Bitpanda

Ogólne warunki użytkowania

1. Postanowienia ogólne

1.1 Ogólne warunki użytkowania („GTC”) odnoszą się wyłącznie do wszelkich transakcji, umów i relacji biznesowych z Bitpanda GmbH z siedzibą w A-1020 Wiedeń, Stella-Klein-Löw Weg 17 („Bitpanda”), w szczególności transakcji i relacji biznesowych z dowolną platformą internetową lub elektroniczną lub na niej (np. https://www.bitpanda.com/ czy https://exchange.bitpanda.com) lub aplikacją mobilną Bitpanda i powiązanych z nią API ww. platformy lub aplikacji („Systemy Bitpanda”). Bitpanda oferuje usługi również we współpracy ze stronami trzecimi, na przykład Bitpanda Metals GmbH, Bitpanda Financial Services GmbH i/lub Bitpanda Payment GmbH. W odniesieniu do usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych, oprócz niniejszych GTC obowiązują ich stosowne warunki.

1.2 Bitpanda oferuje usługi świadczone wyłącznie na rzecz pełnoletnich klientów i zawiera umowy wyłącznie z pełnoletnimi klientami.

1.3 Definicje użyte w niniejszych GTC przedstawiono w Załączniku I.

2. Jak zostać Klientem Bitpanda?

2.1. Osoby zainteresowane Systemami Bitpanda muszą zarejestrować się w Systemie Bitpanda, podając w trakcie procesu rejestracji aktualne i prawdziwe informacje. Osoba, która z powodzeniem ukończy proces rejestracji (po potwierdzeniu przez Bitpanda) jest nazywana „Klientem Bitpanda” lub „Tobą”. 

2.2. Aby korzystać z operacji handlowych w Systemie Bitpanda, będąc Klientem Bitpanda, musisz zweryfikować swoje konto. Twoje limity transakcji zależą od poziomu weryfikacji. Procesy i wymagania dotyczące weryfikacji zależą głównie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności od przepisów AML, i mogą z biegiem czasu ulec zmianie w zależności od ram prawnych. 

2.3. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że zachowasz poufność wszelkich szczegółów swoich danych uwierzytelniających oraz swojego hasła. Jako prewencyjny środek bezpieczeństwa Bitpanda zaleca, aby każdy Klient Bitpandy używał komponentów identyfikacyjnych uwierzytelniania dwuskładnikowego ("2FA"). Rozumiesz, że działasz we własnym imieniu i tworzysz konto tylko dla siebie. Zabronione jest działanie jako pośrednik jakiegokolwiek rodzaju lub broker jakiegokolwiek rodzaju, lub powiernik jakiegokolwiek rodzaju dla jakiejkolwiek osoby, lub zezwalanie na dostęp jakiegokolwiek rodzaju do konta jakiejkolwiek osobie innej niż Ty sam. Jako prewencyjny środek bezpieczeństwa, Bitpanda zaleca, aby każdy Klient Bitpandy używał komponentów identyfikacyjnych uwierzytelniania dwuskładnikowego ("2FA"). Tylko po (i) dostarczeniu wystarczającego dowodu, (ii) dokładnym rozpatrzeniu przez nasz Dział Zgodności, i (iii) specjalnej zgodzie, jesteś uprawniony do założenia konta w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

2.4. Osoby posiadające obywatelstwo USA lub mieszkające w USA ze względów prawnych nie mogą być Klientami Bitpanda. W zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju usługi Bitpanda mogą również nie podlegać lokalnej jurysdykcji. 

2.5 Ze względów bezpieczeństwa po zresetowaniu hasła Bitpanda wstrzymuje wszelkie płatności i/lub przelewy Tokenów (zob. punkt 3.1) przychodzące i wychodzące w Systemach Bitpanda na okres maksymalnie 48 godzin. Potwierdzasz, że znasz i akceptujesz ten środek bezpieczeństwa.

2.6. Będąc Klientem Bitpanda: 

2.6.1. zapewnisz terminową realizację wszelkich umów i nie będziesz podejmować żadnych działań, które mogłyby utrudnić realizację lub zagrozić realizacji tych umów, 

2.6.2. będziesz niezwłocznie zgłaszać wszelkie błędy lub inne problemy, które wywołasz lub o których uzyskasz informacje oraz będziesz pomagać Bitpanda ich usuwaniu,

2.6.3. będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie zmiany dotyczące Twoich danych osobowych (nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail) elektronicznie za pośrednictwem Systemu Bitpanda lub listem poleconym na adres Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż Bitpanda będzie zawsze używać Twojego ostatniego adresu e-mail i ostatniego adresu do korespondencji, które podałeś Bitpanda, a wszelkie wiadomości wysyłane na te adresy będą uznawane za dostarczone zgodnie z prawem, 

2.6.4. będziesz zawsze zapewniać, że Twoje dane do 2FA są dostępne, działające i używane przez Ciebie. W przypadku utraty danych do 2FA musisz niezwłocznie poinformować o tym Bitpanda oraz postępować zgodnie z instrukcjami zespołu pomocy technicznej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, iż instrukcje te mogą być przekazywane z opóźnieniem w zależności od obłożenia pracą zespołu pomocy technicznej Bitpanda, a Bitpanda ani Bitpanda Metals GmbH nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu Twoich roszczeń wysuwanych w przypadku takiego opóźnienia. Jeżeli nie możesz postępować zgodnie z instrukcjami ani spełniać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa, nie będziesz miał(a) dostępu do odpowiedniej strony ani do Twojego Konta Klienta Bitpanda oraz nie będziesz mógł/mogła z niego korzystać, w tym również z żadnego znajdującego się na nim Tokena, do momentu odnalezienia/przypomnienia/odzyskania prawidłowych danych do 2FA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz tę „Politykę odzyskiwania danych”, która stanowi istotną i integralną część systemu obsługującego cyfrowe transakcje kryptograficzne bazujące na technologii blockchain.

2.6.5. dostarczysz Bitpanda wszelkich uzasadnionych danych i informacji, których Bitpanda potrzebuje w celu świadczenia usług. Obejmuje to między innymi szczegóły i dowód pochodzenia środków (takie jak wyciągi bankowe lub wszelkie inne dane dostarczone przez banki lub instytucje finansowe, umowy sprzedaży lub umowy w ogóle, lub wszelkie inne dane potrzebne do udowodnienia lub ustalenia pochodzenia środków, jeśli przekroczą dzienne/miesięczne lub ogólne limity na Bitpandzie). Przyjmujesz do wiadomości, że dokumenty i dane, które przesyłasz, muszą zostać zweryfikowane przez Bitpandę. Bitpanda dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować twoje dokumenty tak szybko, jak to możliwe. Może się jednak zdarzyć, że weryfikacja przeprowadzona przez Bitpanda zostanie opóźniona (np. ze względu na wysoką aktywność handlową w Systemach Bitpanda). W rezultacie, wykonanie żądanej transakcji może być opóźnione, a w przypadku, gdy złożone przez ciebie dokumenty nie zostaną przez Bitpandę uznane za wystarczające według jej wyłącznego uznania, transakcja może w ogóle nie zostać zrealizowana. W takich przypadkach Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnionej lub anulowanej realizacji transakcji (np. straty związane z kursem wymiany).

2.7 Bitpanda wymaga od Ciebie określonych informacji, które musisz podać w trakcie procesu, dzięki któremu masz stać się Klientem Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Bitpanda może we własnym zakresie decydować, kiedy musisz dostarczyć kopie paszportu (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo i/lub wymienione w Warunkach ochrony danych, natomiast jeśli jesteś podmiotem prawnym, musisz dostarczyć kopie odpisów z rejestru spółek lub innych równoważnych dokumentów (poświadczone notarialnie i urzędowo lub nie) oraz wszelkie pozostałe dokumenty wymagane przez prawo lub wymienione w Warunkach ochrony danych. 

3. Makler Bitpanda 

3.1. Grupa Bitpanda obsługuje Systemy Bitpanda służące do wymiany (i) aktywów cyfrowych bazujących na technologii blockchain, takich jak m.in. Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether czy Litecoin („Tokeny E”), (ii) tokenów w walutach fiat („Tokeny F”, gdzie Tokeny E i F są nazywane łącznie „Tokenami”), (iii) finansowe kontrakty pochodne w odniesieniu do akcji lub udziałów w funduszach notowanych na giełdzie („Tokeny A”),(iv) metali szlachetnych („Tokeny M”), lub (iv) sprzedaży i zakupu Tokenów w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel). Token E, którym handluje się w Systemach Bitpanda, można wymieniać lub zmieniać w każdej chwili i według wyłącznego uznania Bitpanda. Usługi obejmujące Token M są oferowane wyłącznie przez Bitpanda Metals GmbH, a nie przez Bitpanda. Wszelkie usługi związane z Tokenem A są oferowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. 

3.1.1. Wymiana (Tausch) i sprzedaż/kupno (Verkauf/Kauf) w Bitpanda odbywają się w następujący sposób: Składasz Bitpanda ofertę wymiany, sprzedaży lub kupna (części) Tokenu(-ów). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Kup teraz” lub „Sprzedaj teraz” [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty”). Warunki oferowane przez Bitpanda dla Twojego zlecenia obowiązują przez minutę („Gwarancja ceny”), tzn. maksymalny czas na dokonanie walidacji i potwierdzenia warunków za pomocą Przycisku zatwierdzenia oferty. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda może w każdej chwili i we własnym zakresie zmienić czas trwania Gwarancji ceny i/lub może zmienić Gwarancji ceny dla określonego Tokenu. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, wyraz „kup” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu E w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym lub za Token F” lub „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu F w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”, zaś wyraz „sprzedaj” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru żądanego Tokena F w zamian za Token”.

3.1.2. „Bitpanda Savings” w Bitpanda polega na wykonywaniu następujących działań: Składasz Bitpanda ofertę na regularny i powtarzalny zakup (części) Tokenu E („Wielokrotne polecenie zapłaty”). Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Potwierdź teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Savings”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”]. Aby uniknąć w tym kontekście jakichkolwiek wątpliwości, przycisk „Potwierdź teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na regularne i powtarzalne zatwierdzanie odbioru Tokenu E w zamian za określoną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym”. 

3.1.3. „Bitpanda Swap” w Bitpanda polega na wykonywaniu następujących działań: Przedstawiasz wiążącą ofertę na wymianę (części) Tokenu E na inny typ Tokenu E lub (części) Tokenów F na inny typ Tokenu F Aby złożyć wiążącą ofertę, musisz (i) prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola aktualnymi i prawidłowymi danymi na odpowiednim ekranie operacji handlowej Bitpanda oraz (ii) kliknąć/potwierdzić przycisk „Zamień teraz” lub [pozycja (ii) jest dalej zwana „Przyciskiem zatwierdzenia oferty Swap”, a wraz z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są „Przyciskami zatwierdzenia oferty”]. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, w tym kontekście przycisk „Zamień teraz” należy interpretować i kwalifikować wyłącznie jako „wiążącą ofertę na zatwierdzenie odbioru Tokenu w zamian za określoną ilość innego typu Tokenu”.

3.1.4. Oferty, o których mowa w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 są wspólnie zwane dalej „Ofertą Klienta Bitpanda”. Ofertą Klienta Bitpanda będziesz związany(-a) przez okres jednego tygodnia po kliknięciu odpowiedniego Przycisku zatwierdzenia oferty („Okres ważności oferty”). Bitpanda wyśle Ci potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda.

3.1.5. Bitpanda po otrzymaniu Oferty Klienta Bitpanda może, ale nie musi, zaakceptować tę ofertę poprzez jej faktyczne zrealizowanie (tatsächlicher Erfüllung des Angebots) we własnym zakresie w Okresie ważności oferty („Zawarcie umowy i realizacja zlecenia” lub „ZURZ”). Do wszystkich płatności przychodzących i wychodzących w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym Bitpanda wykorzystuje dostawcę usług płatniczych. Jeżeli Bitpanda faktycznie zrealizuje Ofertę Klienta Bitpanda bez odebrania całej płatności uzgodnionej w Ofercie Klienta Bitpanda, musisz uregulować pozostałą kwotę („Niewywiązanie się z płatności”). W przypadku Niewywiązania się z płatności obowiązują postanowienia punktów 4.2 i 8.8. 

3.2. Wszelkie cyfry, liczby, referencyjne kursy walutowe lub inne istotne publikacje Bitpanda znajdujące się na odpowiednich stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub w innym miejscu nie są w żadnym wypadku ofertami przykładowymi, ofertami wiążącymi ani gwarancjami wymiany. Należy je zawsze uznawać za zaproszenia do przedkładania ofert wymiany do Bitpanda (invitation ad offerendum).

3.3. Bitpanda umożliwia Klientom Bitpanda wyłącznie składanie ofert wymiany na podstawie dodatnich sald na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Wykonywanie transakcji krótkiej sprzedaży, tzn. dotyczących ofert odnoszących się do Tokenów, które nie są księgowane jako saldo dodatnie na Koncie Klienta Bitpanda, jest zabronione i zablokowane przez system. Oferta Klienta Bitpanda jest technicznie ograniczona saldem dodatnim takiej oferty oraz limitami przypisanymi do poziomu weryfikacji Twojego konta. Bitpanda zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczania zakresu Oferty Klienta Bitpanda we własnym zakresie do osiągnięcia określonych limitów dla każdego Klienta Bitpanda. 

3.4. W wyniku nieprzewidzianych problemów technicznych przetwarzanie Ofert Klienta Bitpanda może być opóźnione. W związku z tym ani oferta Bitpanda, ani oferta Bitpanda Metals GmbH nie gwarantuje bezzwłocznego przetwarzania ofert. Nie ponoszą one z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, co dotyczy przede wszystkim zmian cen, wycen lub innych warunków w odniesieniu do wszystkich oferowanych Tokenów lub usług, z wyłączenie Gwarancji ceny, o której mowa w punkcie 3.1.1 niniejszych GTC. 

3.5. Przyjmujesz do wiadomości, że podczas dostarczania Tokenu do Twojego Portfela na Koncie Bitpanda mogą wystąpić opóźnienia, ponieważ większość Tokenów jest przechowywania w stanie „nieaktywnym”, tzn. offline. W przypadku opóźnień konieczne mogą okazać się odpowiednie interwencje ręczne. 

4. Konto Klienta Bitpanda

4.1. W Systemach Bitpanda jeden Klient Bitpanda może mieć tylko jedno konto („Konto Klienta Bitpanda”). Tworzenie podwójnych kont jest surowo wzbronione. W przypadku utworzenia innego konta („konta podwójnego”) niż konto utworzone w pierwszej kolejności („konta pierwotnego”) obowiązują następujące zasady: Bitpanda ma prawo blokować konta podwójne i pozostawiać je w stanie zablokowanym. Tokeny przechowywane na koncie podwójnym zostaną przesłane przez Bitpanda na konto pierwotne Klienta Bitpanda, pod warunkiem że Klient Bitpanda udowodni (np. za pomocą usługi identyfikacji stosowanej przez Bitpanda), że jest on tą samą osobą. W takich przypadkach Bitpanda ma prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5,00 euro i, w razie potrzeby, odliczenia tej opłaty od przesyłanego Tokenu.

4.2. Bitpanda sobie prawo do zablokowania i/lub zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Klienta Bitpanda [w tym zablokowania (Blockierung) transakcji, zwrotu (Rückabwicklung) transakcji, zawieszenia (Aussetzung) transakcji, unieważnienia (Rücktritt) umowy/transakcji oraz utraty wszelkich bonów) w trybie natychmiastowym i bez dalszego powiadamiania Klienta Bitpanda, jeśli:

4.2.1. Klient Bitpanda został oskarżony (na podstawie m.in. należycie udokumentowanych raportów medialnych lub pogłosek rynkowych) o: oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy lub inne naruszenie lub złamanie odpowiednich przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie; uczestnictwo w jakimkolwiek schemacie Ponziego, korzystanie z programów o strukturze macierzy/piramidy, programów marketingu wielopoziomowego lub innych działaniach biznesowych cechujących się wysokim stopniem ryzyka, na które narażeni są wszyscy konsumenci (w szczególności, gdy uczestniczą w programie w sposób opisany w punkcie 13.v.); niezgodne z prawem działania w dowolnym kraju na świecie; zabroniony hazard; naruszenie, fałszerstwo lub nieuprawnione wykorzystanie praw własności intelektualnej lub innych praw wynikających z własności; używanie/rozprowadzanie narkotyków i akcesoriów narkotykowych lub substancji mających naśladować działanie narkotyków; stosowanie nieuczciwych, rabunkowych lub podstępnych praktyk wobec konsumentów lub innych osób; itp.,

4.2.2. Bitpanda została poinformowana o oficjalnych dochodzeniach (prowadzonych przez kompetentny organ administracji publicznej, w szczególności oskarżyciela publicznego w zakresie prawa karnego lub organ podatkowy) prowadzonych wobec Klientowi Bitpanda w sprawach o oszustwo, finansowanie organizacji terrorystycznych, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe lub naruszenie bądź złamanie obowiązujących przepisów prawa karnego, administracyjnego lub podatkowego w dowolnym kraju na świecie,

4.2.3. Klient Bitpanda naruszył zobowiązania GTC wobec Bitpanda (np. nie zrealizował płatności w terminie) i nie usunął skutków tego naruszenia w ciągu „10 Dni roboczych”,

4.2.4. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis dostawcy usług płatniczych,

4.2.5. Klient Bitpanda naruszył dowolną zasadę lub dowolny przepis Bitpanda Metals GmbH,

4.2.6. Klient Bitpanda otworzył więcej niż jedno konto w Bitpanda,

4.2.7 Klient Bitpanda naruszył zasadę obowiązującą na koncie danego dostawcy usług płatniczych (punkt 8.11) i wraz z innym Klientem Bitpanda korzysta z tego samego konta dostawcy usług płatniczych (np. konto bankowe, konto Neteller itp.) lub korzysta z zewnętrznego konta bankowego, zewnętrznych kart kredytowych itp.,

4.2.8. Klient Bitpanda używa konta bez umocowania prawnego do korzystania z tego typu konta,

4.2.9. Klient Bitpanda ukrywa prawdziwą tożsamość, podając nieprawidłowe dane dotyczące Konta Klienta Bitpanda lub konta z dostawcą usług płatniczych,

4.2.10. Klient Bitpanda poważnie naruszył warunki płatności, w szczególności warunki podane w punkcie 8.12, które zgodnie z GTC skutkują podejmowaniem znaczących wysiłków, lecz nie wyeliminowaniem problemów w ciągu 10 Dni roboczych,

4.2.11. Klient Bitpanda poważnie naruszył zasady programu Tell-a-Friend (podane w punkcie 13.v.) i nie wyeliminował skutków naruszeń w odpowiednim okresie karencji (w zależności od naruszenia, od 24 godzin do 5 Dni roboczych),

4.2.12. Klient Bitpanda manipuluje przy Systemach Bitpanda lub usługach grupy Bitpanda. Pod pojęciem „manipulacja” należy rozumieć przede wszystkim każde wykorzystanie systemu automatycznego (np. bota) lub każde inne wykorzystanie stojące w sprzeczności z normalnym i typowym wykonywaniem transakcji handlowych przez ludzi oraz, co za tym idzie, wskazuje na zaangażowanie określonej technologii, określonego oprogramowania i/lub dowolnego systemu powodującego automatyzację operacji handlowych, chyba że wykorzystanie to zostało uprzednio uzgodnione z Bitpanda. Korzystanie z systemu automatycznego (np. bota) jest dozwolone tylko wtedy, gdy (i) korzystasz z Bitpanda Pro oraz (ii) korzystasz z oficjalnych API dostępnych na Bitpanda Pro w ich pierwotnym i niezmienionym stanie,

4.2.13. Klient Bitpanda prowadzi własną działalność w taki sposób lub korzysta z Systemów Bitpanda w taki sposób, który skutkuje obciążeniami zwrotnymi z tytułu zleceń płatności, obciążeniami zwrotnymi na kartach kredytowych lub naruszeniami przepisów konkretnych banków bądź instytucji obsługujących karty kredytowe,

4.2.14. Klient Bitpanda prowadzi działalność w taki sposób lub korzysta z Systemów Bitpanda w sposób, który powoduje szkody, niekorzystne sytuacje lub straty oddziałujące na Bitpanda i/lub utrudnia realizację dowolnej Usługi Bitpanda. 

4.3. Jeżeli zlecisz Bitpanda usunięcie zadeklarowanej i/lub domniemanej niezgodności, a zostanie udowodnione, że niezgodność ta nie istnieje, istniała albo jest lub była w Twoim zakresie obowiązków, Bitpanda będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych wydatków.

4.4. Bitpanda może – poza roszczeniami z tytułu szkód, które Bitpanda może wysuwać wobec Klienta Bitpanda – naliczać opłatę za podejmowane dodatkowo działania w rozumieniu punktów 4.2 i 4.3 w wysokości do 50,00 euro lub w formie części Tokena E o równowartości maksymalnie 50,00 euro według stanu opisanego w punktach 4.2 i 4.3.

4.5. System Bitpanda używa własnego systemu tokenów (Tokenów F, E, M i A), które są księgowane na odpowiednich kontach pomocniczych („Portfelach”) na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Do przedkładania Ofert Klienta Bitpanda w odniesieniu do oferty Tokenów można stosować tylko takowe Tokeny księgowane w odpowiednich Portfelach na Koncie Klienta Bitpanda. Portfel na Tokeny F nosi nazwę „Portfela fiat”. 

4.6. Tokeny F oferowane wyłącznie przez Bitpanda 

4.6.1. mają funkcję pomocniczą i usprawniającą i, jako dodatkowa usługa dla Klientów Bitpanda, przyspieszają ich działania dotyczące Ofert Klienta Bitpanda,

4.6.2. są przeznaczone w Systemie Bitpanda wyłącznie do zamiany Tokenów F na Tokeny E, Zamiana Tokenów F poza Systemem Bitpanda jest niemożliwa. Zamiana Tokenu F z innym Klientem Bitpanda jest niemożliwa. 

4.7. Zadaniem Tokenu F jest sprawne dostarczanie Klientom Bitpanda „narzędzi pomocniczych”. Nie może być on w żadnym wypadku uznawany za jakikolwiek depozyt (Einlage). W związku z powyższym, jeżeli Klient Bitpanda nie używa Tokenu F w zamian za inny Token w ciągu 12 miesięcy od zaksięgowania Tokenu F w Portfelu Klienta Bitpanda („Okres referencyjny”), Bitpanda będzie potrącać Token F o równowartości 5,00 euro (na podstawie wartości używanych przez Bitpanda w Systemie Bitpanda) z Konta Klienta Bitpanda za każdy miesiąc kalendarzowy, dopóki Klient Bitpanda nie użyje Tokenu F w sposób prawidłowy. Każde użycie Tokenu F przez Klienta Bitpanda sprawia, że Okres referencyjny jest liczony od nowa.

4.8. Możesz wysyłać swój Token M innym Klientom Bitpanda, lecz Systemy Bitpanda zabraniają i nie pozwalają na handlowanie Tokenami M między Klientami Bitpanda. 

4.9. Airdropy

4.9.1. Dla każdego airdropu wykonywanego przez Bitpanda („Airdrop Bitpanda”) Bitpanda automatycznie księguje odpowiedni Token lub inne aktywa cyfrowe rozprowadzane w Airdropie Bitpanda na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. 

4.9.2. Dla każdego airdropu wykonywanego przez podmioty inne niż Bitpanda Bitpanda nie zapisuje automatycznie żadnego Tokenu ani innych aktywów cyfrowych na odpowiednim Koncie Klienta Bitpanda. Musisz we własnym zakresie monitorować prawdopodobieństwo airdropów, a jeśli chcesz w nich uczestniczyć, musisz wypłacić odpowiedni Token z systemu Bitpanda i zaksięgować go w odpowiednim systemie, który według Ciebie pasuje do airdropów. Bitpanda nie udziela porad dotyczących innych airdropów ani sposobów na uczestnictwo w airdropach, a przesyłanie Tokenów poza System Bitpanda wykonujesz na własne ryzyko. Bitpanda nie informuje ani nie będzie informować Cię na temat airdropów innych niż Airdropy Bitpanda.

5. Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

5.1. Bitpanda stosuje politykę w zakresie rozgałęzień sieci blockchain, dołączoną do niniejszego dokumentu w formie Załącznika III („Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain”). Akceptujesz, że Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain stanowi część GTC.

6. BITPANDA TO GO

6.1. Systemy Bitpanda oferują bony, z których możesz korzystać w zamian za Token w Systemach Bitpanda („Bitpanda To Go" lub „Bon na Token”).

6.2. „Bitpanda To Go” jest rozprowadzany za pośrednictwem firm partnerskich i może być używany wyłącznie w obrębie Systemu Bitpanda bez konieczności bycia Klientem Bitpanda. 

6.3. Każdy Bon na Token musi zostać wykorzystany w jednej transakcji. Oznacza to, że nie może być dzielony i używany w kilku transakcjach. Może być użyty tylko w jednej Ofercie Klienta Bitpanda. Obowiązują wówczas kursy wymiany z chwili użycia Bonu na Token w Systemach Bitpanda (nie z chwili zakupu Bonu na Token).

6.4. Każdy Bon na Token jest ważny tylko przez 3 lata od dnia zakupu.

6.5. Każdy Bon na Token jest zindywidualizowany i nie ma możliwości odzyskania uszkodzonego ani utraconego Bonu. Każdy nabywca Bonu na Token ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie go w takim stanie, aby mógł być później wykorzystany w Systemie Bitpanda. Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat (również w wyniku kradzieży) związanych z żadnym Bonem na Token. Co więcej, Bitpanda nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne okoliczności wchodzące w zakres obowiązków nabywcy Bonu na Token, skutkujące tym, że Bonu na Token nie można użyć w Systemie Bitpanda.

7. Bitpanda Index

7.1. Bitpanda Systems oferują opcję zakupu, sprzedaży lub wymiany kilku E-Tokenów w jednej transakcji za pośrednictwem „Bitpanda Index”. W celu wymiany i kupna/sprzedaży za pośrednictwem Bitpanda Index, odpowiednie postanowienia w sekcji 3 (w szczególności 3.1.1., 3.1.2. I 3.1.3.) niniejszego regulaminu ogólnego mają zastosowanie w równym stopniu.

7.2. Korzystając z Bitpanda Index, można jednym kliknięciem utworzyć kilka ofert klientów Bitpanda oraz zakupić, sprzedać lub wymienić E-Token zgodnie z wcześniej określonym podziałem środków. Oznacza to, że klient Bitpanda tworzy łączone oferty dla E-Tokena zgodnie z wybranym przez niego podziałem środków.

7.3. Bitpanda Systems oferują różne alokacje środków, które klienci Bitpanda mogą wybierać wedle własnego uznania. Waga alokacji środków oraz odpowiednie ponowne obliczenie alokacji środków jest dokonywane przez zewnętrznych partnerów, którzy działają niezależnie od Bitpanda („Dostawcy Indeksu”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptują fakt, że alokacja środków nie jest przeprowadzana przez Bitpanda i że nieograniczona dostępność alokacji środków w Bitpanda Systems nie może być zagwarantowana w każdym momencie. Bitpanda, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia oferowanej alokacji środków w dowolnym momencie oraz do wyłączenia lub usunięcia poszczególnych tokenów z alokacji środków lub do nieuwzględniania poszczególnych tokenów w alokacji środków, jeśli istnieją ku temu ważne powody (np. wymogi prawne). Bitpanda zapewnia, że ani instrumenty finansowe, ani inne regulowane produkty finansowe nie są ujmowane w alokacji środków finansowych.

7.4. Aktualne saldo E-Tokenów w ramach Bitpanda Index jest zapisywane i wyświetlane w osobnym portfelu na odpowiednim koncie klienta Bitpanda („Portfel Indeksowy”). Użytkownik będący klientem Bitpanda nie kupuje kompletnego produktu lub tokena reprezentującego indeks, lecz indywidualny E-Token, zgodnie z wybranym przez siebie podziałem środków (np. BCI5).

7.5. Alokacja środków udostępniana przez Bitpanda Systems jest dostosowywana do parametrów (np. kapitalizacja rynkowa) określonych w odpowiedniej alokacji środków („Bilansowanie”) zgodnie z wcześniej określonym okresem czasu (np. na koniec miesiąca). W ramach Bilansowania tworzone są odpowiednie oferty klientów Bitpanda obejmujące wymianę, zakup lub sprzedaż E-Tokena, które są rejestrowane i wyświetlane w Portfelu Indeksowym. Niniejszym potwierdzasz i udzielasz firmie Bitpanda prawa do realizacji odpowiednich i okresowych zleceń wymiany, zakupu i/lub sprzedaży E-Tokena zgodnie z wybranym przez Ciebie podziałem środków. Ponadto, akceptujesz i zgadzasz się na uiszczenie wszelkich stosownych opłat związanych z wymianą, zakupem i/lub sprzedażą zleceń złożonych w procesie Bilansowania. Bilansowanie będzie zazwyczaj miało miejsce nie później niż cztery dni robocze po zakończeniu danego okresu. Bitpanda zastrzega sobie jednak prawo do realizacji zleceń wymiany, kupna lub sprzedaży w ramach procesu Bilansowania wyłącznie według własnego uznania, po osiągnięciu określonych minimalnych rozmiarów dla danego zlecenia. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ponowne bilansowanie może mieć konsekwencje podatkowe dla Ciebie jako klienta Bitpanda (patrz punkt 13.1. ix).

7.6. Niekiedy pewne E-Tokeny uwzględnione w podziale środków nie są oferowane w ramach Bitpanda Systems. W takich przypadkach Bitpanda podejmie odpowiednie kroki w celu włączenia tych E-Tokenów do Bitpanda Systems w rozsądnym okresie czasu. Jeżeli Bitpanda pomyślnie zakończy integrację odpowiedniego E-Tokena, zostanie on dodany w ramach Bilansowania do odpowiedniego Portfela Indeksowego po cenie wyświetlanej w Bitpanda Systems w dniu kolejnego Bilansowania. Rzeczywisty zakres, w jakim E-Tokeny są zintegrowane z Bitpanda Systems (np. opcje handlowe, usługi związane z portfelem), zależy od wyłącznego uznania Bitpanda. W szczególności, Bitpanda zastrzega sobie prawo do nieudostępniania oddzielnego portfela w ramach Bitpanda Systems dla niektórych E-Tokenów zawartych w alokacji środków; w takich przypadkach można wymienić odpowiedni E-Token tylko na inne E-Tokeny dostępne w Bitpanda Systems.

7.7. Użytkownik może w każdej chwili wymienić E-Token zapisany i wyświetlony w Portfelu Indeksowym na inne Tokeny, tworząc odpowiednią ofertę klienta Bitpanda. Taka oferta klienta Bitpanda musi odnosić się do (i) całkowitej liczby E-Tokenów wyświetlanych i zapisanych w Portfelu Indeksowym lub (ii) proporcjonalnej liczby E-Tokenów wyświetlanych i zapisanych w Portfelu Indeksowym odpowiadającej proporcji wybranej alokacji środków. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że taka oferta klienta – całkowita lub proporcjonalna – może być uznana tylko powyżej pewnej minimalnej kwoty. Nie ma możliwości wymiany poszczególnych E-Tokenów, które są wyświetlane i księgowane w Portfelu Indeksowym. Alternatywnie, możliwe jest przeniesienie E-Tokena zapisanego i wyświetlonego w Portfelu Indeksowym bezpośrednio do odpowiedniego portfela na koncie klienta Bitpanda.

7.8. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda Index może zakończyć lub przerwać funkcjonowanie w dowolnym momencie. Jeżeli Bitpanda Index zakończy funkcjonowanie, Bitpanda poinformuje Cię o każdym takim fakcie w rozsądnym terminie. Możesz wtedy sprzedać lub wymienić (Swap) Tokeny wyświetlone i zapisane w Portfelu Indeksowym lub przenieść je do odpowiedniego Portfela na swoim koncie klienta. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Bitpanda zaksięguje równowartość (zgodnie z cenami wyświetlanymi i oferowanymi w systemach Bitpanda) Tokenów wyświetlanych i zaksięgowanych w Portfelu Indeksowym w Twoim Portfelu lub Portfelu Fiat w rozsądnym okresie czasu (odejmując kwoty odpowiednich opłat). Odbywa się to według wyłącznego uznania Bitpanda. Ten okres wypowiedzenia może również zostać uchylony z ważnych powodów.

7.9. E-Token zapisany i wyświetlony w Portfelu Indeksowym nie może być wysłany ani do innych klientów Bitpanda, ani na adresy portfeli spoza systemów Bitpanda. Częściowe usunięcie poszczególnych E-Tokenów również nie jest możliwe.

8. Ceny, warunki płatności, warunki wymian i przelewów

8.1. Ceny i/lub kursy wymiany publikowane w związku z Przyciskiem zatwierdzenia oferty są ostateczne i wiążące dla Oferty Klienta Bitpanda (każda/każdy z nich jest „Stawką końcową”).

8.2. Stawki końcowe zawierają następujące informacje wyświetlane na stronie internetowej po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty:

8.2.1. gdy chcesz kupić Token F:

i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym

ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,


iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–iii

8.2.2. gdy chcesz zamienić Token F na Token E lub Tokeny A:

i. oferowany Token F,

ii. otrzymany Token E lub A po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

8.2.3. gdy chcesz zamienić Token E lub Tokeny A na Token F:

i. oferowane Tokeny E lub A

ii. otrzymany Token F po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

8.2.4. gdy chcesz zamienić Token E lub A na inny Token E lub A:

i. oferowany Token E lub Token A

ii. inny Token E otrzymany po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

8.2.5. gdy chcesz zamienić Token F na inny Token F:

i. oferowany Token F,

ii. inny Token F otrzymany po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda,

iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

8.2.6. gdy chcesz użyć Bitpanda Savings:

i. oferowaną kwotę w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym

ii. otrzymany Token E lub A po zaakceptowaniu oferty przez Bitpanda zgodnie z obowiązującymi kursami wymiany opublikowanymi w Systemach Bitpanda w chwili ZURZ, tzn. najpóźniej 72 godziny po określonym przez Ciebie uprzednio momencie czasu

iii. Stawkę końcową, będącą sumą powyższych pozycji i–ii

8.3. Zasadniczo każda Oferta Klienta Bitpanda musi zawierać przynajmniej wartość pieniężną (określoną na podstawie wartości liczbowych używanych w Systemie Bitpanda) dla odpowiedniej Stawki Końcowej wynoszącej 1,00 euro. Akceptujesz i przyjmujesz do wiadomości, że dla niektórych Tokenów minimalna wartość pieniężna może być wyższa niż 1,00 euro (w takim przypadku minimalna wartość pieniężna zostanie wyświetlona w Systemach Bitpanda przed oznaczeniem Oferty Klienta Bitpanda).

8.4. Płatności przychodzące i wychodzące w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Bitpanda są wykonywane przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, nie przez Bitpanda.

8.5. Przelewy Tokenów są wykonywane przez Bitpanda w obrębie Systemów Bitpanda.

8.6. Stawki końcowe i/lub wszelkie inne płatności lub usługi musisz regulować i/lub przelewać niezwłocznie po kliknięciu Przycisku zatwierdzenia oferty.

8.7. Jeżeli korzystasz z Bitpanda Savings, jako metodę płatności możesz wybrać zgodę na polecenie zapłaty SEPA lub regularne obciążanie karty kredytowej:

8.7.1. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego czasu odbioru, który Bitpanda może dowolnie ustalić z wyprzedzeniem. Zgoda na polecenie zapłaty SEPA oznacza, że niniejszym nieodwołalnie przyznajesz Bitpanda lub spółce zależnej Bitpanda zgodę na wykonanie polecenia zapłaty SEPA w celu uregulowania Twoich wymagalnych płatności i przesłania ich z określonego konta z zastosowaniem powtarzalnego, regularnego polecenia zapłaty SEPA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że czas odbioru z Twojego konta bankowego może wynosić maksymalnie dziesięć dni przed odpowiednim, określonym przez Ciebie terminem zakupu powtarzalnego. Ponadto niniejszym upoważniasz swój bank do dokonywania bezpośrednich obciążeń. Twój bank ma również prawo do odmowy dokonywania bezpośrednich obciążeń, szczególnie w przypadku, gdy na Twoim koncie nie ma wystarczających środków. Masz prawo do zainicjowania obciążenia zwrotnego na swoje konto w ciągu 56 dni kalendarzowych (8 tygodni) od dnia obciążenia bez podawania przyczyny („Obciążenie zwrotne z tytułu polecenia zapłaty”). W takim przypadku obowiązują warunki uzgodnione między Tobą a Twoim bankiem. Uwaga: Zgodnie ze Stawką końcową zaakceptowaną i zatwierdzoną przez Ciebie w Wielokrotnym poleceniu zapłaty (wg definicji z punktu 8.2.7), należne roszczenie w przypadku Obciążenia zwrotnego z tytułu polecenia zapłaty pozostanie wymagalne. Po otrzymaniu informacji o kwocie i terminach obciążeń zrzekasz się nieodwołalnie prawa do otrzymywania wstępnych powiadomień przed dokonywaniem obciążeń. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twoim koncie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli dokonanie polecenia zapłaty SEPA będzie niemożliwe (np. bank odmawia obciążenia lub je odrzuca), będziesz ponosić wszelkie związane z tym koszty (np. opłaty bankowe) i upoważnisz Bitpanda do ponownego wykonania obciążenia w późniejszym terminie. Dotyczy to również wszystkich kosztów ponoszonych przez Bitpanda w związku z Obciążeniem zwrotnym z tytułu polecenia zapłaty i/lub cofnięciem zgody na polecenie zapłaty SEPA. Upoważniasz i nadajesz Bitpanda prawo do bezpośredniego potrącania tego typu kosztów od dowolnego spośród Twoich Tokenów. W powyższych przypadkach obowiązują postanowienia punktów 8.9 i 8.10. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że wstępne ustalenia związane ze zgodą na polecenie zapłaty SEPA mogą zająć do dziesięciu dni od przekazania Bitpanda Twoich niezbędnych danych, które muszą zostać wprowadzone, aby umożliwić dokonywanie obciążeń bezpośrednich (to samo dotyczy również sytuacji, w której zmieniasz kwotę Twojego Wielokrotnego polecenia zapłaty.

8.7.2. Regularne obciążanie karty kredytowej: Odpowiednia metoda płatności staje się niezwłocznie wymagalna i płatna po przekroczeniu odpowiedniego, powtarzalnego momentu w czasie, który został przez Ciebie ustalony. W tym przypadku upoważniasz Bitpanda do obciążania Twojej karty kredytowej na warunkach korzystania z tej karty. Masz obowiązek zapewnienia, aby na Twojej karcie w dniu obciążenia znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie karty kredytowej będzie niemożliwe (np. gdy są na niej niewystarczające środki), będziesz ponosić wszystkie związane z tym koszty (np. opłaty za prowadzenie karty kredytowej). W takim wypadku obowiązują postanowienia zawarte w punktach 8.9 i 8.10. 

8.7.3. Jeżeli wykonanie Wielokrotnego polecenia zapłaty nie będzie możliwe (niezależnie od przyczyny), na Twoje Konto Klienta Bitpanda nie zostanie przekazany żaden Token E. W takim wypadku otrzymasz od Bitpanda wiadomość e-mail informującą o niewykonaniu zlecenia. 

8.7.4. Możesz w każdej chwili zrezygnować z Wielokrotnego polecenia zapłaty dokonywanego poprzez polecenie zapłaty SEPA lub obciążanie karty kredytowej. Wycofanie zgody na polecenie zapłaty SEPA wchodzi w życie najpóźniej dwa Dni robocze po przekazaniu nam informacji o jej wycofaniu. Pamiętaj, że Wielokrotne polecenie zapłaty wydane za pośrednictwem zgody na polecenie zapłaty SEPA będzie nadal realizowane pomimo wycofania lub wstrzymania zgody, pod warunkiem że wycofanie lub wstrzymanie przypada na okres między czasem odbioru z Twojego konta bankowego a odpowiednim czasem zakupu powtarzalnego.

8.7.5. Bitpanda ma prawo do odmowy świadczenia usług Bitpanda Savings na rzecz Klientów indywidualnych Bitpanda z przyczyn obiektywnych. 

8.8. Do momentu uregulowania ceny zakupu, w tym wszystkich opłat i wydatków i/lub wszelkich innych zaległych kwot i/lub roszczeń, bądź przesłania wszystkich zamienionych Tokenów do Bitpanda, każdy Token i związany z nim dochód pozostaje własnością Bitpanda (Zastrzeżenie praw własności: Eigentumsvorbehalt) i Bitpanda ma prawo do zachowania (Zurückbehaltungsrecht) Tokenów danego Klienta Bitpanda. Zastrzeżenie to pozostaje w mocy niezależnie od formy przetwarzania lub mieszania towarów zachodzącego w dowolnym miejscu na świecie. 

8.9. Twoja płatność / Twój przelew będzie spóźniona(-y), jeśli nie zostanie zaksięgowana na kontach Bitpanda (w tym w portfelach i magazynach Bitpanda) po wykonaniu ZURZ przez Bitpanda (zob. punkt 3.1.5) lub gdy nie można dokonać polecenia zapłaty SEPA (zob. punkt 8.7 Bitpanda). Bitpanda nie może mieć opóźnienia, ponieważ akceptuje ofertę poprzez wykonanie ZURZ lub ją odrzuca we wszystkich pozostałych przypadkach niewykonania ZURZ. 

8.10. Jeżeli spóźniasz się z przelewem, Bitpanda może naliczyć opłaty za monit w wysokości odpowiadającej długości opóźnienia / wartości przesyłanych Tokenów, gdy opłaty te są niezbędne do pokrycia stosownych kosztów przez Bitpanda w związku z obsługą opóźnienia i egzekwowaniem praw Bitpanda (opłata ta może wynosić od 5,00 euro do maksymalnie 15,00 euro). Jeżeli Klient Bitpanda nie reguluje obciążeń w odpowiednim czasie, Bitpanda zastrzega sobie prawo do zlecenia ściągnięcia należności firmie windykacyjnej. W takim wypadku Bitpanda dodatkowo naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 euro dla roszczeń od 0 euro do 500,00 euro oraz w wysokości 10,00 euro dla roszczeń powyżej 500,00 euro. Co więcej, wszelkie dodatkowe wydatki ponoszone przez firmę windykacyjną „Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen” (BGBI Nr 141/1996 idgF) będą przenoszone na Klienta Bitpanda, dopóki będą one uzasadnione i przeznaczane na pokrycie stosownych kosztów postępowania. Jeśli nie spłacisz swoich długów w odpowiednim terminie, Bitpanda może potrącić należne roszczenia z roszczeń wzajemnych jakiegokolwiek rodzaju wobec ciebie jako klienta.

8.11. Bitpanda w ramach zasady pojedynczego konta (punkt 4.1) dopuszcza jedynie pojedyncze połączenie między Kontem Klienta Bitpanda a kontem dostawcy usług płatniczych (np. konto bankowe, konto Neteller itp.). Dowolne konto dostawcy usług płatniczych może być zatem używane tylko przez jednego Klienta Bitpanda. Nazwa użytkownika usługi płatniczej musi odpowiadać nazwie Klienta Bitpanda powiązanej z odpowiednim Kontem Klienta Bitpanda.

8.12. Musisz spełniać wszystkie wymagania dotyczące ujawniania danych w procesach płatniczych, szczególnie w odniesieniu do płatności metodą SEPA. Jeżeli nie spełniasz wymagań dotyczących ujawniania danych, Bitpanda nie mogą przypisać konkretnej płatności z Twoim Kontem Klienta Bitpanda, co powoduje zainicjowanie ręcznego procesu śledzenia, za który Bitpanda naliczy Ci opłatę manipulacyjną niezwiązaną z (ewentualnymi) roszczeniami z tytułu szkody zgodnie z punktem 4.3 powyżej.

8.13. Bitpanda zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach niewykonania przez Bitpanda płatności na Twoje konto z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. podania nieprawidłowego numeru IBAN lub usterki technicznej Twojego dostawcy usług płatniczych) do zastępczego przesłania (części) dostępnych Tokenów F o takiej samej wartości, w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym, po niepowodzeniu w wykonaniu ww. płatności. Otrzymane Tokeny F całkowicie zastępują płatność bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

8.14. Bitpanda zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania i/lub odrzucania metod płatności według własnego uznania.

8.15. W przypadku przesyłania Tokenu E z i do Systemu Bitpanda do zewnętrznej sieci blockchain, tzn. z lub do Systemu Bitpanda: 

8.15.1. mogą występować opłaty za transakcje lub opłaty za górników, które musi regulować bezpośrednio Klient Bitpanda,

8.15.2. identyfikator transakcji wygenerowany przez sieć pełni funkcję niepodważalnego dowodu wykonania kompletnego przelewu Tokenu E z Bitpanda na ostatnio wprowadzony adres portfela Klienta Bitpanda. Identyfikator transakcji zostanie również przekazany Klientowi Bitpanda w ostatnio ujawnionym adresie e-mail w ramach dostarczenia e-maila z potwierdzeniem,

8.15.3. transakcja została zakończona i po pojawieniu się transakcji w zewnętrznej sieci blockchain nie można jej przywrócić. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że od tego momentu Bitpanda nie będzie dłużej wywierać wpływu na transakcję, niezależnie od tego, czy masz dostęp do przesłanego w ten sposób Tokenu E za pośrednictwem ostatnio podanego adresu portfela. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przelew może zostać zaakceptowany wyłącznie poprzez potwierdzenie w sieci blockchain, a Bitpanda nie przyjmuje z tytułu tego potwierdzenia żadnej odpowiedzialności. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za odbiór odpowiedniego potwierdzenia transakcji poprzez zewnętrzną sieć blockchain.

8.15.4. Po przesłaniu Tokenu E z Systemu Bitpanda ryzyko, w szczególności ryzyko spadku wartości i straty, przechodzi na Ciebie.

8.16. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność adresów portfeli poza Systemem Bitpanda oraz za zapewnienie, że są one prawidłowe i aktualne. Dotyczy to w szczególności przelewów z określonego Tokenu E na adres portfela przeznaczonego dla innego Tokenu E (np. Bitcoin do Litecoin). W przypadku przesłania Tokenu E do Twojego ostatnio podanego adresu portfela, Tokenu E nie można odesłać z powrotem ani przesłać na inny adres portfela. Bitpanda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów w odniesieniu do adresów portfeli poza Systemem Bitpanda. 

8.17. Twoje adresy portfela w systemie Bitpanda nie są ostateczne i nieodwołalne. Dlatego potwierdzasz i akceptujesz, że portfel i/lub adres portfela stworzony przez ciebie lub przypisany do ciebie może zostać usunięty lub zmieniony przez Bitpanda, jeśli nie używałeś tego adresu portfela w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie adresu portfela, zwłaszcza przed dokonaniem wpłat.

8.18. Masz obowiązek zapewnienia, że w przypadku zwrotu Tokenów E dokonywanych przez strony trzecie na aktywny portfel w Bitpanda transakcje te mogą być przypisywane do Ciebie bez żadnych wątpliwości. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przesyłasz Token E z aktywnego portfela Bitpanda do strony trzeciej, a odbiorca odsyła odpowiednie środki na aktywny portfel Bitpanda. 

9. Prawo do odstąpienia

9.1. Musisz jednoznacznie zrzec się prawa do 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, z którego konsumenci korzystają zgodnie z Art. 11 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), aby zgodnie z Art. 18 ust. 1 poz. 11 FAGG umożliwić przesłanie Tokenu E lub innych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain (gdyż dane cyfrowe nie są przechowywane na fizycznym nośniku danych) przed wygaśnięciem prawa do odstąpienia. Systemy Bitpanda przesyłają Klientowi Bitpanda potwierdzenie rozwiązania umowy zgodnie z Art. 5 ust. 2 FAGG niezwłocznie po wykonaniu ZURZ.

9.2. Niniejszym potwierdzasz i akceptujesz,, że nie masz prawa do wycofania się z Oferty Klienta Bitpanda na Tokeny A ponieważ w przypadku takiej oferty obowiązuje wyjątek od prawa do wycofania się zgodnie z ustępem 10 pkt. 1 i 2 „Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz” („FernFinG”).

10. Bitpanda Pro

10.1. Poza usługami omówionymi w punkcie 3, Bitpanda oferuje usługę wymiany, dzięki której możesz uzyskiwać ceny za Twoje zakupy i sprzedaże Tokenu E za pośrednictwem Bitpanda Pro (https://exchange.bitpanda.com lub API powiązanych z tą stroną). Bitpanda Pro oferuje platformę do wymiany zleceń dla różnych par Tokenów E i Tokenów F. Mogą z niej korzystać zakwalifikowani Klienci Bitpanda. 

10.2. Osoby zainteresowane korzystaniem z Bitpanda Pro muszą być Klientami Bitpanda i utworzyć „Konto do wymiany Bitpanda Pro”. Środki na Koncie Bitpanda Pro możesz dodawać poprzez deponowanie (i) Tokenów E i/lub Tokenów F za pośrednictwem Twojego Konta Klienta Bitpanda (zob. punkt 4), (ii) obsługiwanego Tokena z portfela zewnętrznego lub (iii) bezpośrednio za pośrednictwem dostępnych dostawców usług płatniczych zgodnie z punktem 8. Środków z Konta Bitpanda Pro możesz używać wyłącznie do operacji handlowych na Bitpanda Pro. Aby wypłacić Token E i/lub Token F z Konta Bitpanda Pro, musisz przelać Token na Konto Klienta Bitpanda lub przesłać Token F za pośrednictwem dostępnych dostawców usług płatniczych. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie możesz wypłacać żadnego Tokenu ze Zleceń otwartych.

10.3. Gdy uzyskujesz dostęp do Bitpanda Pro (za pośrednictwem strony: https://exchange.bitpanda.com lub API, które są z nim powiązane), przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz niniejsze GTC oraz obowiązujące zasady handlowe przedstawione w Załączniku II („Zasady handlowe”), które stanowią integralną część niniejszych GTC. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że regulujesz wszystkie obowiązujące opłaty związane z Twoimi zleceniami składanymi w Bitpanda Pro. W szczególności upoważniasz Bitpanda do automatycznego potrącania opłat z Twojego Konta Bitpanda Pro lub Konta Klienta Bitpanda, gdy na Koncie Bitpanda Pro znajdują się niewystarczające środki. Upoważniasz i przyznajesz Bitpanda prawo do potrącania ww. opłat od Twojego Tokenu E. Jeżeli nie jest dostępny żaden Token E, jego równowartość zostanie odjęta od tokenu dostępnego na Twoich Kontach Bitpanda. Aktualne stawki opłat w Bitpanda Pro za wykonane operacje handlowe znajdziesz na stronie internetowej Bitpanda.

11. Bitpanda Card

11.1. Rejestracja w celu korzystania z karty debetowej zabezpieczonej aktywami cyfrowymi („Bitpanda Card”), oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania i sprawi, że zastosowanie będą miały przedstawione poniżej warunki.

W celu zapewnienia użytkownikowi usługi Bitpanda Card nawiązaliśmy współpracę z firmą UAB Finansinės paslaugos, o numerze identyfikacyjnym 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa („Contis”). Contis jest emitentem Bitpanda Card i członkiem systemu kart Visa („Visa”), dzięki któremu Bitpanda Card może działać jak zwykła karta debetowa. Rejestracja w celu korzystania z Bitpanda Card oznacza akceptację warunków korzystania z konta Contis Bitpanda Card (warunki te dostępne są pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#terms-contis) oraz polityki prywatności Contis (która dostępna jest pod adresem: https://www.bitpanda.com/en/legal#privacy-contis).

11.3. Aby móc zarejestrować się i korzystać z Bitpanda Card, użytkownik musi (i) posiadać w pełni zweryfikowane Konto Klienta Bitpanda, (ii) mieszkać w strefie euro (tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które przyjęło euro jako walutę), (iii) posiadać aktywa (tj. wszelkiego rodzaju oferowane i dostępne w systemie Bitpanda tokeny) o wartości równoważnej co najmniej 100,00 EUR w ramach systemu Bitpanda (w tym Bitpanda Pro) oraz (iv) pobrać i zainstalować aplikację mobilną Bitpanda.

11.4. Bitpanda Card można zamówić tylko na imię i nazwisko zarejestrowane na koncie klienta Bitpanda. Dlatego należy upewnić się, że imię i nazwisko zarejestrowane w Bitpanda są zapisane poprawnie. Do jednego konta klienta na Bitpandzie może zostać przypisana tylko jedna aktywna karta Bitpanda Card.

11.5. Karty Bitpanda Card można używać we wszystkich miejscach, w których przyjmowane są płatności kartami kredytowymi i debetowymi Visa. Należy pamiętać, że z kartą Bitpanda Card można połączyć maksymalnie dwa wybrane składniki aktywów. Domyślny składnik aktywów, który zostanie połączony z Bitpanda Card, nazywa się „głównym składnikiem aktywów używanym do płatności” (np. portfel Bitcoin), a opcjonalny składnik aktywów, który będzie używany jako rezerwowy składnik aktywów, nazywa się „zastępczym składnikiem aktywów używanym do płatności” (np. portfel Ethereum). Należy upewnić się, że zarówno główny jak i zastępczy składnik aktywów wystarczą do pomyślnego przeprowadzenia danej transakcji. Jeśli płatność jest zbyt duża, aby pokryć ją wybranym Głównym składnikiem aktywów używanym do płatności, pełna kwota zostanie odjęta z portfela zastępczego. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której nie uda się dokonać transakcji z powodu braku środków w portfelu głównym. Jeśli ani główny, ani zastępczy składnik aktywów, nie pokryją kosztów transakcji (w tym opłat), transakcja nie powiedzie się, a karta zostanie odrzucona w punkcie sprzedaży.

11.6.Wszelkie płatności i transakcje dokonywane za pośrednictwem Bitpanda Card będą realizowane w euro. Jak wpływa to na korzystanie z karty (tj. dokonywanie zakupów lub wypłacanie środków z bankomatu)?

i. Jeśli użytkownik połączył składnik aktywów inny niż portfel EUR jako główny składnik aktywów i/lub zastępczy składnik aktywów, odpowiednia kwota zostanie automatycznie przeniesiona z głównego lub zastępczego portfela na portfel EUR. Niniejszym użytkownik udziela Bitpanda prawa do przeprowadzania takich automatycznych operacji (oraz pobierania prowizji handlowych). Operacja ta zostanie przeprowadzona zgodnie z ppkt 3.1.1 i ppkt 8.2.4 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

ii.Odpowiednia kwota przeniesiona na portfel EUR zostanie następnie z niego odjęta w celu opłacania kosztów zakupu lub transakcji, w przypadku których użyto Bitpanda Card.

11.7.Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Bitpanda Card, a połączony główny i/lub zastępczy składnik aktywów jest odejmowany z portfela innego niż portfel EUR, wybrany token zostaje sprzedany i przeniesiony na portfel EUR. W przypadku takiej operacji stosowana jest standardowa struktura prowizji Bitpanda. Oprócz prowizji handlowej pobierana jest dodatkowa opłata za wypłatę z bankomatu i za wymianę walut. Wysokość opłat być różna, w zależności od poziomu BEST VIP użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wszystkich opłat można znaleźć tutaj bitpanda.com/card#fees.

11.8. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych płatności i transakcji, takich jak rezerwacje hoteli, wynajem samochodów lub wszelkiego rodzaju depozyty, musimy odliczyć wartość danej płatności z góry. Oznacza to, że przeniesienie wybranego głównego i/lub zastępczego składnika aktywów do portfela EUR oraz potrącenie w euro nastąpi jednocześnie w momencie zainicjowania płatności lub transakcji.

11.9.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowane mogą zostać pewne limity (np. limity wydatków, wypłat z bankomatów lub transakcji, które można wykonać w określonym przedziale czasowym). Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że limity te mogą zostać zmienione przez Bitpandę w dowolnym momencie.

11.10. Klienci Bitpanda, którzy posiadają status BEST VIP, są uprawnieni do otrzymania zwrotu przy zakupach dokonanych za pomocą karty Bitpanda, jeśli wybrany oraz połączony główny i zastępczy składnik aktywów nie jest składnikiem aktywów, który znajduje się na portfelu fiat („Cashback”). Zwrot zawsze zostanie naliczony i wypłacony wyłącznie w BTC. Kwota zwrotu, którą możesz otrzymać, jest określonym procentem zakupów dokonanych za pomocą karty Bitpanda i zależy od twojego poziomu BEST VIP. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sama usługa Cashback, kwoty zwrotu i/lub formy wypłaty potencjalnego zwrotu mogą być poprawione, zmienione lub zakończone przez Bitpandę w dowolnym momencie, a użytkownik nie może rościć sobie prawa do otrzymania od Bitpandy zwrotu w jakiejkolwiek formie. Po każdej udanej transakcji dokonanej za pomocą Bitpanda Card, zwrot zostanie przelany bezpośrednio do portfela BTC na Bitpandzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zaksięgowanie zwrotu może ulec opóźnieniu, a Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z opóźnienia zaksięgowania zwrotu (np. straty wynikające ze zmian cen).

11.11. Jeśli poziom BEST VIP ulegnie zmianie przed 23:00 czasu środkowoeuropejskiego, zostanie to odzwierciedlone na pulpicie nawigacyjnym, a także w przysługujących korzyściach po 23:59 czasu środkowoeuropejskiego tego samego dnia, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, jeśli przejście z poziomu 1 na poziom 2 nastąpi w poniedziałek o 16:00, wszystkie nowe korzyści BEST VIP zaczną obowiązywać w ten sam poniedziałek o 23:59. Wszelkie zmiany w poziomie BEST VIP, które nastąpią po godzinie 23:00 czasu środkowoeuropejskiego, zaczną obowiązywać od godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu, w którym doszło do zmiany.

11.12. Po pomyślnym zakończeniu transakcji w historii Bitpanda pojawi się wpis, w którym zostaną wyświetlone wszystkie transakcje (w tym otrzymane zwroty) dokonane przy użyciu Bitpanda Card. Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby transakcje widoczne w historii Bitpandy i na pulpicie nawigacyjnym były zawsze aktualne i poprawne. Jednakże, z powodu problemów np. natury technicznej, mogą wystąpić rozbieżności między transakcjami widocznymi w historii Bitpandy a transakcjami rzeczywistymi. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z rozbieżności między transakcjami widocznymi w historii Bitpandy a transakcjami rzeczywistymi.

11.13. Jeśli transakcja nie powiedzie się, użytkownik otrzyma powiadomienie push (pod warunkiem, że je aktywował) z instrukcjami, jak postępować dalej. Większość płatności kończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczających środków na połączonym portfelu. Użytkownik powinien zawsze upewnić się, że posiadany główny i/lub zastępczy składnik aktywów płatniczych wystarczy do uiszczenia płatności. Transakcje nie powiodą się również, jeśli użytkownik przekroczy dzienne limity karty, jeśli karta zostanie zablokowana lub z jakiegokolwiek innego powodu (np. wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN, konserwacja głównego i/lub zastępczego składnika aktywów podczas inicjowania płatności, problemy techniczne sprzedawcy). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z nieudanych transakcji.

11.14. W przypadku otrzymania zwrotu pieniędzy (np. za depozyty zabezpieczające, anulowane transakcje, obciążenia zwrotne), zwrot ten zawsze zostanie zapisany na portfelu EUR, po odjęciu pobieranych przez Bitpandę prowizji handlowych i transakcyjnych. W przypadku otrzymania zwrotu za zakupy, które z jakiegokolwiek powodu zostały zwrócone, użytkownik przyznaje Bitpandzie prawo do potrącenia otrzymanego zwrotu bezpośrednio z portfela EUR. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków na portfelu, ich równowartość zostanie odjęta z tokenów dostępnych na koncie Bitpanda. Ponadto, użytkownik przyznaje Bitpandzie prawo do odliczenia środków z tokenów dostępnych na koncie Bitpanda, jeśli użytkownik pomyślnie użył swojej karty Bitpanda (np. offline), bez posiadania wystarczającej ilości głównych lub zastępczych składników aktywów płatniczych.

11.15. Od czasu do czasu, Bitpanda może dodać nowe usługi i promocje do Bitpanda Card. Użytkownik zostanie o nich poinformowany. Wszystkie nowe usługi i promocje mogą zostać udoskonalone, zmienione lub zakończone przez Bitpandę w dowolnym momencie, a użytkownik nie może rościć sobie prawa do otrzymania od Bitpandy nowych usług i promocji w jakiejkolwiek formie.

11.16. W przypadku utraty lub kradzieży karty Bitpanda, zalecamy jej natychmiastowe zablokowanie w aplikacji mobilnej Bitpanda. Bitpanda nie poniesie kosztów strat lub szkód spowodowanych przez utratę lub kradzież karty. W niektórych przypadkach to my będziemy musieli zablokować kartę. Może się tak zdarzyć z następujących powodów: Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu CVV i/lub trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN. Wymiana skradzionych lub zgubionych kart Bitpanda może wiązać się z opłatą. Po otrzymaniu nowej karty, starą należy zniszczyć. Nie wolno z niej korzystać.

11.17. Karta Bitpanda odnowi się automatycznie po trzech latach, a nowa zostanie wysłana do użytkownika bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji na temat rozwiązania umowy można znaleźć w punktach 13 i 19 warunków korzystania z konta Contis Bitpanda Card.

11.18. Należy pamiętać, że Bitpanda oraz Visa dokładają wszelkich starań, aby korzystać z najnowocześniejszej technologii, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo Bitpanda Card. Zachęcamy do ostrożnego korzystania z karty Bitpanda i stosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecamy, aby pamiętać o następujących kwestiach: Nigdy nie dzielić się z innymi kodami CVV, PIN oraz SMS. Pracownicy Bitpandy nigdy nie poproszą o podanie kodów CVV, PIN lub SMS, To od użytkownika zależy bezpieczeństwo jego karty. Bitpanda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub lekkomyślność użytkownika.

11.19. Chcemy, aby dzięki Bitpanda Card wydawanie aktywów cyfrowych w realnym świecie było łatwe i przyjemne. Zachęcamy do korzystania z karty Bitpanda zgodnie z jej przeznaczeniem (tzn. zgodnie z zasadą dozwolonego użytku). W związku z tym Bitpanda zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi prawa do używania karty Bitpanda i/lub pozbawienia go możliwości otrzymywania zwrotu, jeśli użytkownik przeważnie i/lub konsekwentnie ustawia swój portfel EUR jako główny składnik aktywów płatniczych i/lub jeśli używa karty Bitpanda w jakikolwiek inny szkodliwy sposób lub jeśli narusza którykolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie lub innych regulaminach Grupy Bitpanda, jej partnerów lub spółek zależnych.

12. Ochrona danych

12.1. W trakcie dostarczania wynegocjowanych usług Bitpanda spełnia wymagania RODO przedstawione w Warunkach ochrony danych. 

13. Ryzyka

13.1. Będąc Klientem Bitpanda, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz możliwość wystąpienia następujących ryzyk w trakcie korzystania z Systemów Bitpanda. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, nieodłącznego ryzyka w poniższych przykładach:

i. Ryzyko wad oprogramowania: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, Systemy Bitpanda, aplikacje mobilne i technologia Systemu, inteligentne systemy zawierania umów, inne oprogramowanie i technologie oraz koncepcje i teorie techniczne nadal są na wczesnym etapie rozwoju i nie są całkowicie sprawdzone. Nie istnieje żadna gwarancja ani rękojmia, że proces odbioru, wykorzystania i posiadania wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain będzie przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów, oraz że istnieje nieodłączne ryzyko, iż oprogramowanie i powiązane z nim technologie i teorie mogą zawierać wady, niedociągnięcia lub błędy powodujące m.in. całkowitą utratę wszystkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain, w szczególności tokenów, euro lub wszelkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

ii. Ryzyko prawne: Technologie blockchain umożliwiają stosowanie nowych form działania. Istnieje możliwość, że w określonych jurysdykcjach będą stosowane obecne lub będą wprowadzane nowe przepisy prawa dotyczące aplikacji opartych na technologii blockchain, które mogą wywierać negatywny wpływ na bieżącą konfigurację systemów oraz mogą m.in. skutkować wprowadzeniem istotnych zmian w kryptograficznych aktywach cyfrowych opartych na technologii blockchain lub wartości, jakimi mogą cechować się wszelkie kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain. Bitpanda i jakikolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych zamierza zaprojektować, zmodyfikować i/lub dostosować technologię Systemu Bitpanda w taki sposób, że zasady rynku finansowego albo nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek jednostek informacji cyfrowej opartych na kryptograficznym blockchainie i/lub technologii Systemu Bitpanda, albo – jeśli zasady rynku finansowego będą miały zastosowanie – to Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby zawsze przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. W odniesieniu do ryzyka prawnego, zmiany w technologii Systemów Bitpanda dotyczące wspomnianych adaptacji, poprawek i zmian projektów mogą skutkować wycofaniem lub utratą wszelkich kryptograficznych cyfrowych aktywów opartych na technologii blockchain bądź wszelkich wartości, jaką mogą te aktywa posiadać.

iii. Ryzyko zaniechania/braku powodzenia: Alokacja dowolnych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain oraz rozwój dowolnych technologii kryptograficznych aktywów cyfrowych w sieci blockchain może zostać zaniechana z wielu powodów, w tym braku zainteresowania w branży, społeczności i/lub opinii publicznej, braku finansowania czy braku powodzenia komercyjnego lub braku perspektyw (np. wskutek realizacji konkurencyjnych projektów). Nawet jeśli technologia Systemów Bitpanda jest rozwinięta częściowo lub w pełni i wprowadzona do użytku, może wystąpić sytuacja, w której kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie uzyskują żadnej funkcji.

iv. Ryzyko kradzieży i podatności na ataki internetowe: Oprogramowanie użytkowe i platforma oprogramowania, technologia Systemów Bitpanda, inteligentny(-e) system(y) zawierania umów, inne powiązane oprogramowanie, inne elementy technologii i/lub platformy mogą być narażone na ataki elektroniczne lub fizyczne, które mogą skutkować kradzieżą lub utratą Tokenów, bądź kradzieżą lub utratą danych osobowych, wpływającą na możliwość rozwoju, wprowadzenia lub użytkowania technologii Systemów Bitpanda. Pamiętaj, że wiadomości SMS i usługi poczty elektronicznej są podatne na ataki spoofing i phishing, w związku z czym wszystkie wiadomości przesyłane rzekomo przez Bitpanda lub Bitpanda Metals GmbH musisz dokładnie analizować. Aby przeglądać wszelkie transakcje lub wymagane działania, gdy nie masz pewności co do autentyczności źródła wiadomości, zawsze loguj się na swoje Konto Klienta Bitpanda pod adresem: https://www.bitpanda.com. Pamiętaj, że ataki phishing często występują niezależnie od korzystania z SMS, poczty elektronicznej lub innych usług i korzystają z mechanizmów wyszukiwania, reklam w mechanizmach wyszukiwania lub innych fałszywych linków. Bitpanda ani Bitpanda Metals GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za Tokeny lub inne środki utracone w wyniku ataków spoofing, phishing lub innych ataków.

v. Ryzyko ataków w trakcie kopania kryptowalut w sieci blockchain: Podobnie jak w przypadku innych publicznych systemów blockchain, technologia zastosowana w Systemach Bitpanda może być podatna na ataki, m.in. na ataki typu „double spending” (podwójnego wydatkowania), większość ataków związanych z mocą obliczeniową sieci występujących podczas kopania kryptowalut, ataki typu „selfish mining”, ataki typu „wyścig” w układach logicznych czy inne ataki związane lub niezwiązane z kopaniem kryptowalut. Każdy pomyślny atak stanowi ryzyko dla technologii Systemów Bitpanda, oczekiwanego właściwego wykonania i sekwencjonowania transakcji z udziałem kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain oraz oczekiwanego właściwego wykonania i sekwencjonowania obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie.

vi. Ryzyko utraty wartości / skrajnej zmienności: Mając na uwadze fakt, że kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są uregulowane prawnie, wartość tych aktywów jest oceniana innymi metodami. Wartość kryptograficznych jednostek informacji cyfrowej opartych na blockchainie w jakiejkolwiek formie i jakiegokolwiek Tokena może ulegać skrajnym zmianom i/lub spadać do zera. Wraz z powstawaniem dodatkowych kosztów odnoszących się do ryzyka prawnego i innych ryzyk, oraz jeśli koszty te są dodawane w obliczeniach do wartości kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain (niezależnie od ich wartości), wartość tych aktywów również może spadać do zera.

vii. Ryzyko ogólne: Nie istnieje żadna zgodna z prawem, wyraźna ani dorozumiana gwarancja/rękojmia dotycząca Tokenów i/lub powodzenia technologii Systemów Bitpanda, lub stanowiąca, iż aktywa te są tworzone i uzyskiwane na wyłączne ryzyko Klienta Bitpanda w „aktualnym stanie” i „w trakcie rozwoju”. Nie istnieją również żadne zgodne z prawem gwarancje/rękojmie, takie jak np. gwarancja własności lub gwarancje dorozumiane, pokupności lub przydatności do określonego celu.

viii. Ryzyko rynkowe i społecznościowe: Przyjmujesz do wiadomości, że występują ryzyka związane z soft fork i hard fork oraz rozkładem, w tym potencjalne szerokie zmiany w technologii Systemów Bitpanda, które mogą być wywierane na Bitpanda / technologię Systemów Bitpanda przez rynek lub społeczność. Ryzyko rynkowe i ryzyko społecznościowe może być również wywołane i przyspieszone przez społeczności, które spotykają się, na przykład na forach internetowych, w celu omówienia pewnych możliwości inwestycyjnych i produktów z zamiarem składania wspólnie zorganizowanych zleceń kupna i sprzedaży, co może prowadzić do silnych wahań cen, które niosą ze sobą wysokie ryzyko straty. 

ix. Ryzyko podatkowe: Konsekwencje podatkowe wynikające z alokacji lub zakupu (dowolnych) Tokenów oraz z wymiany tych Tokenów, posiadania tych Tokenów (w dowolnej formie), izolowania tych Tokenów (w dowolnej formie) i/lub innych działań bądź transakcji związanych z Tokenami mogą dotykać Klienta Bitpanda. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji o konsekwencjach związanych z ww. aktywami i technologią Systemów Bitpanda skontaktuj się z doradcą prawnym. Składając Bitpanda Ofertę Klienta Bitpanda, korzystając z Bitpanda Pro i/lub odbierając, używając lub posiadając Tokeny, w prawnie dopuszczalnym zakresie akceptujesz, że żadna z powiązanych stron (w tym Bitpanda, audytorzy Bitpanda, wykonawcy Bitpanda, doradcy Bitpanda, pracownicy Bitpanda lub założyciele Bitpanda) nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek należności podatkowych związanych lub wynikających ze złożenia Oferty Klienta Bitpanda, korzystania z Bitpanda Pro, alokacji, używania lub posiadania Tokenów lub innych działań bądź transakcji związanych z ww. Tokenami.

14. Ostrzeżenia

14.1. Inwestowanie w Tokeny oferowane w systemach Bitpanda jest wysoce spekulacyjne i wiąże się z ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału. Inwestycje te powinni podejmować tylko użytkownicy, którzy są przygotowani na ewentualną stratę całego zainwestowanego kapitału.

14.2. Inwestowanie w kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain oznacza inwestowanie w coś całkowicie nowego i nieprzewidywalnego. Inwestycji takich powinni dokonywać tylko użytkownicy, którzy chcą ponosić maksymalne ryzyko.

14.3. Kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain nie są walutami ani środkami płatniczymi, nie są akceptowane przez państwa ani banki centralne, a osoby prywatne nie muszą ich akceptować.

14.4. Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za ceny metali szlachetnych. Handlujesz metalami szlachetnymi we własnym zakresie i na własne ryzyko. 

14.5. Bitpanda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain, które są lub mogą być zabezpieczone, poręczone lub ustalone z wykorzystaniem waluty będącej prawnym środkiem płatniczym lub innych aktywów w dowolnej formie (np. stablecoin), gdyż wszystkie działania związane z ww. aktywami są podejmowane wyłącznie przez ich emitenta i wykraczają one poza obszar odpowiedzialności Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain są zabezpieczane, poręczane lub ustalane wyłącznie przez emitenta, a nie przez Bitpanda. W związku z powyższym, nie możesz w Bitpanda odbierać ani konwertować tego typu kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

14.6. Korzystasz z oferowanych Systemów Bitpanda na własne ryzyko.

15. Pozostałe postanowienia

15.1. Bitpanda zarządza Systemami Bitpanda z należytą starannością. Niemniej jednak systemy wymiany Tokenów zawierają wiele nowych obszarów z technologiami eksperymentalnymi i ryzyko wystąpienia zakłóceń, awarii i innych problemów jest w nich bardzo wysokie. Ani Bitpanda, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie daje żadnej gwarancji w zakresie jak najszybszego wyszukiwania rozwiązań wszelkich problemów. Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH nie przyjmują żadnej odpowiedzialności poza próbami podejmowanymi w celu szukania rozwiązań, dlatego nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych zakłóceniami w działaniu Systemu Bitpanda, ponieważ zakłócenia te są nieodłączną częścią etapu eksperymentalnego.

15.2. Przyjmujesz do wiadomości, że systemy oparte na technologiach, takie jak Systemy Bitpanda, wymagają prac konserwacyjnych i rozwojowych, a do przeprowadzania tych prac niezbędne są (planowane i nieplanowane) przerwy w działaniu systemów.

15.3. Bitpanda 

15.3.1. będzie względem klientów biznesowych ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda, 

15.3.2. będzie względem konsumentów ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu bezpośrednich i dających się przewidzieć szkód w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub w przypadkach szkód na mieniu wobec osób, spowodowanych przez Bitpanda,

15.3.3. w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szkód wynikowych, szczególnie w odniesieniu do szkód na oprogramowaniu zewnętrznym, utraty zysków, szkód na mieniu Klienta Bitpanda lub szkód poniesionych przez strony trzecie, 

15.3.4. w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przerwami w działaniu Systemów Bitpanda, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uniknięcia zakłóceń sieciowych i/lub spowodowanych nieuniknionymi zdarzeniami, na które Bitpanda i jej podmiotów stowarzyszonych nie mają wpływu (np. zakłóceń w pracy sieci energetycznej; przerw w pracy i wizji lokalnych organów nadzorczych; strajków; zamieszek; zdarzeń środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, burze itp.; wojen lub konfliktów krajowych lub międzynarodowych z użyciem lub bez użycia broni; sankcji krajowych lub międzynarodowych obejmujących określone produkty, usługi, osoby i kraje; ograniczeń prawnych w zakresie kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain występujących w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie; przerw w pracy sieci IT, awarii komputerów lub działalności przestępczej z wykorzystaniem stron trzecich, w tym hakowania),

15.3.5. nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie może zagwarantować, że certyfikaty bezpieczeństwa wyświetlane w dowolnym Systemie Bitpanda zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo, 

15.3.6. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadną utratę danych użytkowników (np. wskutek ataków hakerskich), na które Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH nie mają wpływu; Klient Bitpanda będzie niezwłocznie informowany o utracie danych, 

15.3.7. nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) Token E przechowywany w dowolnym portfelu aktywnym i/lub nieaktywnym Klienta Bitpanda; (ii) informacje Klienta Bitpanda używane na potrzeby transakcji przychodzących lub wychodzących w Systemach Bitpanda; (iii) transakcje przychodzące lub wychodzące w Systemach Bitpanda lub podmiotów stowarzyszonych; (iv) Klienta Bitpanda lub inną osobę korzystającą ze stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda lub podmiotów stowarzyszonych, takich jak zewnętrzne usługi portfeli lub inne usługi zewnętrzne, oraz (v) jakiekolwiek dane logowania użytkownika, dane logowania Klienta Bitpanda, dane do 2FA lub inne dane użytkownika. Podczas korzystania stron internetowych lub usług nieobsługiwanych przez Bitpanda lub Bitpanda Metals GmbH, takich jak usługi portfela lub inne usługi zewnętrzne, Bitpanda i Bitpanda Metals GmbH wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności związanej z usługami zewnętrznymi i nie odpowiadają za realizację usług zewnętrznych lub działania dostawcy. Będąc Klientem Bitpanda, korzystasz z tego typu usług wyłącznie na własne ryzyko. Środki przesyłane stronom trzecim nie podlegają zwrotowi, gdy strony te nie wyrażą na to swojej gotowości. Możemy, lecz nie będziemy sprawdzać rzetelności działań podejmowanych przez te strony trzecie. Naszym zobowiązaniem nie jest kontaktowanie się ani rozwiązanie problemów we współpracy z tymi stronami trzecimi.

15.4. Bitpanda podejmuje się nadzoru nad Tokenem E przechowywanym przez Klienta Bitpanda w zakresie osiągalnym pod względem technicznym przez Systemy Bitpanda oraz przechowywania większości tych tokenów w stanie „nieaktywnym”, tzn. offline.

15.5. Program Tell-a-Friend

15.5.1. Bitpanda przez czas nieokreślony oferuje program polegający na polecaniu przyjaciół. Odpowiedni kod, z którego mają korzystać osoby polecane, można znaleźć w Koncie Klienta Bitpanda. Możesz polecić osobę, która może następnie zarejestrować się jako nowy Klient Bitpanda („Polecający”) i użyć kodu Polecającego dla osoby polecanej („Kod Polecającego”). 

15.5.2. Jako Polecający, otrzymasz 10,00 euro w formie Tokenu F za każde nowe Konto Klienta Bitpanda utworzone z wykorzystaniem Kodu Polecającego („Nagroda promocyjna”) spełniającego następujące wymagania: Polecony Klient Bitpanda musi z powodzeniem wykonać weryfikację, zdeponować co najmniej 25,00 euro oraz kupić Token E, Token A lub Token M o równowartości co najmniej 25,00 euro za pośrednictwem Maklera Bitpanda (z wyłączeniem Bitpanda Pro). Zakładając, że wymagania te są spełnione, polecony Klient Bitpanda otrzymuje w nagrodę 10,00 euro. Obie te nagrody zostaną zaksięgowane w formie Tokena F i mogą być przenoszone w czasie.

15.5.3. W kontekście programu Tell-a-Friend i wszelkich innych treści, Polecający może używać wyłącznie materiałów reklamowych przekazanych przez Bitpanda. Wprowadzanie zmian do tych materiałów lub ich używanie zaprojektowane przez Polecającego jest surowo wzbronione.

15.5.4. Spamowanie, kontaktowanie się „w ciemno” lub inne natarczywe metody reklamowania są surowo wzbronione. 

15.5.5. Wszelkie działania w imieniu Bitpanda są surowo wzbronione [np. wysyłanie wiadomości w imieniu lub na rzecz Bitpanda do osób trzecich, publikowanie postów lub oświadczeń w imieniu Bitpanda, edytowanie logo, znaków towarowych lub innych materiałów Bitpanda, promowanie wszelkich rabatów na usługi Bitpanda (z wyjątkiem rabatów publikowanych przez Bitpanda)]. 

15.5.6. Żaden Polecający nie może podejmować działań typu Pay Per Click (PPC) lub Search Engine Marketing (SEM), w tym m.in. Google Adwords, Bing Ads, w zakresie (i) reklamowania w imieniu Bitpanda i kierowania użytkowników bezpośrednio do Systemów Bitpanda, strony internetowej Polecającego lub dowolnej strony internetowej strony trzeciej wskutek płatnego reklamowania, (ii) składania ofert na warunkach Bitpanda, co obejmuje również wszelkie błędy ortograficzne i literówki, (iii) korzystania z warunków Bitpanda, co obejmuje również wszelkie błędy ortograficzne i literówki w tekstach reklam płatnych oraz (iv) bezpośredniego konkurowania z reklamami Bitpanda w celu wyświetlania na stronach wyników wyszukiwania.

15.5.7. Każda Nagroda promocyjna jest księgowana na Koncie Klienta Bitpanda Polecającego i musi zostać odebrana w ciągu 180 dni poprzez wykorzystanie jej w zamian za Token E, Token A lub Token M. Jeżeli Nagroda promocyjna nie zostaje wykorzystana w odpowiedni sposób w ciągu 180 dni, traci ważność.

15.5.8. Osoby mieszkające w Niemczech nie mogą uczestniczyć w „programie Tell-a-Friend” ze względów prawnych.

15.6. Nie możesz przesyłać Tokenów E poza Systemy Bitpanda w ramach ICO lub innej porównywalnej oferty, w której waluta cyfrowa lub aktywa cyfrowe podlegają zwrotowi, do odpowiedniego inteligentnego systemu zawierania umów, chyba że Bitpanda wyda na to wyraźną zgodę. W przeciwnym razie zwrócone waluty lub aktywa cyfrowe zostaną zapisane w Bitpanda (zob. punkt 8.18). Akceptujesz, że będziesz spełniać powyższe zasady i wyrażasz zgodę na udzielenie pomocy działowi obsługi klienta przy zwrocie walut lub aktywów cyfrowych. W związku z powyższym, Bitpanda ma prawo do zwrotu kosztów. 

15.7. Bitpanda ma prawo do ujawniania wszelkich danych dowolnemu organowi właściwemu, jeżeli organ ten złoży wniosek o ich ujawnienie w celu śledzenia lub badania dowolnej sprawy na mocy austriackiego prawa karnego (StGB). Bitpanda zastrzega sobie prawo do podejmowania współpracy z takimi organami w maksymalnym możliwym zakresie.

15.8. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że w odniesieniu do każdej transakcji akceptujesz i potwierdzasz GTC w ich aktualnej formie.

15.9. Jeżeli co najmniej jedno postanowienie niniejszych GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się nieważne(-y) lub niemożliwe(-y) do wyegzekwowania, lub gdy co najmniej jedno postanowienie GTC lub co najmniej jeden z dołączonych do niej harmonogramów jest lub stanie się niekompletne(-y), pozostałe postanowienia GTC i dołączone do niej harmonogramy pozostaną ważne bez jakichkolwiek ograniczeń, przy założeniu że podstawowe zobowiązania stron tej umowy pozostaną niezmienione. Wspomniane postanowienia – w całości lub w części niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania – będą nieskuteczne w zakresie ustalenia niezgodności lub niemożności wyegzekwowania tylko w odniesieniu do jurysdykcji, w której ustalono jego niezgodność lub niemożność. Każde nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem w taki sposób, aby nowe postanowienie wiernie odzwierciedlało skutki prawne i ekonomiczne, jakie strony zawarły w postanowieniu nieważnym i niemożliwym do wyegzekwowania.

15.10. Zmiany i poprawki do niniejszych GTC, w tym niniejsza klauzula, mogą być wprowadzane przez Bitpanda w dowolnym czasie i wchodzić w życie, gdy (i) Klient Bitpanda zaakceptuje zmienioną wersję GTC online lub (ii) w ciągu 1 miesiąca od opublikowania takich zmian lub poprawek, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

15.11. GTC regulują wyłącznie relacje Klienta z Bitpanda oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia. W relacjach Klienta z Bitpanda nie obowiązują żadne warunki (AGB) Klienta.

15.12. Brak wyegzekwowania lub wykonania przez Bitpanda, w dowolnym czasie lub przez dowolny okres, jakiegokolwiek warunku, prawa lub środka zaradczego wynikającego lub zgodnego z GTC nie będzie stanowić i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego warunku, prawa lub środka zaradczego oraz nie będzie w żaden sposób wpływać na prawo Bitpanda do egzekwowania lub wykonania go w przyszłości, pod warunkiem że prawo to nie jest ograniczone czasowo, nie wygasło lub nie zostało wykluczone. Każdy odnośny przypadek zrzeczenia się musi mieć formę pisemną.

15.13. Bitpanda i Klient uzgadniają, że ich komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim. Mając na uwadze terminy w języku niemieckim podane w nawiasach, odnoszące się do austriackich terminów prawnych (które należy interpretować wyłącznie w ramach prawa austriackiego), inne języki będą stosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym cała komunikacja będzie odbywać się i wszystkie pisma będą sporządzane w języku angielskim. Angielska wersja językowa GTC jest wersją nadrzędną.

15.14. GTC i wszelkie transakcje z niej wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim, z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i z pominięciem wszelkich postanowień lub zasad kolizyjnych, które mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa z jurysdykcji innej niż terytorium Austrii.

15.15. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 1010 Wiedeń. 

Definicje 

W GTC poniższe terminy mają znaczenia określone lub przywołane w poniższym omówieniu i obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.


Załącznik I

2FA

oznacza potwierdzenie tożsamości Klienta Bitpanda z wykorzystaniem dwóch różnych składników (czynników).

Airdrop Bitpanda

darmowe rozprowadzenie tokenu na istniejących adresach w Bitpanda. 

Bitpanda

ma znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.

Bitpanda Card

ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.1.

Contis

ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.2.

Klient Bitpanda

ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1.

Konto Klienta Bitpanda

ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.1.

Oferta Klienta Bitpanda

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.

Indeks Bitpanda

ma znaczenie takie, jak w punkcie 7.1.

Konto Bitpanda Pro

ma znaczenie takie, jak w punkcie 10.2.

Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

ma znaczenie takie, jak w punkcie 5.1. i dodano ją do niniejszych GTC w Załączniku III. 

Bitpanda Savings

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

Bitpanda Swap

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.

Systemy Bitpanda

mają znaczenie takie, jak w punkcie 1.1.

Bitpanda To Go

ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.

Dzień roboczy

dzień roboczy, w którym austriackie instytucje kredytowe są ogólnodostępne.

ZURZ lub Zawarcie umowy i realizacja zlecenia

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.

Niewywiązanie się z płatności

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.5.

Obciążenie zwrotne z tytułu polecenia zapłaty

ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.7.1.

Token E

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

Token F

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

Portfel fiat

ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

Przycisk zatwierdzenia oferty

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.

Przycisk zatwierdzenia oferty Savings

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

Przycisk zatwierdzenia oferty Swap

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.3.

Przyciski zatwierdzenia oferty

mają znaczenie takie, jak w punktach 3.1.2. i 3.1.3.

Stawka końcowa

ma znaczenie takie, jak w punkcie 8.1.

Fork

ma znaczenie takie, jak w Załączniku III, pkt 1.

Główne aktywo płatności

ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.5.

Token M

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

Wielokrotne polecenie zapłaty

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.2.

Okres ważności oferty

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.4.

Gwarancja ceny

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.1.

Nagroda promocyjna

ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.2.

Polecający

ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.1.

Kod Polecającego

ma znaczenie takie, jak w punkcie 15.5.1.

Okres referencyjny

ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.7.

Token

ma znaczenie takie, jak w punkcie 3.1.

Bon na Token

ma znaczenie takie, jak w punkcie 6.1.

Zasady handlowe

mają znaczenie takie, jak w punkcie 10.3.

Portfel

ma znaczenie takie, jak w punkcie 4.5.

Zapasowe aktywo do płatności

ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.5.

Zgodnie z zasadą dozwolonego użytku

ma znaczenie takie, jak w punkcie 11.19.


Załącznik II

Zasady handlowe Bitpanda Pro 

1. Operacje handlowe

1.1 Bitpanda dostarcza i obsługuje scentralizowaną platformę internetową do wykonywania operacji handlowych w oparciu o książki zleceń – Bitpanda Pro, na której możesz handlować w parach Tokenami E i Tokenami F. Dostępne książki zleceń znajdziesz na swoim Koncie Bitpanda Pro. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że postanowienia GTC dotyczące Klientów Bitpanda i Kont Klientów Bitpanda obowiązują w takim samym stopniu w odniesieniu do użytkowników Bitpanda Pro i ich Kont Bitpanda Pro.

1.2 Każda osoba korzystająca z Bitpanda Pro i handlująca na Bitpanda Pro czyni to na własne ryzyko.

1.3 W niniejszych Zasadach handlowych obowiązują w takim samym stopniu terminy zastosowane w GTC, chyba że poniższe punkty stanowią inaczej. Terminy te obowiązują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej: 

Saldo

oznacza całkowitą wartość aktywów Klienta Bitpanda na jego Koncie Bitpanda Pro pomniejszoną o wszelkie kwoty powiązane ze Zleceniami otwartymi i opłaty. Całkowita wartość aktywów to wartość brutto wszystkich Twoich Tokenów z odpowiedniej Książki zleceń zawierająca wartość Tokenu referencyjnego opartą o ostatnią cenę z operacji handlowej i obejmująca Tokeny w Zleceniach otwartych. 

Token podstawowy

oznacza Token, którym handluje się na podstawie Książki zleceń, tzn. pierwszy Token z pary handlowej (np. w Książce zleceń BTC-EUR, Tokenem podstawowym jest BTC, a Tokenem referencyjnym jest Token F).

Tryb zawieszony

oznacza, że nie można składać żadnych nowych zleceń, a Zlecenia otwarte nie będą wykonywane. Można tylko anulować Zlecenia otwarte.

Zlecenie ograniczone

oznacza Zlecenie zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu po określonej cenie. Zlecenie ograniczone będzie realizowane tylko po określonej cenie lub lepszej cenie. 

Zlecenie twórcy

oznacza Zlecenie wprowadzone do Książki zleceń poprzez złożenie zlecenia ograniczonego pod wszystkimi nieukończonymi zleceniami sprzedaży dla zakupu oraz nad nieukończonymi zleceniami zakupu dla sprzedaży. Zlecenie twórcy pozostanie otwarte z tą ceną w Książce zlecenie twórcy, dopóki nie zostanie

  1. anulowane, lub

  2. wykonane w całości w ramach co najmniej jednego Zlecenia złożonego przez innego Klienta Bitpanda w tej samej cenie.

Zlecenie rynkowe

oznacza Zlecenie zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu po najlepszej dostępnej cenie wśród istniejących Zleceń w Książce zleceń.

Zlecenie

ma znaczenie takie, jak w punkcie 2.1 niniejszego Załącznika II.

Książka zleceń

oznacza każdą książkę zleceń, w której składane są Zlecenia handlu par aktywów oferowanych w Bitpanda Pro.

Zlecenie otwarte

oznacza Zlecenie, które zostało złożone, ale nie zostało zrealizowane, anulowane, dezaktywowane ani które nie wygasło.

Token referencyjny

oznacza Token, którego handel jest ustalany na podstawie Książki zleceń, tzn. drugi Token z pary handlowej (np. w Książce zleceń BTC-EUR, Tokenem podstawowym jest BTC, a Tokenem referencyjnym jest Token F).

Konserwacja planowana

oznacza planowane wstrzymanie pracy na potrzeby prac technicznych lub modernizacji.

Zlecenie zatrzymania

oznacza instrukcję do złożenia Zlecenia zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu, jeśli i gdy ostatnia cena handlowa podana w Książce zleceń zbliża się do ceny podanej w Zleceniu zatrzymania. Po złożeniu Zlecenie zatrzymania pozostaje aktywne do momentu jego wykonania (tj. po osiągnięciu ceny określonej w Zleceniu zatrzymania).

Zlecenie biorcy

oznacza zlecenie złożone w takiej samej cenie jak co najmniej jedno istniejące Zlecenie. Zlecenie biorcy skutkuje niezwłocznym wykonaniem po danej cenie i w zakresie całkowitej ilości istniejących Zleceń. 

Zasady handlowe

mają znaczenie takie, jak w punkcie 10.3. GTC.

2. Zlecenia

2.1. Możesz wydawać instrukcje zakupu lub sprzedaży określonej ilości Tokenu podstawowego po cenie podanej w Tokenie referencyjnym (Zleceniu), pod warunkiem że dysponujesz wymaganym dodatnim Saldem odpowiedniego Tokenu na swoim Koncie Bitpanda Pro, które pokrywa całkowitą wartość Zlecenia i wszelkich stosownych opłat. Przy składaniu Zlecenia pomijana jest kwestia określonej ilości Tokenu dla tego Zlecenia. Aby wdrożyć operację handlową, upoważniasz Bitpanda do tymczasowego przejęcia kontroli nad Tokenem, którym dysponujesz w danym Zleceniu.

2.2. W Bitpanda Pro możesz złożyć Zlecenie ograniczone, rynkowe lub zatrzymania. Zlecenie otwarte możesz anulować w każdej chwili, dopóki nie zostanie wykonane. Za anulowane Zlecenia nie będą naliczane żadne opłaty. 

2.3. Zlecenia ograniczone

2.3.1. Zlecenia ograniczone zostanie niezwłocznie umieszczone w Książce zleceń. Może skutkować Zleceniem twórcy, Zleceniem biorcy lub Zleceniem łączonym (częściowo twórcy i częściowo biorcy). Zlecenie pozostanie w Książce zleceń do momentu jego anulowania.

2.4. Zlecenia rynkowe

2.4.1 Bitpanda nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że Zlecenia rynkowe zostanie wykonane w określonej cenie. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenia rynkowe może zostać wykonane w różnych cenach, w oparciu o ilość Zlecenia rynkowego i ilości istniejących Zleceń w Książce zleceń w danej chwili. W szczególności przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenie rynkowe może zostać wykonane w cenie mniej korzystnej od ostatniej ceny handlowej (w niektórych przypadkach zdecydowanie mniej korzystnej). Ponieważ handel na otwartych rynkach, takich jak Bitpanda Pro, wiąże się z ryzykiem, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Bitpanda nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Zlecenie rynkowe jest realizowane po cenie niższej niż ostatnia cena handlowa lub cena handlowa na platformach porównywalnych do Bitpanda Pro.

2.4.2. Zlecenie rynkowe jest zawsze Zleceniem biorcy. 

2.5. Zlecenia zatrzymania

2.5.1. Zlecenie zatrzymania musi zostać złożone jako Zlecenie ograniczone zatrzymania, które narzuca Zlecenie ograniczone po osiągnięciu ceny zatrzymania. Zlecenie zatrzymania nie jest umieszczane w Książce zleceń i nie jest widoczne dla innych, ale każde Zlecenie, które z niego wynika (tj. Zlecenie ograniczone po osiągnięciu ceny zatrzymania) jest narzucane i widoczne. 

2.5.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zlecenie ograniczone zatrzymania nie ma gwarancji wykonania. Zlecenie pozostanie w Książce zleceń do momentu jego anulowania lub kompletnego wykonania. 

2.6. Minimalne wielkości zleceń

2.6.1. W odniesieniu do Zleceń w Bitpanda Pro obowiązują wielkości zleceń. Aktualne minimalne wielkości zleceń znajdziesz na  stronie internetowej Bitpanda

2.6.2. Bitpanda będzie okresowo aktualizować minimalne wielkości zleceń, o których mowa w punkcie 2.6, aby odzwierciedlić aktualny stan rynku i wartość aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że minimalne wielkości zleceń mogą ulegać zmianom i nie są gwarantowane.

2.7. Wykonanie i rozliczenie

2.7.1. Wykonanie ma miejsce, gdy Zlecenie twórcy odpowiada Zleceniu biorcy, a dane zlecenie można zestawić z co najmniej jednym Zleceniem w tej samej cenie. Zestawione Zlecenia będą rozliczane przez Bitpanda niezwłocznie poprzez nakładanie obciążeń i kredytów na odpowiednie Konta Bitpanda Pro. 

2.8. Mechanizm zestawiania i priorytety zleceń

2.8.1. Bitpanda Pro w każdej Książce zleceń zestawia ze sobą Zlecenia biorcy ze Zleceniami otwartymi twórcy na podstawie priorytetu podwójnego, tj. ceny i czasu. Oznacza to, że zawsze gdy złożone zostaje Zlecenie biorcy, zostaje ono zestawione ze złożonym najwcześniej Zleceniem twórcy w najlepszej cenie dostępnej w Książce zleceń. Jeżeli Zlecenie biorcy nie zostanie wykonane w całości, może zostać zestawione z dowolnymi Zleceniami twórcy w danej cenie, w kolejności, w której te Zlecenia twórcy zostały złożone. Jeżeli takie Zlecenie biorcy nadal nie zostanie wykonane w całości w sposób opisany powyżej, zostanie zestawione z co najmniej jednym Zleceniem twórcy w kolejnej najlepszej cenie, w kolejności, w której te Zlecenia twórcy zostały złożone. Proces ten jest powtarzany do momentu całkowitego wykonania Zlecenia biorcy. 

2.9. Opłaty za operacje handlowe

2.9.1. Za każde Zlecenie twórcy naliczana jest opłata twórcy, a za każde Zlecenie biorcy umieszczone w Książce zleceń naliczana jest opłata biorcy. Opłaty będą naliczane w otrzymanym przez Ciebie Tokenie i są obliczane jako wartość procentowa ilości Zlecenia. Przykład: w Książce zleceń BTC-EUR, jako kupiec BTC ponosisz opłaty w BTC, a sprzedawca BTC ponosi opłaty w EUR. Opłaty są naliczane na podstawie operacji handlowych i będą potrącane automatycznie po zestawieniu każdego Zlecenia. Jeżeli Zlecenie kwalifikuje się częściowo jako Zleceni twórcy i częściowo jako Zlecenie biorcy, opłata twórcy dotyczy części złożonej jako Zlecenie biorcy, a opłata biorcy dotyczy części złożonej jako Zlecenie biorcy. 

2.9.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że opłaty za operacje handlowe mogą ulegać zmianom w czasie i w zależności od Książki zleceń. Wszelkie zaktualizowane opłaty będą obowiązywać w odniesieniu do wszelkich Zleceń lub innych transakcji wykonywanych po wejściu w życie tych zaktualizowanych opłat. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że opłaty będą potrącane z Twojego konta Bitpanda zgodnie z punktem 10.3 w niniejszych GTC. Aktualne opłaty za operacje handlowe w Bitpanda Pro są podane na stronie: https://www.bitpanda.com/en/pro/fees

2.9.3. Bitpanda oferuje rabaty na opłaty uzależnione od wielkości zleceń. Aktualne rabaty na opłaty znajdziesz na stronie: https://www.bitpanda.com/en/pro/fees. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że rabaty na opłaty nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane w każdej chwili według wyłącznego uznania Bitpanda. 

2.9.4. Bitpanda może zaoferować zmodyfikowaną strukturę opłat za Bitpanda Pro (w porównaniu ze zwykłymi obowiązującymi domyślnymi opłatami Bitpanda Pro) niektórym kwalifikującym się podmiotom lub osobom („Zmodyfikowane opłaty”). Zmodyfikowane opłaty obowiązują tylko w przypadku Bitpanda Pro i muszą być indywidualnie uzgodnione z Bitpandą. Inne usługi (np. Bitpanda Broker) są poza zakresem Zmodyfikowanych opłat; do takich usług stosuje się standardową strukturę opłat Bitpandy. Każda osoba lub podmiot kwalifikujący się do Zmodyfikowanych opłat przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w okresie, w którym stosowane są Zmodyfikowane opłaty, kwalifikująca się osoba lub podmiot nie będą mogły korzystać z Tokenu Ekosystemu Bitpanda („BEST”) w celu obniżenia opłat transakcyjnych. Ponadto, przyjmuje się, że wszelkie transakcje na rzecz kogoś, które skutkują opłatami taker mniejszymi niż 0,05% nie kwalifikują się do Zmodyfikowanych opłat. Bitpanda oferuje Zmodyfikowane Opłaty dobrowolnie i może zakończyć lub zmienić Zmodyfikowane Opłaty w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku zmiany lub zakończenia Zmodyfikowanych Opłat, Bitpanda dołoży wszelkich starań, aby poinformować kwalifikującą się osobę lub podmiot o takich zmianach w odpowiednim terminie.

2.10. Integralność rynku

2.10.1. Wszystkie wykonane Zlecenia są ostateczne i nie zostaną anulowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy (i) Bitpanda zobowiązuje się do ich wykonania na mocy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub (ii) wystąpi poważny błąd techniczny (np. Zlecenia lub ich wykonanie nie spełnia niniejszych zasad). W przypadku błędu technicznego Bitpanda podejmie wszelkie stosowne środki i będzie działać w dobrej wierze i zgodnie ze standardami branżowymi w celu przywrócenia pozycji, które zostałyby osiągnięte, gdyby nie wystąpienie błędu. 

2.10.2. Bitpanda ma prawo do anulowania Zleceń otwartych w następujących sytuacjach:

i. Zleceń złożonych przez Klientów Bitpanda, którzy naruszyli postanowienia GTC, w szczególności zasady podane w punkcie 4 GTV, które odnoszą się w takim samym stopniu do Kont Bitpanda Pro i/lub używania API w sposób, który bezzasadnie niszczy platformę. 

ii. Zleceń obejmujących rażący błąd dotyczący ceny, ilości lub innych parametrów.

iii. Wymagań technicznych lub określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

2.10.3. Zasadniczo Bitpanda ma prawo do podjęcia wszelkich działań (np. wstrzymanie handlu, ograniczenie dostępu, zmiana parametrów w celu ograniczenia ryzyka, anulowanie Zleceń wprowadzonych do Książki zleceń czy inne działania uznane za leżące w najlepszym interesie Bitpanda Pro), uznanych przez siebie za odpowiednie i ukierunkowanych na zachowanie integralności rynku w Bitpanda Pro. 

2.11. Przerwy w użytkowaniu

2.11.1. W przypadku błędów technicznych uniemożliwiających Klientowi Bitpanda lub negatywnie wpływających na możliwości Klienta Bitpanda w zakresie właściwego korzystania z Bitpanda Pro (np. składania/anulowania Zleceń, dostępu do Systemów Bitpanda i API), za podjęcie odpowiednich środków w odniesieniu do co najmniej jednej Książki zleceń, przede wszystkim za:

I. tymczasowe wyłączenie deponowania lub wypłacania Tokenu,

ii. anulowanie Zleceń otwartych,

iii. wyłączenie opcji składania nowych Zleceń (możesz tylko anulować istniejące), rejestracji, dostępu do Bitpanda Pro i/lub uzyskania dostępu do API. 

2.12. Zakazy

2.12.1. Klienci Bitpanda używający Bitpanda Pro nie mogą składać Zleceń skutkujących samoczynnym wykonaniem (tj. ten sam Klient Bitpanda został użyty jako twórca i jako biorca w operacji handlowej). Tego typu zlecenia będą odrzucane. Jeżeli dwa Zlecenia o różnych ilościach spowodowałyby samoczynnym wykonaniem, mniejsze Zlecenie jest anulowane, a większe Zlecenie zostaje pomniejszone o ilość odpowiadającą mniejszej ilości. Pozostała część większego Zlecenia pozostaje otwarta.

2.12.2. Co więcej, nie możesz angażować się w żadne manipulacje rynkowe [w szczególności dotyczy to m.in.: działania na własny rachunek z wykorzystaniem informacji poufnych (front running), wash reading, spoofing, maskowanie, churning czy quote stuffing]. Jakiekolwiek manipulacje rynkowe (w tym działania na Systemach Bitpanda lub poza Systemami Bitpanda) są surowo wzbronione. Manipulacja rynkowa to każde działanie podejmowane przez uczestnika rynku lub osobę współpracującą z takim uczestnikiem, które ma na celu:

i. oszukanie lub wprowadzenie w błąd innych handlarzy,

ii. kontrolowanie ceny lub manipulowanie ceną lub wartością operacji handlowej z udziałem Tokenu, lub

iii. wsparcie, zachęcanie, ułatwianie, finansowanie, popieranie lub wspieranie któregokolwiek z powyższych działań. 

2.12.3. Bitpanda nie korzysta z wyłączników ani automatycznych ograniczników opartych na wstępnie ustalonych zakresach cen. Bitpanda może jednak we własnym zakresie (zob. punkty 2.10 i 2.11) wstrzymać operacje handlowe lub podjąć inne działanie, które wydaje się odpowiednie do utrzymania integralności rynku, zapobieżenia manipulacjom rynkowym lub zapewnienia prawidłowego działania Systemów Bitpanda.

2.13. Transparentność i informacje

2.13.1. Bitpanda przyznaje każdemu Klientowi Bitpanda równe prawo dostępu do Bitpanda Pro, w tym powiązanych z nim API. Co więcej, wszyscy użytkownicy Bitpanda Pro otrzymują pełny dostęp w czasie rzeczywistym do informacji rynkowych znajdujących się w Systemach Bitpanda. Informacje rynkowe obejmują:

i. Zlecenia ograniczone złożone do Książek zleceń (ich ceny i ilości), oraz

ii. wszystkie wykonania zleceń (ceny, ilości i czas).

2.13.2. Systemy Bitpanda nie pokazują Zleceń zatrzymania, które zostały złożone, ale nie zostały jeszcze zainicjowane, ani żadnych informacji, w związku z którymi użytkownik złożył lub anulował Zlecenie.

2.13.3. Bitpanda handluje swoimi środkami firmowymi na Bitpanda Pro. Operacje tego typu nie mają jednak żadnego specjalnego priorytetu i obowiązują wówczas bez wyjątku Zasady handlowe, w szczególności te, które dotyczą informacji rynkowych i które informują o braku dostępu do informacji wewnętrznych. Bitpanda nie angażuje się w działania z zakresu front running. 

2.13.4. Te same postanowienia dotyczą wszystkich pracowników Bitpanda (w tym pracowników grupy Bitpanda). Grupa Bitpanda zabrania wszystkim pracownikom korzystania z informacji wewnętrznych, firmowych lub o innym podobnym charakterze do wykonywania operacji handlowych z udziałem Tokenów. Pracownicy ci muszą przestrzegać wewnętrznych zasad handlowych i podlegają programom z zakresu nadzoru handlowego.

2.14. Interfejsy programowania aplikacji

2.14.1. Bitpanda może udostępniać określone dane i informacje za pośrednictwem API (Interfejsów programowania aplikacji). Możesz ich używać wyłącznie w formie oryginalnej i niezmienionej oraz za pośrednictwem Twojego Konta Klienta Bitpanda. Po wykonaniu aplikacji do tworzenia klucza API otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem z potwierdzeniem. Po kliknięciu linku z wiadomości e-mail otrzymasz klucz API. Jest to jedyny moment, w którym klucz API jest ujawniany. Jeżeli nie zapamiętasz go na przyszłość, być może będziesz musiał utworzyć nowy klucz. 

2.14.2. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że zakres i ostateczna forma API leżą w wyłącznej gestii Bitpanda, a same API mogą być zmieniane lub wycofywane przez Bitpanda w każdej chwili. Bitpanda może według własnego uznania ustalać ograniczenia dotyczące liczby potencjalnych wywołań API. Jeżeli przekroczysz te ograniczenia lub w inny sposób naruszysz niniejsze Zasady handlowe lub GTC, Bitpanda może według własnego uznania ograniczyć Twoją aktywność lub zablokować dostęp do API.

2.14.3. Przyznajesz Bitpanda w pełni opłaconą, zwolnioną z tantiem, niewyłączną, ogólnoświatową, przenoszalną, podlegającą sublicencjowaniu i niewyłączną licencję oraz prawo na mocy wszystkich swoich praw własności intelektualnej do (i) korzystania z Twojego nazwiska, wizerunku lub marki, w tym wszystkich Twoich znaków towarowych, logo (Logo) itp. w zakresie, w jakim są one zintegrowane z Twoją aplikacją oraz związane z konserwacją, rozwojem i promowaniem naszych usług Bitpanda, oraz do (ii) użytkowania, wykonywania, publicznego prezentowania, powielania, dystrybuowania, udostępniania oraz importowania Twojej aplikacji w celu świadczenia, zachowania, udoskonalania i wprowadzania na rynek Systemów i usług Bitpanda. Po zakończeniu użytkowania lub wycofaniu Twojego API i otrzymaniu od Ciebie pisemnego wniosku dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań w celu usunięcia odniesień do Twojej aplikacji i każdego Twojego Logo z naszych Systemów Bitpanda.

2.14.4. Nasze marki i nazwy (Logo Bitpanda) oraz wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej są i zawsze pozostaną jedyną i wyłączną własnością Bitpanda oraz są chronione odpowiednimi przepisami prawa i umowami. Wszelkie prawa niewymienione w niniejszym dokumencie uznaje się za wstrzymane. 

2.14.5. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest odpowiednie zabezpieczenie Twoich kluczy API i zachowanie ich w tajemnicy. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za każde wykorzystanie Bitpanda Pro, które odbywa się przy użyciu kluczy API, i/lub dowolnej aplikacji, której możesz nadać uprawnienia (w tym za wszelkie działania podejmowane przez Ciebie lub jakiekolwiek uprawnione lub nieuprawnione strony trzecie mające dostęp do informacji związanych z Twoim kontem). Więcej informacji na temat naszego API znajdziesz na stronie: https://developers.bitpanda.com/exchange/

 2.15. Konserwacja planowana

2.15.1. Bitpanda dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że Twój dostęp do Bitpanda Pro jest zgodny z niniejszymi Zasadami handlowymi. Bitpanda może jednak tymczasowo zawiesić wykonywanie operacji handlowych w Bitpanda Pro w celu wykonania prac technicznych lub modernizacji oraz dołoży uzasadnionych starań, aby poinformować Cię o każdej Konserwacji planowanej. Przyjmujesz do wiadomości, że może być to niemożliwe w nagłych wypadkach i akceptujesz ryzyko związane z faktem, że nie zawsze możesz mieć dostęp do i korzystać z transakcji lub wykonywać transakcje poprzez swoje Konto Bitpanda Pro.Załącznik III

Polityka Bitpanda w zakresie rozgałęzień sieci blockchain

  1. Fork to sytuacja, w której sieć blockchain rozdziela się tymczasowo lub na stałe na dwa oddzielne łańcuchy („Fork”). To również naturalne zjawisko występujące podczas kopania, w którym dwa łańcuchy podlegające tym samym zasadom konsensusu wykorzystują przez pewien ten sam algorytm proof-of-work i oba są uznawane za prawidłowe. Może również być skutkiem użycia dwóch różnych zestawów zasad próbujących regulować tę samą sieć blockchain. Rozgałęzienia sieci blockchain są używane w odniesieniu do kryptowalut w celu dodawania do sieci nowych funkcji lub odwracania skutków hakowania lub błędów krytycznych w sieci, co miało miejsce np. przy podziale na Ethereum i Ethereum Classic. Rozgałęzienia są od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji w kontekście problemu skalowalności bitcoina.

  2. Bitpanda nie obsługuje automatycznie dowolnych Rozgałęzień wszystkich kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain.

  3. Bitpanda ocenia indywidualnie każdy przypadek i każde Rozgałęzienie oraz może według własnego uznania decydować o obsługiwaniu (lub nie) danego Rozgałęzienia oraz informowaniu Cię o tym.

  4. Jeżeli Bitpanda zdecyduje o nieobsługiwaniu danego Rozgałęzienia, ale Ty chcesz w nim uczestniczyć, musisz przenieść odpowiedni Token E do takiego portfela zewnętrznego, który według Ciebie pasuje do tego Rozgałęzienia. Bitpanda niniejszym zaleca należyte rozważenie przeniesienia odpowiedniego Tokenu E, ponieważ nie może i nie będzie dawać gwarancji na żadne przelewy wychodzące z Systemów Bitpanda i poza Systemami Bitpanda. Bitpanda nie podaje zalecanego czasu rozważania, ale sugeruje uważne rozpatrzenie wszystkich istotnych faktów.

  5. Musisz monitorować rynek we własnym zakresie, aby pozostawać na bieżąco w tematyce Rozgałęzień. Bitpanda nie ma obowiązku informowania Cię o jakichkolwiek Rozgałęzieniach.

  6. Bitpanda może według własnego uznania zdecydować o zawieszeniu / tymczasowym wyłączeniu wszelkich wymian, operacji handlowych lub transakcji dotyczących Tokenów E, uczestniczących w Rozgałęzieniu lub pozostające pod istotnym wpływem Rozgałęzienia. Dotyczy to Rozgałęzień zarówno obsługiwanych, jak i nieobsługiwanych przez Bitpanda. 

  7. Jeżeli Bitpanda we własnym zakresie podejmie decyzję o podjęciu próby obsługi Rozgałęzienia, ustali, który łańcuch blockchain jest oryginalny. Bitpanda będzie informować Cię o swoich decyzjach i starać się integrować nowe, wynikające z Rozgałęzienia kryptograficzne aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain z Systemami Bitpanda. Bitpanda nie daje jednak żadnych gwarancji, że integracja te będzie mieć miejsce oraz będzie informować Cię według własnego uznania o tym, kiedy, jak i z jaką częstotliwością ww. nowe aktywa mogą być używane w Systemach Bitpanda. W związku z powyższym, Bitpanda będzie zachowywać salda tych nowych aktywów na Twoją rzecz i w Twoim imieniu od momentu dokonania podziału do momentu przekazania ich Tobie w stanie nieaktywnym (tzn. offline). Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wycofanie/przesłanie sald tych aktywów z obsługiwanego Rozgałęzienia jest niemożliwe, dopóki Bitpanda nie zdecyduje o aktywowaniu nowych aktywów w Systemach Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że mogą wystąpić sytuacje, w których Bitpanda może w uzasadniony ekonomicznie sposób decydować o integrowaniu nowych aktywów z Systemami Bitpanda, a Ty w takich sytuacjach nie masz żadnego prawa do dochodzenia odszkodowania lub innej rekompensaty od Bitpanda. Przyjmujesz do wiadomości, że Bitpanda będzie zawsze wyłącznie próbować przeprowadzić integrację nowych kryptograficznych aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain, lecz w żadnym przypadku nie gwarantuje, że integracja ta może zostać wykonana lub jest ustalona na konkretny czas.