Warunki korzystania z Bitpanda Payments

Umowa ramowa

1. Informacje przekazywane przez Bitpanda Payments GmbH zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych z 2018 r. oraz z Ustawą o usługach finansowych świadczonych zdalnie

1.1 Informacje i terminologia dotyczące dostawcy usług finansowych

1.1.1 Nazwa, adres i dane kontaktowe

Bitpanda Payments GmbH („Payments”)
Adres: Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Wiedeń
Adres e-mail: support@bitpandapayments.at

1.1.2 Właściwy organ nadzorczy

Organ ds. rynku finansowego (Finanzmarktaufsicht), Dział nadzoru bankowego (Bereich Bankenaufsicht), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wiedeń

1.1.3 Dane rejestrowe

Wpis do elektronicznego Rejestru usług płatniczych (Zahlungsdiensteregister) Organu ds. rynku finansowego (FMA) zgodnie z Art. 13 ust. 2 austriackiej Ustawy o usługach płatniczych z 2018 r. (Zahlungsdienstegesetz 2018; „ZaDiG 2018”) (www.fma.gv.at)

Numer Rejestru handlowego: 501412 x

Sąd rejestrowy: Sąd handlowy w Wiedniu

Nr VAT: ATU74324536

1.1.4 Główny przedmiot działalności

Płatności z wykorzystaniem następujących usług:

 • Usługi przekazywania płatności: usługi polegające na wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym przekazywaniu środków na konto płatnicze z wykorzystaniem usług Payments lub innego dostawcy usług płatniczych.

 • Usługi płatności gotówkowych: usługi, w których środki są otrzymywane od płatnika bez tworzenia jakichkolwiek kont płatniczych (w imieniu płatnika lub odbiorcy płatności) wyłącznie w celu przekazania odpowiedniej kwoty odbiorcy płatności lub innemu dostawcy usług płatniczych działającego na rzecz odbiorcy płatności, lub w których środki są odbierane na rzecz odbiorcy i jemu udostępniane.

 • Usługi inicjowania płatności: usługi polegające na inicjowaniu zleceń płatności na wniosek użytkownika usługi płatności w odniesieniu do konta płatniczego prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych.

1.1.5 Współpraca biznesowa z Bitpanda GmbH

Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz zweryfikowanych klientów i zawiera umowy wyłącznie ze zweryfikowanymi klientami Bitpanda GmbH z siedzibą Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń, spółką zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem FN 423018k (sąd rejestrowy: Sąd handlowy w Wiedniu). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w GTC (punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.1.2 (Postanowienia ogólne).

1.2 Umowa ramowa, informacje i warunki handlowe dotyczące korzystania z usług płatniczych

1.2.1 Osoba zamawiająca usługę płatniczą w Payments za pośrednictwem Systemów Bitpanda (wg punktu 2.3.1) jest nazywana „Klientem” lub „Tobą”.

1.2.2 Aby umożliwić świadczenie usług płatniczych na rzecz Klienta, Klient i Payments zawierają Umowę ramową („Umową ramowa”). Umowa ramowa zawiera informacje zgodnie z ust. 48 ZaDiG 2018, w tym informacje zgodnie z Art. 5, 7 i 8 Ustawy o usługach finansowych świadczonych zdalnie (Fern-Finanzdienstleistungsgesetz, „FernFinG”, zob. punkt 1), oraz Ogólne warunki korzystania z Payments wraz z ich załącznikami i późniejszymi zmianami („GTC”, zob. punkt 2.).

1.2.3 Zamawiając usługę płatniczą, Klient otrzymuje Umowę ramową w formie elektronicznej (np. w wiadomości e-mail) przed jej zawarciem, a po kliknięciu odpowiednich pól wyraża zgodę na jej zawarcie. Na Umowie ramowej opiera się cała relacja biznesowa Klienta i Payments.
Informacje i warunki umowy dotyczące korzystania z usług płatniczych zawarto w GTC, w szczególności w punkcie 2.3 (Usługi płatnicze), punkcie 2.4 (Wymagane informacje), punkcie 2.5 (Wystawianie i autoryzowanie zlecenia płatności przez Klienta), punkcie 2.6 (Odbiór zlecenia płatności przez Payments), punkcie 2.7 (Unieważnienie zlecenia płatności) oraz punkcie 2.11 (Maksymalny czas realizacji).

1.3 Informacje i warunki umowy dotyczące opłat, odsetek, kursów walutowych i kosztów

1.3.1 Informacje i warunki umowy dotyczące opłat, odsetek i kursów walutowych zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.12 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki) wraz z Załącznikami ./1, ./2 i ./3 oraz w punkcie 2.13 (Kursy walutowe).

1.3.2 Wszystkie uzgodnione opłaty, zwroty kosztów i odsetki (np. odsetki od zaległości) Klient będzie regulować zgodnie z punktem 2.12.2 GTC. Opłaty za przetwarzanie będą fakturowane po zrealizowaniu transakcji płatniczej. We wszystkich pozostałych przypadkach faktury będą wystawiane raz w miesiącu.

1.3.3 Koszty użytkowania środków komunikacji zdalnej ponosi Klient.

1.4 Informacje i warunki umowy dotyczące komunikacji

1.4.1 Umowa ramowa zostanie zawarta w języku angielskim. Podczas całej współpracy w ramach umowy komunikacja będzie zasadniczo odbywać się w języku angielskim.

1.4.2 Klient może w każdej chwili w trakcie realizacji Umowy ramowej złożyć wniosek o przekazanie tych informacji i warunków umowy w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli wnioski o uzyskanie informacji i warunków umowy oraz same informacje i warunki są przedkładane często, rzeczywiste poniesione koszty (np. opłaty pocztowe) mogą zostać przeniesione.

1.4.3 Informacje i warunki umowy dotyczące komunikacji zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.14 (Komunikacja).

1.5 Informacje i warunki umowy dotyczące środków bezpieczeństwa i środków naprawczych

1.5.1 Klient podejmuje się do zachowania w poufności wszelkich haseł, kodów rejestracyjnych, kodów TAN, odcisków palców lub kodów PIN w każdym przypadku. Klient musi informować Payments o wszelkiej utracie, kradzieży lub nieuprawnionemu wykorzystaniu haseł, kodów rejestracyjnych, kodów TAN, odcisków palców lub kodów PIN niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@bitpandapayments.com.

1.5.2 Informacje i warunki umowy dotyczące środków bezpieczeństwa i środków naprawczych zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.10 (Odmowa realizacji).

1.6 Informacje i warunki umowy dotyczące zmian i wypowiedzenia Umowy ramowej

Informacje i warunki umowy dotyczące zmian i wypowiedzenia Umowy ramowej zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.2 (Zmiana GTC) i punkcie 2.21 (Czas trwania i wypowiedzenie umowy).

1.7 Informacje dotyczące umowy zawieranej na odległość

Zgodnie z Art. 8 FernFinG, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy ramowej w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy ramowej, natomiast za dzień zawarcia Umowy ramowej uznaje się dzień, w którym Klient uzyskuje prawo do korzystania z usług Payments. Odstąpienie od Umowy ramowej należy wyraźnie zadeklarować, przesyłając pismo na adres Payments, tj. Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, 1020 Wiedeń. W okresie odstąpienia realizacja umowy może rozpocząć się na wyraźną zgodę Klienta.

1.8 Informacje i warunki umowy dotyczące środków zaradczych

Klient ma prawo do złożenia skargi do FMA zgodnie z Art. 13 AVG oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym. Na potrzeby rozpatrywania poszczególnych skarg sektor bankowy w Austrii ustanowił „Wspólny organ polubowny austriackiego sektora bankowego” (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft), Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wiedeń (www.bankenschlichtung.at). Klienci Payments mogą kontaktować się z tym organem pozasądowym FIN-NET, wysyłając list pocztą tradycyjną lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (office@bankenschlichtung.at). Co więcej, Klienci mogą kontaktować się z rzecznikiem praw osób korzystających z usług, zatrudnionym w Stowarzyszeniu dostawców usług finansowych (Fachverband Finanzdienstleister) przy Austriackiej federalnej izbie gospodarczej (Wirtschaftskammer Österreich), wysyłając wiadomość na adres: fdl.ombudsstelle@wko.at.

1.9 Warunki umowy dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji

Informacje i warunki umowy dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji zawarto w GTC (zob. punkt 2.), w szczególności w punkcie 2.25.1 (Prawo właściwe) i punkcie 2.25.2 (Jurysdykcja).

1.10 Wymagania dotyczące informacji ustawowych

Zobowiązania dotyczące informacji ustawowych są wykonywane w ramach niniejszej Umowy ramowej, a Payments nie ustanawia w tym zakresie żadnych innych zobowiązań dotyczących informacji. W związku z powyższym, Payments nie jest zobowiązana – przy założeniu, że nie występują żadne zobowiązania ustawowe ani umowne – do przekazywania Klientowi żadnych innych porad ani informacji związanych z jej usługami. Zobowiązania dotyczące informacji, o których mowa w Art. od 32 do 54 ZaDiG 2018 nie odnoszą się do przedsiębiorców.

2. Ogólne warunki użytkowania Bitpanda Payments GmbH
2.1 Postanowienia ogólne

2.1.1 Niniejsze GTC (zgodnie z definicją w punkcie 1.2.2) odnoszą się do całej współpracy biznesowej Klienta (zgodnie z definicją w punkcie 1.2.1) z Payments (zgodnie z definicją w punkcie 1.1.1).

2.1.2 Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz zweryfikowanych klientów i zawiera umowy wyłącznie ze zweryfikowanymi klientami Bitpanda GmbH. W relacjach Klienta i Bitpanda GmbH obowiązują uzgodnione Ogólne warunki użytkowania Bitpanda GmbH („GTC Bitpanda") (do pobrania pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms). Szczegółowe informacje na temat weryfikacji można znaleźć w GTC Bitpanda.

2.1.3 Payments oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

2.1.4 Payments pozwala Klientom korzystać ze swoich usług wyłącznie na ich własny rachunek. Klient nie może ponadto działać jako jakikolwiek pośrednik, makler ani powiernik jakiejkolwiek osoby oraz nie może udostępniać swojego konta żadnej osobie trzeciej.

2.1.5 Zamawiając usługę płatniczą i klikając odpowiednie pola, Klient akceptuje niniejsze GTC.

2.1.6 Definicje użyte w Umowie ramowej omówiono w Załączniku ./4.

2.2 Zmiana GTC

2.2.1 Payments będzie przedstawiać zmiany do niniejszych GTC co najmniej dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Do proponowanych zmian dołączone będzie porównanie wcześniejszych i zaktualizowanych wersji poszczególnych postanowień. Klient zostanie poinformowany o proponowanej zmianie. Payments uzna, ze Klient zaakceptował zmiany, jeśli nie otrzyma pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu Klienta przed proponowaną datą wejścia w życie, wysłanego na adres: support@bitpandapayments.com.

2.2.2 Payments poinformuje Klienta w proponowanej zmianie, że brak wysłania jego sprzeciwu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: support@bitpandapayments.com będzie równoznaczny z zaakceptowaniem przez niego ww. zmiany oraz będzie oznaczać, że Klient, będący jednocześnie konsumentem, będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów do momentu wejścia zmian w życie. Payments będzie ponadto publikować porównanie wprowadzonych zmian i kompletną wersję nowych GTC na swojej stronie internetowej: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms i będzie wysyłać Klientowi na życzenie kompletną wersję nowych GTC. Stwierdzenie to musi się również znaleźć w proponowanej zmianie.

2.3 Usługi Payments (najważniejsze funkcje usług płatniczych)

2.3.1 Na platformie elektronicznej lub w aplikacji mobilnej obsługiwanej przez Bitpanda GmbH oraz na powiązanych API tej platformy lub aplikacji („Systemy Bitpanda”) Klientowi przypisywane są elektroniczne portfele („Portfele”). W Portfelach Klient widzi kwoty depozytów, którymi może dysponować.

2.3.2 Klient może zlecać Payments przelanie salda ze swojego Portfela do Portfela innego Klienta Payments („Odbiorca płatności Payments”) oraz odpowiednie skorygowanie sald w jego Portfelu i w Portfelu Odbiorcy płatności Payments („Przelew wewnętrzny”). Analogicznie, Klient może otrzymywać tego typu przelewy od innych Klientów Payments.

2.3.3 Klient może również zlecać Payments przelanie danego salda jego Portfela w sposób bezgotówkowy na rzecz odbiorcy płatności, bezpośrednio na konto płatnicze prowadzone na nazwisko tego odbiorcy („Przelew zewnętrzny”). Analogicznie, Klient może otrzymywać Przelewy od płatnika bezpośrednio z konta płatniczego prowadzonego na nazwisko odbiorcy płatności. Payments przelewa wówczas określoną kwotę na rzecz Klienta do pierwotnie używanego Portfela (np. przy odzyskiwaniu danej kwoty pieniędzy).

2.3.4 Klient może również zlecać Bitpanda GmbH inicjowanie przelewów z konta płatniczego prowadzonego na nazwisko Klienta na rzecz odbiorcy płatności, na konto płatnicze prowadzone na nazwisko tego odbiorcy (np. również na konto płatnicze Bitpanda GmbH) („Inicjowanie płatności”).

2.3.5 Klient może za pośrednictwem Systemów Bitpanda zlecać Payments inicjowanie tylko tych usług, o których mowa w punktach 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4.

2.4 Wymagane informacje

Klient musi przekazać następujące informacje dotyczące realizacji Przelewów wewnętrznych, Przelewów zewnętrznych i Inicjowania płatności:

Przelewy wewnętrzne
 • nazwisko Klienta
 • nazwisko Odbiorcy płatności Payments
 • specyfikacja Portfela Odbiorcy płatności Payments
 • waluta
 • kwota
 • odniesienie do płatności

Przelewy zewnętrzne
Konto odbiorcy z dostawcą usług płatniczych na terytorium Austrii lub innych krajów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) Konto odbiorcy z dostawcą usług płatniczych spoza EOG
 • nazwisko Klienta
 • nazwisko odbiorcy płatności
 • IBAN odbiorcy płatności
 • waluta
 • kwota
 • odniesienie do płatności
 • nazwisko Klienta
 • nazwisko odbiorcy płatności
 • numer konta odbiorcy płatności oraz nazwa, kod banku lub BIC dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, lub
  IBAN odbiorcy płatności i BIC dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności
 • waluta
 • kwota
 • odniesienie do Płatności
Inicjacje Płatności
 • nazwisko Klienta
 • identyfikacja Klienta (IBAN, IBAN i BIC lub numer konta i BIC)
 • identyfikacja odbiorcy płatności (IBAN, IBAN i BIC lub numer konta i BIC)
 • waluta
 • kwota
 • odniesienie do płatności

2.5 Wystawianie i autoryzowanie zlecenia płatności przez Klienta

Klient wprowadza informacje wymagane dla zlecenia płatności (zob. punkt 2.4 powyżej) w internetowym interfejsie w Systemach Bitpanda. Klient wyraża zgodę na realizację zlecenia płatności poprzez wprowadzenie danych uwierzytelniających (np. hasła i hasła jednorazowego wysłanego przez SMS).

2.6 Odbiór zlecenia płatności przez Payments

2.6.1 Zlecenie płatności będzie uznane za odebrane po jego odbiorze przez serwer Payments („Odbiór zlecenia”).

2.6.2 Payments będzie prowadzić działalność w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń płatności w każdym dniu roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Austrii, sobót, niedziel i dnia 24.12. („Dni robocze”). Zlecenie płatności będzie uznane za odebrane w Dniu roboczym, w którym nastąpi jego odbiór („Dzień odbioru zlecenia”). Jeżeli zlecenie nie zostanie odebrane w Dniu roboczym lub w Dniu roboczym po godz. 14:30 CET (czasu środkowoeuropejskiego), Dniem odbioru zlecenia będzie kolejny Dzień roboczy.

2.6.3 Jeżeli Klient i Payments uzgodnili, że realizacja zlecenia płatności ma rozpocząć się w konkretnym dniu, na koniec określonego okresu lub w dniu, w którym Klient udostępnił Payments swoje środki, Dniem odbioru zlecenia będzie uzgodniony dzień. Jeżeli uzgodniony dzień nie przypada na Dzień roboczy Payments, obowiązują postanowienia punktu 2.6.2.

2.7 Unieważnienie zlecenia płatności

2.7.1 Klient może unieważnić swoje zlecenie płatności do momentu Odbioru zlecenia. Po Odbiorze zlecenia dokonanie unieważnienia jest niemożliwe, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktach 2.7.2 i 2.7.3.

2.7.2 Jeżeli Klient i Payments uzgodnili, że realizacja Zlecenia płatności ma rozpocząć się w konkretnym dniu lub na koniec określonego okresu, Klient może unieważnić realizację Zlecenia płatności do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień.

2.7.3 Po dniach, o których mowa w punktach 2.7.1 i 2.7.2, zlecenie płatności może zostać unieważnione tylko po uprzednim uzgodnieniu unieważnienia przez Klienta i Payments. Uzgodnienie to jest uzależnione od warunku zawieszającego, który stanowi, iż Payments skutecznie zapobiega dokonaniu przelewu kwoty lub odzyskuje kwotę przelewu. Co więcej, Klient musi uregulować Opłaty omówione w Załącznikach od 1 do 3, naliczone dla danej usługi.

2.8 Realizacja zlecenia płatności

2.8.1 Payments będzie realizować zlecenie płatności Klienta, pod warunkiem że zlecenie to zostało wystawione i autoryzowane zgodnie z punktem 2.5 oraz odebrane przez Payments zgodnie z punktem 2.6. Realizacja Przelewów wewnętrznych i Przelewów zewnętrznych podlega dalszemu warunkowi, który stanowi, iż w odpowiednim Portfelu Klienta znajduje się kwota wystarczająca do wykonania przelewu.

2.8.2 Jeżeli warunki realizacji (zob. punkt 2.8.1) nie są spełnione, Payments bezzwłocznie poinformuje Klienta o braku realizacji zlecenia płatności.

2.9 Informacje przekazywane Klientowi

Klient może złożyć do Payments wniosek o bezpłatne, comiesięczne przekazywanie lub udostępnianie informacji zgodnie z Art. 53 ust. 1 ZaDiG 2018, dotyczących poszczególnych, zainicjowanych przez siebie transakcji płatniczych (odniesień, kwot, walut, opłat, odsetek, kursu walutowego, daty waluty obciążenia), aby mógł zachować lub powielić te informacje bez wprowadzania żadnych zmian.

2.10 Odmowa realizacji
2.10.1 Payments będzie mieć w szczególności prawo do odmowy realizacji zlecenia płatności, jeśli
 • identyfikacji klienta przekazanej Payments przez Klienta nie da się jednoznacznie przypisać żadnemu Odbiorcy płatności Payments lub innemu odbiorcy płatności, żadnemu dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, żadnemu kontu płatniczemu ani Portfelowi,

 • istnieje podejrzenie co do niewłaściwego lub fałszywego wykorzystania danych uwierzytelniających Klienta, kodu rejestracyjnego lub kodów TAN należących do Klienta,

 • Klient nie przestrzega instrukcji zespołu pomocy technicznej Payments po utracie danych uwierzytelniający (zob. punkt 2.15.4), lub

 • według GTC Bitpanda, Klient nie ma dostępu do swojego konta Klienta Bitpanda i nie może korzystać z usług Bitpanda GmbH.

2.10.2 Ze względów bezpieczeństwa, po zresetowaniu hasła Payments nie będzie realizować żadnych transakcji płatniczych przez okres 48 godzin. Klient potwierdza, że zna i akceptuje ten środek bezpieczeństwa.

2.10.3 Jeżeli Payments odmówi realizacji zlecenia płatności, Payments poinformuje Klienta w najbliższym możliwym terminie, a w każdym przypadku w terminie określonym w punkcie 2.11, o odmowie i ewentualnej metodzie skorygowania zlecenia płatności, aby umożliwić jego realizację w przyszłości. Payments ujawni przyczynę odmowy tylko wtedy, gdy nie będzie ona sprzeczna z prawem austriackim lub wspólnotowym, bądź z jakimkolwiek nakazem sądowym lub administracyjnym. Zlecenia płatności, które Payments w uzasadniony sposób odrzuci, nie będą rozpoczynać biegu okresów realizacji, o których mowa w punkcie 2.11. Co więcej, Klient musi uregulować Opłaty omówione w Załącznikach od 1 do 3, naliczone za odmowę realizacji.

2.11 Maksymalny okres realizacji

Payments zapewni, że kwota przelewu zostanie udostępniona odbiorcy płatności (w Przelewach wewnętrznych) lub przelana na konto dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności (w Przelewach zewnętrznych i Inicjacjach płatności) najpóźniej w dniu roboczym po Dniu odbioru zlecenia zgodnie z postanowieniami punktu 2.6.

2.12 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki

2.12.1 W związku z realizacją zleceń płatności, wszelkie opłaty, zwroty kosztów i odsetki („Opłaty”) podane w Załącznikach ./1 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Przelewach wewnętrznych), ./2 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Przelewach zewnętrznych) oraz ./3 (Opłaty, zwroty kosztów i odsetki w Inicjacjach płatności) będą regulowane przez Klienta.

2.12.2 Opłaty za przetwarzanie będą fakturowane po zrealizowaniu transakcji płatniczej. We wszystkich pozostałych przypadkach faktury będą wystawiane raz w miesiącu. Klient musi uregulować uzgodnione opłaty za przetwarzanie niezwłocznie po wystawieniu faktury. W przeciwnym razie Klient będzie regulować uzgodnione opłaty w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Payments.

2.12.3 Payments będzie oferować Klientowi zmiany do uzgodnionych Opłat (z wyłączeniem odsetek) oraz proponować Opłaty co najmniej dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Klient będzie informowany o proponowanych zmianach. Zgoda Klienta zostanie uznana za wyrażoną, jeśli Payments nie otrzyma pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu Klienta przed proponowaną datą wejścia w życie, wysłanego na adres: support@bitpandapayments.com. Payments będzie informować Klienta o zmianach sugerowanych do proponowanych zmian oraz będzie zwracać uwagę Klienta na fakt, że brak wysłania pisemnego lub elektronicznego sprzeciwu na adres: support@bitpandapayments.com będzie równoznaczny z zaakceptowaniem zmian. Klient będzie mieć prawo do bezpłatnego wypowiedzenia Umowy ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia do momentu wejścia w życie proponowanych zmian. Stwierdzenie to zostanie również zawarte w proponowanej zmianie.

2.12.4 Payments będzie z wykorzystaniem środków przedstawionych w punkcie 2.12.3 proponować zmiany do Opłat uzgodnionych razem z Klientem zgodnie ze zmianami wskaźnika cen konsumpcyjnych w czasie („CPI”) publikowanych przez austriacki urząd statystyczny (Statistik Austria) lub wskaźnika, który go zastępuje (ze wzrostem lub spadkiem). W związku z powyższym, kwoty będą zaokrąglane zgodnie z praktykami branżowymi (kaufmännisch gerundet) do pełnych centów. Kwoty będą korygowane raz w roku i będą wchodzić w życie z dniem 1 lipca każdego roku. Kwoty będą korygować z uwzględnieniem zmian w średnich wartościach liczbowych wskaźnika za przedostatni rok kalendarzowy przed przedstawieniem proponowanych zmian w porównaniu do średnich wartości liczbowych za ostatni rok kalendarzowy przed przedstawieniem proponowanych zmian. Jeżeli Payments wstrzyma się ze zwiększeniem opłat w danym roku, nie będzie mieć to wpływu na prawo Payments do zwiększenia Opłat w przyszłości. Jeżeli Opłaty nie zostaną zwiększone w danym roku lub w kilku kolejnych latach, ich zwiększenie może wejść w życie od kolejnego wzrostu Opłat. W takim wypadku kwoty będą korygowane w zakresie odpowiadającym zmianie średniej wartości wskaźnika CPI opublikowanego dla roku przed wzrostem opłat względem wartości wskaźnika CPI, na podstawie którego dokonano ostatniego podniesienia opłat.

2.12.5 Payments może wyrazić zgodę na skorygowanie Opłat wykraczających poza zakres zmiany wskaźnika CPI w czasie zgodnie z punktem 2.12.4, w sposób opisany w punkcie 2.12.3, pod warunkiem że korekta jest obiektywnie uzasadniona. Korygowanie Opłat jest uzasadnione szczególnie wtedy, gdy zmiany związane z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub innowacjami technicznymi w kontekście świadczenia usług płatniczych (np. rozszerzone wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub nowe procedury) skutkują wzrostem kosztów za świadczenie uzgodnionych usług płatniczych. Payments może korygować Opłaty zgodnie z niniejszym punktem 2.12.5 maksymalnie raz w roku kalendarzowym. W przypadku wzrostu Opłat suma podwyżek wprowadzonych zgodnie z punktami 2.12.4 i 2.12.5 będzie ograniczona do 10% na każdy rok kalendarzowy. W przypadku korekty przeprowadzonej zgodnie z niniejszym punktem 2.12.5 Payments przekaże Klientowi informacje wraz z proponowaną zmianą zgodnie z punktem 2.12.3, iż jest to korekta wykraczająca poza zmianę wskaźnika CPI.

2.13 Kursy walutowe

Zlecenie płatności dla Przelewu wewnętrznego lub Przelewu zewnętrznego w walucie innej niż waluta konta będzie realizowane przez Payments w oparciu o referencyjne kursy walutowe publikowane przez Austriacki Bank Narodowy na stronie www.oenb.at obowiązujące w chwili realizacji zlecenia. Podstawą do obliczania tego referencyjnego kursu walutowego są kursy publikowane na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego: www.ecb.europa.eu.

2.14 Komunikacja

2.14.1 Komunikacja elektroniczna z wykorzystaniem poczty e-mail i/lub (zdalnej) komunikacji pisemnej i/lub komunikacji telefonicznej zostanie uzgodniona jako środek komunikacji, chyba że GTC lub osobne porozumienie stanowi inaczej. Klient, jako odbiorca, musi zagwarantować, że korespondencja elektroniczne może zostać dostarczona na podany przez niego adres e-mail. Musi on wówczas stosować odpowiednie wyposażenie techniczne, takie jak programy filtrujące lub zapory.

2.14.2 Aby zapewnić bezpieczeństwo konta Klienta w każdej sytuacji, Payments poinformuje go, wysyłając wiadomość e-mail i/lub telefonicznie, o każdym potencjalnym oszustwie lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa związanym z jego kontem, o którym uzyska informacje. Wybrana forma komunikacji zależy od określonych okoliczności każdego przypadku i powiązanych z nim zagrożeń.

2.15 Obowiązek dochowania staranności Klienta i zwroty

2.15.1 Klient musi niezwłocznie informować Payments o każdej zmianie nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania (lub innego podanego adresu), adresu e-mail, numeru telefonu stacjonarnego lub numeru telefonu komórkowego.

2.15.2 Klient musi niezwłocznie informować Payments na piśmie o wypowiedzeniu lub zmianie jakiegokolwiek pełnomocnictwa przekazanego Payments oraz będzie przekazywać odpowiednio udokumentowane dowody poświadczające ww. wypowiedzenie lub zmianę.

2.15.3 Klient musi niezwłocznie informować Payments na piśmie o każdym przypadku utraty lub ograniczenia jego zdolności prawnej. Jeżeli Klient jest firmą lub podmiotem prawnym, musi niezwłocznie informować Payments o rozwiązaniu firmy lub podmiotu prawnego.

2.15.4 Klient będzie w maksymalnym stopniu dbać o zachowanie w tajemnicy swoich danych uwierzytelniających, kodu rejestracyjnego, haseł i kodów TAN, a także zagwarantuje, że nie jest on szpiegowany przez strony trzecie. W przypadku utraty danych uwierzytelniających Klient niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Payments i będzie postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej Payments. Klient rozumie i akceptuje, że instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obciążenia pracą zespołu ds. pomocy technicznej Payments.

2.15.5 Klient musi zapewnić, że informacje podane w jego zleceniu płatności są prawidłowe.

2.15.6 Klient niezwłocznie poinformuje Payments o wykryciu każdego nieuprawnionego lub nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia płatności (obowiązek powiadamiania / Rügeobliegenheit), wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@bitpandapayments.com lub kontaktując się bezpośrednio z pomocą techniczną Systemów Bitpanda (support.bitpanda.com). Okres, w jakim Klient może uzyskać od dostawcy usług płatniczych sprostowanie, mija po upływie 13 miesięcy od daty wykonania transakcji.

2.15.7 Jeżeli w przypadku nieuprawnionej transakcji płatniczej Payments jest dostawcą usług płatniczych płatnika, a obowiązek powiadamiania Klienta (Rügeobliegenheit) jest wykonywany zgodnie z punktem 2.15.6, Payments zwróci płatnikowi kwotę odpowiadającą zrealizowanemu, nieuprawnionemu zleceniu płatności. Payments nie będzie zwracać tej kwoty, gdy będą występować uzasadnione przesłanki wskazujące na oszustwo.

2.16 Zwrot z tytułu usług inicjowania płatności

Payments zwróci płatnikowi kwotę uprawnionej transakcji płatniczej zainicjowanej przez lub za pośrednictwem odbiorcy płatności, która została już zrealizowana, gdy (i) w momencie autoryzacji dokładna kwota transakcji nie była określona oraz gdy (ii) kwota transakcji płatniczej przekracza kwotę, jakiej płatnik mógł faktycznie oczekiwać na podstawie wcześniejszych wydatków, warunków umowy ramowej i okoliczności towarzyszących danemu przypadkowi. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, płatnik poinformuje Payments w ciągu 8 tygodni o swoim roszczeniu o zwrot, w którym przedstawi fakty dotyczące tego przypadku, i wyśle go w wiadomości e-mail na adres: support@bitpandapayments.com lub przekaże go bezpośrednio zespołowi pomocy technicznej Systemów Bitpanda (support.bitpanda.com). Payments zwróci kwotę transakcji płatniczej lub poinformuje płatnika o przyczynach odmowy zwrotu w ciągu 10 Dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot.

2.17 Odpowiedzialność z tytułu płatności

2.17.1 Payments będzie ponosić odpowiedzialność wobec Klienta za prawidłową realizację transakcji płatniczej zgodnie z Art. 80 ZaDiG 2018. Zgodnie z powyższym postanowieniem, dostawca usług płatniczych płatnika ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację transakcji płatniczej, chyba że dostawca usług płatniczych płatnika może udowodnić płatnikowi i, w zależności od sytuacji, dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności, że kwota transakcji płatniczej została przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności odebrana zgodnie z Art. 77 ust. 1 ZaDiG 2018. W tym przypadku dostawca usług płatniczych odbiorcy płatności, zgodnie z Art. 80 ZaDiG 2018, ponosi odpowiedzialność wobec odbiorcy płatności za prawidłową realizację transakcji płatniczej.

2.17.2 W razie szkód spowodowanych niewielkim zaniedbaniem ze strony Payments, odpowiedzialność Payments wobec konsumentów będzie ograniczona do typowych, dających się przewidzieć szkód wynikających z naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. Payments nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania wobec przedsiębiorców. W razie szkód spowodowanych poważnym zaniedbaniem, umyślnym działaniem lub obrażeniami ciała ze strony Payments, ograniczenie odpowiedzialności nie będzie stosowane.

2.17.3 Payments będzie dokładać wszelkich starań, aby świadczyć Klientowi oferowane usługi płatnicze. Payments nie jest jednak zobowiązana do świadczenia wszystkich usług w każdej chwili oraz ma prawo do zawieszenia realizacji konkretnych usług. W przypadku takiego zawieszenia Klient nie wysuwa żadnych roszczeń wobec Payments.

2.18 Potrącenia

Jeżeli Klient jest konsumentem, ma prawo do potrącania swoich należności tylko wtedy, gdy Payments doświadcza niewypłacalności, roszczenie Klienta jest prawnie powiązane z jego należnościami lub gdy roszczenie Klienta zostało potwierdzone sądownie bądź zaakceptowane przez Payments. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się prawa do potrącania swoich należności.

2.19 Zastosowanie ZaDiG 2018 w odniesieniu do przedsiębiorców

Zastosowanie trzeciej głównej części (drittes Hauptstück) ZaDiG 2018 oraz Art. 56 ust. 1, Art. 58 ust. 3 i Art. 66, 68, 70, 71, 74 i 80 ZaDiG 2018 nie obowiązuje Klientów będących przedsiębiorcami.

2.20 Ochrona danych

2.20.1 Payments odpowiada za ochronę danych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) w odniesieniu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w związku ze zleceniem. Payments będzie przetwarzać dane osobowe powierzone Payments w zakresie zlecanych działań, przechowywać je w zarządzanych elektronicznie plikach i zlecać ich przetwarzaniem lub przechowywanie stronom trzecim, z którymi zawarła odpowiednią umowę o przetwarzanie w rozumieniu Art. 28 RODO, jeśli i w jakim zakresie jest to konieczne w szczególności ze względu na realizację umowy lub uzasadnione z innych przyczyn, wymienionych w Art. 6 ust. 1 RODO.

2.20.2 Payments zobowiązuje się i swoich pracowników do zachowania poufności danych na mocy obowiązujących przepisów RODO i Ustawy o ochronie danych, wraz z jej późniejszymi zmianami (obecnie DSG 2018), a także będzie zobowiązywać do tego samego wszelkie zaangażowane strony trzecie.

2.20.3 Payments wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zawsze zawierające najnowsze rozwiązania technologiczne, do zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO, co oznacza, że dane są bezpieczne w niezależnie od typu, zakresu, okoliczności i celów procesu przetwarzania, jak również różnego prawdopodobieństwa wystąpienia i dotkliwości zagrożeń w stosunku do praw i wolności podmiotów danych.

2.20.4 Więcej informacji na temat ochrony danych, w szczególności zobowiązań dotyczących informacji zgodnie z Art. 13 i 14 RODO, można znaleźć w Polityce prywatności Payments dostępnej na naszej stronie internetowej.

2.21 Czas trwania i wypowiedzenie umowy

Umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w dowolnej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Payments ma prawo do wypowiedzenia Umowy ramowej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie wpłynie to negatywnie na prawo stron umowy do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ramowej z ważnej przyczyny.

2.22 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli co najmniej jedno postanowienie Umowy ramowej lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie Umowy ramowej lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia Umowy ramowej i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienie – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będzie nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

2.23 Język umowy

Klient i Payments uzgadniają, że językiem umowy i komunikacji jest język angielski. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa Umowy ramowej jest wersją nadrzędną.

2.24 Całość umowy i pozostałe warunki

Umowa ramowa reguluje wyłącznie relacje Klienta z Payments oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Payments nie obowiązują żadne warunki (GTC) Klienta. W relacjach Bitpanda GmbH z Klientem obowiązują GTC Bitpanda.

2.25 Prawo właściwe i jurysdykcja

2.25.1 Miejscem wykonywania umowy będzie Wiedeń. (Wstępne) prawne relacje umowne i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

2.25.2 Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń.

2.26 Załączniki

Załącznik ./1 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy wewnętrzne

Załącznik ./2 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy zewnętrzne

Załącznik ./3 Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Inicjacje płatności

Załącznik ./4 Definicje

Załącznik ./1
do GTC Payments

Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy wewnętrzne

Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy wewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

0,95%
Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek nieodpowiedniej identyfikacji Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
Proces wzywania do zapłaty
Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

Załącznik ./2
do GTC Payments

Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Przelewy zewnętrzne

Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy zewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

0,95%
Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek nieodpowiedniej identyfikacji Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
Proces wzywania do zapłaty
Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

Załącznik ./3
do GTC Payments

Opłaty, zwroty kosztów i odsetki za Inicjacje płatności

Opłata za przetwarzanie każdego zlecenia płatności (wielkość procentowa przelewanej kwoty)

Payments zastrzega sobie prawo, aby we własnym zakresie nie naliczać opłaty za Przelewy zewnętrzne w zależności od przypadku lub przez określony przedział czasu. Klienci nie mogą z takiej decyzji wywodzić żadnych przyszłych praw.

0,95%
Kopia faktury miesięcznej 3,00 EUR
Zwrot kosztów za wysłanie faktury miesięcznej pocztą elektroniczną 0,90 EUR
Opłaty wg Art. 56 ZaDiG 2018
Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia płatności 10,00 EUR
Wycofanie zlecenia płatności po upływie daty nieodwołalności 20,00 EUR
Odzyskanie pewnej kwoty pieniędzy w przypadku nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej wskutek podania nieprawidłowego identyfikatora Klienta przez użytkownika usługi płatności 50,00 EUR
Proces wzywania do zapłaty
Przypomnienie o płatności do 100,00 EUR brak opłat
Przypomnienie o płatności od 100,00 EUR 5,00 EUR
Przypomnienie o płatności od 1000,00 EUR 10,00 EUR
Pierwsze wezwanie do zapłaty 20,00 EUR
Drugie wezwanie do zapłaty 30,00 EUR

Załącznik ./4
do GTC Payments

Definicje

W Umowie ramowej poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.

GTC Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1.2.
Systemy Bitpanda ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.1.
Dzień roboczy dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.
Opłaty mają znaczenie takie, jak w punkcie 2.12.1.
Klient lub Ty ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.1.
CPI ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.12.4.
Przelew zewnętrzny ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.3.
FernFinG Austriacka Ustawa o usługach finansowych świadczonych zdalnie(Fern-Finanzdienstleistungsgesetz)
Umowa ramowa ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.2.
RODO Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
GTC ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.2.
Przelew wewnętrzny ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.2.
Odbiór zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.6.1.
Dzień odbioru zlecenia ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.6.2.
Inicjacja Płatności ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.4.
Płatności mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.2.1.
Odbiorca płatności w RODO ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.2.
Portfel ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.3.1.
ZaDiG 2018 austriacka Ustawa o dostawcach usług płatniczych 2018 (Zahlungsdienstegesetz 2018)