Regulamin Bitpanda Ecosystem Token 2.0 "BEST 2.0"

obowiązujący od 16 grudnia 2021 r.

1 Ogólne

1.1 Bitpanda GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną i istniejącą zgodnie z prawem austriackim, z siedzibą w Wiedniu i adresem siedziby pod adresem Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Wiedeń, Austria zarejestrowaną w austriackim rejestrze spółek pod numerem rejestracyjnym FN 423018 k ("Bitpanda").

1.2 Bitpanda i jej spółki zależne świadczą usługi i produkty online związane z aktywami cyfrowymi. Bitpanda prowadzi ekosystem, który obejmuje wszystkie usługi i produkty oferowane przez Bitpandę i jej spółki zależne, w szczególności na platformie www.bitpanda.com i za pośrednictwem Bitpanda Apps tamże ("Ekosystem Bitpandy"). W ramach Ekosystemu Bitpandy Bitpanda wyemitowała token ERC20 na Blockchainie Ethereum pod nazwą "Bitpanda Ecosystem Token" (token, "BEST").

1.3 Te warunki i zasady ("Warunki") wyłącznie i kompleksowo regulują relacje między Bitpandą i każdym posiadaczem BEST. 

1.4 W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy, do których dodano tłumaczenie na język inny niż angielski, będą interpretowane w znaczeniu nadanym im w tłumaczeniu na język inny niż angielski.

1.5 Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik potwierdza, że dokładnie zapoznał się z nimi i je akceptuje oraz w pełni rozumie ryzyko i koszty związane z BEST.

2 BEST

2.1 BEST jest tokenem czysto handlowym (znanym również jako token no-rights) i dlatego nie przenosi żadnych roszczeń lub praw — jakkolwiek skonstruowanych — poza prawa własności BEST. W szczególności BEST nie przenosi ani nie reprezentuje żadnych praw, roszczeń lub uprawnień na jakiejkolwiek podstawie prawnej, warunkowych lub rzeczywistych, wobec Bitpandy, którejkolwiek z jej spółek zależnych, jakiegokolwiek innego uczestnika Ekosystemu Bitpandy lub jakichkolwiek innych osób trzecich. W szczególności BEST nie przekazuje ani nie reprezentuje żadnych praw lub uprawnień do (i) korzystania z BEST w celu uiszczania opłat, kosztów i innych opłat na platformie Bitpanda lub (ii) do odsetek, wypłaty dywidendy, wypłaty kapitału, prawa głosu lub jakiegokolwiek prawa związanego z podejmowaniem decyzji korporacyjnych. Jeśli i w zakresie, w jakim takie roszczenia, prawa lub uprawnienia, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powinny istnieć, takie roszczenia, prawa lub uprawnienia, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, rzeczywiste lub warunkowe, znane lub nieznane, są zrzeczone po zaakceptowaniu niniejszych Warunków.

2.2 W związku z tym, żadna forma partnerstwa, joint venture lub podobnego związku, lub jakiegokolwiek uprawnienia (Anwartschaft) o takim statusie pomiędzy posiadaczem BEST z jednej strony a Bitpandą, którąkolwiek z jej spółek zależnych, jakimkolwiek innym uczestnikiem Ekosystemu Bitpandy lub jakimikolwiek innymi osobami trzecimi z drugiej strony nie jest ustanowiona, poprzez posiadanie BEST.

2.3 Dla uniknięcia wątpliwości, Bitpanda może oferować korzyści lojalnościowe dla uczestników Ekosystemu Bitpandy, które to korzyści lojalnościowe mogą wymagać posiadania BEST. Oferowanie takich świadczeń lojalnościowych (lub jakichkolwiek innych świadczeń w Ekosystemie Bitpandy) nie oznacza i nie będzie interpretowane jako przyznanie żadnych praw, roszczeń lub uprawnień związanych z BEST.

3 Dalsze umowy i zastrzeżenia

3.1 Niniejszy dokument nie stanowi zachęty do inwestowania i w żaden sposób nie odnosi się do oferty papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.

3.2 Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i potwierdza, że:

3.2.1 BEST należy traktować jako nietykalną rzecz ruchomą (unkörperliche bewegliche Sache) w rozumieniu prawa austriackiego;

3.2.2 BEST nie kwalifikuje się jako waluta (Währung), pieniądz elektroniczny (E-Geld), środki płatnicze (Zahlungsmittel) i/lub towary (Waren inklusive Handelswaren);

3.2.3 BEST nie są papierami wartościowymi i nie wiążą się z nimi żadne prawa, które mogą być powszechnie kojarzone z papierami wartościowymi. W związku z tym nie istnieje prospekt emisyjny na rynku kapitałowym, a regulacje dotyczące rynku kapitałowego nie mają zastosowania do BEST; oraz

3.2.4 Bitpanda może według własnego uznania zdecydować, jak obsługiwać forki lub podziały BEST. Odpowiednio, Bitpanda może zdecydować — w szczególności, ale nie tylko — o zachowaniu sforkowanych lub podzielonych nowych tokenów/monet, rozdać sforkowane lub podzielone nowe tokeny/monety jego posiadaczowi, zapewnić lub nie zapewnić portfele dla sfkorkowanych, lub podzielonych nowych tokenów/monet, itp.

3.3 Akceptując ten Regulamin oświadczasz (gewährleistest) na rzecz Bitpandy, że

3.3.1 nie jesteś obywatelem lub rezydentem kraju, którego ustawodawstwo stoi w sprzeczności z nabyciem lub posiadaniem BEST (np. nie jesteś obywatelem lub rezydentem USA, lub Chińskiej Republiki Ludowej);

3.3.2 ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw, zasad i przepisów, w szczególności ograniczeń, regulujących nabywanie, odbiór, użytkowanie, posiadanie, wymianę i/lub przekazywanie BEST.

3.3.3 dogłębnie rozumiesz funkcjonalność, zastosowanie, przechowywanie, mechanizmy transmisji i zawiłości związane z tokenami kryptograficznymi i systemami oprogramowania opartymi na blockchain (w tym, ale nie tylko, tokenów ERC20, takich jak BEST);

3.3.4 jesteś prawnie upoważniony do nabywania, otrzymywania, używania, posiadania, wymiany i przenoszenia BEST we wszystkich jurysdykcjach istotnych lub mających dla Ciebie zastosowanie;

3.3.5 jesteś pełnoletni i posiadasz zdolność prawną (Geschäftsfähigkeit) do zawarcia i pełnej akceptacji niniejszych Warunków;

3.3.6 ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ograniczenia i ryzyko związane z decyzją o nabyciu, odbiorze, wykorzystaniu, posiadaniu i wymianie lub przeniesieniu BEST;

3.3.7 nie nabywasz, nie otrzymujesz ani nie wykorzystujesz BEST do żadnych nielegalnych celów;

3.3.8 rozważyłeś/aś, zrozumiałeś/aś i akceptujesz wszelkie ryzyko, w szczególności ryzyko handlowe oraz ryzyko przedstawione poniżej, związane z nabywaniem, otrzymywaniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem i wymianą lub przekazywaniem BEST; oraz

3.3.9 akceptujesz, że nie możesz wpływać na system(y) smart kontraktów, które są na miejscu i/lub zostaną wprowadzone w życie w odniesieniu do BEST (tylko Bitpanda jako emitent BEST może wpływać i zmieniać takie systemy).

4 Ryzyko 

4.1 Użytkownik rozumie i akceptuje, że nabywanie, otrzymywanie, używanie, posiadanie i wymiana lub przenoszenie BEST wiąże się z ryzykiem, a nie tylko z możliwościami. W szczególności, ale bez ograniczeń, użytkownik rozumie, uznaje i zgadza się na następujące ryzyka:

4.1.1 Ryzyko spadku wartości / skrajnej zmienności

BEST może nie rozwinąć wartości lub każda wartość rozwinięta może się zmniejszyć, deprecjonować lub umniejszać. Wartość BEST może być zmienna, podlegać znacznym wahaniom, a cena BEST może spaść poniżej ceny, którą zapłaciłeś za BEST. Ceny aktywów cyfrowych były historycznie szczególnie zmienne. W wyniku tej zmienności może nie być w stanie sprzedać BEST w lub powyżej ceny zapłaconej. Niektóre, ale nie wszystkie, z czynników, które mogą powodować wartość i cena BEST do wahań obejmują:

 1. fluktuacje naszych wyników finansowych wyniki finansowe spółek postrzeganych jako podobne do nas lub istotne dla naszej działalności;
 2. niepowodzenie naszych produktów w osiągnięciu lub utrzymaniu akceptacji rynkowej;
 3. sukces konkurencyjnych ofert usług lub technologii;
 4. ogłoszenia przez nas lub przez naszych konkurentów znaczących usług, kontraktów, przejęć lub aliansów strategicznych;
 5. zmiany regulacyjne w Austrii, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach zagranicznych lub we wszystkich tych krajach;
 6. powołania lub odejścia kluczowych pracowników;
 7. zmiany lub anulowanie programu lojalnościowego Bitpandy, który obecnie wymaga (między innymi), by jego uczestnicy posiadali BEST, by móc uzyskać dostęp do wszystkich lub niektórych funkcji takiego programu. Ten program lojalnościowy jest dalej przedmiotem ciągłego rozwoju i aktualizacji, odzwierciedlając popyt na rynku, konkurencję i ogólną sytuację finansową Bitpandy. Bitpanda może w szczególności zmienić lub anulować swój program lojalnościowy w przypadku, gdy stanie się ekonomicznie nieuzasadnione dla Bitpandy kontynuowanie takiego programu (w jego ówczesnej formie lub w ogóle). Takie zmiany lub anulowanie mogą mieć (znaczący) wpływ na wartość i cenę BEST;
 8. zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, branżowych lub rynkowych;
 9. zmiany, a w szczególności zakłócenia w funkcjonowaniu blockchaina Ethereum, innych blockchainów i innych technologii rozproszonych rejestrów oraz ogólnie aktywów cyfrowych;
 10. wypuszczenie, przekazanie lub dostarczenie na rynek jakiegokolwiek BEST, który jest przechowywany z Bitpandy w ramach rezerwy firmy;
 11. sprzedaż i inny transfer dużych części BEST, w tym przez samą Bitpandę lub osoby powiązane, lub stowarzyszone z Bitpandą.

W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że Bitpanda i/lub osoby związane, lub stowarzyszone z Bitpandą posiadają, indywidualnie lub wspólnie, znaczącą część całkowitej podaży BEST. Bitpanda i/lub osoby powiązane, lub stowarzyszone z Bitpandą mogą sprzedać, lub w inny sposób przekazać, jednorazowo lub w mniejszych, lub większych częściach, BEST będący w ich posiadaniu. Może to wpłynąć na cenę BEST.

Użytkownik w szczególności akceptuje, że wartość BEST może spaść do zera.

4.1.2 Ryzyko wadliwości oprogramowania

Bazowe systemy inteligentnych kontraktów, aplikacja i platforma oprogramowania, Ekosystemy Bitpandy (w tym — ale nie tylko - BEST-smart kontrakt), aplikacje mobilne i technologia systemowa oraz inne zaangażowane oprogramowanie i technologia, oraz koncepcje techniczne i teorie w związku z Ekosystemem Bitpandy są stale w fazie rozwoju i mogą okazać się niewystarczające. Nie ma gwarancji, że proces odbioru, użytkowania i posiadania jakichkolwiek jednostek informacji cyfrowych opartych na kryptografii blockchain będzie nieprzerwany lub wolny od błędów i istnieje nieodłączne ryzyko, że oprogramowanie i powiązane technologie i teorie mogą zawierać wady, podatności lub błędy powodujące, między innymi, całkowitą utratę jakichkolwiek jednostek informacji cyfrowych opartych na kryptografii blockchain, w szczególności, ale nie ograniczając się do tokenów, euro lub jakiejkolwiek wartości jakichkolwiek jednostek informacji cyfrowych opartych na kryptografii blockchain.

4.1.3 Ryzyko związane z regulacjami

Technologie blockchain pozwalają na nowe formy interakcji. Możliwe jest, że niektóre jurysdykcje zastosują istniejące regulacje lub wprowadzą nowe regulacje dotyczące aplikacji opartych na technologii blockchain/technologii systemowej Bitpanda, które mogą mieć negatywny wpływ na obecną konfigurację Ekosystemu Bitpanda i które mogą m.in. spowodować istotne modyfikacje Ekosystemu Bitpanda, w tym jego zakończenie lub utratę BEST, lub jakiejkolwiek wartości, jaką BEST mógłby posiadać. Technologia systemu Bitpandy jest planowana dla rynku, który nie jest regulowany przez zasady rynków finansowych. Jest to projekt i zamierzona struktura, aby nie podlegać żadnym zasadom rynku finansowego i Bitpanda, lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zamierza projektować, modyfikować i/lub dostosować technologię w taki sposób, że zasady rynku finansowego nie mają zastosowania do żadnych jednostek informacji cyfrowej opartych na blockchainie kryptograficznym i/lub technologii systemu Bitpany. Odpowiednio w ramach kategorii ryzyka regulacyjnego również zmiany w Ekosystemie Bitpandy w odniesieniu do takich adaptacji, zmian i przeprojektowań mogą spowodować rozwiązanie lub utratę BEST, lub jakiejkolwiek wartości, którą BEST może mieć.

4.1.4 Ryzyko kradzieży i podatność na ataki internetowe

Bazowa aplikacja i platforma oprogramowania, technologia systemu Bitpandy, system(y) smart kontraktów, inne zaangażowane oprogramowanie, inne komponenty technologiczne i/lub platformy w połączeniu z Ekosystemem Bitpany mogą być narażone na ataki elektroniczne, lub fizyczne, które mogą skutkować kradzieżą lub utratą jednostek informacji cyfrowych opartych na kryptografii blockchain, w tym BEST, lub kradzieżą, lub utratą prywatnych danych, wpływając na zdolność do rozwoju, uruchomienia lub korzystania z Ekosystemu Bitpandy. Powinieneś być świadomy, że SMS-y/wiadomości i usługi e-mail są podatne na ataki typu spoofing i phishing i powinieneś zachować ostrożność w przeglądaniu wiadomości rzekomo pochodzących od Bitpandy lub którejkolwiek z jej spółek zależnych. Powinieneś zawsze logować się na swoje Konto Klienta Bitpanda poprzez https://www.bitpanda.com, aby przejrzeć wszelkie transakcje lub wymagane działania, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności jakiejkolwiek komunikacji lub powiadomienia. Powinieneś pamiętać, że ataki phishingowe często występują pomimo SMS-ów lub e-maili, lub równoważnych usług, poprzez wyszukiwarki lub reklamy w wyszukiwarkach, lub inne fałszywe linki. Ani Bitpanda, ani żadna z jej spółek zależnych nie bierze odpowiedzialności za utracone BEST lub żadne inne środki z powodu spoofingu, phishingu lub innych równoważnych ataków.

4.1.5 Ryzyko ataków górnictwa blockchain

Podobnie jak inne publiczne systemy oparte na blockchainach, Ekosystem Bitpandy może być podatny na ataki, w tym, ale nie wyłącznie, ataki double-spend, ataki większościowe, ataki "selfish-mining" i ataki typu race condition lub inne ataki związane z samym górnictwem, lub nie. Wszelkie udane ataki stanowią ryzyko dla Ekosystemu Bitpandy, oczekiwanego prawidłowego wykonania i sekwencjonowania transakcji BEST oraz oczekiwanego prawidłowego wykonania i sekwencjonowania obliczeń oprogramowania.

4.1.6 Ryzyko rynkowe i ryzyko dla społeczności

Jesteś świadomy ryzyka miękkich i twardych forków i podziałów, w tym szerokich możliwych zmian w BEST, które mogą być narzucone przez rynek/społeczność na BEST i Ekosystem Bitpandy.

4.1.7 Ryzyko podatkowe

Konsekwencje podatkowe alokacji lub zakupu BEST, wymiany tokena na BEST, jak również sprzedaży BEST, wymiany BEST na token, posiadania BEST, korzystania z BEST, udziału w programie lojalnościowym Bitpandy (jeśli jest oferowany), alienacji BEST i/lub jakichkolwiek innych działań, lub transakcji związanych z BEST mogą mieć implikacje podatkowe i skutki podatkowe dla Ciebie. Dlatego powinieneś skontaktować się z własnymi doradcami podatkowymi w sprawie konsekwencji podatkowych w związku z BEST i Ekosystemem Bitpandy; zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Bitpandę i jej podmioty stowarzyszone i przedstawicieli, audytorów, wykonawców, doradców, pracowników i założycieli przed odpowiedzialnością podatkową związaną z lub wynikającą z nabycia, otrzymania, użytkowania lub posiadania i wymiany BEST, lub jakiegokolwiek innego działania, lub transakcji związanej z Ekosystemem Bitpandy.

5 Odpowiedzialność i gwarancja  

5.1 Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z, (i) typowego ryzyka ekstremalnej zmienności aktywów kryptowalutowych, takich jak BEST, (ii) winy osób trzecich lub z powodu niedającej się przypisać przerwy w dostępności systemów Bitpanda, (iii) (transakcja) strat dokonanych przy użyciu oszukańczo zdobytych danych płatniczych, kluczy prywatnych, haseł lub innych danych umownych (np. np. "phishing" danych kart kredytowych, kradzież tożsamości, itp.)

5.2 Bitpanda nie ponosi odpowiedzialności za żadne niepowodzenie lub niedostarczenie usług, jeśli takie niepowodzenie lub niedostarczenie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Bitpandy (bez przynajmniej niedbałego naruszenia przez Bitpandę powiązanych zobowiązań umownych). Takie okoliczności mogą obejmować, ale nie są ograniczone do zakłóceń w działaniu systemów Bitpandy w wyniku zmian w prawie, działań rządowych lub regulacyjnych, działań wojennych, terroryzmu, strajków, fizycznych przeszkód, lokautów i klęsk żywiołowych.

5.3 Odpowiedzialność Bitpandy za szkody spowodowane przez lekkie zaniedbanie jest wykluczona. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych utratą życia, integralności fizycznej, uszczerbku na zdrowiu osób lub do roszczeń wynikających z podstawowych zobowiązań (zapewniających możliwość posiadania BEST) Bitpandy lub roszczeń wynikających z austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

5.4 BEST służy jako token czysto handlowy i nie przekazuje żadnych praw poza prawem własności samego BEST. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoje prawa wobec Bitpandy są zatem ograniczone do wszelkich praw obowiązkowych, w szczególności obowiązkowych praw gwarancyjnych (zwingendes Gewährleistungsrecht), jak przewidziano w Art. 922 i nast. austriackiego kodeksu cywilnego (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), jeśli i w zakresie, w jakim ma to zastosowanie do Ciebie. Tak więc, o ile nie nabyłeś BEST od Bitpandy jako konsument w rozumieniu dyrektywy o prawach konsumenta lub austriackiej ustawy o ochronie konsumentów, wszelkie prawa wobec Bitpandy, w szczególności prawa gwarancyjne i roszczenia do korekty lub zakwestionowania z powodu błędu (Irrtum), są wyraźnie wykluczone. Jeśli jesteś konsumentem, austriackie ustawowe prawa gwarancyjne nie są ograniczone lub wyłączone, chyba że w poszczególnych umowach uzgodniono inaczej.

6 Różne

6.1 Jeżeli jedno lub więcej postanowień, lub jakakolwiek część postanowienia niniejszych Warunków jest, lub stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lub niewykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, a strony dołożą uzasadnionych starań, aby uzgodnić nowe postanowienie, które będzie miało, tak dalece jak to możliwe, taki sam skutek handlowy, znaczenie i charakter jak postanowienie nieskuteczne oraz cel niniejszych Warunków. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, każda ze stron zrzeka się wszelkich przepisów prawa, które czynią którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nieważnymi, nielegalnymi lub niewykonalnymi pod jakimkolwiek względem. Niniejszy punkt (6.1) nie ma zastosowania w przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem w rozumieniu dyrektywy o prawach konsumenta lub austriackiej ustawy o ochronie konsumentów.

6.2 Zmiany w niniejszym Regulaminie, w tym w niniejszej klauzuli, mogą być dokonane przez Bitpandę, jeśli jest to wymagane przez prawo lub nie wpływa na pierwotne zobowiązanie, lub nie pogarsza Twojej sytuacji prawnej, w dowolnym czasie i będą miały zastosowanie do Ciebie, jeśli (i) wyraźnie zgodzisz się na nowy Regulamin lub (ii) nie sprzeciwisz się i będziesz milczał przez 8 tygodni od daty opublikowania przez nas zmian. W tym przypadku jednak Bitpanda poinformuje Cię oddzielnie i z wyprzedzeniem o konsekwencjach dla Ciebie, że jeśli będziesz milczał przez 8 tygodni, uznamy to za zgodę na zmiany tych Warunków.

6.3 Jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Bitpandy o każdej zmianie swojego adresu e-mail. Bitpanda będzie wysyłać prawnie istotne oświadczenia (rechtlich bedeutsame Erklärungen) na ostatni adres e-mail wskazany przez użytkownika. Tak długo, jak użytkownik nie poinformuje Bitpandy o nowym adresie e-mail, prawnie istotne oświadczenia uważa się za dostarczone użytkownikowi, pod warunkiem, że zostaną one faktycznie przesłane na adres e-mail, który był ostatnim adresem e-mail wskazanym przez użytkownika. Ponadto, doręczenie na adres e-mail podlega tym samym zasadom, co doręczenie pocztą, tak więc nieobecność z powodu urlopu lub choroby może prowadzić do późniejszego fikcyjnego doręczenia.

6.4 Niniejsze Warunki oraz wszystkie prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem austriackim z wyłączeniem norm kolizyjnych i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 (CISG), chyba że nabyłeś BEST od Bitpandy jako konsument w rozumieniu Dyrektywy o prawach konsumenta lub austriackiej ustawy o ochronie konsumentów, w którym to przypadku wszelkie obowiązkowo stosowane prawa mają dodatkowo zastosowanie do niniejszych Warunków, zastępując wszelkie sprzeczne z nimi prawa austriackie.

6.5 Właściwy sąd w 1010 Wiedniu, Austrii, właściwy dla przedmiotu sporu, będzie miał wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z tym Regulaminem, lub związanych z jego utworzeniem, ważnością, nieważnością, interpretacją, wykonaniem i zakończeniem, jak również jego skutkami przed i po zawarciu umowy, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, chyba że nabyłeś BEST od Bitpandy jako konsument w rozumieniu Dyrektywy o Prawach Konsumenta lub austriackiej ustawy o ochronie konsumentów, w którym to przypadku obowiązująca jurysdykcja zastępuje niniejszą klauzulę jurysdykcyjną.