy sprzedaży lub ogólne, a także inne istotne dane przedstawiające lub określające pochodzenie środków.

  • Wnioski o wsparcie: jeżeli kontaktujesz się z naszym działem pomocy technicznej, możemy przetwarzać np. dane zawarte we wniosku przesłanym do zespołu pomocy technicznej.

  9. Cel i podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych:

  W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Cały proces przetwarzania danych jest wykonywany zgodnie z rozporządzeniem RODO, austriacką Ustawą o ochronie danych (DSG) oraz austriacką Ustawą o dostawcach usług płatniczych (ZaDiG 2018). Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednej z podstaw prawnych przedstawionych poniżej. Jeśli chodzi o wydajność usług płatniczych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą lub w wyniku zobowiązań umownych wobec Ciebie.

  Jeżeli prosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych osobowych niepodanych w punkcie 8, wówczas o danych tych oraz o celu i podstawie prawnej do ich gromadzenia i przetwarzania Klient będzie informowany w momencie ich gromadzenia.

  9.1 W przypadku wykonywania zobowiązań umownych (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

  Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do wykonywania zawartej z Tobą umowy lub do podejmowania działań na Twoje życzenie przed zawarciem umowy. Zobowiązaniami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • realizacja naszych usług płatniczych oraz wykonywanie wszelkich zadań, które są niezbędne do działania i administrowania Bitpanda Payments,

  • zarządzanie kontami (np. nieustanne aktualizowanie danych Klienta),

  • wykonywanie żądań płatności (np. przetwarzanie płatności, wykonywanie obciążeń zwrotnych, przekazywanie dowodów zakupu i sprzedaży),

  • obsługa klienta i wniosków o wsparcie (np. komunikacja w przypadku komplikacji, Zendesk),

  • proces uwierzytelniania wideo, jeśli zarejestrujesz konto na naszej stronie internetowej (walidacja tożsamości),

  • analiza i podnoszenie jakości oraz zwiększanie ogólnego komfortu korzystania z naszych usług (np. śledzenie wydajności na platformie).

  9.2 W przypadku wykonywania zobowiązań prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być również niezbędne do zachowania zgodności z różnymi przepisami prawa (np. FM-GWG, ZaDiG 2018, BAO, UStG itp.). Zobowiązaniami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • zarządzanie umowami, księgowość i fakturowanie,

  • zarządzanie zgodnością i ryzykiem,

  • środki ukierunkowane na poznawanie klientów,

  • monitorowanie pod kątem zapobiegania oszustwom, przypadkom niewłaściwego wykorzystania (np. w celach niezgodnych z prawem), praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych,

  • przekazywanie informacji organom ds. przestępstw podatkowych w zakresie postępowań prowadzonych w sprawach przestępstw podatkowych lub postępowaniach na mocy poleceń służbowych,

  • prowadzenie konsultacji z agencjami udzielającymi kredyty w celu ustalenia zdolności kredytowej i ryzyka niewywiązywania się ze zobowiązań.

  9.3 Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  W razie potrzeby dane mogą być przetwarzane poza zakresem umowy w celu dochowania prawnie uzasadnionych interesów Bitpanda Payments lub strony trzeciej. Interesami tymi mogą być na przykład następujące czynności związane z przetwarzaniem danych:

  • zapobieganie oszustwom, przypadkom niewłaściwego wykorzystania (np. w celach niezgodnych z prawem), praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych,

  • zarządzanie ryzykiem i minimalizacja ryzyka np. poprzez zapytania wysyłane do agencji udzielających kredyty, rejestrów dłużników lub firm przeprowadzających analizy biznesowe),

  • identyfikacja i badanie potencjalnie błędnych lub podejrzanych przypadków biznesowych i prób uzyskania dostępu do naszych stron internetowych (np. z zastosowaniem analizy Sift Science),

  • przesyłanie danych w obrębie Grupy Bitpanda do wewnętrznych celów administracyjnych (nie będą przesyłane żadne dane wrażliwe dotyczące płatności!),

  • zarządzanie kontami oraz obsługa ogólnych wniosków i zapytań od klientów,

  • środki chroniące naszych klientów, partnerów i pracowników, jak również zabezpieczające sieć i gwarantujące bezpieczeństwo informacji oraz zawierające kroki przekazane przez zewnętrzne centra przetwarzania danych i usługodawców.

  • przetwarzanie zapytań od organów, prawników, agencji gromadzących dane w ramach postępowania karnego oraz egzekwowanie roszczeń prawnych w kontekście postępowania karnego,

  • badanie rynku, zarządzanie przedsiębiorstwem i ustawiczny rozwój produktów i usług,

  • bezpośrednie działania marketingowe i reklamowe (np. przygotowywanie strategii marketingowych, tworzenie grup docelowych Klientów, dystrybucja voucherów i materiałów reklamowych Bitpanda Payments).

  9.4 Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

  Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będzie ono odbywać się zgodnie z założonymi celami i w zakresie ustalonym w oświadczeniu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzanie, można ją wycofać w dowolnej chwili bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość. Za Twoją zgodą przetwarzamy dane np. w poniższych celach:

  • Usług płatniczych (np. przelewów z Twojego konta Bitpanda na inne konto Bitpanda lub dla innej strony trzeciej, usługi inicjowania płatności na rzecz strony trzeciej itp.).

  Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.

  10. Odbiorcy danych osobowych:

  Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?

  Ochrona i poufność Twoich danych osobowych są dla Bitpanda Payments bardzo ważne. W związku z powyższym, przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie opisanym poniżej lub w zakresie instrukcji obowiązującej w momencie, gdy Twoje dane są gromadzone. Gromadzone przez nas związane z Tobą dane nie będą również przez nas sprzedawane ani ujawniane stronom trzecim.

  10.1 Przesyłanie danych w obrębie Grupy Bitpanda:

  W Grupie Bitpanda dane mogą być przesyłane w ograniczonym zakresie. Dotyczy to wewnętrznych celów administracyjnych, wspólnego wykonywania wewnętrznych czynności administracyjnych lub sytuacji, w których spółka należąca do Grupy Bitpanda pełni funkcję usługodawcy (podmiotu zajmującego się przetwarzaniem danych) na rzecz Bitpanda Payments. We wszystkich przywołanych przypadkach Twoje dane osobowe będą otrzymywać wyłącznie te biura lub osoby, które będą ich potrzebować do wypełniania zobowiązań umownych i prawnych oraz prowadzenia prawnie uzasadnionych interesów. W obrębie Grupy Bitpanda nie będą jednak przesyłane dane wrażliwe dotyczące płatności. Jeżeli dana firma jest usługodawcą Bitpanda Payments, zobowiązujemy ją umownie do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które przetwarza ona na naszą rzecz.

  10.2 Przesyłanie danych do podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych:

  W ograniczonym zakresie dane osobowe przekazujemy także podmiotom przetwarzającym dane, którzy świadczą dla nas usługi, takie jak usługi wideo z zakresu uwierzytelniania (np. IDnow GmbH, youniqx Identity AG), usługi IT (Amazon Web Services Inc.), usługi dotyczące obsługi klienta (Zendesk Inc.), dotyczące realizacji umów, zarządzania kontami, księgowości, fakturowania oraz badania błędnych lub podejrzanych przypadków biznesowych (Sift Science Inc). Podmioty te mogą wykorzystywać lub ujawniać te dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia dla nas usług lub zachowania zgodności z przepisami prawa. Zobowiązujemy je umownie do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które przetwarzają one na naszą rzecz.

  10.3 Przesyłanie danych do organów administracji publicznej i instytucji publicznych:

  Możemy również przesyłać Twoje dane osobowe, (i) gdy wymaga tego od nas prawo lub w związku z postępowaniami prawnymi, (ii) gdy uznajemy, że ujawnienie tych danych jest niezbędne do zapobieżenia szkodom lub stratom finansowym lub (iii) w związku z dochodzeniami prowadzonymi w sprawie potencjalnych lub faktycznych oszustw lub działań niezgodnych z prawem.

  10.4 Przesyłanie danych do innych stron trzecich:

  Wspólna kontrola: Jeżeli Bitpanda Payments działa we współpracy z innymi stronami jako wspólny inspektor ochrony danych osobowych (np. w zakresie przetwarzania danych w ustalonych wspólnie celach w Grupie Bitpanda), przekazujemy tym stronom dane osobowe w zależności od potrzeb i w oparciu o co najmniej jedną podstawę prawną spośród tych, które wymieniono w punkcie 9. W przypadku wspólnej kontroli Twoje dane osobowe są przesyłane wyłącznie na podstawie stosownej umowy zawartej z naszymi partnerami (Art. 26 RODO). W obrębie Grupy Bitpanda nie będą jednak przesyłane żadne dane wrażliwe dotyczące płatności.

  Inne strony trzecie: Bitpanda Payments może przesyłać Twoje dane osobowe dowolnej osobie trzeciej za Twoją zgodą na ich ujawnianie lub przesyłanie w celu zawarcia umowy bądź podjęcia działań na wniosek podmiotu danych przed zawarciem umowy, szczególnie na potrzeby świadczenia usług płatniczych na rzecz instytucji kredytowych i innych dostawców usług płatniczych, w tym w odniesieniu do Bitpanda GmbH i/lub Bitpanda Metals GmbH, w zakresie, w jakim ujawnienie danych jest konieczne do przeprowadzania transakcji z udziałem kryptowalut, aktywów cyfrowych lub zakupu i sprzedaży metali szlachetnych.

  11. Przesyłanie danych na szczeblu międzynarodowym:

  Czy dane są przesyłane do krajów zewnętrznych lub organizacji międzynarodowych?

  Do Twoich danych osobowych w miejscu docelowym, przesyłanych do miejsca docelowego i/lub przechowywanych w miejscu docelowym poza Twoim krajem, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż analogiczne przepisy unijne, mogą mieć dostęp tamtejsi pracownicy lub dostawcy. Bitpanda Payments będzie we wszystkich okolicznościach chronić dane osobowe w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce prywatności.

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w kraju zewnętrznym [poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)] lub jeżeli odbywa się to w kontekście korzystania z usług zewnętrznych lub ujawniania i/lub przesyłania danych osobowych stronom trzecim, będziemy przesyłać dane osobowe tylko w celu wypełniania naszych (wstępnych) zobowiązań umownych oraz w oparciu o Twoją zgodę, zobowiązania prawne lub nasze prawnie uzasadnione interesy. Z zastrzeżeniem uprawnień nadawanych na mocy prawa lub umowy, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych osobowych w kraju zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy spełnione są warunki Art. 44 i następnych RODO. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie i przesyłanie danych opiera się na specjalnych środkach bezpieczeństwa, takich jak oficjalnie uznane ustalanie odpowiedniego poziomu ochrony danych na szczeblu unijnym (np. w odniesieniu do USA przez unijno-amerykańską Tarczę Prywatności) czy zachowanie zgodności z oficjalnie uznanymi, szczególnymi zobowiązaniami umownymi („Standardowymi klauzulami umownymi”).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przesyłania danych na szczeblu międzynarodowym lub zapoznać się ze specjalnymi środkami bezpieczeństwa stosowanymi przy eksportowaniu Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres: privacy@bitpanda.com.

  12. Okresy przechowywania i usuwanie danych:

  Jak długo moje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) i kiedy zostaną usunięte?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe, w zależności od potrzeb, przez cały czas trwania współpracy biznesowej (od jej rozpoczęcia, przez realizację, do ustania umowy) oraz zasadniczo 1 rok po zakończeniu współpracy. Oprócz tego, przechowujemy Twoje dane przez dłuższy czas zgodnie z ustawowymi zobowiązaniami dotyczącymi karencji i dokumentacji lub do obrony przed roszczeniami prawnymi. Gdy będziemy świadczyć dla Ciebie usługi inicjowania płatności, nie będziemy przechowywać uzyskanych wówczas wrażliwych danych dotyczących płatności.

  Okres przechowywania jest wyznaczany na podstawie ustalonych ustawowo okresów przechowywania lub okresów przedawnienia. Zgodnie z austriackimi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw (UGB) i Federalnymi przepisami podatkowymi (BAO) trwa on 7 lat, zgodnie z Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy na rynku finansowym (FM-GWG) i Ustawie o dostawcach usług płatniczych (ZaDiG 2018) trwa on 5 lat, natomiast zgodnie z Ustawą o równym traktowaniu (GIBG) trwa on pół roku, a niektórych przypadkach określonych w austriackim Ogólnym kodeksie cywilnym (ABGB), np. gdy dane są wymagane jako materiał dowodowy do przedstawienia podczas sporów natury prawnej lub gdy przechowywanie obejmuje inne prawnie uzasadnione interesy, od 3 do 30 lat.

  O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzane przez nas dane osobowe będą usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a proces ich usuwania nie będzie sprzeczny z jakimikolwiek ustawowymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania.

  13. Prawa podmiotu danych:

  Jakie przysługują mi prawa i możliwości w rozumieniu RODO?

  Prawo dostępu: Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas rzeczywiście przetwarzane. Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do otrzymywania od nas w odpowiednim czasie informacji na temat przechowywanych, dotyczących Ciebie danych osobowych oraz do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które są aktualnie przetwarzane. Po zalogowaniu na swoje konto użyj tego Linku, aby przesłać wniosek o uzyskanie dostępu do danych.

  Prawo do sprostowania: Masz prawo do składania wniosków o sprostowanie swoich danych osobowych, które są w jakikolwiek sposób niewłaściwe. W kontekście przetwarzania masz również prawo do podania niekompletnych danych osobowych, w tym też do przedłożenia oświadczenia uzupełniającego.

  Prawo do usuwania: Masz prawo do zażądania od Bitpanda Payments usunięcia Twoich danych osobowych, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji i dalsze przetwarzanie nie jest konieczne:

  • dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone,

  • wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i istnieje inna podstawa prawna lub nadrzędny prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania,

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub

  • usunięcie danych osobowych jest wymagane zgodnie ze zobowiązaniem prawnym na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE, któremu podlega Inspektor ochrony danych.

  Wnioski o usunięcie danych osobowych muszą być odpowiednio uzasadnione (Art. 17 ust. 1 RODO).

  Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • podważasz dokładność danych osobowych (ograniczenie jest wówczas nakładane na okres, w którym Bitpanda Payments może zweryfikować dokładność danych osobowych),

  • przetwarzanie danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i zamiast tego wnioskujesz o ograniczenie ich wykorzystania,

  • Bitpanda Payments nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub

  • sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i nie zostało jeszcze ustalone, czy podstawy prawne Bitpanda Payments są nadrzędne wobec Twoich.

  Prawo do przenoszalności danych: Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze. Masz również prawo do zażądania od nas, abyśmy przesyłali te dane bezpośrednio do innego, wyznaczonego przez Ciebie, inspektora ochrony danych, o ile jest to technicznie wykonalne i nie wpływa negatywnie na prawa i wolności stron trzecich. Prawo do przenoszalności danych można egzekwować tylko wtedy, gdy podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda lub (wstępne) zobowiązanie umowne, a także gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Prawo do przenoszalności danych nie obowiązuje przy przetwarzaniu, które jest konieczne do wykonania określonego zadania w interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej powierzonych inspektorowi ochrony danych.

  Prawo do sprzeciwu: Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, jeśli proces przetwarzania odbywa się w odniesieniu do naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli przedstawić niepodważalne podstawy prawne przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie będzie odbywać się w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Sprzeciw nie wpływa negatywnie na prawomocność przetwarzania Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

  Kontakt: Aby wyegzekwować jedno z powyższych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@bitpanda.com lub wysłać list na adres Bitpanda Payments GmbH, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

  14. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamowych:

  W jaki sposób mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych w celach reklamowych?

  Możesz sprzeciwić się jakiemukolwiek wykorzystaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych. Jeżeli chcesz ogólnie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach reklamowych, napisz wiadomość na adres: privacy@bitpanda.com. Sprzeciw nie wpływa negatywnie na prawomocność przetwarzania Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

  Pamiętaj jednak, że sprzeciw ten będzie dotyczyć tylko Grupy Bitpanda i po jego wyrażeniu możesz nadal otrzymywać reklamy na temat Bitpanda od innych usługodawców ze stron internetowych, na co nie mamy wpływu.

  15. Automatyczne podejmowanie decyzji:

  Czy Bitpanda Payments używa moich danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania?

  Bitpanda Payments nie używa danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, w rozumieniu Art. 22 RODO (np. decyzji mających skutki prawne w odniesieniu do podmiotów danych lub wywierających na te podmioty inny wpływ tylko z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania).

  16. Przetwarzanie w innych celach:

  Czy moje dane osobowe są przetwarzane w celach innych niż te, w których zostały zgromadzone?

  Zgodnie z ogólnym regulaminem Bitpanda Payments, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich zostały zgromadzone. W wyjątkowych przypadkach możemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel pierwotny. W takim wypadku poinformujemy Cię przed rozpoczęciem przetwarzania w nowym celu, przed rozpoczęciem okresu przechowywania Twoich danych osobowych, przed rozpoczęciem egzekwowania praw w zakresie podmiotu danych, przed możliwością skorzystania z cofnięcia zgody na przetwarzanie, przed zaistnieniem prawa do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych, niezależnie od tego, czy dane zostały przekazane zgodnie z przepisami prawa, czy z umową, jakimi konsekwencjami skutkowałoby nieprzekazanie danych, lub czy automatyczne podejmowanie decyzji bądź profilowanie rzeczywiście ma miejsce.

  17. Organ nadzorczy:
  Do jakiego organu nadzorczego mogę zwrócić się ze skargą?
  Jeżeli uważasz, że Twoje prawa wynikające z RODO zostały naruszone, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Austrii jest to Organ ds. ochrony danych osobowych (Datenschutzbehörde).

  18. Oświadczenie:

  Jak mogę wyrazić zgodę i ją wycofać?

  Zaznaczając odpowiednie pole w trakcie procesu rejestracji, w przypadku aktualizacji po zalogowaniu na Twoje konto Bitpanda lub w przypadku składania wniosku o usługę Bitpanda Payments, jednoznacznie potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób tam przedstawiony.

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając list na adres Bitpanda Payments GmbH, Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, lub wysyłając wiadomość na adres: privacy@bitpanda.com. Pamiętaj, że gdy wycofasz zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć dla Ciebie wszystkich naszych usług. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych osobowych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.

  19. Bezpieczeństwo danych:

  Jak moje dane osobowe są chronione?

  Bezpieczeństwo danych jest dla Bitpanda Payments niezwykle ważne i zobowiązujemy się do ochrony wszystkich gromadzonych danych. Stosujemy kompleksowe środki administracyjne, techniczne i fizyczne zaprojektowane z myślą o ochronie Twoich danych osobowych przed przypadkowymi, nieuprawnionymi lub niezgodnymi z prawem przypadkami ich zniszczenia, utraty, zmiany, dostępu, ujawnienia lub wykorzystania. Środki te spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa i są poddawane regularnym przeglądom pod kątem ich skuteczności i przydatności w kontekście osiągania zamierzonych celów z zakresu bezpieczeństwa.

  Wdrożyliśmy między innymi następujące środki techniczne i organizacyjne:

  • szyfrowanie SSL na naszych stronach internetowych, z których przesyłamy dane osobowe,

  • uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) na naszej platformie,

  • zapewnienie poufności, integralności, dostępności i elastyczności naszych systemów i usług,

  • zastosowanie systemów szyfrowanych,

  • pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych,

  • kontrola wstępu, dostępu i przesyłania w naszych biurach i systemach,

  • środki służące do szybkiego przywracania dostępności danych osobowych w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych,

  • środki zapewniające prywatność poprzez odpowiednie zaprojektowanie i ustanowienie zasad działania naszej platformy, np. zapobieganie zliczaniu użytkowników,

  • wdrożenie procedur przeprowadzania regularnych przeglądów, ocen i weryfikacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania, np. nasz program premii za wykrywanie błędów,

  • wewnętrzne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa systemów IT i szkolenia w tym zakresie,

  • zarządzanie procesami reagowania na incydenty.

  • Upewnij się, że na swoim koncie Bitpanda używasz uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), dbaj o poufność swoich danych uwierzytelniających i chroń komputer przed dostępem osób nieuprawnionych.

  20. Aktualizacje Polityki prywatności:

  Jak mam dowiadywać się o zmianach w Polityce prywatności?

  Bitpanda Payments regularnie aktualizuje przepisy dotyczące ochrony danych. W tym celu poddajemy naszą Politykę prywatności regularnym przeglądom i aktualizacjom. Mają one zapewnić, że Polityka ta jest prawidłowo i wyraźnie widoczne na naszej stronie, zawiera właściwe informacje na temat Twoich praw i naszych działań dotyczących przetwarzania (również w odniesieniu do zmian technicznych lub usprawnień dla firm) i jest wdrażana zgodnie z prawem właściwym, a co za tym idzie spełnia wymagania dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby aktualizujemy Politykę prywatności, aby brać pod uwagę bieżące okoliczności. Jeżeli wprowadzimy do niej istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym, gdy zalogujesz się na swoje konto i przedstawimy Ci jej zaktualizowaną wersję. Jeżeli jest to wymagane w prawie właściwym, do wprowadzania istotnych zmian Bitpanda Payments uzyska Twoją zgodę.

  21. Jak się z nami skontaktować?

  Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!

  W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat tej Polityki lub procesu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com

 • Polityka plików cookie Bitpanda

  1. Informacje o Polityce plików cookie   Na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach używamy ciasteczek. NIE! Bitpanda to nie piekarnia, a ta polityka nie dotyczy wyrobów cukierniczych ani ciastek... Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są konfigurowane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli jednak szukasz przepisów na pyszne ciasteczka dla pand, znajdziesz je tutaj.   Bitpanda chce, aby komfort użytkowania naszej strony internetowej był jak najwyższy, a obsługa naszych produktów i usług była teraz i przyszłości prawdziwą przyjemnością. Właśnie dlatego chcemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, abyśmy mogli ją nieustannie udoskonalać. Niezbędne do tego są właśnie pliki cookie i inne podobne technologie. Co więcej, nasi autoryzowani usługodawcy, którzy pomagają nam w różnych sprawach związanych z działalnością, np. obsłudze strony, bezpieczeństwie IT, reklamach i innych usługach, mogą za pośrednictwem naszej strony umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu.   Bitpanda naprawdę docenia Twoje zaufanie przejawiające się w korzystaniu z naszej platformy. Z tego względu prywatność i ochrona danych są naszymi najwyższymi priorytetami. Celem tej Polityki plików cookie jest przekazanie Ci – gościowi naszej strony internetowej i użytkownikowi naszych usług – przejrzystych i łatwo dostępnych informacji o plikach cookie i narzędziach, których używamy, o roli, jaką odgrywają one w tworzeniu optymalnego interfejsu użytkownika i komfortu użytkowania naszej strony, a także o możliwych działaniach, jakie możesz podejmować w odniesieniu do ustawień plików cookie i prywatności Twoich danych.   Więcej informacji na temat plików cookie, śledzeniu, ustawieniach plików cookie i kwestiach związanych z prywatnością znajdziesz na stronie: http://www.allaboutcookies.org/   Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, robimy to wyłącznie zgodnie z dyrektywą RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  2. O Grupie Bitpanda   Bitpanda GmbH oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane dalej „Bitpanda”, „Grupą Bitpanda„ lub „nami”) za pośrednictwem strony www.bitpanda.com i aplikacji mobilnej („Aplikacja mobilna”) (zwane wspólnie dalej „stroną” lub „platformą”) oferują usługi i produkty związane z kupnem i sprzedażą kryptowalut oraz innych aktywów cyfrowych, w tym także usługi płatnicze i IT.   Bitpanda GmbH z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 423018k jest spółką dominującą i operatorem platformy oraz odpowiada za znajdującą się na niej ofertę kryptowalut.   Grupa Bitpanda składa się z następujących spółek, z których wszystkie są spółkami zależnymi Bitpanda GmbH:   Bitpanda Metals GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 511923 d, oferuje handel metalami szlachetnymi za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com.   Bitpanda Payments GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 501412x, oferuje różnorodne usługi płatności za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com i inne usługi.   Bitpanda UK Limited: z siedzibą w 68 Hanbury Street, E1 5JL, Londyn, Wielka Brytania, zarejestrowana w brytyjskim urzędzie rejestrowym Companies House pod numerem 11106704, pełni funkcję usługodawcy Grupy Bitpanda.   Pantos GmbH: z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 481562 f, opracowuje nowe zastosowania technologii blockchain i oferuje własną kryptowalutę za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com. Zob. też www.pantos.io.

  3. Zakres zastosowania:   Kogo obowiązuje Polityka plików cookie?   Polityka plików cookie dotyczy wszystkich osób korzystających z usług, strony internetowej i Aplikacji mobilnej Bitpanda. Zasadniczo osoby te są dalej zwane „klientem” lub „Tobą”. Zapoznaj się także z innymi naszymi politykami (np. Polityką prywatności), które w niektórych obszarach mogą zmieniać Politykę plików cookie.

  4. Operator:   Kto odpowiada za pliki cookie i z kim możesz się skontaktować?   Bitpanda GmbH, spółka dominująca, jest operatorem platformy i pełni funkcję pierwszego punktu do kontaktu w sprawach dotyczących plików cookie i innych podobnych technologii na platformie i w Aplikacji mobilnej.

   Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z plikami cookie na naszej stronie internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com.

   Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

  5. Pliki cookie i inne podobne technologie:

   Czym są pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie?   Zasadniczo pliki cookie są plikami tekstowymi (składającymi się zazwyczaj z liter i liczb), które są pobierane na Twój komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie (zwane dalej „urządzeniem”), gdy wchodzisz na naszą stronę internetową. Pliki te umożliwiają nam zapisywanie konkretnych informacji, gdy podejmujesz działania w związku z naszą stroną internetową, usługami (newsletterem) i aplikacjami. Większość z nich wykorzystujemy do nieustannego poprawiania wydajności naszej strony internetowej, a także platformy, produktów i usług. Pliki cookie są przydatne, ponieważ dzięki nim strona internetowa może rozpoznawać Twoje urządzenia.   Używanych jest wiele typów plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, których nazwy mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Aby łatwiej zrozumieć istotę plików cookie i ich funkcje oraz sposób, w jaki wykorzystujemy wspomniane technologie, przeczytaj dalszą część tekstu.   Termin „plik cookie” lub „narzędzie do śledzenia” opisuje wiele rozwiązań technologicznych, takich jak:


   pliki cookie sesyjne i trwałe,


   pliki cookie flash i HTML 5,


   snippety JavaScript,


   sygnały nawigacyjne lub pliki GIF (zwane również plikami ClearGIF, pikselami śledzącymi lub znacznikami pikselowymi, skryptami bądź znacznikami stron),


   inne identyfikatory urządzeń,


   dodatkowe narzędzia analityczne bez bezpośrednich ustawień plików cookie.   W niniejszej Polityce plików cookie do opisywania wszystkich ww. technologii używamy terminu „pliki cookie” lub „podobne technologie”. Poniżej omówiliśmy specjalne pliki cookie oraz sposób, w jaki możesz zmieniać swoje ustawienia dotyczące tych technologii.

  6. Wszystkie informacje o plikach cookie:   Jakie rodzaje plików cookie istnieją i jaki jest cel ich używania?   1. Rodzaje plików cookie:    Sesyjne pliki cookie: tymczasowe pliki cookie, które są aktywne tylko dla danej sesji przeglądarki, a po zamknięciu przeglądarki są usuwane („sesyjne pliki cookie”). Przy kolejnej wizycie na tej samej stronie nie zostaniesz rozpoznany(-a).    Trwałe pliki cookie: pliki przechowywane przez dłuższy czas w podfolderach przeglądarki do momentu ich ręcznego usunięcia lub usunięcia przez przeglądarkę po upływie czasu ustalonego dla stałego pliku cookie („stałe pliki cookie”). Czas przechowywania trwałych plików cookie wynosi od 30 dni do maksymalnie 2 lat (nie musi to dotyczyć zewnętrznych plików cookie – zob. punkt 11).    Pliki cookie pierwszej kategorii: pliki cookie przechowywane bezpośrednio przez stronę internetową, którą odwiedzasz, np. przez nas lub przez wyznaczoną firmę zewnętrzną („pliki cookie pierwszej kategorii”).    Zewnętrzne pliki cookie: pliki cookie konfigurowane przez podmiot inny niż strona internetowa, którą odwiedzasz, co oznacza, że firma zewnętrzna konfiguruje te pliki za pośrednictwem tej strony internetowej („zewnętrzne pliki cookie”).

   2. Identyfikator pliku cookie:    Pliki cookie mogą zawierać tzw. identyfikator. Identyfikator to unikatowy identyfikator pliku cookie. Składa się z łańcuchu znaków, które strony internetowe i serwery łączą z konkretną przeglądarką internetową, w której dany plik cookie został zapisany. Umożliwia stronom internetowym odróżnianie Twojej przeglądarki od innych przeglądarek zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać za pomocą unikatowego identyfikatora pliku cookie. Używając tych plików cookie nie można jednak zidentyfikować danej osoby (mogą jednak występować wyjątki związane z narzędziami specjalnymi firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Istnieją również pliki cookie nieposiadające identyfikatora, np. większość sesyjnych plików cookie. Co więcej, niektóre narzędzia mogą identyfikować osoby odwiedzające z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania odcisków palców w urządzeniu i innych podobnych technologii.

   3. Kategorie i cele plików cookie:    Pliki cookie mogą być wykorzystywane w różnych celach. Możemy używać ich do wielu istotnych funkcji na naszej stronie internetowej. W związku z tym chcielibyśmy pokrótce omówić kategorie, cele i funkcje plików cookie.    Istotne pliki cookie: pliki te mogą plikami sesyjnymi lub trwałymi, które są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi. Pliki te i inne podobne technologie są konieczne, aby nasze strony internetowe mogły działać na zmienionych przez Ciebie ustawieniach, a ich nawigacja przebiegała prawidłowo. Co więcej, używamy tych plików cookie ze względów bezpieczeństwa, jak również w celu zapewnienia ogólnej wydajności naszych usług i oferowania naszych produktów [np. programu Affiliate (dla jednostek zależnych) i programu Tell-a-Friend („Powiedz przyjacielowi”)]. Są zazwyczaj konfigurowane tak, aby dostosowywały się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej przed zalogowaniem i po zalogowaniu, w zależności od prośby klienta. Pliki te umożliwiają zapamiętywanie Twoich ustawień prywatności i języka oraz innych opcji, gdy jesteś zalogowany(-a). Przykładowo, będąc użytkownikiem strony internetowej, nie musisz wprowadzać swoich danych logowania przy każdej wizycie na tej stronie, ponieważ odpowiada za to strona internetowa i plik cookie zapisany w Twojej przeglądarce. Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, technologie te pomagają nam w identyfikacji i badaniu potencjalnie szkodliwych i podejrzanych przypadków dostępu do naszych stron internetowych, kont użytkowników i naszej sieci (np. zapobieganiu kradzieży tożsamości, atakom botów, fałszerstwom itp.). Za ich pomocą możemy także wykrywać problemy techniczne na naszej stronie internetowej (np. poprzez raporty o poważnych awariach). Istotne pliki cookie będą przekazywane przez nas lub przez firmę zewnętrzną, której usługi są przez nas wdrożone na naszej stronie internetowej (np. reCAPTCHA, Sentry, Sift Science). Jeżeli zablokujesz te pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.    Wydajnościowe pliki cookie: pliki te i inne podobne technologie (narzędzia analityczne) służą do gromadzenia informacji na temat osób odwiedzających naszą stronę internetową (ich liczby, częstotliwości, preferencji itp.) oraz sposobu, w jaki korzystają one ze strony. Dzięki temu możemy oceniać i zwiększać wydajność zarówno samej strony, jak i naszych usług. Za ich pomocą możemy również dowiedzieć się, które ekrany i części naszej platformy są najbardziej popularne lub niepopularne oraz jak goście poruszają się po stronie. Wiedza ta pomaga nam w udoskonalaniu działania naszej strony oraz zwiększaniu ogólnego komfortu jej użytkowania. Dodatkowo internetowe narzędzia analityczne mogą wykorzystywać pliki cookie do podnoszenia wydajności całej strony internetowej. Mogą być to pliki sesyjne lub trwałe. Wszystkie informacje, które są przez nie gromadzone, są agregowane i pozostają dla nas anonimowe (nie musi to dotyczyć firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Te pliki cookie będą przekazywane przez nas lub przez firmę zewnętrzną, której usługi są przez nas wdrożone na naszych stronach. Blokowanie tych plików i narzędzi za pośrednictwem przeglądarki lub rezygnacja z ich używania nie ma wpływu na świadczone przez nas usługi. Jest nam jednak w takiej sytuacji trudniej dbać o wysoki komfort użytkowania strony, który tak bardzo cenią sobie nasi klienci.    Pliki cookie związane z reklamami: w większości przypadków są to trwałe pliki cookie pochodzące od narzędzi firm zewnętrznych, które są wdrożone na naszej stronie internetowej. Oprócz innych zastosowań, pliki te umożliwiają wyświetlanie reklam, które bardziej odpowiadają Twoim zainteresowaniom (reklam zindywidualizowanych). Dzięki tym narzędziom, takim jak śledzenie konwersji, możemy również śledzić nasze kampanie marketingowe. Mogą one ponadto ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy i generalnie sprawiają, że reklamy odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Pliki te mogą gromadzić informacje na temat Ciebie i Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, takie jak odwiedzone ekrany i kliknięte linki. Reklamodawcy internetowi bardzo często konfigurują te pliki cookie za zgodą operatora strony internetowej, gdyż mogą bezpośrednio przekierowywać do stron internetowych tych firm. Firmy zewnętrzne mogą mieć możliwość śledzenia Twojej przeglądarki, gdy wchodzisz na inne strony i tworzenia profilu Twoich zainteresowań. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy surfujesz w Internecie po uprzednim zalogowaniu w mediach społecznościowych. Może mieć to wpływ na treści wyświetlane na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Narzędzia reklamowe pozwalają nam również wyświetlać reklamy na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych osobom, które wcześniej odwiedziły naszą stronę (zob. też „retargetowanie”). Wszystkie informacje, które są gromadzone przez te narzędzia, są agregowane i pozostają dla nas anonimowe (nie musi to dotyczyć firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Blokowanie tych plików za pośrednictwem przeglądarki lub rezygnacja z ich używania nie ma wpływu na świadczone przez nas usługi. Nadal będziesz widział(a) reklamy, ale nie będą one personalizowane pod Twoim kątem, przez co będą dla Ciebie mniej istotne.    Inne technologie śledzenia: Pliki lub kody, takie jak piksele, skrypty, sygnały nawigacyjne, pliki GIF lub znaczniki stron, mogą znajdować się w wiadomościach e-mail (np. newsletterach), aplikacjach lub w reklamach, aby rejestrować Twoje działania na naszej stronie, dzięki czemu możemy lepiej analizować i usprawniać nasze usługi i kampanie. Tego typu technologie można blokować, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę lub swoje urządzenie (zob. punkt 9). Dopóki korzystasz z przeglądarki, ustawienia te obejmują wszystkie technologie, niezależnie od tego, czy znajdują się na stronie internetowej, czy w wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach, w zależności od ustawień skrzynki elektronicznej lub przeglądarki, pliki mogą być jednak akceptowane automatycznie. Blokowanie takich plików cookie i innych podobnych technologii nie wpływa na działanie oferowanych usług.    Śledzenie Aplikacji mobilnej: Gdy korzystasz z naszej Aplikacji mobilnej, możemy zapisywać informacje, które są dla Ciebie unikatowe i powiązane z Twoim urządzeniem (np. system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia), działania podejmowane przez Ciebie w aplikacji i Twoją lokalizację sieciową. Informacje te służą do oceniania i podnoszenia wydajności i użyteczności Aplikacji mobilnej.

  7. Dane osobowe:   Czy dane osobowe przetwarzamy z wykorzystaniem plików cookie?   Zasadniczo z wykorzystaniem plików cookie nie będą przetwarzane żadne dane osobowe. W niektórych przypadkach zgromadzone dane mogą być jednak uznawane za dane osobowe, przez co możemy je przetwarzać za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe, będzie się to odbywać tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i w określonym celu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych [np. RODO i DSG (szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych)]. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  8. Hiperłącza:   Co z linkami do innych stron internetowych i treściami firm zewnętrznych?   Nasza strona internetowa i niniejsza Polityka plików cookie zawierają linki do innych stron internetowych. Poprzez kliknięcie linku zostaniesz przekierowany(-a) do strony zewnętrznej, nad którą nie mamy kontroli. Z tego względu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane na tego typu stronach. Operator strony, do której przekierowuje link ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajdujące się na niej treści oraz za poprawność zawartych na niej informacji, a także za śledzenie i konfigurację plików cookie takiej strony.

  9. Preferencje plików cookie:   Jak zarządzać preferencjami plików cookie i jakie opcje są dostępne?   Istnieje wiele opcji zapobiegających śledzeniu i konfigurowaniu plików cookie w przeglądarkach internetowych i urządzeniach. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze możliwości i narzędzia dla Twojego urządzenia.   1. Odpowiednie ustawienia dla przeglądarki:    Aby uniemożliwić konfigurację plików cookie poprzez stronę internetową, możesz w każdej chwili zaznaczyć odpowiednią opcję (np. „Nie śledź”) w swojej przeglądarce, nie wyrażając w ten sposób zgody na konfigurowanie plików cookie lub otrzymywania informacji po konfiguracji nowego pliku cookie. Skonfigurowane pliki cookie można w dowolnej chwili usuwać z poziomu przeglądarki lub innych programów. Funkcję tę posiadają wszystkie powszechnie stosowane przeglądarki internetowe. Jeżeli korzystasz z funkcji „Nie śledź”, nie będziemy śledzić Twoich działań ani przechowywać na Twoich urządzeniach żadnych plików cookie pierwszej kategorii. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to istotnych plików cookie. Co więcej, narzędzia śledzenia używane przez firmy zewnętrzne nadal będą mogły Cię śledzić (więcej informacji na ten temat znajdziesz w punktach 9.4 i 11). Jeżeli konfiguracja plików cookie w przeglądarce jest całkowicie wyłączona, możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji naszej strony internetowej.    Opis poszczególnych ustawień każdej powszechnie używanej przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami:

    Google Chrome, Chrome Android i Chrome iOS
    Safari i Safari iOS
    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
   2. Odpowiednie ustawienia w Koncie Bitpanda:    Ustawienia plików cookie dotyczące Wydajności i Reklam możesz zmienić w każdej chwili lub po zalogowaniu na swoje konto.

   3. Odpowiednie ustawienia w Aplikacji mobilnej Bitpanda:    Możesz uniemożliwić konfigurację plików cookie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej w dowolnej chwili, używając suwaka śledzenia w Aplikacji mobilnej oraz możesz w ten sposób nie wyrazić zgody na konfigurację plików cookie. Skonfigurowane pliki cookie można również w dowolnej chwili usuwać z poziomu ustawień urządzenia lub innych programów. Jeżeli konfiguracja plików cookie w Aplikacji mobilnej jest wyłączona, możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji Aplikacji.

   4. Zapobieganie zewnętrznym plikom cookie:    Na naszej stronie wdrożyliśmy wiele narzędzi pochodzących od firm zewnętrznych, które mogą również zapisywać pliki cookie na Twoich urządzeniach. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi, przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie oraz możliwości rezygnacji z używania plików cookie możesz znaleźć w tabeli z linkami do każdego dostawcy w punkcie 11.

   5. Dodatkowe środki:    Poza powyższymi opcjami ustawień i rezygnacji, śledzenie przez firmy zewnętrzne można włączać i wyłączać dla większości podmiotów za pośrednictwem następujących stron internetowych:

    W Unii Europejskiej Link
    W USA Link lub link
    W Kanadzie Link
  10. Zgoda na używanie plików cookie:   Jak wyrazić zgodę na używanie plików cookie?   Gdy po raz pierwszy wejdziesz na naszą stronę internetową na jednym ze swoich urządzeń, pojawi się wyskakujące okno („baner plików cookie”) zawierające informację, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, oraz link do Polityki plików cookie i Polityki prywatności. Na banerze plików cookie znajdzie się prośba o wyrażenie zgody na używanie plików cookie.   1. Które pliki cookie są objęte tą zgodą?    Pliki cookie, których używamy, podzieliliśmy na trzy kategorie: „Istotne”, „Wydajnościowe” i „Związane z reklamami”. Na naszym banerze plików cookie możesz zaznaczyć odpowiednie pola i w ten sposób zdecydować, czy wyrażasz zgodę na używanie kategorii związanych z wydajnościowymi plikami cookie i/lub plikami cookie związanymi z reklamami. Istotne pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług (np. pomoc techniczna, język, logowanie itp.) oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i naszych klientów (np. reCAPTCHA, Sift Science), w związku z czym z tej kategorii plików nie można zrezygnować. Jeżeli zablokujesz istotne pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.    Klikając przycisk „Zaakceptuj wszystko”, wyrażasz wyraźną zgodę na używanie powyższych trzech kategorii plików cookie lub, w zależności od wybranych opcji, tylko zaznaczonych kategorii plików cookie. Wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie powiązanych danych i akceptujesz naszą Politykę plików cookie.

   2. Jak można cofnąć zgodę?    Zgodę na używanie wydajnościowych plików cookie i plików cookie związanych z reklamami możesz wycofać w każdej chwili, usuwając pliki ze swojego urządzenia i odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia na banerze plików cookie. Ustawienia te mogą jednak negatywnie wpływać na funkcjonalność strony internetowej i wyświetlane reklamy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.    Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z używania plików cookie związanych z reklamami, reklamy nie znikną z odwiedzanych przez Ciebie stron. Oznacza to po prostu, że mogą one nie odpowiadać Twoim zainteresowaniom.

   3. Których plików cookie możemy używać bez Twojej zgody?    Nie możesz zrezygnować z używania istotnych plików cookie, ale możesz je zablokować, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Używanie istotnych plików cookie może być niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy lub do podejmowania Ciebie działań, o które prosisz, przed podpisaniem umowy (Art. 6, pkt 1, lit. b RODO) bądź do prowadzenia naszych uzasadnionych prawnie interesów (Art. 6, pkt 1, lit. b RODO). W związku z powyższym, nie musisz wyrażać zgody na używanie istotnych plików cookie. Pliki te gwarantują właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony internetowej i usług. Zakładamy, że używanie tych plików leży również w Twoim interesie, gdyż pomagają nam zapobiegać poważnym awariom lub innym problemom technicznym związanym z naszą stroną internetową oraz chronić poufność Twoich danych. Jeżeli zablokujesz te pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.    W większości przypadków istotne pliki cookie są plikami sesyjnymi i w związku z nimi nie są przetwarzane żadne dane osobowe. Dzięki tym plikom możemy przetwarzać np.: datę i godzinę prośby, adres IP, strefę czasową, język, szczegóły dotyczące prośby (konkretny ekran), informacje o przeglądarce (wersja przeglądarki), urządzenie i jego system operacyjny, połączenie sieciowe (np. Wi-Fi lub sieć komórkowa). Więcej informacji na ten temat znajdziesz również w naszej Polityce prywatności.    Poprzez wykorzystanie poniższych narzędzi możemy świadczyć Ci usługi ukierunkowane na analizowanie przyczyn usterek technicznych i zapobiegania naruszaniu autentyczności Twoich danych. W związku z powyższym używanie tych narzędzi podlega wspomnianym podstawom prawnym:    Sentry Error Tracking: Oprogramowanie to pomaga nam monitorować i usuwać poważne awarie naszej strony internetowej w czasie rzeczywistym. Będzie ono gromadzić tylko zanonimizowane dane techniczne. Informacje te są używane do zapobiegania błędom i poważnym awariom naszej strony internetowej (zob. też punkt 11).    Zendesk Customer Support: Zendesk to oprogramowanie do obsługi klientów, które jest wdrożone na naszej stronie internetowej do komunikacji z nami. Możesz z niego korzystać, gdy masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów i usług lub gdy masz jakikolwiek problem z procesem rejestracji, weryfikacji lub logowania. Oprogramowanie przekazuje nam ponadto anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z naszego działu obsługi klienta (zob. też punkt 11).    Sift Science: to narzędzie jest aktywne tylko wtedy, gdy korzystasz z przycisku logowania lub rejestracji. Pomaga nam w ochronie naszej strony internetowej przed działaniami przestępczymi (np. oszustwami) i ochronie Twoich danych osobowych przed niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystaniem. Narzędzie to nie konfiguruje plików cookie w Twojej przeglądarce, ale analizuje użytkowanie strony internetowej w tle, aby rozpoznawać przypadki bezprawnego lub nieuprawnionego dostępu do naszej platformy oraz oszustw, a następnie zgłaszać je nam (zob. też punkt 11).    reCAPTCHA: to narzędzie jest aktywne tylko wtedy, gdy korzystasz z przycisku logowania lub rejestracji. Pomaga nam w wykrywaniu groźnego ruchu sieciowego i spamu. Wykorzystano w nim silnik analizy ryzyka i wyzwania adaptacyjne, w trakcie wykonywania działań automatycznych nie angażowało się w szkodliwe działania. Narzędzie to nie konfiguruje plików cookie w Twojej przeglądarce. Zamiast tego analizuje w tle wykorzystanie ekranu logowania (zob. też punkt 11).

    Programy Tell-a-Friend i Affiliate: Używamy tych plików cookie pierwszej kategorii do ustalania, kiedy jednostki zależne lub uczestnicy programu Tell-a-Friend pozyskują nowych klientów dla Bitpanda. Ten referencyjny plik cookie jest konfigurowany tylko wtedy, gdy uczestniczysz w takim programie. Konfiguracja tego pliku cookie jest niezbędna do świadczenia odpowiednich usług naszym klientom i przyznawania im stosownych nagród. Pełni on funkcję pliku referencyjnego, w związku z czym nie będziemy Cię śledzić ani używać tego pliku do jakichkolwiek innych celów. Możesz go w każdej chwili usunąć za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub urządzenia.

  11. Narzędzia zewnętrzne:   Których narzędzi firm zewnętrznych używamy i jak można z nich zrezygnować?

   Na naszej stronie internetowej wdrożono poniższe narzędzia firm zewnętrznych. Mogą one zapisywać pliki cookie na Twoich urządzeniach lub śledzić Twoje zachowanie, gdy wchodzisz na naszą stronę. Ze względu na sposób działania plików cookie i innych podobnych technologii nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez zewnętrzne pliki cookie, a firmy lub osoby trzecie nie mają dostępu do danych generowanych przez takie narzędzia. Co więcej, nie mamy możliwości kontrolowania wszystkich funkcji śledzenia narzędzi zewnętrznych. W związku z powyższym, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z wykorzystania Twoich danych przez te narzędzia. Wszyscy dostawcy tych narzędzi są zobligowani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i, zgodnie z Art., pkt 7 RODO, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych.   Więcej informacji na temat narzędzi zewnętrznych, ustawień plików cookie i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie możesz uzyskać, klikając link danego dostawcy. Poza ogólnymi możliwościami rezygnacji podanymi w punkcie 9, w poniższej tabeli zawarto dodatkowe opcje rezygnacji z ww. narzędzi, dzięki którym możesz wyłączyć konfigurację plików cookie i udostępnianie swoich danych.

   Narzędzie Dostawca Rodzaj plików cookie Polityka Informacje o rezygnacji
   Hotjar

   Hotjar Limited

   Level 2, St Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, 1000 St Julian’s STJ, Malta

   Wydajnościowe Polityka prywatności Rezygnacja
   Google Analytics i GA Audiences

   Google LLC

   1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA

   Wydajnościowe i związane z reklamami

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   Dodatek do rezygnacji
   Google AdWords i śledzenie konwersji

   Google LLC

   1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

   Związane z reklamami

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   Rezygnacja
   Facebook Pixels i Custom Audience

   Facebook Ireland Ltd

   4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

   Związane z reklamami

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   O kodzie Pixel

   Rezygnacja
   Facebook Social Media Plugin

   Facebook Ireland Ltd

   4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

   Związane z reklamami

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   Rezygnacja
   Facebook SDK

   Facebook Ireland Ltd

   4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

   Śledzenie Aplikacji mobilnej (Wydajnościowe)

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   Rezygnacja za pomocą ustawień Aplikacji
   Bing Ads

   Microsoft Ireland Operations Limited

   70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia

   Związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
   Twitter Conversion Tracking

   Twitter Inc

   1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

   Związane z reklamami

   Polityka prywatności

   Polityka plików cookie

   Rezygnacja
   Alexa Metrics

   Alexa Internet Inc

   2730 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833, USA

   Wydajnościowe i związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
   AdRoll

   AdRoll Inc

   2300 Harrison Street, Fl 2, San Francisco CA 94110, USA

   Związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
   Reddit Conversion Pixel

   Reddit Inc

   548 Market St #16093

   San Francisco, CA 94104, USA

   Związane z reklamami Polityka prywatności

   Rezygnacja

   Rezygnacja użytkownika

   reCAPTCHA

   Google LLC

   1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA

   Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
   Sift Science

   Sift Science Inc

   625 Market Street,

   Suite 200

   San Francisco, CA 94105, USA

   Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
   Zendesk

   Zendesk Inc.

   1019 Market St

   San Francisco, CA 94103

   USA

   Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
  12. Aktualizacje Polityki plików cookie:   Jak mam dowiadywać się o zmianach w Polityce plików cookie?   Czujemy się zobowiązani do zachowywania aktualności zasad prywatności. W tym celu poddajemy naszą Politykę plików cookie regularnym przeglądom i aktualizacjom. Mają one zapewnić, że Polityka ta jest prawidłowo i wyraźnie widoczne na naszej stronie, zawiera właściwe informacje na temat Twoich praw i naszych działań (zmianach technicznych lub usprawnieniach dla firm) i jest wdrażana zgodnie z obowiązującym prawem, a co za tym idzie spełnia wymagania przepisów ePrivacy (Telekommunikationsgesetz) oraz inne wymagania dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby aktualizujemy Politykę plików cookie, aby brać pod uwagę bieżące okoliczności. Zawsze będziemy przekazywać Ci najnowszą wersję Polityki plików cookie, zamieszczając ją na naszej stronie. Jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, do wprowadzania istotnych zmian uzyskamy Twoją zgodę.

  13. Jak się z nami skontaktować?   Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie!   W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat tej Polityki prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com

 • Bitpanda Ecosystem Token "BEST" initial exchange offering terms and explanatory notes

  1. Definitions

   Please refer to Annex 1 ‘Definitions’.

  2. Principles

   1. The following terms (“Terms”) exclusively govern the initial exchange offering (“IEO”) of Bitpanda Ecosystem Token (“BEST”) by Bitpanda GmbH to any person interested in participating in the IEO (“IEO Participant” or “you”) and the terms and conditions of BEST. BEST will be issued on the Ethereum Blockchain as an ERC20 token.


   2. Bitpanda GmbH is a company with limited liability established and existing under the laws of Austria, having its registered seat in Vienna, and its registered business address at Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Vienna, Austria registered in the Austrian Companies Register under registration number FN 423018 k (“Bitpanda”).

   3. Bitpanda and its group provides online services for the exchange of digital assets. This Bitpanda ecosystem comprises all services offered by the Bitpanda group, in particular on the platform www.bitpanda.com, Bitpanda Apps and all services and products available there (“Bitpanda Ecosystem”).

   4. You, as a fully verified “Bitpanda Client”, can use BEST to take advantage of certain benefits within the Bitpanda Ecosystem (“BEST Benefits”). Such BEST Benefits may be inter alia (i) discounts when paying fees in the Bitpanda Ecosystem with BEST, (ii) perks based on certain amounts of holding BEST (iii) access to a planned Bitpanda Launchpad and (iv) access to additional future products. For more details to BEST Benefits please refer to the project idea description (“Vision Paper”) with regards to Bitpanda Ecoystem Token. For the Vision Paper and further information on the IEO visit (www.bitpanda.com/best).

   5. Please refer to the discussion of legal points for more information on this matter (Legal FAQs). For the information contained in the Legal FAQs visit https://panda-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/pdfs/best/bitpanda-best-legal-faqs.pdf.

   6. The information contained in the Legal FAQs, the Vision Paper and on the website is only of descriptive nature, and – unless explicitly referred to herein – does not form an integral part of these Terms, is not and does not purport to be a full or complete description of any and all legal aspects and is not an advice, investment advice or legal advice of any kind.

  3. Acquiring BEST in the IEO

   1. Bitpanda GmbH launches the BEST IEO as of 9 June 2019, 01:00 pm CET (UTC + 2 hours). A maximum of 1 billion BEST will be created and never to be increased. As part of the IEO a maximum of 500,000,000 BEST will be offered to IEO Participants, the other 500,000,000 BEST remain with Bitpanda. The amount of BEST offered to IEO Participants not being sold as part of the IEO will also remain with Bitpanda. The total amount of BEST allocated at Bitpanda may be used by Bitpanda at its sole discretion (e.g. airdrops, bonus for IEO Participants, reserve, bounties, team bonus, own assets, etc).

   2. You can acquire BEST in three phases until the maximum amount of 500,000,000 BEST is sold. These three IEO phases are structured as follows:


    Phase 1 Phase 2 Phase 3
    Date 9 July 2019 (1 pm CET)
    16 July 2019 (1 pm CET)
    16 July 2019 (1.01 pm CET)
    23 July 2019 (1 pm CET)
    23 July 2019 (1.01 pm CET)
    6 August 2019 (1 pm CET)
    price / BEST 0.09 EUR 0.095 EUR 0.10 EUR
    Amount for sale maximum
    200,000,000 BEST
    the remaining BEST amount (i.e. maximum 300,000,000 BEST)
   3. The IEO ends at the time of the following event occurring earlier: (i) all three IEO phases have been completed, i.e. the end of Phase 3, 6 August 2019, 1 pm CET, or (ii) the maximum amount of 500,000,000 BEST has been acquired by IEO Participants.

   4. Acquiring BEST is exclusively possible in the following way: You offer bindingly to exchange Token into BEST to Bitpanda (“Exchange Offer”). To make such binding offer you have to (i) correctly fill in all necessary, valid and correct data on Bitpanda's respective trading screen, and (ii) click/confirm "Buy now" button (item (ii) referred to as the "Final Offer Click"). The conditions offered by Bitpanda for your order are valid for one minute which is the maximum time to validate and confirm the conditions by the Final Offer Click. For the avoidance of doubt in this context the word "buy" is to be interpreted and qualified exclusively as "binding offer to accept the receipt of BEST in exchange for the specified amount in Token. After having received an Exchange Offer Bitpanda may or may not accept such offer by factual fulfilling of the offer (tatsächlilche Erfüllung des Angebots) at Bitpanda’s sole discretion (the “CCOFA”).

   5. An IEO Participant having received BEST in its Bitpanda Wallet is called a BEST Holder.

   6. Any conversion of Token required in connection with an Exchange Offer will be calculated based on the exchange rates offered via Bitpanda Ecosystem at the time of the Final Offer Click. As mentioned above you will see and check the offered conditions in the course of the Exchange Offer on your trading screen prior to your confirmation.

   7. Bitpanda requires certain specified information from you when making an Exchange Offer. You are aware and accept herewith that Bitpanda may at Bitpanda's sole discretion decide at which point in time you must deliver copies of passports (in notarized and apostilled form or not) and any other documents required by law and/or as defined in Privacy Policy of Bitpanda; if being a legal entity copies of company register excerpts or equivalent documents (in notarized and apostilled form or not) and any other documents required by law or as defined in Privacy Policy of Bitpanda.

   8. Bitpanda may also exclude any IEO Participant at any time based on good reasons (like Anti-Money-Laundering reasons, attempted frauds, etc).

  4. IEO Bonus system

   1. An IEO Participant reaching certain thresholds of BEST holdings in its Bitpanda Wallet during the BEST IEO qualifies for a bonus depending on the respective BEST holding (“Bonus”). This means that you, as an IEO Participant, receive

    1. additional 1% of your BEST holding in case your minimum holdings of BEST reach at least 5,000 BEST to 49,999.99 BEST; or

    2. additional 2 % of your BEST holding in case your minimum holdings of BEST reach at least 50,000 BEST to 499,999.99 BEST; or

    3. additional 3 % of your BEST holding in case your minimum holdings of BEST reach at least 500,000 BEST,

   2. and provided that your BEST holdings exceed the outlined thresholds at the latest at the end of the IEO. Such Bonus will be booked in your respective Bitpanda Wallet at latest four Business Days after the end of the IEO.

  5. BEST Airdrop

   1. After the end of the IEO two airdrops will automatically take place to distribute BEST to (i) verified Bitpanda Clients (as set forth under item 2.1 T&C Bitpanda) as well as (ii) Pantos (PAN) holders (each a “Airdrop”). You will participate in an Airdrop, if you

    1. are a verified Bitpanda Client in accordance with item 2. T&C Bitpanda at 13 August 2019, 1 pm (CET), and you accept the Airdrop, then you will receive an Airdrop of BEST; this Airdrop will have a total volume of 10,000,000 BEST which are allocated in equal shares amongst the Airdrop Participants accepting such Airdrop. A person fulfilling the criteria mentioned in this item is called an “Airdrop Participant”; and

    2. you may receive an additional Airdrop of BEST, if you hold at least 500 Pantos (PAN) in your respective PAN Bitpanda Wallet at 13 August 2019, 1 pm (CET), and you accept such Airdrop. This Airdrop will have a total volume of 10,000,000 BEST which are allocated in relation to the PAN holdings amongst the Airdrop Participants accepting such Airdrop.

   2. Please note that Bitpanda may restrict, limit or change this allocation procedure at its sole discretion. Bitpanda may also exclude any Airdrop Participant at any time in or after the allocation based on good reasons (like Anti-Money-Laundering reasons, attempted frauds, etc).

  6. Post IEO

   1. Each BEST Holder, that is also a Bitpanda Client (as referred to in item 2.1 of the T&C Bitpanda), may exchange BEST in Bitpanda Ecosystems. For such exchanges the T&C Bitpanda apply.

   2. You, as a BEST Holder, understand and accept that while the individuals and entities, including involved entities assigned to this task (in particular Bitpanda and any of its affiliates), will make reasonable efforts to develop and further complete the Bitpanda Ecosystem, it is possible that such development might fail and that the Bitpanda Ecosystem – on whatever form of technology it is based on – might (partly) not be created, might become useless and/or valueless due to technical, commercial, regulatory or any other reasons.

   3. You, as a BEST Holder, are also aware of the risk that even if all or parts of the Bitpanda Ecosystem are successfully developed and released in full or in parts, due to a lack of public interest, the Bitpanda Ecosystem on – whatever form of technology it is based on – could be fully or partially abandoned, remain commercially unsuccessful, or shut down for lack of interest or other reasons. You therefore understand and accept that the exchange of BEST and/or the allocation, use and ownership of BEST carries significant financial, regulatory and/or reputational risks, including the complete loss of value (if any and in whatever form such value is measured or hoped for) of BEST and attributed features thereto.

   4. You, as a BEST Holder, are aware and accept that 25 % of the BEST which have been used by BEST Holder to pay fees in the Bitpanda Ecosystem, will be destroyed by Bitpanda on a quarterly basis until 50% of the total BEST is destroyed (i.e. a token burn from 1,000,000,000 BEST to 500,000,000 BEST).

  7. Further Agreements

   1. By making an Exchange Offer you confirm to have carefully reviewed the Terms and fully understand the risks and costs of making such an Exchange Offer and agree to such Terms.

   2. An IEO Participant accepts and agrees that there exists no right against any BEST Developer to request any refund of any Token submitted in this IEO under any circumstances.

   3. As the development of the Bitpanda Ecosystem, including inter alia (future) products and services offered by Bitpanda, depends to a large extend on external factors, which are outside of Bitpanda’s sphere (e.g. change in law governing digital assets and crypto assets, a changing market sentiment for such assets, etc), BEST Benefits may change and you confirm and accept, that Best Benefits are not guaranteed and may be amended, abandoned or time-displaced in Bitpanda’s sole discretion.

   4. This document is not a solicitation for investment and does not pertain in any way to an offering of securities in any jurisdiction.

   5. By making an Exchange Offer, and/or by receiving, using and holding BEST, no form of partnership, joint venture or any similar relationship or any entitlement (Anwartschaft) on such status between you, Bitpanda and/or other individuals or entities involved with the Bitpanda Ecosystem is created.

   6. It is the clear position of Bitpanda and each IEO Participant agrees to this legal position (Rechtsansicht) and confirms – after having duly considered every aspect of these Terms - that it has the same position, which is the following:

    1. BEST is to be qualified under Austrian law as untouchable movable thing (unkörperliche bewegliche Sache) and does not qualify as any currency (Währung), eletronic money (E-Geld), means of payment (Zahlungsmittel) and/or commodities (Waren inklusive Handelswaren).

    2. BEST itself does not represent a claim on or against (Forderung gegenüber) Bitpanda or any of its affiliates. BEST Benefits will only be activated in connection with the Bitpanda Ecosystem and for verified Bitpanda Clients (as defined in the T&C Bitpanda). This means that you may use BEST in connection with services and products of Bitpanda, but for this you have to be a Bitpanda Client to take advantage of BEST Benefits. Bitpanda accepts the exchange and use of BEST from Bitpanda Clients whereas no other legal entities or persons are obliged to accept BEST.

    3. The value of BEST is measured and priced by your own assessment and risk.

    4. BEST does not represent or constitute any ownership right or stake, share or security or equivalent right in or relating to Bitpanda or any of its affiliates, the Bitpanda Ecosystem and/or any software, any public or private company, corporation, entity or property.

    5. Bitpanda may at its sole discretion decide how to handle forks or splits of BEST. Respectively Bitpanda may decide – in particular but no limited – to keep any forked or splitted new token(s)/coin(s), hand out forked or splitted new token(s)/coin(s) to its holder, provide or not to provide wallets for any forked or splitted new token(s)/coin(s), etc.

   7. You, when making an Exchange Offer, agree irrevocably and unconditionally and you represent (gewährleistest) that you

    1. are not a citizen or resident of a country, whose legislation conflicts with the present allocation of BEST and/or this IEO in general (e.g., not a citizen or resident of the USA or Peoples Republic of China);
    2. deeply understand the functionality, usage, storage, transmission mechanisms and intricacies associated with cryptographic tokens and blockchain-based software systems (including but not limited to the Bitpanda Ecosystem and BEST);
    3. are legally permitted to create, receive, hold and make use of BEST and/or the Bitpanda Ecosystem in all jurisdictions being relevant for you;
    4. are of sufficient age to legally obtain BEST in all jurisdictions being relevant for you;
    5. have the legal capacity (Geschäftsfähigkeit) to enter into any and all necessary business transactions with respect to these Terms;
    6. take sole responsibility for any restrictions and risks associated with your decision to making an Exchange Offer, receiving, using, holding and exchanging or transferring BEST;
    7. are not obtaining or using BEST for any illegal purposes;
    8. are aware of the commercial risks associated with your decision to make an Exchange Offer;
    9. understand and accept that the Bitpanda Ecosystem is undergoing substantial development which may involve significant conceptual, technical and commercial changes;
    10. have considered, understand and accept the risks as outlined in item 8, and you take the entire risks, whether they may be positive or negative.
   8. You waive the right to file any action (in whatever form) or participate in a class action lawsuit or a single or multiparty arbitration against any entity or individual involved with the development of Bitpanda Ecosystem or Bitpanda and any of its officers, employees, advisers and any affiliates of Bitpanda and their officers, employees, advisers (together the “BEST Developers”) with respect to the IEO and the development of the Bitpanda Ecosystem with respect to any failures based on negligence or gross negligence of the BEST Developers. You are aware of the fact that the development of a new technology always bears the massive risk of failures in the process of development and that it is the immanent risk of a trial and error process in the technology development to host all kind of failures including gross negligently caused failures.

   9. You understand and accept that you do not have any influence over the governance of Bitpanda and its group.

   10. You accept that you may not influence the smart contract system(s) which are in place and/or will be put in place with respect to BEST and Bitpanda Ecosystem.

   11. Bitpanda reserves the right to lock and/or freeze and/or close any account of an IEO Participant, including the right to do so with respect to a “Bitpanda Client Account” (as defined in item 4.1 T&C Bitpanda), including the block (Bockierung) of a transaction, reverse (Rückabwicklung) of a transaction, hold (Aussetzung) of a transaction, rescission (Rücktritt) from a contract/transaction, the loss of any vouchers) immediately and without further notice to the IEO Participant or Bitpanda Client, if

    1. such person has been accused of (including any reasonably documented media reports or market rumors on): fraud, terror financing, money laundering, tax fraud, or any other breach or violation of relevant criminal, administrative or tax laws in any country of the world, being part of a Ponzi scheme of any kind, using matrix programs/ pyramid programs/ multi-level marketing detrimental to customers of any kind; unlawful activity in any country of the world; forbidden gambling; intellectual property or proprietary rights infringement, counterfeit or unauthorized goods; using/distributing drugs and drug paraphernalia or substances designed to mimic illegal drugs; producing/distributing adult content and services; using unfair, predatory or deceptive practice via customers or persons; etc.

    2. Bitpanda has been informed of official investigations (by any competent public authority, in particular but not limited to any public prosecutors in the field of criminal law or tax agents) against such person with respect to fraud, terror financing, money laundering, tax fraud, or any breach or violation of relevant criminal, administrative or tax laws in any country of the world.

    3. such person breached an obligation against Bitpanda under these Terms or under the T&C Bitpanda without any reasonable chance that such person cures the breach within a reasonable grace period.

    4. such person materially breaches the rules as set forth under these Terms or the T&C Bitpanda causing significant efforts without curing the problems within 10 Business Days.

    5. such person materially breaches the rules of the Affiliate Program (see item 10) and does not cure the breaches within a reasonable grace period (depending on the breach between 24 hours and 5 Business Days).

  8. Risks

   Each IEO Participant understands and accepts the following risks in connection with Bitpanda, BEST, and/or with the Bitpanda Ecosystem and/or being, becoming or ceasing to be a BEST Holder. In particular, but without being limited to these examples, each IEO Participant understands the inherent risks set forth above and hereinafter:

   1. Risk of software weaknesses: The underlying software application and software platform, the Bitpanda Ecosystems, mobile applications and system technology, the smart contract systems and other involved software and technology and technical concepts and theories in connection with Bitpanda Ecosystem are still in an early development stage and unproven. There is no guarantee or warranty that the process for receipt, use and ownership of any cryptographic blockchain-based digital information units will be uninterrupted or error-free and there is an inherent risk that the software and related technologies and theories could contain weaknesses, vulnerabilities or bugs causing, inter alia, the complete loss of any cryptographic blockchain-based digital information units, in particular but not limited to Token, Euros or any value of any cryptographic blockchain-based digital information units.

   2. Regulatory risk: Blockchain technologies allow new forms of interaction. It is possible that certain jurisdictions will apply existing regulations, or introduce new regulations addressing, on blockchain technology-based applications/Bitpanda system technology, which may have negative influence on the current setup of the Bitpanda Ecosystem and which may, inter alia, result in substantial modifications of the Bitpanda Ecosystem, including its termination or the loss of BEST or any value which BEST might have. Bitpanda system technology is planned for a market, which is not regulated by financial markets rules. It is the design and intended structure not to fall under any financial market rules and Bitpanda or any of its affiliates intends to design, modify and/or adapt the technology in such way that financial market rules are not applicable on any cryptographic blockchain-based digital information units and/or Bitpanda system technology. Respectively within the regulatory risk category also changes in the Bitpanda Ecosystem with respect to such adaptions, amendments and re-designs may cause termination or the loss of BEST or any value which BEST might have.

   3. Risk of abandonment / lack of success: The allocation of BEST and the development of the Bitpanda Ecosystem might be abandoned for a number of reasons, including lack of interest from industry, community and/or the public, lack of funding, lack of commercial success or prospects (e.g. caused by competing projects). Respectively even if Bitpanda Ecosystem is partially or fully developed and launched, it could happen that you do not receive any functionality through the BEST held by you.

   4. Risk of theft and internet vulnerability: The underlying software application and software platform, the Bitpanda system technology, the smart contract system(s), other involved software, other technology components and/or platforms in connection with Bitpanda Ecosystem may be exposed to electronical or physical attacks that could result in theft or loss of cryptographic blockchain-based digital information units including BEST, or the theft or loss of private data, impacting the ability to develop, launch or use the Bitpanda Ecosystem. You should be aware that SMS/ messages and email services are vulnerable to spoofing and phishing attacks and should use care in reviewing messages purporting to originate from Bitpanda or any of its affiliates. You should always log into your Bitpanda Client Account through https://www.bitpanda.com to review any transactions or required actions if you have any uncertainty regarding the authenticity of any communication or notice. You should note that phishing attacks often occur despite SMS or email or equivalent services, via search engines or ads in search engines, or other fraudulent links. Neither Bitpanda nor any of its affiliates does take any responsibility for lost BEST or any other funds due to spoofing, phishing or other equivalent attacks.

   5. Risk of blockchain mining attacks: As with other public blockchain-based systems the Bitpanda Ecosystem may be susceptible to attacks including but not limited to double-spend attacks, majority mining power attacks, “selfish-mining” attacks, and race condition attacks or any other mining or non-mining related attacks. Any successful attacks present a risk to the Bitpanda Ecosystem, expected proper execution and sequencing of BEST transactions, and expected proper execution and sequencing of software computations.

   6. Risk of depreciation in value / extreme volatility: The value and price of BEST is assessed by your own assessment and risk. As cryptographic blockchain-based digital information units are not regulated the value of BEST is assessed differently. You accept and acknowledge that the value of BEST might experience extreme volatility and/or the value of BEST might decline to zero. As additional costs with respect to regulatory or other risks might be triggered – and if such costs are added for the purpose of calculation to the value of BEST (whatever value you might give to BEST) – BEST might also decline in their value to zero.

   7. General risk: There is no guarantee/warranty whatsoever on BEST and/or the success of the Bitpanda Ecosystem, expressed or implied, to the extent permitted by law, and that BEST is created and obtained at your sole risk on an “as is” and “under development” basis and without, to the extent permitted by law, any guarantees/warranties of any kind, including, but not limited to, warranties of title or implied warranties, merchantability or fitness for a particular purpose.

   8. Market and community risk: You are aware of the risks of soft and hard forks and splitting including the broad possible changes to BEST which might be imposed by the market/community on BEST and Bitpanda Ecosystem.

   9. Tax risk: The tax consequences of the allocation or purchase of BEST, the exchange of Token into BEST, as well as the exchange of BEST into Token, the holding of BEST, the alienation of BEST and/or any other action or transaction related to BEST may have tax implications in your sphere; You, therefore, should contact your own tax advisors on the tax consequences in connection with BEST and the Bitpanda Ecosystem; by making an Exchange Offer to Bitpanda, and/or by receiving, using or holding BEST, and to the extent permitted by law, you agree not to hold any associated party (including Bitpanda and its affiliates, BEST Developer, Bitpanda's auditors, Bitpanda's contractors, Bitpanda's advisors, Bitpanda's employees or Bitpanda's founders) liable for any tax liability associated with or arising from making an Exchange Offer, the allocation, use or ownership of BEST or any other action or transaction related to Bitpanda Ecosystem.

  9. No liability

   1. You acknowledge and agree that, to the fullest extent permitted by any applicable law, you will not hold any BEST Developer liable for any and all damages or injury whatsoever caused by or related to the use of, or the inability to use BEST or the Bitpanda Ecosystem under any cause or action whatsoever of any kind in any jurisdiction, including, without limitation, actions for breach of warranty, breach of contract or tort (including negligence) and that BEST Developers or Bitpanda shall not be liable for any indirect, incidental, special, exemplary or consequential damages, including for loss of profits, goodwill or data, in any way whatsoever arising out of the use of, or the inability to use of the smart contract system, BEST or the Bitpanda Ecosystem.

   2. You further acknowledge that BEST Developers are not liable, and you agree not to seek to hold them liable, for the conduct of third parties and that the risk of creating, holding and using BEST rests entirely within your sphere.

   3. By receiving, holding or using BEST, and to the extent permitted by law, the you agree not to hold any third parties or BEST Developers liable for any regulatory implications or liability associated with or arising from the allocation, ownership or use of BEST or any other action or transaction related to the Bitpanda Ecosystem.

  10. IEO Affiliate program

   1. Bitpanda offers an affiliate program (see https://www.bitpanda.com/de/legal/terms-and-conditions-affiliates) which exists independently from this IEO (“Affiliate Program”). However, this Affiliate Program will apply special commercial conditions in connection with BEST IEO from the start until the end of this IEO. After the end of this IEO the standard terms and conditions of the Affiliate Program apply (as amended from time to time).

   2. If you are interested in participating in the Affiliate Program and, hence, in the IEO chances for such affiliates, you have to meet the requirements as outlined in the terms and conditions of the Affiliate Program (in terms of application and, subsequently, approved by Bitpanda – please see the terms of the Affiliate Program for more details). If you do not agree to the terms and conditions of the Affiliate Program, please do not participate in, use, or access the Affiliate Program.

   3. You as an affiliate pursuant to the Affiliate Program will receive the following commission for BEST transactions and in accordance with the Affiliate Program:

   4. 5% of the total BEST amount acquired by the person who got referred by you as an affiliate during the IEO (“IEO Commission”). The IEO Commission will be credited in BEST and is paid directly to the affiliate’s respective Bitpanda Wallet at the latest four Business Days after the end of the IEO.
   5. The limitations of the Affiliate Program with respect to persons with residence/seat in Germany apply likewise to this IEO affiliate program which means that such persons are excluded from the participation in the IEO affiliate program due to regulatory reasons in Germany.

  11. data protection

   In the course of delivering the negotiated services, Bitpanda is compliant with the GDPR as set forth in the Privacy Policy.

  12. Miscellaneous

   1. By making an Exchange Offer you must explicitly give up your 14-day right of withdrawal, from which consumers benefit according to section 11 of the "Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz" (the "FAGG"), in order to allow Bitpanda in accordance with section 18 para 1 no 11 FAGG to transfer BEST before the right of withdrawal expires. Bitpanda Systems transmit a confirmation of the closed contract to the respective Bitpanda Client according to section 5 para 2 of the FAGG immediately after the CCOFA.

   2. Bitpanda has the right to disclose any data to any competent authority if the data is requested to be disclosed by such authority in order to track or investigate any relevant cases under the Austrian Criminal Code (StGB). Bitpanda reserves the right to cooperate with such authorities to the maximum extent possible.

   3. You accept and confirms with each transaction hereunder that you accept and confirm these Terms in the current form. These Terms exclusively apply to the relationship between you and Bitpanda, with respect to the allocation, use and holding of BEST and supersede any prior statements or agreements with respect thereto. Any terms and conditions (AGB) of any IEO Participant are excluded from being applicable on the relationship between you and Bitpanda.

   4. If one or more of the provisions of these Terms or one or more of the schedules hereto are or will become invalid or unenforceable, or if one or more of the provisions of these Terms or one or more of the schedules hereto are or will become incomplete, the other provisions of these Terms and the schedules hereto will remain valid without limitation, save that the main obligations of the parties hereunder remain unaffected. Such provision – having been found illegal or unenforceable in whole or in part, shall be ineffective solely to the extent of such determination of invalidity or unenforceability only with respect to the jurisdiction in which it has been found illegal or unenforceable, without having any effect on any other jurisdiction. Each invalid or unenforceable provision shall be replaced or completed by a valid and enforceable provision in such a way that the new provision closely reflects the legal and economic effects the parties have concurrently aimed at in the invalid or unenforceable provision.

   5. Changes to and amendments of these Terms, including this clause, may be made by Bitpanda at any time and become effective within 1 month after having published such changes or amendments on the homepage of Bitpanda (www.bitpanda.com/best).

   6. The failure of Bitpanda to enforce or to exercise, at any time or for any period of time any term of or any right or remedy arising pursuant to or under these Terms shall not constitute, and shall not be construed as, a waiver of such term or right or remedy and shall in no way affect Bitpanda’s right to enforce or exercise it later, provided that such right is not time barred, expired or precluded. Any waiver to this effect must be explicitly in writing.

   7. Except as expressly stated otherwise herein, nothing in these Terms gives any person who is not an IEO Participant or Bitpanda any right to enforce any of its terms, except for any assignee of Bitpanda.

   8. Bitpanda and you agree on English language with respect to their communication. Subject to the German terms in brackets referring to Austrian legal terms/concepts (which shall be interpreted only with respect to their meaning under Austrian law and with respect to the German language term in brackets), any other language used shall be only used for purposes of the IEO Participants’ convenience. Respectively every communication or notice shall be made in English language. The English language version of these Terms is the prevailing version.

   9. These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Austria to the exclusion of the provisions of the United Nations Convention on the International Sale of Goods and without giving effect to any statutory conflict of law provisions or rules that would cause the application of the law of any jurisdiction other than Austria.

   10. Any and all disputes or divergences or claims shall be exclusively dealt with the court having pertinent competence for 1010 Vienna.

  13. Definitions

   Affiliate Program has the meaning given to it in item 10.1.
   Airdrop has the meaning given to it in item 5.1
   Airdrop Participant has the meaning given to it in item 5.1.
   BEST means the Bitpanda Ecosystem Token as described in these Terms.
   BEST Benefits has the meaning given to it in item 2.4.
   BEST Developers has the meaning given to it in item 7.8
   BEST Holder is a holder of BEST.
   Bitpanda Client is a person having successfully completed the registration process with Bitpanda (as set forth under item 2.1 T&C Bitpanda).
   Bitpanda Client Account means the account of a Bitpanda Client in the Bitpanda Ecosystem.
   Bitpanda Wallet means the electronic wallet service for Token in the Bitpanda Ecosystem provided by Bitpanda.
   Bitpanda Ecosystem has the meaning given to it in item 2.3.
   Bonus has the meaning given to it in item 4.1.
   Business Day is a working day on which Austrian credit institutions are open to the public.
   CCOFA has the meaning given to it in item 3.4.
   Exchange Offer has the meaning given to it in item 3.4.
   Final Offer Click has the meaning given to it in item 3.4.
   IEO has the meaning given to it in item 2.1.
   IEO Commission has the meaning given to it in item 10.3.
   IEO Participants has the meaning given to it in item 2.1.
   Legal FAQs has the meaning given to it in item 2.5
   Terms Means these terms and conditions of Bitpanda exclusively governing the BEST IEO and BEST.
   T&C Bitpanda means the terms and conditions of Bitpanda GmbH as amended from time to time
   Token means any digital assets offered via Bitpanda Ecosystem, inter alia, crypto assets such as Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether and Litecoin (E-Token), (ii) fiat currencies such as EUR, GBP, USD and CHF (F-Token) and (iii) precious metals such as gold and silver (M-Token).
   Vision Paper has the meaning given to it in item 2.4.
 • Terms and explanatory notes “BEST Rewards“

  1. General

   1. The following Terms (“Terms”) govern the rules for participating in the Bitpanda Ecosystem Token (“BEST”) rewards programme (“Programme”) of Bitpanda GmbH, with its corporate seat in Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Vienna (“Bitpanda”) and the legal relationship between Bitpanda and the Participant (as defined in Section 3. or “you”) arising thereof.

   2. By participating in the Programme, you confirm and accept these Terms, the BEST Terms and Conditions and the applicable Terms and Conditions of Bitpanda and any of its subsidiaries which are an integral part of these Terms.

  2. Term and Rewards

   1. This Programme starts in April 2020 and shall be in place for an indefinite period of time unless terminated or modified by Bitpanda. You are aware and accept that Bitpanda may amend and/or terminate this Programme at any time at its sole discretion. Bitpanda may stop payouts at any time and is in no way legally obliged to pay out any rewards.

   2. By participating in the Programme, you may receive rewards transferred in BEST amounting to the equivalent of 0.50% of your BEST holdings on Bitpanda (“Bitpanda Broker”) (the rewards called “BEST Rewards”). Any BEST held outside of the Bitpanda Broker (e.g. on Bitpanda Pro or on an external blockchain wallet) will not be taken into account. In addition to this 0.50%, you may receive more BEST Rewards depending on your BEST VIP level at 11:59:59 pm CET on the last day of the month:

    BEST VIP level 1 +0.05%
    BEST VIP level 2 +0.10%
    BEST VIP level 3 +0.15%
   3. You may receive BEST Rewards up to an additional 0.35% depending on your total amount traded in the previous month on the Bitpanda Broker - that is your trade activity from the 1st day of the previous month at 00:00 am CET, until the last day of the month at 11:59:59 pm CET (“Monthly Trading Volume”). Any trading volume generated outside of the Bitpanda Broker will not be taken into account. For the avoidance of doubt, it is hereby stated and clarified that any trading volume generated on Bitpanda Pro does not apply to this Programme.

    Monthly Trading Volume at least (>=) EUR 1,000 +0.05%
    Monthly Trading Volume at least (>=) EUR 5,000 +0.15%
    Monthly Trading Volume at least (>=) EUR 10,000 +0.25%
    Monthly Trading Volume at least (>=) EUR 50,000 +0.35%
   4. You acknowledge and accept that only Participants who (i) meet all the requirements described in Section 3. and (ii) were not, for any reason, disqualified by Bitpanda in accordance with Section 4. are eligible to receive the BEST Rewards.

   5. BEST Rewards will be credited directly to your respective Bitpanda Broker BEST wallet on the 1st day of the following month at around 1 pm CET for the previous month (eg. on the 1st of May, you receive the rewards for April). Even though Bitpanda will strive to transfer BEST Rewards swiftly, you acknowledge and accept that such transfer(s) may be delayed and Bitpanda shall not be liable for any losses arising out of or in connection with a late transfer (e.g. losses due to price changes). Bitpanda is in no way bound to pay out any BEST Rewards and you have no legal claim against Bitpanda in connection with this Programme.

   6. At the end of the month, Bitpanda will take a Snapshot of your (i) BEST holdings, (ii) BEST VIP level and (iii) Monthly Trading Volume (“Snapshot”). This Snapshot is taken at 11:59:59 pm CET on the last day of the month. Because of technical or other issues, discrepancies between the Snapshot and the actual figures and numbers might occur. You hereby acknowledge and accept that Bitpanda will not be liable for any direct or indirect losses resulting out of any Snapshot not representing your corresponding numbers.

  3. Requirements for Participation

   1. As this Programme constitutes a loyalty programme for active Bitpanda users, only registered and fully verified Bitpanda Clients (as defined in the Bitpanda terms and conditions) that accept these Terms are allowed to sign up and participate in the Programme (“Participant”). In order to be eligible to receive any BEST Rewards the Participant must therefore (i) be an existing and effective Bitpanda Client that signed up for this Programme, (ii) actively claim BEST Rewards each month, (iii) hold BEST in their Bitpanda Broker wallet (not Bitpanda Pro) and (iv) trade any digital asset at least once a month on the Bitpanda Broker (not Bitpanda Pro).

   2. You are aware and accept that Bitpanda may amend the requirements for the participation and/or terminate this Programme as described herein at its sole discretion at any time and you do not have any legal claim against Bitpanda arising out of or in connection with such an amendment or termination.

  4. Disqualification

   1. You hereby acknowledge and accept that Bitpanda may at its sole discretion disqualify a Participant from the Programme at any time for any reason, including but not limited to cases where Bitpanda suspects any illegal behavior (such as fraud, collusion between Participants, money laundering, manipulation of trading volume and/or prices on the Bitpanda Broker, etc).

   2. If disqualified, you hereby acknowledge and accept that you will not have any claim against Bitpanda including but not limited to any direct or indirect losses you might have accumulated in connection with the participation in the Programme.

  5. General Legal Notice

   1. BEST Rewards are designated to function as a loyalty programme for users who are active on the Bitpanda Broker. BEST Rewards do not represent or constitute any ownership right or stake, share or security or equivalent right to or relating to Bitpanda or any of its subsidiaries nor any legal claim for payouts.

   2. BEST Rewards itself does not represent a claim on or against (Forderung gegenüber) Bitpanda or any of its subsidiaries. BEST Rewards will only be activated in connection with the active usage of the Bitpanda Broker, for fully verified Bitpanda Clients that signed up to this Programme and who fulfill all requirements for participation as outlined in Section 3. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that this loyalty programme is performed only on the Bitpanda Broker and is neither linked nor incorporated with BEST itself.

   3. Bitpanda may amend or terminate Best Rewards anytime at its sole discretion.

   4. Whether the distribution of BEST Rewards triggers tax consequences (such as, for example, income tax or value added tax) depends, inter alia, on the tax laws applicable in your state of residence and/or whether you qualify as an entrepreneur or not. Please contact your own tax advisor with regards to any tax consequences in connection with this Programme.

   5. Bitpanda will strive to ensure that any numbers and figures within your Bitpanda Broker dashboard (such as but not limited to your current BEST VIP level, amount of BEST Rewards) are true and accurate at all times. However, due to technical or other issues, discrepancies between displayed and actual numbers and figures might occur. You hereby acknowledge and accept that any numbers and figures displayed within your Bitpanda Broker dashboard are not binding determinants regarding the actual numbers and figures. Furthermore, you hereby acknowledge and accept that Bitpanda will not be liable for any direct or indirect losses resulting out of any such discrepancies and that no right or claim against Bitpanda can arise thereof.

 • Warunki Użytkowania konta Bitpanda Card

  Niniejsze Warunki Użytkowania dotyczą twojej karty debetowej Bitpanda Visa. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Możesz pobrać kopię niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie ze swojego konta internetowego. Zaloguj się przez naszą stronę internetową www.bitpanda.com.

  Konto Bitpanda i karta debetowa Visa to usługi pieniądza elektronicznego świadczone przez UAB Finansinės paslaugos „Contis”. Twój dystrybutor może przelać środki z portfela, który posiadasz bezpośrednio u niego, aby pokryć wartość transakcji dokonanych przy użyciu karty Visa.

  W niniejszych Warunkach Użytkowania:

  Dystrybutor” oznacza firmę Bitpanda GmbH, z siedzibą w Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 423018k, która może dystrybuować konto i kartę w naszym imieniu.

  Portfel Bitpanda” oznacza portfel, którego używasz bezpośrednio na Bitpandzie do przechowywania swoich aktywów cyfrowych.

  Zaimek osobowy 'Ty' wraz z jego odmianą przez przypadki” oznaczają właściciela konta, który jest zatwierdzonym użytkownikiem konta Bitpanda i karty debetowej Bitpanda Visa.

  Zaimek osobowy 'My' wraz z jego odmianą przez przypadki”, np. „nas” lub „nasz” oznacza UAB Finansinės paslaugos „Contis” lub Bitpandę działającą w naszym imieniu.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z obsługą klienta:

  • Online: zaloguj się na swoje konto Bitpanda na www.bitpanda.com i wyślij nam wiadomość;
  • Przez aplikację mobilną: wybierz „Kontakt” w aplikacji mobilnej Bitpanda i wyślij nam wiadomość; lub
  • Pocztą: wyślij list na adres: Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Vienna, Austria

  Twoja karta debetowa Bitpanda jest wydawana przez firmę UAB Finansinės paslaugos „Contis”, o numerze identyfikacyjnym 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa. Posiadamy licencję instytucji pieniądza elektronicznego nr 53, wydaną w dniu 23.07.19 r. przez Bank Litwy, będący naszym organem nadzorczym. Bank ten ma siedzibę pod adresem: Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, tel. +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć na stronie www.lb.lt/en/.

  Twoja karta debetowa Bitpanda może być dystrybuowana przez stronę trzecią (Dystrybutora) w naszym imieniu.

  1. Czym jest konto i karta Bitpanda?

  Konto Bitpanda, wraz z kartą debetową Visa, jest kontem pieniądza elektronicznego, które umożliwia korzystanie z karty debetowej Visa.

  Karta Bitpanda to karta debetowa Visa, z której można korzystać wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta Visa (zwana dalej „Kartą Bitpanda”). Można jej używać online, w sklepach, do dokonywania płatności przez telefon lub do wypłaty gotówki z bankomatu.

  Możesz wydawać tylko pieniądze (w formie aktywów cyfrowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania Dystrybutora „Ogólne Warunki Użytkowania Dystrybutora”), które przechowujesz na swoim portfelu Bitpanda. Dlatego przed użyciem karty upewnij się, że na portfelu Bitpanda znajduje się wystarczająca ilość środków.

  2. Kto może ubiegać się o konto i kartę Bitpanda?

  Aby móc założyć konto i otrzymać kartę Bitpanda, musisz mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem EOG. Aby otworzyć konto, musisz podać adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Pozwoli nam to się z tobą skontaktować. Do każdego adresu zamieszkania przypisane mogą zostać maksymalnie trzy konta.

  3. Czy poprzez swoje konto mogę zamówić kartę Bitpandadla kogoś innego?

  Nie, obecnie nie można zamówić karty dla kogoś innego. Konfiguracja konta jest łatwa i całkowicie darmowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bitpanda.com.

  4. Jak mogę ubiegać się o konto Bitpanda?

  Możesz złożyć wniosek na stronie www.bitpanda.com.

  Zanim będziemy mogli otworzyć twoje konto i wydać ci kartę, będziemy potrzebować twojego dowodu tożsamości. Może również zaistnieć konieczność potwierdzenia adresu zamieszkania. Może być konieczne dostarczenie nam dokumentów, takich jak paszport, prawo jazdy, krajowe dokumenty tożsamości, rachunki za media, wyciągi bankowe lub inne dokumenty potwierdzające twoją tożsamość. Będziemy również musieli skontrolować cię drogą elektroniczną. Więcej informacji dotyczących procesu weryfikacji można znaleźć na stronie www.bitpanda.com.

  5. Jak zacząć?

  Zaraz po otrzymaniu karty musisz złożyć podpis na pasku do podpisu na odwrocie karty.

  Następnie będziesz musiał aktywować swoją kartę. Możesz to zrobić, logując się na swoje konto Bitpanda.

  Musisz również uzyskać kod PIN, aby móc zatwierdzać transakcje z chipem i kodem PIN oraz wypłaty z bankomatów. Możesz otrzymać kod PIN za pośrednictwem swojego konta internetowego.

  Aktywując swoją kartę, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania oraz na Warunki Użytkowania Bitpanda GmbH. Twoja karta musi zostać aktywowana w ciągu 3 miesięcy od jej wydania, w przeciwnym razie może zostać automatycznie zlikwidowana, a twoje konto może zostać zamknięte.

  6. Co zrobić, jeśli chcę zmienić swój osobisty numer identyfikacyjny (PIN)?

  Jeśli chcesz zmienić kod PIN, możesz to zrobić w dowolnym bankomacie z funkcją zarządzania kodem PIN. Zlokalizuj takowe bankomaty za pomocą atrybutu „zmiana kodu PIN” na https://www.visa.com/atmlocator/. Przypomnienie kodu PIN można uzyskać za pośrednictwem swojego konta online na www.bitpanda.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  7. Jak dodać środki do konta Bitpanda?

  Wszystkie środki z portfela Bitpanda mogą być używane z kartą Bitpanda. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania Bitpanda GmbH, aby dowiedzieć się, jak dodać środki na portfel Bitpanda.

  8. Jakie transakcje mogę wykonywać?

  Możesz użyć swojej karty Bitpanda, aby zatwierdzać następujące transakcje u sprzedawców akceptujących płatności kartą debetową Visa:

  • Płatności kartą z chipem i kodem PIN poprzez włożenie karty Bitpanda do terminala i wprowadzenie kodu PIN;
  • Płatności kartą z paskiem magnetycznym na rzecz każdego sprzedawcy, który nie akceptuje kart z chipem i kodem PIN, poprzez podpisanie dowodu sprzedaży;
  • Zbliżeniowe płatności kartą poprzez zbliżenie karty Bitpanda do czytnika kart zbliżeniowych;
  • Płatności kartą internetową na rzecz sprzedawców internetowych poprzez podanie danych karty Bitpanda i wszelkich innych szczegółów wymaganych do zachowania bezpieczeństwa, np. danych uwierzytelniających kod zabezpieczający zgodnie z wymaganiami sprzedawcy internetowego;
  • Płatności kartą za zamówienia dokonane drogą pocztową lub telefoniczna na rzecz sprzedawców poprzez podanie danych karty Bitpanda zgodnie z wymaganiami sprzedawcy;
  • Wypłaty gotówki z bankomatów w bankomatach z logo Visa poprzez włożenie karty Bitpanda do bankomatu, wprowadzenie kodu PIN i postępowanie zgodnie z instrukcjami;
  • Płatności za pomocą portfela elektronicznego poprzez dodanie karty do portfeli Samsung Pay, Google Pay lub Apple Pay (jeśli są dostępne) w telefonie komórkowym i zbliżenie telefonu komórkowego do czytnika kart zbliżeniowych lub sprawdzanie opcji portfela elektronicznego online. Transakcję w wykorzystaniem portfela elektronicznego zatwierdza się za pomocą protokołu bezpieczeństwa swojego telefonu komórkowego, który może zawierać dane biometryczne, takie jak odcisk palca lub identyfikator twarzy.

  Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że strona trzecia lub bankomat zaakceptują twoją kartę.

  W celu zatwierdzenia transakcji lub wprowadzenia zmian na koncie możesz być również zobowiązany do wprowadzenia jednorazowego kodu dostępu lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj identyfikacji, danych biometrycznych. Jednorazowy kod dostępu zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego przypisany do konta użytkownika.

  Natychmiast po zatwierdzeniu transakcji, odejmiemy jej wartość od salda dostępnego na twoim portfelu Bitpanda. Zawarłeś z dystrybutorem umowę, na mocy której możesz przelać środki z portfela, który posiadasz bezpośrednio u niego, celem pokrycia kwoty transakcji. Jeśli dystrybutor nie jest w stanie przelać środków na transakcję na twoje konto, nie będziemy mogli jej zatwierdzić. Opłaty mogą być potrącane w momencie zatwierdzenia lub po potwierdzeniu transakcji za pośrednictwem systemu Visa. Pełne zestawienie każdej transakcji, wraz z opłatami, będzie dostępne do wglądu na koncie internetowym. Jeśli transakcja zostanie zaksięgowana w systemie Visa, może to być na przykład zwrot pieniędzy na twoją kartę, zgadzasz się, aby dystrybutor automatycznie przelał te środki na portfel, który posiadasz bezpośrednio na Bitpandzie.

  Po otrzymaniu zgody na transakcję, przekażemy środki do sprzedawcy w ciągu 3 dni. Możemy przekazać je również do banku lub instytucji finansowej w dniu, w którym otrzymamy zgodę lub w dniu, w którym zażądałeś dokonania płatności za transakcje z datą przyszłą. Transakcja zostanie uznana za dokonaną przy użyciu karty Bitpanda w momencie, gdy otrzymamy polecenie dokonania transakcji od sprzedawcy lub operatora bankomatu.

  9. Czy mogę anulować transakcję?

  Ogólnie rzecz biorąc, zatwierdzona transakcja nie może zostać cofnięta. Możesz jednak cofnąć swoją zgodę, jeśli zezwoliłeś na transakcję, która ma zostać zawarta w przyszłości. Jednakże w przypadku uzgodnienia określonej daty nie można cofnąć zlecenia płatniczego po zakończeniu dnia roboczego poprzedzającego uzgodnioną datę.


  Aby wycofać zgodę na stałe upoważnienie do dokonywania płatności kartą debetową Visa, należy powiadomić sprzedawcę detalicznego przed zakończeniem pracy w dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym transakcja miała zostać dokonana, oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – dostarczyć nam kopię tego powiadomienia.

  Możemy obciążyć cię opłatą administracyjną, jeśli transakcja zostanie przez ciebie cofnięta, na mocy niniejszego ustępu (patrz tabela Opłaty i Limity (§ 33)).

  10. Czy mogę płacić za zakupy w obcej walucie?

  Twoja karta jest denominowana w euro. Jeśli dokonasz zakupu lub wypłaty z bankomatu w innej walucie, przeliczymy sumę na euro przy użyciu kursu wymiany ustalonego przez Visa w dniu przetworzenia transakcji, który może różnić się od dnia zawarcia transakcji.


  Opłata transakcyjna będzie obowiązywać w przypadku każdej z tych transakcji (patrz tabela Opłaty i Limity (§ 33).

  Wszelkie zmiany kursu wymiany stosowanego do przeliczania transakcji zagranicznych będą wprowadzane natychmiast. Kurs wymiany dla transakcji dokonanej w walucie innej niż euro w danym dniu można znaleźć na stronie:  https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/uslugi-podrozne-visa/exchange-rate-calculator.html


  11. Czy jest coś, czego nie mogę kupić za pomocą mojej kartyBitpanda?

  Nie wolno używać swojej karty do celów niezgodnych z prawem. Nie może być ona również używana do określonej liczby pewnych transakcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

  12. Jak mogę sprawdzić swoje konto Bitpanda?

  Możesz sprawdzić swoje konto, uzyskując do niego bezpieczny dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Twój wyciąg z konta będzie zawierał:

  • informacje o odbiorcy każdej transakcji oraz odnośnik umożliwiający identyfikację każdej transakcji płatniczej;
  • kwotę transakcji podaną w walucie, w której dokonano zapłaty lub obciążenia rachunku;
  • kwotę opłat za transakcję;
  • kurs wymiany zastosowany w tej transakcji płatniczej (w odpowiednich przypadkach); oraz
  • datę zatwierdzenia transakcji lub jej zaksięgowania na koncie.

  Informacje te są dostępne bezpłatnie i przez cały czas za pośrednictwem konta internetowego. W razie potrzeby mogą być przechowywane i powielane.

  W celu uzyskanie dostępu do konta możesz być również zobowiązany do wprowadzenia jednorazowego kodu dostępu lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj identyfikacji, danych biometrycznych. Jednorazowy kod dostępu zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego przypisany do konta użytkownika.

  13. Jak długo karta Bitpanda będzie ważna?

  Twoja karta będzie ważna przez 3 lata. Nie będziesz mógł używać swojej karty po upływie terminu jej ważności. Możesz poprosić o kartę na wymianę do czasu upływu terminu ważności. Nie wykluczone, że Dystrybutor automatycznie wyśle ci nową kartę, co automatycznie przedłuży niniejszą umowę. Niniejsza umowa wygasa, gdy karta zostanie zlikwidowana lub wygaśnie i nie zostanie wymieniona.

  14. Czy konto Bitpanda i karta mają limity wydatków?

  Możesz wydawać tylko pieniądze i aktywa powiązane z twoim kontem. Limity dotyczą również dziennych wypłat z bankomatów, a inne limity mogą zostać zastosowane wobec kwoty wydatków i liczby transakcji, które możesz wykonać. Więcej informacji znajdziesz w tabeli Opłaty i Limity (§ 33) oraz na koncie internetowym.

  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie zrealizowana, gdy na koncie nie ma wystarczających środków, będziesz musiał zwrócić nam brakującą kwotę, chyba że jest to spowodowane błędem sprzedawcy, u którego dokonałeś transakcji.

  Możemy pobrać brakującą kwotę z dowolnej karty, którą u nas posiadasz, lub z jakichkolwiek środków, które wpłacisz na swoje konto po zawarciu takiej transakcji. Możemy zawiesić twoje karty do czasu przywrócenia dodatniego salda i obciążyć cię Opłatą Administracyjną (patrz tabela Opłaty i Limity (33.)) za dokonane przy użyciu karty transakcje, które powodują powstanie lub zwiększenie ujemnego salda na twoim koncie.

  15. Co zrobić, jeśli zostałem obciążony zbyt wysoką kwotą lub kosztami transakcji, których nie dokonałem?

  Jeśli masz wątpliwości co do transakcji, którą rzekomo przeprowadzono przy użyciu twojej karty, powinieneś najpierw skontaktować się ze sprzedawcą. Może to umożliwić najszybsze wyjaśnienie tej sytuacji. Jeśli kontakt ze sprzedawcą nie był pomocny, lub jeśli masz wątpliwości co do jakiejkolwiek innej transakcję na koncie, należy skontaktować się z nami najlepiej natychmiast, a w każdym razie w ciągu 13 miesięcy od uzyskania informacji o jakiejkolwiek nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

  Jeśli poinformowałeś nas, że zrealizowana płatność nie została przez ciebie zatwierdzona zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, a także podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa spersonalizowanych informacji zabezpieczających i zabezpieczenia karty oraz nie ujawniłeś nikomu kodu PIN lub informacji zabezpieczających i nie działałeś w sposób nieuczciwy, zapewnimy ci:

  a) zwrot kwoty niezatwierdzonej płatności; oraz
  b) przywrócenie obciążonego rachunku płatniczego do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do niezatwierdzonej płatności.

  Poza tym, nie będziemy mieć wobec ciebie innych zobowiązań. W przypadku gdy podane przez ciebie dane odbiorcy są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy starań, aby odzyskać środki zaangażowane w transakcję płatniczą i powiadomić cię o wyniku naszych starań.

  Masz prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy zaangażowanych w transakcji

  • transakcja nie została zatwierdzona zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania;
  • to my jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji.
  • W takim przypadku zwrócimy ci kwotę niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej i przywrócimy obciążony rachunek płatniczy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do tej transakcji płatniczej. Zwrócimy ci również: (a) wszelkie opłaty bezpośrednie, za które jesteś odpowiedzialny; oraz (b) wszelkie odsetki, które musisz zapłacić, w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej; lub jeśli
  • transakcja ze wstępnym zezwoleniem nie określiła dokładnej kwoty w momencie udzielenia zezwolenia, a pobierana kwota jest większa niż można było racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę historię wydatków z wykorzystaniem danej karty oraz okoliczności transakcji.
  • Dokonamy zwrotu pełnej kwoty transakcji płatniczej lub przedstawimy uzasadnienie odmowy zwrotu kwoty transakcji płatniczej. Zwrot lub uzasadnienie odmowy zwrotu zostaną przygotowane w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania jakichkolwiek dalszych wymaganych informacji. Wniosek o zwrot nie zostanie zaakceptowany, jeśli kwota transakcji została ci przekazana co najmniej 4 tygodnie przed datą transakcji lub jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony później niż 8 tygodni po obciążeniu konta.

  16. A co z bezpieczeństwem?

  Należy przechowywać swoją kartę i dane bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu i nie pozwalać nikomu na ich poznanie lub użycie. Nigdy nie ujawniaj nikomu swojego kodu PIN ani informacji zabezpieczających i nie przechowuj szczegółów swojego kodu PIN razem z kartą. Informacje zabezpieczające obejmują dane logowania i hasła używane do uzyskiwania dostępu do konta lub innej witryny, w której przechowywane są dane karty lub konta. Zalecamy również regularne sprawdzanie salda na swoim koncie w aplikacji mobilnej Bitpanda, logując się na swoje konto na stronie internetowej (www.bitpanda.com/pl) lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

  17. Co stanie się w przypadku zgubienia lub kradzieży karty Bitpanda, albo gdy dane mojego konta będą zagrożone?

  Jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona, a także jeśli podejrzewasz, że ktoś poznał twój PIN, informacje bezpieczeństwa lub uzyskał dostęp do twojego konta bez twojej zgody, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić, dzwoniąc do nas lub logując się na swoje konto przez aplikację mobilną lub stronę internetową. Twoja karta zostanie natychmiast unieważniona, a twoje konto może zostać zablokowane. Prowadzimy specjalną linię, pod którą można dzwonić w przypadku zgubienia lub kradzieży karty (dostępną pod numerem: +44 (0)1756 693 275). Połączenia są naliczane według standardowej stawki geograficznej. Jeśli po zgłoszeniu zagubienia karty, odnajdziesz ją, nie wolno ci z niej korzystać. Przetnij ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

  Jeśli nas o to poprosisz i pod warunkiem, że przekażesz nam potrzebne informacje i udzielisz nam pomoc, o którą poprosimy, zbadamy każdą sporną transakcję lub niewłaściwe użycie twojej karty lub konta.

  Jeśli dochodzenie wykaże, że sporna transakcja została przez ciebie zatwierdzona lub że działałeś w sposób nieuczciwy lub dopuściłeś się rażącego zaniedbania (na przykład nie zabezpieczając swojej karty, informacji bezpieczeństwa lub kodu PIN lub nie powiadamiając nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o utracie, kradzieży, sprzeniewierzeniu lub nieuprawnionym użyciu karty lub konta), nie zwrócimy kwoty transakcji i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty poniesione z powodu nieuprawnionego użycia karty lub konta.

  Jeśli dochodzenie wykaże, że nie działałeś w sposób nieuczciwy lub nie dopuściłeś się rażącego zaniedbania, twoja maksymalna strata lub odpowiedzialność wobec nas za jakąkolwiek niezatwierdzoną transakcję wyniesie maksymalnie 50 euro, a my dokonamy zwrotu jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym otrzymamy od ciebie prośbę o dokonanie zwrotu.

  18. Czy kiedykolwiek zablokujecie transakcję bez pytania?

  Możemy odmówić realizacji transakcji jeśli:

  • obawiamy się o bezpieczeństwa twojej karty lub konta lub podejrzewamy, że twoja karta lub konto są używane w sposób nieuprawniony lub nieuczciwy;
  • w momencie dokonywania transakcji na twoje konto nie wpłynie ilość środków wystarczająca do pokrycia kwoty transakcji i wszelkich stosownych opłat;
  • masz na koncie ujemne saldo;
  • mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie korzystasz z karty lub konta zgodnie z niniejszymi Warunkami;
  • uznamy daną transakcję za podejrzaną lub nielegalną (na przykład, jeśli uznamy, że transakcja jest dokonywana w nieuczciwy sposób); a także
  • z powodu błędów, awarii (mechanicznych lub innych) lub odmowy przetworzenia transakcji przez sprzedawców, podmioty przetwarzające płatności lub systemy płatności, takie jak Visa.

  Jeśli odmówimy przeprowadzenia transakcji, natychmiast poinformujemy cię dlaczego tak się stało, chyba że udzielenie ci takiej informacji byłoby niezgodne z prawem. Możesz sprostować wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogły spowodować odmowę realizacji transakcji, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

  19. Czy mogę zrezygnować z konta i karty Bitpanda?

  Masz prawo zrezygnować z konta i karty Bitpanda do 14 dni od daty wydania karty bez ponoszenia żadnych kar, a my zwrócimy ci wszelkie opłaty za wydanie karty. Możemy obciążyć cię opłatą za rezygnację z karty, jeśli już ponieśliśmy koszty, zamawiając kartę na twoje imię i nazwisko. Możesz również unieważnić swoją kartę w dowolnym momencie po upływie 14 dni pod warunkiem uiszczenia Opłaty Umorzeniowej (tabela Opłaty i Limity (33.)), kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Nieważną kartę należy przeciąć na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip

  Aby usunąć konto Bitpanda, zapoznaj się z Warunkami Użytkowania Bitpanda, dostępnymi na stronie www.bitpanda.com/pl/prawne.

  Wszystkie opłaty i należności zostaną odłożone do czasu zakończenia umowy, a wszelkie opłaty i należności zapłacone z góry zostaną zwrócone. Nie będziesz miał prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydałeś na zatwierdzone lub oczekujące transakcje lub jakiekolwiek opłaty za korzystanie z karty lub konta przed rezygnacją z karty lub konta lub ich wygaśnięciem.

  20. Czy moje konto Bitpanda i karta mogą zostać zlikwidowane?

  Możemy zlikwidować twoje konto i kartę oraz unieważnić niniejszą umowę, pod warunkiem powiadomienia cię o tym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Do likwidacji karty/konta lub unieważnienia umowy dojdzie jeśl

  • niniejsza umowa lub twoja karta wygasną;
  • złamiesz ważną część tej umowy lub Warunków Użytkowania Bitpandy, lub wielokrotnie złamiesz umowę i nie wyjaśnisz sprawy w odpowiednim czasie;
  • będziesz zachowywał się w sposób stanowiący zagrożenie lub zniewagę wobec naszego personelu lub któregokolwiek z naszych przedstawicieli; lub jeśli
  • nie zapłacisz opłat lub kosztów, które poniosłeś lub nie spłacisz ujemnego salda na swojej karcie

  Możemy również natychmiastowo zlikwidować twoje konto, na przykład jeśli:

  • podejrzewamy nieuprawnione lub nieuczciwe korzystanie z karty lub konta;
  • mamy jakiekolwiek inne obawy dotyczące bezpieczeństwa; lub
  • musimy to zrobić, aby nie złamać prawa.

  Możemy również odmówić ci dostępu do karty i/lub konta, jeśli uznamy, że istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustw lub innej działalności przestępczej. Jeśli będziemy musieli podjąć takie działania i jeśli pozwoli na to prawo, podamy ich powody.

  W takich okolicznościach należy poinformować nas o tym, co mamy zrobić z niewykorzystanymi środkami. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym poinformujemy cię, że twoje konto zostało zlikwidowane.

  21. Czy mogę odzyskać pieniądze po ich wpłaceniu?

  Możesz wyczyścić saldo na swoim koncie poprzez wydatki lub wypłaty z bankomatów. Zobacz tabelę Opłaty i Limity (33.), aby dowiedzieć się, jakie będą obowiązywać opłaty.

  Możesz również zażądać zwrotu środków znajdujących się na twoim koncie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta i potwierdzając, że twoja karta została zniszczona poprzez jej przecięcie. Oddamy ci środki za darmo, chyba że:

  • zażądasz umorzenia przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej umowy;
  • unieważniasz tę umowę przed uzgodnionym terminem jej rozwiązania lub wygaśnięcia; lub
  • zażądasz umorzenia po upływie ponad roku od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

  Jeżeli zaistnieje jedna z tych sytuacji, naliczymy Opłatę Umorzeniową (patrz tabela Opłat i Limitów (33.)).

  Nie zwrócimy ci wartości środków znajdujących się na twoim koncie, jeśli twój wniosek o zwrot środków zostanie złożony później niż trzy lata od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

  Wszystkie środki zostaną zwrócone na wybrane przez ciebie konto bankowe. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w dokument potwierdzający własność konta bankowego przed przelaniem na nie środków. Aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych zobowiązań prawnych, możemy poprosić cię o podanie pewnych informacji, takich jak dokumenty tożsamości, zanim będziemy mogli przetworzyć twoją prośbę o zwrot pieniędzy.

  Aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach nie dokonamy zwrotu pieniędzy, prosimy zapoznać się z punktem 28 poniżej.

  22. Czy pieniądze na moim koncie Bitpanda i karta są chronione jak moje konto bankowe?

  Konto i powiązana z nim karta to produkt pieniądza elektronicznego i chociaż jesteśmy nadzorowani przez Bank Litwy, nie są one objęte Systemem Gwarantowania Depozytów Republiki Litewskiej. Również wszelkie środki na twoim Portfelu Bitpanda nie są objęte Systemem Gwarantowania Depozytów. Nie istnieje żaden inny system rekompensaty, który pokrywałby straty zgłoszone w związku z kontem i powiązaną kartą.

  23. Co zrobić, jeśli chcę złożyć skargę?

  Jeśli jesteś pod jakimkolwiek względem niezadowolony ze swojej karty, konta lub sposobu zarządzania nim, możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, co pozwoli nam zbadać sytuację. Wszelkie skargi zostaną rozpatrzone szybko i rzetelnie.

  Dołożymy wszelkich starań, aby odnieść się do wszystkich skarg za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić pełnej odpowiedzi w tym terminie, wyślemy odpowiedź wstępną, a pełnej odpowiedzi udzielimy w ciągu 35 dni roboczych.

  Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć twojej skargi w sposób satysfakcjonujący i jeśli jesteś konsumentem, możesz zwrócić się do instytucji zajmującej się rozwiązywaniem sporów konsumenckich - Banku Litwy (www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider ), wypełniając wniosek w dowolnym formacie i wysyłając go do Urzędu Nadzoru, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Wilno, email: pt@lb.lt.

  24. Co zrobić w przypadku zmiany danych?

  Musisz jak najszybciej poinformować nas o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeśli będziemy chcieć skontaktować się z tobą w sprawie związanej z twoim kontem, wykorzystamy dane kontaktowe, które będą najbardziej aktualne. Każda wysłana do ciebie wiadomość e-mail lub SMS będzie traktowana jako otrzymana tuż po jej wysłaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności jeśli twoje dane kontaktowe uległy zmianie, a ty nas o tym nie poinformowałeś.

  25. Co stanie się z moimi danymi osobowymi?

  Jesteśmy administratorem twoich danych osobowych, których będziemy używać w celu otwarcia, administrowania i prowadzenia twojego konta oraz świadczenia ci usług płatniczych. Niniejszym wyrażasz zgodę na dostęp do, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji, które nam przekazujesz, w celu świadczenia ci usług płatniczych lub innego sposobu realizacji niniejszej umowy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak będziemy przetwarzać twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności. Zgodę na przetwarzanie tych danych możesz wycofać zamykając konto.

  Jeśli chodzi o Portfel Bitpanda, zapoznaj się z Polityką Prywatności Bitpanda (dostępną pod adresem: www.bitpanda.com/pl/prawne)

  26. Czy niniejsze Warunki Użytkowania mogą ulec zmianie?

  Możemy zmienić niniejsze Warunki Użytkowania, powiadamiając cię o tym pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób, co najmniej dwa miesiące przed wprowadzeniem zmiany. Założymy, że wyrażasz zgodę na zmianę. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą, musisz nas o tym poinformować, zanim zmiana ta nastąpi, a my natychmiast usuniemy twoje konto. Jeśli usuniesz swoje konto w ten sposób, zwrócimy ci środki znajdujące się na koncie i nie pobierzemy Opłaty Umorzeniowej.

  Aktualna wersja Warunków Użytkowania konta, a także wszelkie powiadomienia o przyszłych zmianach będą zawsze dostępne na stronie internetowej Bitpanda. Należy regularnie sprawdzać tę stronę internetową i swoje konto, aby nie przegapić żadnych powiadomień i zmian.

  27. Kiedy może nastąpić przerwa w możliwości korzystania z karty i konta Bitpanda?

  Od czasu do czasu możliwość korzystania z karty lub konta może zostać przerwana, np. gdy przeprowadzamy konserwację systemów. W takim przypadku możesz nie być w stanie (a) użyć swojej karty do płacenia za zakupy lub wypłacenia gotówki z bankomatów i/lub (b) uzyskać informacji o środkach dostępnych na twoim koncie i/lub o ostatnich transakcjach.

  Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje twoją kartę, ani że zatwierdzimy określoną transakcję. Może to być spowodowane problemami z systemem, sytuacją pozostającą poza naszą kontrolą, koniecznością zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także zawieszeniem, ograniczeniem i zlikwidowaniem twojego konta lub odmową jego zastąpienia zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Użytkowania Bitpandy.

  28. Jaka odpowiedzialność spoczywa na nas?

  Jeśli nieprawidłowo odliczymy środki z twojego konta, zwrócimy je. Jeśli później ustalimy, że zwrócona kwota została w rzeczywistości odjęta prawidłowo, możemy odliczyć ją od dostępnego salda i naliczyć opłatę. Jeśli nie masz wystarczającej ilości środków, musisz zwrócić nam tę kwotę natychmiast po otrzymaniu od nas żądania.

  Jeśli niezatwierdzone transakcje nastąpią po powiadomieniu nas o utracie, kradzieży, narażeniu na niezatwierdzone użycie lub niezatwierdzonym użyciu karty lub konta, a ty nie działałeś w nieuczciwy sposób ani nie naruszyłeś niniejszych Warunków Użytkowania, to my będziemy ponosić odpowiedzialność.

  Nie będziemy ponosić odpowiedzialności:

  • w każdym przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia twojej karty;
  • za jakąkolwiek przerwę, zakłócenie lub pogorszenie jakości naszych usług lub usług stron trzecich, na których polegamy przy wykonywaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu;
  • za odmowę zatwierdzenia transakcji;
  • za uniemożliwienie lub zawieszenie korzystania z karty lub konta;
  • za jakiekolwiek straty wynikające z niemożności korzystania z karty lub uzyskania dostępu do konta z powodu zakłóceń;
  • za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę przychodów, dobrego imienia, możliwości lub przewidywanych oszczędności w wyniku całkowitego lub częściowego korzystania lub niemożności korzystania z karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub konta lub korzystania z karty lub konta przez jakąkolwiek stronę trzecią (chyba że prawo stanowi inaczej);
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny aspekt wszelkich towarów lub usług zakupionych przy użyciu twojej karty; oraz za
  • wszelkie nietypowe i niespodziewane okoliczności, na które nie mamy wpływu, niezależnie od ich przyczyny.

  W przypadku oferowanych przez nas usług SMS nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione, spóźnione lub niedostarczone wiadomości tekstowe, powiadomienia lub komunikaty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z technologią, komputerem, Internetem, telefonem, kablem, elektroniką, oprogramowaniem, sprzętem, przekazem, połączeniem, stroną internetową lub innym rodzajem dostępu, które mogą utrudnić ci możliwość korzystania z usług SMS.

  Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie działać w celu wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, za oszustwo i świadome wprowadzenie w błąd lub za jakąkolwiek ustawową odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub zmieniona w drodze porozumienia między stronami.

  29. Kiedy mogę zostać obciążony opłatami (innymi niż opłaty określone w punkcie 33)?

  Możemy obciążyć cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, jakie poniesiemy w związku z podjęciem działań mających na celu uniemożliwienie ci korzystania z karty lub konta oraz odzyskanie wszelkich środków należnych w wyniku twoich działań, jeśli:

  • użyjesz swojej karty lub konta w sposób nieuczciwy;
  • nie korzystasz z karty lub konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Użytkowania Bitpanda GmbH; lub jeśli
  • dopuściłeś się rażącego zaniedbania, na przykład nie zadbałeś o bezpieczeństwa swojej karty lub kodu PIN lub nie powiadomiłeś nas niezwłocznie o zagubieniu, kradzieży lub użyciu karty przez kogoś innego, a także w przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta.

  W takich okolicznościach nie zwrócimy kosztów transakcji i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które ponosimy, podejmując działania mające na celu uniemożliwienie ci dalszego korzystania z twojego konta i odzyskanie wszelkich aktywów należnych nam z tytułu twoich działań.

  Jeśli nie dopuściłeś się oszustwa lub rażącego zaniedbania i użyłeś swojej karty i konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, za jakąkolwiek niezatwierdzoną transakcję wynikającą z użycia zagubionej lub skradzionej karty, a także danych, poniesiesz odpowiedzialność, której kwota nie przekroczy 50 euro.

  Możemy również obciążyć cię Opłatą Administracyjną, jeśli będziemy musieli osobiście interweniować w celu dokończenia płatności lub naprawy błędu na koncie spowodowanego pomyłką lub zaniedbaniem z twojej strony.

  30. Czy wolno mi udzielać dostępu dostawcom zewnętrznym?

  Możesz zezwolić regulowanym dostawcom zewnętrznym (w tym dostawcom usług związanych z informacjami o koncie i dostawcom usług inicjowania płatności) na dostęp do twojego konta internetowego; w celu dokonania płatności, uzyskania informacji o saldzie konta lub o poprzednich transakcjach.

  Przed udzieleniem zgody regulowanemu dostawcy zewnętrznemu należy:

  a) upewnić się, że dostawca posiada odpowiednie zezwolenia i uprawnienia;
  b) sprawdzić, na jaki poziom dostępu wyrażasz zgodę, w jaki sposób twoje konto będzie wykorzystywane, a także w jakim zakresie twoje dane będą udostępniane podmiotom trzecim; oraz c) zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy zawartej z dostawcą zewnętrznym, w szczególności z prawem do cofnięcia zgody na dostęp do konta.

  Możemy odmówić dostawcy zewnętrznemu dostępu do twojego konta, jeśli obawiamy się, że dostęp ten może być nieuczciwy lub nieuprawniony.

  Nie jesteśmy stroną umowy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy pomiędzy tobą a dostawcą zewnętrznym. Z zastrzeżeniem wszelkich praw do zwrotu pieniędzy, które możesz mieć na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, nie ponosimy odpowiedzialności za:

  a) jakiekolwiek straty powstałe w wyniku korzystania z usług dostawcy zewnętrznego i zawarcia z nim umowy; oraz za b) wszelkie działania, które dostawca zewnętrzny podejmuje w związku z zawieszeniem lub zakończeniem korzystania przez ciebie z jego usług, a także za wszelkie wynikające z tego powodu straty.

  31. Czy mogę scedować moje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania?

  Nie możesz przenieść lub scedować żadnych praw lub obowiązków, które możesz mieć na mocy niniejszych Warunków Użytkowania na jakąkolwiek inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść korzyści i obowiązki niniejszych Warunków Użytkowania na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, pod warunkiem powiadomienia cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli to zrobimy, nie będzie to miało wpływu na twoje prawa.

  32. Prawo właściwe

  Niniejsze Warunki Użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.

  33. Jakie są opłaty i limity? 

  Opłaty za kartę Bitpanda

  Informacje o opłatach i limitach można znaleźć na stronie www.bitpanda.com/pl/card#fees.

  Twoja karta i konto Bitpanda Visa są wydawane przez firmę UAB Finansinės paslaugos „Contis”, która jest upoważniona przez Bank Litwy do wydawania pieniądza elektronicznego (numer identyfikacyjny: 304406236) i jest członkiem Visa. Adres siedziby głównej: Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa.

  Należy pamiętać, że karta i konto Bitpanda Visa są produktem pieniądza elektronicznego i chociaż jesteśmy nadzorowani przez Bank Litwy, nie są one objęte Systemem Gwarantowania Depozytów Republiki Litewskiej. Zapewniamy, że wszelkie otrzymane przez ciebie środki są przechowywane na oddzielnym rachunku, tak aby – w mało prawdopodobnym przypadku – niewypłacalności firmy UAB „Finansinės paslaugos „Contis” twoje środki były chronione przed roszczeniami wierzycieli.

 • Contis - Polityka prywatności

  Contis Financial Services Limited lub UAB Finansinės paslaugos „Contis” („Zaimek osobowy ‘my’ wraz z jego odmianą przez przypadki”, np. „nas” lub „nasz”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania twojej prywatności.

  Niniejsza polityka wraz z naszymi Warunkami Użytkowania [https://www.bitpanda.com/en/legal#terms-contis] i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w tych dwóch dokumentach, określają zasady, na których gromadzimy wszelkie dane osobowe, od ciebie lub o tobie na https://www.bitpanda.com/pl („Strona internetowa”), w [Bitpanda] („Aplikacja”) lub gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej.

  Będziemy administratorem danych osobowych, które nam przekażesz lub które na twój temat zgromadzimy. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za decydowanie o tym, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy twoje dane osobowe oraz że jesteśmy zobowiązani do powiadamiania cię o informacjach zawartych w niniejszej polityce. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, gdyż pozwolą one zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je przetwarzać. Warunki użytkowania konta określają, która firma Contis jest administratorem twoich danych osobowych.

  Dane te mogą nam zostać przekazane przez klienta naszej firmy Bitpanda GmbH („Bitpanda”), który udostępnia stronę internetową oraz aplikację w celu złożenia wniosku o konto i świadczenia niektórych usług związanych z kontem. Bitpanda jest niezależnym administratorem danych i będzie również działać jako nasz podmiot przetwarzający. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które udostępniamy klientowi i sposobu wykorzystania tych danych przez klienta, zapoznaj się z sekcją dotyczącą udostępniania danych, dostępną poniżej. Należy również zapoznać się z polityką prywatności klienta, która jest dostępna na stronie lub w aplikacji.

  W przypadku jakichkolwiek pytań, można skontaktować się z nami, korzystając z danych zamieszczonych na końcu niniejszej polityki w sekcji „Kontakt”.

  Zapewnienie zgodnego z prawem wykorzystania twoich danych osobowych

  Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Zwykle będziemy wykorzystywać twoje dane tylko:

  1. gdy będzie to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy (na przykład w celu utworzenia twojego konta i świadczenia ci naszych usług).
  2. w sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie ma istotnego wpływu na twoje interesy, prawa lub swobody. Na przykład możemy zbierać o tobie informacje techniczne, gdy odwiedzasz naszą Stronę lub Aplikację, aby w przyszłości lepiej ci się z nich korzystało. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.
  3. aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, aby przekazać dane osób, które są zamieszane w oszustwa i przeprowadzać kontrole zapobiegające praniu pieniędzy.
  4. W niektórych przypadkach, gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas twoich danych, na przykład zapisując się do naszego mailowego newslettera.

  Dalsze szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe, znajdują się poniżej.

  Jakie informacje od ciebie zbieramy i jak ich używamy

  Kiedy ubiegasz się o utworzenie konta

  Kiedy składasz wniosek o utworzenie konta na www.bitpanda.com lub w aplikacji, będziemy musieli zebrać o Tobie następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adresy zamieszkania (aktualne i poprzednie)
  • Data urodzenia
  • Płeć
  • Adres e-mail
  • Numery telefonu
  • Numery dokumentów tożsamości, takich jak paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.
  • Twój wizerunek lub zdjęcie

  Będziemy wykorzystywać te informacje do celów przetwarzania twojego wniosku a także, jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, do utworzenia konta i zarządzania nim oraz do dostarczania produktów lub usług, o które poprosisz. Jeśli wyraziłeś zgodę, będziemy również wysyłać ci nasz newsletter drogą elektroniczną.

  Nie będziesz mógł ubiegać się o utworzenie konta lub zamawiać od nas produktów lub usług bez podania tych informacji.

  Informacje te może nam przekazać klient, a po ich otrzymaniu staniemy się ich administratorem.

  Kontrola pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy

  W celu przetworzenia twojego wniosku i zanim zrealizujemy twoje zamówienie oraz dostarczymy ci usługi, towary lub finansowanie, wykorzystamy podane przez ciebie w wniosku o utworzenie konta informacje w celu przeprowadzenia kontroli pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy. Kontrola ta może wymagać potwierdzenia twojej tożsamości. Może to oznaczać udostępnienie twoich danych osobowych agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Dopóki będziesz naszym klientem, będziemy regularnie przeprowadzać takie kontrole.

  Kiedy my i agencje zapobiegające oszustwom przetwarzamy twoje dane osobowe, robimy to ze względu na to, że mamy uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i praniu pieniędzy oraz w weryfikacji tożsamości w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania przepisów, które nas dotyczą. Takie przetwarzanie jest również wymogiem umownym usług lub finansowania, o które poprosisz.

  Wraz z agencjami zajmującymi się zapobieganiem oszustwom możemy również umożliwić organom ścigania dostęp do twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich aby wykrywać przestępstwa, zapobiegać im i prowadzić dochodzenia.

  Agencje zapobiegające oszustwom mogą przechowywać twoje dane osobowe przez różne okresy. Jeśli zostaniesz uznany za osobę, która może dopuścić się oszustw lub prania pieniędzy, twoje dane mogą być przechowywane nawet przez sześć lat.

  Zautomatyzowane decyzje

  W ramach przetwarzania twoich danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie uznać, że jesteś osobą, która może dopuścić się oszustw lub prania pieniędzy, jeśli:

  • nasze przetwarzanie ujawnia, że twoje zachowanie pokrywa się z zachowaniem znanych oszustów lub osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy; lub odbiega od twoich poprzednich zgłoszeń; lub
  • gdy wydaje się, że celowo ukryłeś swoją prawdziwą tożsamość.

  Masz prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

  Konsekwencje przetwarzania

  Jeśli my lub agencja zapobiegająca oszustwom ustalimy, że możesz dopuścić się oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług i finansowania, o które prosiłeś, lub możemy zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług.

  Rejestr wszelkich potencjalnych oszustw lub przypadków prania pieniędzy będzie przechowywany przez agencje zapobiegające oszustwom i może skutkować odmową świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia przez inne osoby. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem poniższych danych.

  Poza zautomatyzowanym przetwarzaniem, o którym mowa powyżej, nie będziemy przeprowadzać wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem twoich danych osobowych.

  Kiedy się z nami skontaktujesz

  Kiedy się z nami skontaktujesz, będziemy musieli zebrać twoje dane osobowe, aby zweryfikować twoją tożsamość, zanim ujawnimy ci jakiekolwiek informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na twoje zapytanie, jeśli nie podasz informacji, o które prosimy. Możemy również gromadzić wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać, komunikując się z nami. Będziemy wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu rozpatrzenia twojego zapytania.

  W jaki sposób wykorzystujemy dane o tobie, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

  Używamy twoich danych osobowych do różnych celów związanych z korzystaniem przez ciebie z konta i usług. Zrobimy to tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Zwykle będziemy wykorzystywać twoje dane tylko:

  1. gdy jest to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania z tobą umowy. Na przykład, aby utworzyć konto i świadczyć ci usługi płatnicze.
  2. w sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie ma istotnego wpływu na twoje interesy, prawa lub swobody. Na przykład, aby ulepszyć sposób, w jaki zarządzamy i przetwarzamy twoje płatności.
  3. aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, aby przekazać dane osób, które są zamieszane w oszustwa i przeprowadzać kontrole zapobiegające praniu pieniędzy.

  Używamy twoich danych osobowych aby: :

  • utworzyć twoje konto i nim zarządzać;
  • przetwarzać transakcje płatnicze z twojego konta i na nie;
  • przeprowadzać wymagane kontrole tożsamości i monitorować korzystanie z konta w celu zapobiegania oszustwom;
  • ułatwić ci korzystanie z konta;
  • komunikować się z tobą i zapewnić ci obsługę klienta;

  udostępniać informacje naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, podmioty obsługujące płatności i operatorzy kart), jeśli jest to wymagane; i


  Dowiedz się więcej…
  Poniższa tabela przedstawia dalsze informacje na temat celów, dla których wykorzystujemy dane o tobie, wraz z odpowiednimi metodami gromadzenia i podstawą prawną, na której opieramy się przy ich wykorzystaniu.

  Cel

  Podstawa prawna przetwarzania

  Tworzenie konta i zarządzanie nim

  • aby złożyć wniosek i założyć konto
  • aby administrować i zarządzać twoim kontem
  • aby zachować informacje o profilu konta

  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

  Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Przeprowadzanie kontroli tożsamości i kontroli pod kątem oszustw

  • w celu przeprowadzenia wymaganych kontroli twojej tożsamości i umożliwienia ci korzystania z konta i karty

  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania ci konta i usług w prawidłowy sposób.

  Nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia i ulepszania naszych usług dla ciebie oraz tego, jak radzimy sobie z przestępstwami finansowymi.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Ułatwienie korzystania z konta i karty

  • aby zarządzać twoimi operacjami finansowymi (takimi jak: płatności, zwroty środków, cashback, przelewy itp.)
  • aby podać szczegóły twoich operacji
  • aby zachować historię twoich operacji i wydatków

  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

  Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Monitorowanie korzystania z konta i karty w celu wykrywania nieuczciwych zachowań

  • aby wykrywać przestępstwa finansowe i zapobiegać im
  • aby wypełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne
  • aby zarządzać ryzykiem dotyczącym nas, ciebie i naszych innych użytkowników

  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania ci konta i usług w prawidłowy sposób.

  Nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia i ulepszania naszych usług dla ciebie oraz tego, jak radzimy sobie z przestępstwami finansowymi.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Komunikowanie się z tobą i zapewnianie ci obsługi klienta

  • aby rozpatrzyć twoje skargi lub zapytania
  • aby przekazać ci ważne informacje lub poinformować cię o zmianach w obowiązującym cię regulaminie
  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

  Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Udostępnianie informacji naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, podmioty obsługujące płatności i operatorzy kart), jeśli jest to wymagane

  • Zobacz sekcję Ujawnianie informacji o tobie sekcja aby uzyskać więcej szczegółów
  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

  Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

  Udostępnianie danych Bitpandzie, aby Bitpanda mogła:

  • administrować, zarządzać i dostarczać aplikację i stronę internetową Bitpanda, zarządzać swoimi relacjami z tobą i dostarczać ci odpowiednie treści
  • analizować i rozwijać inne produkty i usługi
  • zapewnić ci obsługę klienta w zakresie konta, karty i płatności

  Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

  Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

  Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

   

  Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

  Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład agencjami weryfikującymi tożsamość, agencjami marketingowymi i agencjami zapobiegającymi oszustwom), co powoduje, że możemy otrzymywać od nich informacje o tobie w celu weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom, a także w celach marketingowych.

  Zmiana celu

  Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu, który jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy zmuszeni wykorzystać twoje dane osobowe w niepowiązanym celu, powiadomimy cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam to uczynić.

  Ujawnianie informacji o tobie

  Ujawnimy informacje o tobie:

  • Agencjom zapobiegającym oszustwom, firmom świadczącym usługi weryfikacji tożsamości i innym organizacjom w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy. Na przykład udostępniamy twoje dane osobowe organizacji CIFAS, gdy przeprowadzamy nasze kontrole mające na celu zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy oraz jeśli podejrzewamy, że dopuściłeś się oszustwa;
  • Spółkom należącym do naszej grupy, w celu przetwarzania transakcji i świadczenia usług związanych z twoim kontem;
  • Zewnętrznym dostawcom usług i podwykonawcom, takim jak
   • firmom IT, takim jak SherWeb, które świadczą usługi hostingu danych;
   • firmom telekomunikacyjnym, takim jak Talkdesk, które dostarczają nasze systemy telekomunikacyjne;
   • firmom oferującym usługi płatnicze, takim jak Visa, które są naszymi dostawcami płatności kartą;
   • producentom kart płatniczych, takim jak TAG, którzy zostali przez nas zatwierdzeni;
   • audytorom, takim jak EWWiS, którzy kontrolują naszą zgodność ze standardami PCI DSS
   • naszym dystrybutorom i podwykonawcom, którzy sprzedają i świadczą dla ciebie usługi związane z kontem i kartą

  aby móc zarządzać naszą działalnością oraz dostarczać ci produkty i usługi.

  • Za twoją zgodą, innym stronom trzecim, które mogą skontaktować się z tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby przekazać ci informacje o swoich produktach i usługach, które mogą cię zainteresować. Na przykład firmie People Value, zapewniającej program nagród, które możesz otrzymać na swoje konto;
  • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów;
  • stronom trzecim, jeżeli Contis Financial Services lub UAB Finansinės paslaugos „Contis” lub wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią; lub
  • stronom trzecim, jeśli będziemy mieć obowiązek ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków Użytkowania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Contis Financial Services Limited, UAB Finansinės paslaugos „Contis”, naszych klientów lub innych osób.

  Ochrona informacji o tobie

  Twoje dane są chronione przez szyfrowanie, zapory sieciowe i technologię Secure Socket Layer (SSL). Jest to standardowa technologia szyfrowania, która zarządza bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych przez Internet. Kiedy otrzymujemy twoje dane, przechowujemy je na bezpiecznych serwerach, do których tylko my mamy dostęp. Przechowujemy twoje hasła za pomocą szyfrowania jednokierunkowego, co oznacza, że nie znamy twojego hasła.


  Przechowywanie twoich danych w i poza EOG

  Nasz zewnętrzny dostawca hostingu danych korzysta z serwerów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i innych częściach Europy do przechowywania danych osobowych. W rezultacie, gdy korzystasz ze Strony lub Aplikacji w celu dokonywania transakcji lub aktualizowania informacji o koncie, twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii, która znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a zatem nie podlega europejskim przepisom o ochronie danych.

  Jednak UAB Finansinės paslaugos „Contis” zawarła standardowe klauzule umowne UE z każdą stroną trzecią lub spółką należącą do grupy w celu ochrony danych osobowych, które są przetwarzane lub przechowywane w Wielkiej Brytanii. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że twoje dane są traktowane z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z niniejszą polityką, gdy są one przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w ten sposób.

  Ilekroć agencje zapobiegające oszustwom przekazują twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, narzucają odbiorcom tych danych standardowe klauzule umowne UE przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych, gdy dostęp do nich jest uzyskiwany spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Agencje te mogą również wymagać, aby odbiorca zobowiązał się do przestrzegania „międzynarodowych ram” mających na celu umożliwienie bezpiecznej wymiany danych.

  Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych UE można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

  Przyszłe zmiany

  Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce, zostaną umieszczone na naszej Stronie i w Aplikacji. W niektórych przypadkach zostaniesz o nich powiadomiony mailem. Prosimy, aby od czasu do czasu sprawdzić, czy nie wprowadziliśmy jakichś zmian.

  Przechowywanie twoich danych

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz korzystać z naszych usług. Następnie możemy przechowywać twoje dane przez dodatkowy okres dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo. Na przykład:

  • Jeśli masz u nas konto, twoje dane osobowe będą przechowywane przez sześć lat po zamknięciu konta w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
  • Jeśli złożysz skargę, twoje dane osobowe dotyczące tej skargi będą przechowywane przez pięć lat od jej rozpatrzenia w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi; i
  • Jeśli dokonasz jakiejkolwiek operacji na swoim koncie, twoje dane osobowe dotyczące tej operacji będą przechowywane przez siedem lat od jej dokonania, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi podatków i rachunkowości.

  Twoje prawa

  Przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają prawo do:

  • zażądania wglądu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie wglądu do danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii twoich danych osobowych, które posiadamy i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  • zażądania poprawy twoich danych osobowych, które posiadamy. Dzięki temu wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje na twój temat mogą zostać poprawione;
  • zażądania usunięcia twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli kontynuacja ich przetwarzania nie jest uzasadniona. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych, jeżeli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej);
  • zażądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili ich poprawność lub powód ich przetwarzania; i
  • zażądania kopii twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Masz również prawo do ich przekazania lub zażądania od nas przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi.
  • sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy polegamy na prawnie uzasadnionym interesie (lub interesach stron trzecich) lecz w twoim przypadku istnieje coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że narusza to twoje podstawowe prawa i swobody. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

  Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z innych praw wymienionych powyżej). Możemy jednak pobrać odpowiednią opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest jednoznacznie bezpodstawny lub zawiera zbyt wiele żądań. W takich okolicznościach możemy nawet odmówić spełnienia żądania.

  Być może będziemy musieli zażądać od ciebie konkretnych informacji, aby móc potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić ci prawo do dostępu do twoich danych osobowych (lub do wykonywania twoich wszelkich innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do dostępu do nich.

  Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu wykorzystania twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszymi procedurami składania skarg. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami. Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – którym w Wielkiej Brytanii jest Biuro Komisarza Informacji https://ico.org.uk/, a na Litwie Państwowy Inspektorat Ochrony Danych https://vdai.lrv.lt/en/, – który reguluje przetwarzanie danych osobowych.


  Kontakt

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, możesz skontaktować się z nami, korzystając z funkcji „Kontakt” na stronie internetowej lub w aplikacji Bitpanda, a także w następujący sposób:

  Pocztą, wysyłając list na adres:

  Data Protection Officer
  Contis
  Navigation House
  Belmont Wharf
  Skipton
  North Yorkshire
  BD23 1RL


  Mailowo, wysyłając wiadomość na adres: dpo@contis.com